Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapewnienie uczniom gimnazjów od roku szkolnego 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapewnienie uczniom gimnazjów od roku szkolnego 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 Zapewnienie uczniom gimnazjów od roku szkolnego 2015/2016.
podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych od roku szkolnego 2015/2016. Styczeń 2015 r.

2 Plan prezentacji Akty prawne Programy nauczania
Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe: zasady wyboru zmiany w zasadach dopuszczania podręczników nowy wykaz podręczników Dotacja celowa: zasady ogólne procedura udzielania szkoły prowadzone przez osoby prawne inne niż j.s.t lub osoby fizyczne szkoły niepubliczne Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz gospodarowanie nimi przez dyrektora szkoły Projekt E-podręczniki, portal Scholaris.

3 Akty prawne Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. poz. 290) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 909) Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2957)

4 Gdzie można znaleźć informacje o aktach prawnych?
Tutaj zrzut strony MEN z zaznaczoną zakładką Akty prawne

5 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
PROGRAMY NAUCZANIA

6 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Dopuszczanie do użytku w szkole programów nauczania Podstawowe wymagania dotyczące dopuszczanych do użytku w szkole: programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania ogólnego, programów nauczania dla zawodów, w tym definicje tych programów są określone w ustawie – nie ma aktu wykonawczego (rozporządzenie), które regulowałoby ten obszar pracy szkoły. Zmiany weszły w życie 8 lipca 2014 r.

7 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Definicja programu nauczania „programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego” [art. 3 pkt 13b ustawy o systemie oświaty]

8 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Zmiany Program nauczania do danych zajęć edukacyjnych na dany etap edukacyjny przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły nauczyciel lub zespół nauczycieli. Programy nauczania będą mogły być przygotowane w sposób i w formie ustalonej w danej szkole. Wymagania formalne dotyczące zawartości programów nauczania ograniczają się do warunku uwzględniania w nich wszystkich celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania - efektów kształcenia ustalonych w odpowiedniej podstawie programowej. Programy nauczania powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone. [art. 22a ustawy o systemie oświaty] Dotychczas przepisy rozporządzenia sztywno określały wymaganą zawartość programów nauczania: a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania, b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany, d) opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego - opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia Nowe regulacje ograniczają wymagania dotyczące zawartości programów nauczania do warunku uwzględniania w nim wszystkich celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego oraz określania definicji programu, rozumianego jako opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego (analogiczna definicja przewidziana jest w projekcie ustawy dla programów nauczania do zawodu). Celem zmian jest zachęcenie nauczycieli do opracowywania i korzystania w szkole z programów nauczania, przygotowanych w sposób i w formie ustalonej w danej szkole i dostosowanych do potrzeb i możliwości konkretnych grup uczniów.

9 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Szkolny zestaw programów nauczania Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program nauczania. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego. [art. 22a ustawy o systemie oświaty]

10 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Wejście w życie ustawy nie skutkuje koniecznością zmian obowiązujących w szkołach zestawów programów nauczania, dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola/szkoły na poprzednich zasadach. [art. 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.]

11 PODRĘCZNIKI MATERIAŁY EDUKACYJNE MATERIAŁY ĆWICZENIOWE
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw PODRĘCZNIKI MATERIAŁY EDUKACYJNE MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

12 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Definicje Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego; Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną; Materiał ćwiczeniowy – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. [art. 3 pkt ustawy o systemie oświaty] Wprowadzenie do ustawy o systemie oświaty definicji: „podręcznik”, „materiał edukacyjny” i „materiał ćwiczeniowy” ma związek z finansowaniem ich zakupu ze środków dotacji celowej przekazywanych organom prowadzącym szkoły. Oprócz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego projekt ustawy przewiduje możliwość wyboru przez nauczycieli oraz zakupu na potrzeby uczniów ze środków dotacji celowej przeznaczonych na ten cel różnego rodzaju materiałów zawierających treści edukacyjne, zastępujących lub uzupełniających podręczniki. Katalog tych materiałów może być szeroki, począwszy od zasobów edukacyjnych udostępnianych w sieci na platformach edukacyjnych, poprzez książki zawierające treści edukacyjne, które mogą zastąpić lub uzupełniać realizację programu nauczania. Biorąc pod uwagę zasady udzielania i wydatkowania dotacji celowej należy jednak mieć na uwadze, że materiały te – analogicznie jak podręczniki – muszą służyć uczniom danej klasy (być wypożyczane, w przypadku zasobów dostępnych w sieci – udostępniane) przez co najmniej 3 kolejne lata szkole. Zaproponowana w projekcie ustawy definicja materiału ćwiczeniowego, w odróżnieniu od materiału edukacyjnego, uwzględnia przede wszystkim jednorazowość materiału ćwiczeniowego, rozumianą jako brak możliwości korzystania z takiego materiału – zeszytu ćwiczeń przez kolejny rocznik uczniów.

