Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacje konkursowe Nr 1/8.1.2/11 Nr 2/8.1.2/11 Nr 1/8.1.3/11 Szczecin, 25 sierpnia 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacje konkursowe Nr 1/8.1.2/11 Nr 2/8.1.2/11 Nr 1/8.1.3/11 Szczecin, 25 sierpnia 2011."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacje konkursowe Nr 1/8.1.2/11 Nr 2/8.1.2/11 Nr 1/8.1.3/11 Szczecin, 25 sierpnia 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.08.2011 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013 *Stan na dzień 31.08.2011 r. r.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs Nr 1/8.1.2/11

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje : Konkurs otwarty Alokacja: 4 000 000,00 zł. Termin ogłoszenia konkursu: 30.09.2011 r. Nabór wniosków na posiedzenie KOP: - 15 listopada 2011 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 25 października 2011 r. -28 grudnia 2011 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 8 grudnia 2011 r.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów zwolnień monitorowanych (outplacement), obejmujących łącznie: a) szkolenia i poradnictwo zawodowe oraz b) poradnictwo psychologicznego, a także wybrane działania spośród następujących: staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie; subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy;

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: -doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, -przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. PLN na osobę, - wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne; osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 2. Minimalna wartość projektu wynosi 200 tysięcy złotych. 3.Projekt outplacementowy musi obowiązkowo zawierać przynajmniej dwa instrumenty z zakresu wsparcia towarzyszącego, w skład którego wchodzą: pomoc w zmianie miejsca pracy, np. dodatek relokacyjny (mobilnościowy), pomoc w znalezieniu nowej pracy, np. dodatek motywacyjny12, wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika u nowego pracodawcy. 4.Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu mierzony na zakończenie jego realizacji wynosi co najmniej 50% (uczestnicy, którzy podejmą pracę lub rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej).

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne) c.d.: 5.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego). 6.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : 1. Projekt z zakresu programu outplacementu w ramach, którego zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie, wykorzystujące wszystkie wskazane w SzOP PO KL instrumenty wsparcia towarzyszącego (w skład którego wchodzą: pomoc w zmianie miejsca pracy, np. dodatek relokacyjny, pomoc w znalezieniu nowej pracy, np. dodatek motywacyjny, wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika u nowego pracodawcy) wprowadzonych w ramach Pakietu antykryzysowego POKL. Waga punktowa: 15

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : 2.W przypadku przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wnioskodawca przyzna pierwszeństwo dla działalności gospodarczych zakładanych w następujących branżach: przemysł drzewno-meblarski, logistyczno-spedycyjny, turystyka, sektor ICT, energia odnawialna i ochrona środowiska, nowoczesne usługi zdrowotne, w tym usługi opiekuńcze nad osobami starszymi oraz bazujących na wykorzystaniu ogólnodostępnych zasobów naturalnych. Waga punktowa: 20 3.Beneficjentem projektu jest konkretne restrukturyzowane przedsiębiorstwo lub projekt przygotowany jest pod potrzeby konkretnych przedsiębiorstw. Waga punktowa: 5

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Reguła proporcjonalności Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym: W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu – podmiot będący stroną umowy uznaje wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu za niekwalifikowalne; W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego w ramach projektu lub nieosiągnięcia celu projektu – wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu; wysokość zmniejszenia dofinansowania odpowiada procentowi, w jakim dane kryterium lub cel nie zostały zrealizowane.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs Nr 2/8.1.2/11

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje : Konkurs otwarty Alokacja: 4 000 000,00 zł. Termin ogłoszenia konkursu: 30.09.2011 r. Nabór wniosków na posiedzenie KOP: - 15 listopada 2011 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 25 października 2011 r. -28 grudnia 2011 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 8 grudnia 2011 r.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów 1. Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim. 2. Podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo. 3. Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia). 4. Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne; przedsiębiorcy; partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe); osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa); samorządy gospodarcze i zawodowe; jednostki samorządu terytorialnego; instytucje rynku pracy; społeczność lokalna; organizacje pozarządowe.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. (Stosuje się do wszystkich typów projektów) 2. Minimalna wartość projektu wynosi 200 tysięcy złotych. (Stosuje się do typów projektów: 3) 3.Projekt oprócz zawiązania współpracy przewiduje zagwarantowanie możliwości stałej wymiany informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację. (Stosuje się do typów projektów: 1) 4.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego). (Stosuje się do wszystkich typów projektów)

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 5.Zakres doradztwa udzielanego w projekcie nie pokrywa się z zakresem doradztwa, na które przedsiębiorstwo otrzymało już wsparcie w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WZ. (Stosuje się do typów projektów: 4) 6.Wsparcie w projekcie odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw wskazanych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. (Stosuje się do typów projektów: 3,4) 7.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. (Stosuje się do wszystkich typów projektów)

