Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatek dochodowy od osób prawnych"— Zapis prezentacji:

1 Podatek dochodowy od osób prawnych
Szczegółowe zagadnienia dotyczące przychodów i kosztów podatkowych

2 Złe długi Wierzytelności nieściągalne (złe długi)

3 Złe długi Przesłanki zaliczenia do kup wierzytelności, której nieściągalność może być uprawdopodobniona lub udokumentowana Wierzytelność musi być uprzednio zarachowana do przychodów należnych Możliwość dokonania odpisu aktualizującego (art.35 b u.r.)

4 Złe długi Kiedy nieściągalność uznaje się za uprawdopodobnioną ?
Artykuł 16 ust. 2a pkt 1 u.p.d.o.p. W jakiej wysokości ? Wartość nominalna : 123 zł (100 zł + 23 zł VAT)

5 Złe długi W listopadzie 2011 r. podatnik A sprzedał podatnikowi B towary za cenę 1230 zł. Z chwilą wystawienia faktury za wydany towar powstała u niego wierzytelność, którą podatnik zarachował jako przychód (1000 zł). Do końca roku nie uzyskał jednak zapłaty od B, który z dniem 1 stycznia 2012 r. został postawiony w stan likwidacji. Podatnik A w styczniu 2012 r. dokonał odpisu aktualizującego wartość tej należności w wysokości 1000 zł i zaliczył go do kosztów uzyskania przychodu. We wrześniu 2012 r. B zwrócił A całą należność. Równowartość odpisu aktualizującego wartość tej należności zostanie zarachowana ponownie jako przychód, gdyż ustała przyczyna dokonania odpisu.

6 Złe długi W listopadzie 2011 r. podatnik A sprzedał podatnikowi B towary za cenę 1230 zł. Z chwilą wystawienia faktury za wydany towar powstała u niego wierzytelność, którą zarachował jako przychód (1000 zł). Do końca roku nie uzyskał jednak zapłaty od B, który z dniem 1 stycznia 2012 r. został postawiony w stan likwidacji. Podatnik A w styczniu 2012 r. dokonał odpisu aktualizującego wartość tej należności w wysokości 1000 zł i zaliczył go do kosztów uzyskania przychodu. Podatnik A nie odzyskał jednak wierzytelności i we wrześniu 2012 r. zwolnił B z długu.

7 Złe długi W listopadzie 2011 r. podatnik A sprzedał podatnikowi B towary za cenę 1230 zł. Z chwilą wystawienia faktury za wydany towar powstała u niego wierzytelność, którą zarachował jako przychód (1000 zł). Do końca roku nie uzyskał jednak zapłaty od B, który z dniem 1 stycznia 2012 r. został postawiony w stan likwidacji. Podatnik A w styczniu 2012 r. dokonał odpisu aktualizującego wartość tej należności w wysokości 1000 zł i zaliczył go do kosztów uzyskania przychodu. We wrześniu 2012 r. odpisał całą należność jako nieściągalną i sporządził protokół stwierdzający, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne byłyby wyższe od kwoty należności.

8 Złe długi Jakie dokumenty musi przedstawić podatnik aby udokumentować nieściągalność wierzytelności ? art.16 ust.2 u.p.d.o.p.

9 Złe długi W listopadzie 2011 r. podatnik A sprzedał podatnikowi B towary za cenę 1230 zł. Z chwilą wystawienia faktury za wydany towar powstała u niego wierzytelność, którą zarachował jako przychód (1000 zł). Do końca roku nie uzyskał jednak zapłaty od B, który z dniem 1 stycznia 2012 r. został postawiony w stan likwidacji. Podatnik A w styczniu 2012 r. dokonał odpisu aktualizującego wartość tej należności w wysokości 1000 zł i zaliczył go do kosztów uzyskania przychodu. Na skutek upływu terminu przedawnienia podatnik A odpisał wierzytelność jako przedawnioną. Art.23 ust.1 pkt 17 u.p.d.o.f. i art.16 ust.1 pkt 20 u.p.d.o.p.

10 Złe długi Podatnik A sprzedał podatnikowi B towary za cenę 1230 zł ( VAT). Z chwilą wystawienia faktury za wydany towar powstała u niego wierzytelność, którą zarachował jako przychód (1000 zł). Następnie A dokonał cesji tej wierzytelności na rzecz podatnika C zajmującego się obrotem wierzytelnościami po cenie 950 zł, co pozwoliło mu na szybsze odzyskanie pieniędzy. W związku z tym, że A zarachował przychód należny odpowiadający wartości wierzytelności, stratę w wysokości 280 PLN (950 PLN – 1230 PLN) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

11 Złe długi NSA w uchwale w składzie siedmiu sędziów z 11 czerwca 2012 r. (I FPS 3/11) : „ istota sporu sprowadza się do rozróżnienia pojęć „ wierzytelność” i „ przychód należny”. Stratę na zbyciu wierzytelności należy oceniać w kontekście wierzytelności, a nie przychodu należnego. W związku z tym przy rozliczaniu w koszty powinna obejmować ona także VAT”.