13 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Zasady wyboru podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych

14 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub bez zastosowania podręcznika lub materiałów. [art. 22aa ustawy o systemie oświaty] Ustawa określa jednoznacznie, że nauczyciel może w realizacji programu nauczania zrezygnować ze wskazywania podręcznika lub ww. materiałów. Dotychczas, pomimo braku formalnego obowiązku wyboru podręcznika, w praktyce nauczyciele wybierali podręczniki, nawet jeśli nie korzystali z nich faktycznie w procesie nauczania.

15 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Zespołowy wybór podręcznika i/lub materiału edukacyjnego Zasada „jednego podręcznika” Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:  jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy - w przypadku klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej; materiałów ćwiczeniowych. [art. 22ab ustawy o systemie oświaty]

16 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Wyjątki od zasady „jednego podręcznika” Możliwe będzie przedstawienie propozycji więcej niż jednego podręcznika i/lub materiału edukacyjnego w przypadku: podręczników do języków obcych nowożytnych począwszy od klasy IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka określone w podstawie programowej; uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym; uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. Wyjątki te wynikają one ze specyfiki nauczania niektórych przedmiotów (np. języki obce nowożytne, których nauczanie prowadzone jest na różnych poziomach zaawansowania, ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego) bądź specyfiki sposobu finansowania podręczników (szkolnictwo specjalne, kształcenie w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej).

17 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Ustalenie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, ustala: 1)   zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, 2)   materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. [art. 22ab ust. 4 ustawy o systemie oświaty]

18 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązuje we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkole. Materiały ćwiczeniowe obowiązują w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

19 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym. [art. 22ab ust. 6 ustawy o systemie oświaty] Dyrektorzy szkół nie mają już obowiązku ogłoszenia wykazu do 15 czerwca. [zmiana weszła w życie 22 marca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 290] Termin podania do publicznej wiadomości informacji o ustalonym zestawie określa dyrektor szkoły

20 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Zmiany w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych mogą być dokonywane: jeżeli taka konieczność wynika z braku możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego; w razie potrzeby uzupełnienia zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiałów ćwiczeniowych. [art. 22ab ust. 5 ustawy o systemie oświaty] Zmiany w zestawie podręczników mogą być dokonywane z uwzględnieniem zasad udzielania dotacji celowej.

21 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Nowe zasady wyboru podręczników przez nauczycieli i ustalania szkolnego zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dotyczą publicznych: szkół podstawowych; gimnazjów; szkół ponadgimnazjalnych. Zasady te nie mają zastosowania do kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych, ze względu na jego specyfikę.

22 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Nowe zasady wyboru podręczników przez nauczycieli i ustalania szkolnego zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych są wprowadzane sukcesywnie począwszy od roku szkolnego: 2014/2015 – w przypadku klasy I szkoły podstawowej; 2015/2016 – w przypadku klasy IV szkoły podstawowej, klasy I gimnazjum i klas I szkoły ponadgimnazjalnej. W pozostałych klasach szkół do końca etapu edukacyjnego w tych szkołach, stosuje się dotychczasowe przepisy w zakresie ustalania zestawu podręczników. [art. 15 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.]

23 Zmiany w zasadach dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Zmiany w zasadach dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

24 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Wieloletnie użytkowanie podręcznika Podręcznik nie może zawierać: 1) pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających uzupełniania - w podręczniku w postaci papierowej; 2) odwołań i poleceń wymagających korzystania z opracowanych przez określonego wydawcę dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia. W przypadku pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń zawartych w podręczniku w postaci papierowej, wymagających udzielenia przez ucznia pisemnej odpowiedzi – zamieszcza się informację, że odpowiedzi tej nie należy umieszczać w podręczniku; miejsca w zadaniach i ćwiczeniach, które powinny być wypełnione przez ucznia, są zaciemnione i przedstawione w sposób uniemożliwiający uczniowi wpisanie odpowiedzi w tym miejscu. Do podręcznika do języka obcego nowożytnego, podręcznika do języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego mogą być dołączone nagrania dźwiękowe na nośniku elektronicznym rozwijające sprawność rozumienia ze słuchu.

25 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Rezygnacja z zatwierdzania podręczników do przedmiotów uzupełniających: 1) zajęcia techniczne i zajęcia artystyczne – w gimnazjum, 2) ekonomia w praktyce – w szkole ponadgimnazjalnej.

