Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOPALACZE – NOWE ZAGROŻENIE MŁODZIEŻY opracowała na potrzeby wew. ZSnr1 - M.Gądor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOPALACZE – NOWE ZAGROŻENIE MŁODZIEŻY opracowała na potrzeby wew. ZSnr1 - M.Gądor."— Zapis prezentacji:

1 DOPALACZE – NOWE ZAGROŻENIE MŁODZIEŻY opracowała na potrzeby wew. ZSnr1 - M.Gądor

2 UREGULOWANIA PRAWNE Aktem prawnym okre ś laj ą cym zasady i tryb post ę powania w zakresie przeciwdzia ł ania narkomanii – przeciwdzia ł ania uzale ż nieniom od ś rodków odurzaj ą cych, substancji psychotropowych, ś rodków zast ę pczych jest USTAWA Z DNIA 29 LIPCA 2005 ROKU O PRZECIWDZIA Ł ANIU NARKOMANII (z pó ź n. zmianami) Aktem prawnym okre ś laj ą cym zasady i tryb post ę powania w zakresie przeciwdzia ł ania narkomanii – przeciwdzia ł ania uzale ż nieniom od ś rodków odurzaj ą cych, substancji psychotropowych, ś rodków zast ę pczych jest USTAWA Z DNIA 29 LIPCA 2005 ROKU O PRZECIWDZIA Ł ANIU NARKOMANII (z pó ź n. zmianami) opracowała na potrzeby wew. ZSnr1 - M.Gądor

3 UJĘCIE „DEFINICYJNE” SŁOWA DOPALACZE Termin nie posiadaj ą cy charakteru naukowego, u ż ywa si ę go potocznie do nazywania grupy ró ż nych substancji lub ich mieszanek o rzekomym lub faktycznym dzia ł aniu psychoaktywnym, które nie s ą uj ę te (teoretycznie) w za łą cznikach do Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzia ł aniu narkomanii. opracowała na potrzeby wew. ZSnr1 - M.Gądor

4 DOPALACZE! DOPALACZE – TO TAK NAPRAWD Ę SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE, KTÓRE MOG Ą ODDZIA Ł YWA Ć PODOBNIE JAK NARKOTYKI !! opracowała na potrzeby wew. ZSnr1 - M.Gądor

5 Ankieta dotycząca problemu dopalaczy w ZS nr 1 w A-chowie Ankieta zosta ł a przeprowadzona na grupie 80 osób. Badana m ł odzie ż obejmowa ł a klasy pierwsze, drugie i trzecie w wieku: 16, 17 i 18 lat, w tym 47 ch ł opców i 33 dziewczyny. Chłopcy 58% Dziew. 42% opracowała na potrzeby wew. ZSnr1 - M.Gądor

6 Wnioski: M ł odzie ż szkolna ma wiedz ę na temat tego co to s ą dopalacze (100% ankietowanych). Z ankiety wynika, ż e dowiaduj ą si ę o dopalaczach g ł ównie z Telewizji i Internetu, w nast ę pnej kolejno ś ci od znajomych i Szko ł y. W grupie ch ł opców, 2 uczniów zaznaczy ł o w ankiecie, ż e za ż yli dopalacze. Powodem by ł a ciekawo ść i du ż e wymagania szkolne. M ł odzie ż szkolna ma wiedz ę na temat tego co to s ą dopalacze (100% ankietowanych). Z ankiety wynika, ż e dowiaduj ą si ę o dopalaczach g ł ównie z Telewizji i Internetu, w nast ę pnej kolejno ś ci od znajomych i Szko ł y. W grupie ch ł opców, 2 uczniów zaznaczy ł o w ankiecie, ż e za ż yli dopalacze. Powodem by ł a ciekawo ść i du ż e wymagania szkolne. opracowała na potrzeby wew. ZSnr1 - M.Gądor

7 Natomiast w grupie dziewcz ą t jedna z uczennic zaznaczy ł a w ankiecie, ż e za ż ywa ł a dopalacze. Napisa ł a, ż e za ż y ł a je kilka razy. Nie okre ś li ł a jakie to by ł y ś rodki. Dosta ł a dopalacze od znajomego podczas imprezy. Ma ś wiadomo ść, ż e za ż ywanie dopalaczy jest szkodliwe dla zdrowia. Zdecydowana wi ę kszo ść zdaje sobie spraw ę, ż e za ż ywanie dopalaczy jest szkodliwe dla zdrowia (96%). Natomiast w grupie dziewcz ą t jedna z uczennic zaznaczy ł a w ankiecie, ż e za ż ywa ł a dopalacze. Napisa ł a, ż e za ż y ł a je kilka razy. Nie okre ś li ł a jakie to by ł y ś rodki. Dosta ł a dopalacze od znajomego podczas imprezy. Ma ś wiadomo ść, ż e za ż ywanie dopalaczy jest szkodliwe dla zdrowia. Zdecydowana wi ę kszo ść zdaje sobie spraw ę, ż e za ż ywanie dopalaczy jest szkodliwe dla zdrowia (96%). opracowała na potrzeby wew. ZSnr1 - M.Gądor

8 DOPALACZE TO POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA W ulotkach o „dopalaczach” mo ż na przeczyta ć, ż e s ą to substancje, zio ł a lub produkty botaniczne legalne w obrocie handlowym. Najcz ęś ciej za ż ywaj ą je jednak m ł odzi ludzie, którzy nie mieli dotychczas kontaktu z narkotykami. Legalno ść tych ś rodków sprawia, ż e m ł odzie ż si ę ga po nie bez obawy o konsekwencje prawne i zdrowotne. Dopalacze mog ą by ć pierwszym krokiem do niebezpiecznego na ł ogu. opracowała na potrzeby wew. ZSnr1 - M.Gądor

9 UWAGA! „DOPALACZE” TO Ś RODKI, KTÓRE MOG Ą WPROWADZI Ć W NA Ł ÓG I WYWO Ł A Ć POTRZEB Ę SI Ę GANIA PO NARKOTYKI. opracowała na potrzeby wew. ZSnr1 - M.Gądor

10 INFORMACJA DLA RODZICÓW SPRAWDZAJ CO PIJE, PO Ł YKA, Ż UJE TWOJE DZIECKO. CHRO Ń JE PRZED ZAGRO Ż ENIAMI, KTÓRE MOG Ą MIE Ć NIEODWRACALNY SKUTEK. DOPALACZE NIE S Ą OBOJ Ę TNE DLA ORGANIZMU!! DOPALACZE NISZCZ Ą O Ś RODKOWY UK Ł AD NERWOWY I NEGATYWNIE WP Ł YWAJ Ą NA PRACE MÓZGU!! SPRAWDZAJ CO PIJE, PO Ł YKA, Ż UJE TWOJE DZIECKO. CHRO Ń JE PRZED ZAGRO Ż ENIAMI, KTÓRE MOG Ą MIE Ć NIEODWRACALNY SKUTEK. DOPALACZE NIE S Ą OBOJ Ę TNE DLA ORGANIZMU!! DOPALACZE NISZCZ Ą O Ś RODKOWY UK Ł AD NERWOWY I NEGATYWNIE WP Ł YWAJ Ą NA PRACE MÓZGU!! opracowała na potrzeby wew. ZSnr1 - M.Gądor


Pobierz ppt "DOPALACZE – NOWE ZAGROŻENIE MŁODZIEŻY opracowała na potrzeby wew. ZSnr1 - M.Gądor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google