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : 1. Projekt obejmuje wsparciem w 100% osoby z obszarów gmin o najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej (wg załącznika nr 6 do RPO), w szczególności mieszkańców obszarów wiejskich. Jednocześnie projekt zapewnia szkolenia przyczyniające się do uzyskania uprawnień zawodowych, licencji zawodowych, kwalifikacji potwierdzonych formalnym dokumentem lub certyfikatów nabytych na podstawie egzaminów przeprowadzanych przez akredytowane instytucje (dot. 3 typu projektów) lub projekt obejmuje wsparciem w 100% podmioty funkcjonujące na obszarach wiejskich oraz z obszarów gmin o najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej - wg załącznika nr 6 do RPO (dotyczy 1 typu projektów) Waga punktowa: 10 Stosuje się do typów projektów: 1,3 (szczegółowy podział został zawarty powyżej) 2. Projekt zapewnia, w całości lub dodatkowo, wsparcie związane z wprowadzeniem innowacji technicznych oraz organizacyjnych w przedsiębiorstwie. Waga punktowa: 5 Stosuje się do typów projektów: 4

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : 3. Projekt zapewnia w całości lub dodatkowo wsparcie związane z procesami certyfikacji przedsiębiorstw w zakresie standardów i norm jakościowych, czyli procesowi poświadczania przez jednostkę certyfikującą, iż funkcjonujący system zarządzania jakością jest zgodny z wymaganiami stosowania norm i skutecznie wdrażany. Waga punktowa: 10 Stosuje się do typów projektów: 4 4.Projekt zapewnia wdrożenie/rozszerzenie modelu „e-barometr” lub innego modelu wykorzystywanego w ramach zwalidowanego rezultatu PIW EQUAL, służącego zwiększeniu adaptacyjności przedsiębiorstw. Waga punktowa: 10 Stosuje się do typów projektów: 4 5.Projekt zapewnia wykorzystanie rezultatów z PIW EQUAL wypracowanych w obszarze zwiększenia zdolności dostosowawczych pracowników w wieku 50+ na rynku pracy. Waga punktowa: 5 Stosuje się do typów projektów: 4

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs Nr 1/8.1.3/11

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje : Konkurs otwarty Alokacja: 1 439 681,00 zł. Termin ogłoszenia konkursu: 30.09.2011 r. Nabór wniosków na posiedzenie KOP: - 15 listopada 2011 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 25 października 2011 r. -28 grudnia 2011 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 8 grudnia 2011 r.

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów 1.Inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie: a) organizacji pracy; b) form świadczenia pracy; c) promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych; d) godzenia życia zawodowego i prywatnego. 2.Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego. 3.Upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity.

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej: pracodawcy i pracownicy; organizacje pracodawców; związki zawodowe; jednostki samorządu terytorialnego; instytucje rynku pracy społeczność lokalna; organizacje pozarządowe.

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. (Stosuje się do wszystkich typów projektów) 2.Projekt jest realizowany w partnerstwie organizacji pracodawców i związków zawodowych w celu wypracowania wspólnych rozwiązań i zawiązania przyszłej współpracy (Stosuje się do typu operacji nr 1) 2.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego) (Stosuje się do typu/typów operacji nr 1, 2, 3). 4.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu (Stosuje się do typu/typów operacji nr 1, 2, 3).

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : 1.Projekt zakłada udzielnie wsparcia w kierunku upowszechnienia i wdrożenia instrumentów pozwalających na zastosowanie elastycznych form zatrudnienia oraz ułatwienia godzenia życia zawodowego z prywatnym. Waga: 20 punktów Stosuje się do typu/typów operacji nr 1 2.Projekt zakłada promowanie wśród przedsiębiorców nowoczesnych strategii zarządzania w zakresie zasobów ludzkich, w tym obowiązkowo zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach, w szczególności w kontekście płci pracowników oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie zmniejszania obszarów dyskryminacji pracowników ze względu na płeć. Waga: 20 punktów Stosuje się do typu/typów operacji nr 2

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym. 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym. 3.Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów. Uwaga! Jeśli projekt nie jest zgodny ze standardem minimum, nie oznacza to automatycznie, że jest niezgodny z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi. A zatem pytania: Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn ? oraz Czy projekt jest zgodny z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym polityką równości szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju)? zawarte w Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu składanego w trybie konkursowym traktowane są rozłącznie.

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie O czym należy pamiętać: GWA 6.4; Dokumentacja konkursowa; Ważne dokumenty.

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja 6.4

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.2 Grupy docelowe

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.3 Zadania

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.5 Oddziaływanie projektu

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkty 3.6 i 3.7

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Konsultacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Św. Ducha 2 70-223 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacje konkursowe Nr 1/8.1.2/11 Nr 2/8.1.2/11 Nr 1/8.1.3/11 Szczecin, 25 sierpnia 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google