26 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Proces dostosowywania podręczników do wymogu wieloletniego użytkowania Wydawcy podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przed dniem wejścia w życie ustawy mają obowiązek dostosowania tych podręczników do warunków określonych w art. 22ao ust. 3 pkt 4 ustawy, dotyczących oddzielenia od podręcznika ćwiczeń i usunięcia z podręcznika odwołań do dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia. Proces będzie przebiegał sukcesywnie, do dnia: 31 marca 2015 r. - w przypadku podręczników do zajęć edukacyjnych w klasie IV szkoły podstawowej, klasie I gimnazjum i klasie I szkoły ponadgimnazjalnej; 31 marca 2016 r. - w przypadku podręczników do zajęć edukacyjnych w klasie V szkoły podstawowej, klasie II gimnazjum i klasie II szkoły ponadgimnazjalnej; 31 marca 2017 r. - w przypadku podręczników do zajęć edukacyjnych w klasie VI szkoły podstawowej, klasie III gimnazjum, klasach III i IV szkoły ponadgimnazjalnej. [art. 16 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.]

27 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Proces dostosowywania podręczników do wymogu wieloletniego użytkowania Wpisanie podręcznika dopuszczonego do użytku szkolnego na podstawie dotychczasowych przepisów do nowego wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego jest uwarunkowane złożeniem przez wydawcę: 1) oświadczenia o spełnianiu przez podręcznik warunków określonych w art. 22ao ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, lub 2) wniosku o ponowne dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego - w przypadku konieczności wprowadzenia większych zmian w podręczniku niż tylko usunięcie z niego odwołań i poleceń wymagających korzystania z dodatkowych materiałów. W tym przypadku warunkiem dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika jest uzyskanie pozytywnej opinii merytoryczno-dydaktycznej rzeczoznawcy.

28 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Nowy wykaz podręczników Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podaje do publicznej wiadomości wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, spełniających warunki, o których mowa w art. 22ao ust. 3 pkt 4 ustawy, które mogą być ustalone przez radę pedagogiczną w zestawie obowiązującym począwszy od roku szkolnego: 2015/ w przypadku klas I, II i IV szkoły podstawowej, klasy I gimnazjum i klasy I szkoły ponadgimnazjalnej; 2016/ w przypadku klas III i V szkoły podstawowej, klasy II gimnazjum i klasy II szkoły ponadgimnazjalnej; 2016/ w przypadku klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, klas III i IV szkoły ponadgimnazjalnej. Podręczniki wpisane do tego wykazu mogą być stosowane także w pozostałych klasach szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. [art. 16 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.]

29 http://www. men. gov. pl/index

30 PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU do
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU do PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH i MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

31 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. Prawo to bezpłatnych podręczników nie obejmuje podręczników do: zajęć nieobowiązkowych, takich jak: religia/etyka, wychowania do życia w rodzinie; podręczników do zajęć dodatkowych (np. dodatkowy j. obcy); podręczników do nauki języka, historii, geografii i kultury mniejszości narodowej, etnicznej, społeczności posługującej się językiem regionalnym – uczniowie deklarujący przynależność do tych mniejszości mają zapewniony bezpłatny dostęp do tych podręczników w innym trybie, przewidzianym w art. 13 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

32 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Podręczniki przeznaczone do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej Podręczniki niezbędne do podtrzymywania tożsamości kulturowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych są finansowane według odrębnych zasad, zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy o systemie oświaty (z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania) Corocznie, koszty opracowania i wydania podręczników, zgłaszanych przez wydawnictwa poszczególnych mniejszości, po dopuszczeniu ich do użytku szkolnego, są finansowane przez Ministra Edukacji Narodowej, a szkoły otrzymują je bezpłatnie za pośrednictwem kuratorów oświaty, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez szkołę. Podręczniki te są następnie bezpłatnie udostępniane uczniom poprzez biblioteki szkolne. Począwszy od 2010 r. wersje elektroniczne podręczników dla mniejszości, sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, są zamieszczane na portalu edukacyjnym Scholaris do nieodpłatnego wykorzystania przez uczniów i nauczycieli oraz inne zainteresowane osoby. Dofinansowywanie podręczników do nauki języka mniejszości wynika z ponadprzeciętnych cen tych podręczników w stosunku do cen podręczników do kształcenia ogólnego, z uwagi na niskie nakłady tych podręczników. W przypadku niemieckiej mniejszości narodowej, z uwagi na znacznie większą niż innych mniejszości liczbę uczniów uczących się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, nie było uzasadnione dofinansowanie podręczników w postaci papierowej, ponieważ potencjalna cena takiego egzemplarza podręcznika byłaby porównywalna do ceny podręcznika do kształcenia ogólnego.

33 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły. Dotyczy również szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum (nie dotyczy podręczników do kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych)

34

35 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
DOTACJA CELOWA

36 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Dotacja celowa jest przyznawana na wyposażenie gimnazjów w: podręczniki lub materiały edukacyjne – do wysokości 250  zł na ucznia [247,52 zł]* materiały ćwiczeniowe – do wysokości 25 zł na ucznia [24,75 zł]. *1% wykorzystanej przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji stanowić będą koszty obsługi zadania zleconego.

37 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Podstawowe zasady: Gimnazjum prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego - jednostka samorządu terytorialnego otrzyma dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę. Gimnazjum prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną - otrzyma na wniosek dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, obowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju. Na realizację tego zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę. [art. 22ae ustawy o systemie oświaty]

38 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Podstawowe zasady: Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne jest udzielana co trzy lata szkolne, z zastrzeżeniem że jeżeli liczba uczniów w stosunku do roku poprzedniego zwiększy się, to na tych uczniów także przysługuje dotacja. Dotacja celowa na materiały ćwiczeniowe jest udzielana co rok. Maksymalna wysokość dotacji celowej jest iloczynem liczby uczniów oraz kwot dotacji na ucznia. Określone w ustawie maksymalne kwoty dotacji na ucznia co trzy lata podlegać będą weryfikacji (pierwsza weryfikacja maksymalnych kwot dotacji celowej nastąpi w 2017 r.) [art. 22ae ustawy o systemie oświaty]

39 Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Projektowane zmiany, które uelastycznią system udzielania dotacji celowej: „8. Jeżeli istnieje konieczność zapewnienia odpowiedniego kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych, w tym kompletu dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego, w przypadku gdy: 1)liczba uczniów w danej klasie jest większa niż w poprzednim roku szkolnym, a od roku szkolnego rozpoczynającego się w roku, w którym udzielono ostatniej dotacji celowej na wszystkich uczniów tej klasy, nie upłynęły trzy lata szkolne lub 2)liczba uczniów w danej klasie nie jest większa niż w poprzednim roku szkolnym, a istnieje konieczność zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych, w szczególności dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego, z powodu niedokonania zakupu takiego kompletu ze środków ostatniej dotacji celowej udzielonej na wszystkich uczniów tej klasy lub udzielonej w poprzednim roku, jeżeli ostatnią dotację celową na wszystkich uczniów tej klasy udzielono dwa lata temu, lub 3)komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego został wcześniej przekazany innej szkole – dotacja celowa jest udzielana do wysokości kosztu zakupu brakujących kompletów podręczników lub materiałów edukacyjnych, rocznie nieprzekraczającej odpowiednich kwot. Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne jest udzielana, co do zasady, w cyklu trzyletnim. Jeżeli jednak w drugim lub trzecim roku cyklu zwiększy się liczba uczniów w klasie w stosunku do poprzedniego, dotacja celowa przyznawana jest na zwiększoną liczbę uczniów. Projektowany przepis umożliwia udzielanie dodatkowo dotacji celowej na brakujące podręczniki lub materiały edukacyjne w drugim lub trzecim roku cyklu, jeśli nie zwiększyła się liczba uczniów w stosunku do poprzedniego roku, ale konieczność zakupu odpowiedniego zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych wynika z ww. przyczyn. Zakłada się, że zmiana wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

40 Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Zwiększone kwoty dotacji celowej dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w art. 22ae po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, są powiększane poprzez pomnożenie ich przez wskaźniki: 1)nie mniejsze niż 2 i nie większe niż 3 – w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, niewidomych i słabowidzących, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów; 2)nie mniejsze niż 5 i nie większe niż 10 – w przypadku uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w druku powiększonym; 3)nie mniejsze niż 10 i nie większe niż 25 – w przypadku uczniów niewidomych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w systemie Braille'a.” Zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niektórych uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (zmiany w art. 22ae ustawy o systemie oświaty) - planuje się, że zmiana wejdzie w życie z dniem wejścia w życie tej ustawy, tj. 31 marca 2015 r. Proponowana zmiana umożliwia zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, niewidomych i słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność. Uczniowie niepełnosprawni powinni mieć możliwość korzystania z podręczników, materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych, które uwzględniają ograniczenia wynikające z dysfunkcji. Wymaga to przygotowania odrębnych podręczników i materiałów, które ze względu na ograniczoną grupę odbiorców w danym roczniku (do 3% populacji uczniów) będą znacząco droższe od takich samych materiałów przygotowywanych dla uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jednocześnie ze względu na specyfikę zaburzeń, rodzaj szkoły, wybór programów lub klasę, w której dany uczeń się uczy, nie można określić w sposób jednoznaczny kwoty dofinansowania dla takiego ucznia, co uniemożliwia wpisanie jej do ustawy o systemie oświaty. Elastyczne realizowanie takiego zadania powoduje lepsze wykorzystanie środków budżetowych, zapewniając jednocześnie jednakową jakość udzielanej pomocy dla wszystkich uczniów ze strony państwa. Projektowany przepis umożliwi kierowanie środków finansowych do szkół podstawowych i gimnazjów, tak aby dyrektorzy tych szkół mogli zwiększać kwoty przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przewidzianych na ucznia w art. 22ae ustawy o systemie oświaty, o wartości wynikające z pomnożenia kwot wynikających z art. 22ae ust. 5 przez wskaźniki określone w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w ramach przedziałów określonych w ustawie (projektowany art. 22aga). Wskaźniki te będą mieściły się co do zasady w przedziale od 2 do 3, natomiast w przypadku uczniów słabowidzących korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydrukowanych w druku powiększonym – od 5 do 10, a w przypadku uczniów niewidomych korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydrukowanych w systemie Braille’a – od 10 do 25. Oznacza to, dla przykładu, że dla ucznia niepełnosprawnego w gimnazjum, korzystającego z podręczników dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kwota dotacji celowej będzie mieściła się w przedziale od 500 zł do 750 zł, a jeśli będzie uczniem niewidomym – w przedziale od 2500 zł do 6250 zł. Umożliwi to dokonywanie zakupów przez szkołę podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność o wartości większej niż przewidziana w art. 22ae ust. 5 ustawy o systemie oświaty. W roku szkolnym 2015/2016 program Wyprawka Szkolna będzie dotyczył: uczniów klasy IV technikum, którzy w roku szkolnym 2015/2016 będą ostatnim rocznikiem, w którym wprowadzana jest nowa podstawa programowa; uczniów niepełnosprawnych w klasach nieobjętych jeszcze nowym system wyposażenia w bezpłatne podręczniki , czyli klasy III, V i VI szkoły podstawowej, II i III gimnazjum i ponadgimnazjalne

41 Konsekwencje projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dla programu „Wyprawka szkolna” Zwiększenie kwot dotacji celowej dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów spowoduje brak konieczności finansowania podręczników dla tych uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Docelowo programem „Wyprawka szkolna” będą objęte dzieci niepełnosprawne w szkołach ponadgimnazjalnych. W szkołach podstawowych i gimnazjach dzieciom niepełnosprawnym zapewni podręcznik i materiały szkoła. Zmiany będą wdrażane stopniowo i tak w roku szkolnym 2015/2016 program „Wyprawka Szkolna” będzie dotyczył: uczniów klasy IV technikum, którzy w roku szkolnym 2015/2016 będą ostatnim rocznikiem, w którym wprowadzana jest nowa podstawa programowa; uczniów niepełnosprawnych w klasach nieobjętych jeszcze nowym system wyposażenia w bezpłatne podręczniki, czyli klasy III, V i VI szkoły podstawowej, II i III gimnazjum i ponadgimnazjalne Zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niektórych uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (zmiany w art. 22ae ustawy o systemie oświaty) - planuje się, że zmiana wejdzie w życie z dniem wejścia w życie tej ustawy, tj. 31 marca 2015 r. Proponowana zmiana umożliwia zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, niewidomych i słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność. Uczniowie niepełnosprawni powinni mieć możliwość korzystania z podręczników, materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych, które uwzględniają ograniczenia wynikające z dysfunkcji. Wymaga to przygotowania odrębnych podręczników i materiałów, które ze względu na ograniczoną grupę odbiorców w danym roczniku (do 3% populacji uczniów) będą znacząco droższe od takich samych materiałów przygotowywanych dla uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jednocześnie ze względu na specyfikę zaburzeń, rodzaj szkoły, wybór programów lub klasę, w której dany uczeń się uczy, nie można określić w sposób jednoznaczny kwoty dofinansowania dla takiego ucznia, co uniemożliwia wpisanie jej do ustawy o systemie oświaty. Elastyczne realizowanie takiego zadania powoduje lepsze wykorzystanie środków budżetowych, zapewniając jednocześnie jednakową jakość udzielanej pomocy dla wszystkich uczniów ze strony państwa. Projektowany przepis umożliwi kierowanie środków finansowych do szkół podstawowych i gimnazjów, tak aby dyrektorzy tych szkół mogli zwiększać kwoty przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przewidzianych na ucznia w art. 22ae ustawy o systemie oświaty, o wartości wynikające z pomnożenia kwot wynikających z art. 22ae ust. 5 przez wskaźniki określone w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w ramach przedziałów określonych w ustawie (projektowany art. 22aga). Wskaźniki te będą mieściły się co do zasady w przedziale od 2 do 3, natomiast w przypadku uczniów słabowidzących korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydrukowanych w druku powiększonym – od 5 do 10, a w przypadku uczniów niewidomych korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydrukowanych w systemie Braille’a – od 10 do 25. Oznacza to, dla przykładu, że dla ucznia niepełnosprawnego w gimnazjum, korzystającego z podręczników dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kwota dotacji celowej będzie mieściła się w przedziale od 500 zł do 750 zł, a jeśli będzie uczniem niewidomym – w przedziale od 2500 zł do 6250 zł. Umożliwi to dokonywanie zakupów przez szkołę podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność o wartości większej niż przewidziana w art. 22ae ust. 5 ustawy o systemie oświaty. W roku szkolnym 2015/2016 program Wyprawka Szkolna będzie dotyczył: uczniów klasy IV technikum, którzy w roku szkolnym 2015/2016 będą ostatnim rocznikiem, w którym wprowadzana jest nowa podstawa programowa; uczniów niepełnosprawnych w klasach nieobjętych jeszcze nowym system wyposażenia w bezpłatne podręczniki , czyli klasy III, V i VI szkoły podstawowej, II i III gimnazjum i ponadgimnazjalne

42 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Możliwość dofinansowania kosztów zakupu podręczników i materiałów przez organ prowadzący Dotacja na wyposażenie uczniów w materiały ćwiczeniowe będzie udzielana do wysokości kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych na każdego ucznia w danej klasie każdego roku, nieprzekraczającej kwot określonych w ustawie. Jeżeli szkoła będzie chciała wybrać podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których koszt przekracza kwoty dotacji, musi uzyskać zgodę organu prowadzącego. W takim przypadku różnicę między kosztem zakupu a wysokością dotacji pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową lub gimnazjum. [art. 22ai ustawy o systemie oświaty]

43 Dodatkowy komplet podręczników
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dodatkowy komplet podręczników Założono, że raz na trzy lata (zgodnie z harmonogramem udzielania dotacji celowej) dla każdego oddziału klasowego, ze środków dotacji celowej, będzie zakupiony dodatkowy komplet podręczników. Komplet ten będzie w bibliotece szkolnej i będzie używany w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika przez ucznia, zanim, wykorzystując przewidziane procedury, zakupiony zostanie docelowy podręcznik dla ucznia. Komplet ten będzie mógł być również wykorzystywany do czasu zakupu przez szkołę podręczników dla ucznia, który przybył do szkoły w trakcie roku szkolnego. [art. 22ae ust. 7 ustawy o systemie oświaty] Wyposażenie nauczycieli w podręczniki – przepisy regulujące te kwestię: Ustawa o systemie oświaty - art. 5 ust. 7 pkt 4 „7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.” Ustawa Karta Nauczyciela – art. 29 pkt 1 i 2, „1. Organ prowadzący szkołę obowiązany jest zapewnić szkole podstawowe warunki do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych”, 2. Nauczycielowi przysługuje wyposażenie jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego programu nauczania”. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania oraz ustawy o systemie oświaty – par. 3 „§3. Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczyciela, stosownie do specyfiki danej szkoły. Szczegółowy wykaz materiałów ustala dyrektor szkoły”. Organy prowadzące szkoły otrzymują co roku z budżetu państwa część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z zapewnieniem warunków działania swoich szkół i placówek.

44 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Koszty drukowania i  powielania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, przekazana organom prowadzącym szkoły, będzie mogła być wykorzystana także na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Dotacja będzie mogła być wykorzystana również na zakup urządzeń umożliwiających druk i powielanie tych podręczników i materiałów. [art. 22ae ust. 11 ustawy o systemie oświaty] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 27. Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu. Art. 28. Biblioteki, archiwa i szkoły mogą: 1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych; 2) sporządzać lub zlecać sporządzanie egzemplarzy rozpowszechnionych utworów w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zbiorów; 3) udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych

45 Tryb i terminy udzielania dotacji celowej szkołom prowadzonym przez JST
Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez JST Informacja dla ustalenia wysokości dotacji od 15 marca do 15 września Jednostki Samorządu Terytorialnego Wnioski o udzielenie dotacji od 1 kwietnia do 20 września Dotacja może być wykorzystana do końca roku budżetowego Wojewoda Przekazanie dotacji celowej od 1 maja do 15 października  Sposób przekazywania informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji oraz tryb jej udzielania i sposób rozliczania określa rozporządzenie MEN. W rozporządzeniu są wzory formularzy na rok szkolny 2015/2016 Jeżeli informacje i wniosek zostały przekazane przez dyrektora szkoły przed dniem 25 sierpnia, dyrektor szkoły aktualizuje te informacje i wniosek w terminie do dnia 25 sierpnia. Jeżeli w wyniku aktualizacji, złożonej przez szkołę podstawową lub gimnazjum prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez jednostkę samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji, szkoła w terminie do dnia 31 sierpnia zwraca jednostce samorządu terytorialnego odpowiednią część dotacji. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego złoży wniosek przed dniem 31 sierpnia, jednostka samorządu terytorialnego aktualizuje wniosek w terminie do dnia 31 sierpnia. Jeżeli w wyniku aktualizacji, wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez wojewodę jednostce samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji, jednostka samorządu terytorialnego w terminie do dnia 7 września zwraca wojewodzie odpowiednią część dotacji. Jednostki Samorządu Terytorialnego Przekazanie dotacji celowej Szkoły podstawowe i gimnazja

46 Tryb i terminy udzielania dotacji celowej szkołom prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz szkołom niepublicznych Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów Wniosek o udzielenie dotacji oraz informacja niezbędna dla ustalenia wysokości dotacji od 15 marca do 15 września Dotacja może być wykorzystana do końca roku budżetowego Jednostki Samorządu Terytorialnego Wnioski o udzielenie dotacji od 1 kwietnia do 20 września Wojewoda Przekazanie dotacji celowej od 1 maja do 15 października Jednostki Samorządu Terytorialnego Przekazanie dotacji celowej w terminie 14 dni Szkoły podstawowe i gimnazja

47 Jednostki Samorządu Terytorialnego Minister Edukacji Narodowej
Sposób rozliczenia dotacji celowej Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osobę fizyczną Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej oraz zwrot niewykorzystanej dotacji do 15 stycznia następnego roku Jednostki Samorządu Terytorialnego Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej oraz zwrot niewykorzystanej dotacji do 31 stycznia następnego roku Wojewoda Sporządzenie zbiorczego zestawienia wykorzystania dotacji celowej do 15 marca następnego roku Minister Edukacji Narodowej

48 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Szkoły niepubliczne Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju. Zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązane do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju. Na realizację tego zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę. Szkoły niepubliczne, które otrzymały dotację celową, zapewniają uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zakupionych z tej dotacji. [art. 85b ustawy o systemie oświaty]

49 ZAKUP I WYPOŻYCZANIE PODRĘCZNIKÓW
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ZAKUP I WYPOŻYCZANIE PODRĘCZNIKÓW

50 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych przez szkołę Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników oraz materiałów edukacyjnych oraz gospodarowaniem nimi wykonuje dyrektor szkoły. [art. 22aj ustawy o systemie oświaty]

51 2) uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego;
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Wyłączenie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do bibliotek szkolnych spod rygorów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Ustawa o systemie oświaty przewiduje stosowanie uproszczonego trybu zakupu przez dyrektora szkoły podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro: Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na stronie internetowej szkoły lub organu prowadzącego Obowiązek udzielenia zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. Obowiązek niezwłocznego podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły lub stronie internetowej organu prowadzącego, informacji o udzieleniu zamówienia z podaniem nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska podmiotu, z którym szkoła zawarła umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia. [art. 22az-22azc ustawy o systemie oświaty] *Taka sytuacja będzie jednak dotyczyć poniżej 0,5% szkół podstawowych i gimnazjów. Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w przypadku, gdy wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro powinien się odbywać zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych Art Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w: 1) ustawie budżetowej; 2) uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego; 3) planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. 2. Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. 3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane: 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; 2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 4. Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

52 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Wypożyczanie uczniom podręczników oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych Podręczniki oraz materiały edukacyjne zakupione dla uczniów są gromadzone w bibliotece szkolnej. Szkoła nieodpłatnie: wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia. [22ak ustawy o systemie oświaty]

53 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Podręczniki dostosowane do potrzeb ucznia niepełnosprawnego Zakupione ze środków dotacji podręczniki dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego, przechodzącego z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi. [22ak ustawy o systemie oświaty] Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przewiduje dodanie w art. 22ak ustawy przepisu, który umożliwi szkołom niekorzystającym w danym roku szkolnym z podręczników lub materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych nieodpłatne przekazanie ich do szkół, które potrzebują takich podręczników i materiałów edukacyjnych i z takim wnioskiem zwróciły się do tych szkół. Po przekazaniu podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której zostały przekazane

54 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Ustalenie zasad wypożyczania uczniom podręczników Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. Dyrektor szkoły, na podstawie art. 22ak ust. 2 ustawy o systemie oświaty, jest obowiązany określić szczegółowe warunki wypożyczania podręczników oraz materiałów edukacyjnych a także warunki przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych z biblioteki szkolnej i poinformować o nich rodziców. [22ak ustawy o systemie oświaty]

55 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Zniszczenie podręcznika W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. [22ak ustawy o systemie oświaty] Szkoła nie może żądać zwrotu nowego egzemplarza podręcznika.

56 Ewidencja materiałów bibliotecznych
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Ewidencja materiałów bibliotecznych Ewidencji materiałów bibliotecznych, w tym podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych przez szkoły ze środków dotacji celowej należy dokonywać zgodnie z zasadami określonymi przez dyrektorów szkół oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami.

57 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Sprzedaż podręczników – praktyki marketingowe Zakazane jest: 1)   oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; 2)   oferowanie sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia. Działania takie stanowią czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz: Przekazywanie darowizn normuje Kodeks Cywilny. Zgodnie z art. 34a ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty prawidłowość pozyskiwania i gospodarowania przez szkołę mieniem otrzymanym w drodze różnego rodzaju umów (np. darowizny) podlega kontroli organu prowadzącego szkołę (w przypadku szkoły samorządowej - wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty powiatu lub marszałka województwa), który sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Decydując o przyjęciu darowizny dyrektor szkoły musi ponadto brać pod uwagę przepisy ustawy o systemie oświaty, które wprowadzają ograniczenia w tym zakresie. Zgodnie bowiem z art. 22ad ustawy o systemie oświaty – w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 811) – zakazane jest: 1) oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; 2) oferowanie sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia. Przepisy nie ustanawiają generalnego zakazu dokonywania darowizn na rzecz szkół; zakaz dotyczy wyłącznie uzależniania przekazania darowizny od wyboru określonego podręcznika czy materiału edukacyjnego lub ćwiczeniowego. Intencją pkt 2) nie jest wprowadzenie zakazu każdorazowego łączenia sprzedaży podręcznika z innymi dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia, w tym również z innymi podręcznikami. Przepis ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której nabycie podręcznika jest możliwe wyłącznie w pakiecie z innymi dodatkowymi materiałami dydaktycznymi, wbrew woli kupującego. Kupujący powinien mieć możliwość zakupienia każdego podręcznika osobno.

58 Gdzie można znaleźć informacje o zmianach?

59 E-PODRĘCZNIKI Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu:
62 e-podręczniki, 14 przedmiotów 2500 zasobów edukacyjnych dostępnych z poziomu tabletu, komputera, telefonu, czytnika książek otwarta licencja multimedia, interakcje, gry, zabawy edukacyjne etc.

60 5195 godzin zasobów I 6-9 II 10-12 III 13-15 IV 16-18 POZIOM WIEK
PRZEDMIOT GODZINY I 6-9 Edukacja wczesnoszkolna 1150 h II 10-12 Język polski Historia i społeczeństwo Przyroda Matematyka Zajęcia komputerowe 510 h 130 h 290 h 385 h 95 h III 13-15 Historia WOS Geografia Biologia Chemia Fizyka Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka 450 h 190 h 65 h 30 h IV 16-18 Język Polski 360 h 60 h 30h 300 h

61 Zapraszamy na stronę www.epodreczniki.pl

62 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

63 Co oferuje Scholaris? Zasoby: gotowe scenariusze lekcji;
powiązane ze scenariuszami materiały multimedialne (ćwiczenia, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy); narzędzia do tworzenia własnych scenariuszy i zasobów; wiele innych materiałów dydaktycznych wykorzystywanych podczas prowadzenia lekcji w szkole.

64 Scholaris w liczbach

65 Szkoła podstawowa (kl. 4-6) – 5258 zasobów
Gimnazjum – zasobów Szkoły ponadgimnazjalne – zasobów

66 OZE i Wolne Licencje Coraz więcej materiałów objętych Wolnymi Licencjami: Szkoła podstawowa (kl. 4-6) – 611 zasobów Gimnazjum – 1131 zasobów Szkoły ponadgimnazjalne – 588 zasobów

67 Atuty portalu: całkowicie bezpłatny dostęp do zasobów
zasoby dostosowane do różnych potrzeb uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych (scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy etc) gwarancja wiarygodności i jakości dostępnych materiałów dzięki ich weryfikacji przez ekspertów w konkretnych zakresach przedmiotowych

68 Atuty portalu: bogata baza multimediów umożliwiająca urozmaicanie zajęć dostęp do tzw. zasobów niszowych pod kątem merytorycznym i technologicznym, czyli materiałów trudno dostępnych na rynku i specjalistycznych np. do wychowania przedszkolnego lub dopasowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych możliwość tworzenia własnych materiałów i autorskich lekcji


Pobierz ppt "Zapewnienie uczniom gimnazjów od roku szkolnego 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google