12 Złe długi Organy podatkowe reprezentują natomiast stanowisko, że podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów albo wartość należności netto (w przykładzie 1000 zł, co daje stratę w wysokości 50 zł), albo podzielić proporcjonalnie stratę na część zaliczaną do kosztów dotyczącą należności netto (1000 zł / 1230 zł x 280 zł) i część niezaliczaną do kosztów dotyczącą podatku od towarów i usług (230 zł / 1230 zł x 280 zł).

13 Podatek dochodowy od osób prawnych
Różnice kursowe

14 Różnice kursowe Wybór przez podatnika ustalania różnic kursowych:
albo na podstawie przepisów podatkowych, albo na podstawie przepisów o rachunkowości (podatnicy, których sprawozdania finansowe w okresie stosowania metody będą badane przez uprawnione podmioty – art.64 u.r)

15 Różnice kursowe „ Metoda rachunkowa „
Podatnicy , którzy wybrali metodę rachunkową uznają jako przychody lub koszty podatkowe także „niezrealizowane różnice kursowe” wynikające z wyceny na dzień bilansowy (art.30 ust.1 „ Metoda podatkowa” Podatnicy, którzy wybrali metodę podatkową uznają za przychody i koszty podatkowe tylko różnice kursowe zrealizowane.

16 Różnice kursowe Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe.

17 Różnice kursowe Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli:
1) wartość przychodu należnego w walucie obcej po przeliczeniu według kursu średniego NBP jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; 2) poniesiony koszt wyrażony w walucie obcej po przeliczeniu według kursu średniego NBP jest wyższy od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; 3) wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;

18 Różnice kursowe Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli:
1) wartość przychodu należnego w walucie obcej po przeliczeniu według kursu średniego NBP jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; 2) wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu według kursu średniego NBP jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; 3) wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;

19 Różnice kursowe 4) wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni; 5) wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

20 Różnice kursowe Kurs faktyczny – np. kurs ustalony przez bank, przez kantor, w którym nabyto walutę, lub przez strony w umowie. Wahania kursu faktycznego Jeżeli nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego.

21 Różnice kursowe Za koszt poniesiony uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), a za dzień zapłaty – dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności.

22 Różnice kursowe Przykład
Podatnik zaciągnął pożyczkę w wysokości 20 000 euro. Pieniądze wpłynęły na rachunek bieżący przy zastosowaniu przez bank kursu faktycznego z dnia wpływu 4 zł. Wartość pożyczki w przeliczeniu na złote wyniosła 80 000 zł. W dniu spłaty pożyczki kurs faktyczny zastosowany przez bank wyniósł 3,9 zł, wartość spłaconej pożyczki wynosiła 78 000 zł, zaś dodatnia różnica kursowa – 2000 zł.

23 Różnice kursowe Przykład :
Podatnik sprzedał towary o wartości 10 000 euro. Przychód został zaewidencjonowany pod datą 10 sierpnia 2011 r. Kurs przyjęty do przeliczenia na złote przychodu należnego został przyjęty z dnia 9 sierpnia 2011 r. i wyniósł 4,10 zł. Wartość przychodu wyniosła 41 000 zł.

24 Różnice kursowe A. Zapłata na rachunek walutowy wpłynęła 10 października 2011 r. Do przeliczenia zapłaty na złote powinien być przyjęty kurs średni NBP z  9 października 2011 r. Przy założeniu, że w tym dniu wyniósł on 4,20 zł, przychód faktycznie otrzymany to 42 000 zł, a dodatnia różnica kursowa – 1000 zł. B. Zapłata wpłynęła na rachunek bieżący podatnika 10 października 2011 r. (podatnik nie ma rachunku walutowego), w związku z tym bank zakupił wpływającą walutę po kursie zakupu 4,20 zł za euro (kurs faktyczny). Przychód faktycznie otrzymany wyniósł 42 000 zł, a dodatnia różnica kursowa wyniosła 1000 zł.

25 Różnice kursowe Wyrok z dnia 3 lutego 2011 r., II FSK 1682/09
„Faktycznie zastosowany kurs waluty w danym dniu to kurs, po jakim podatnik rzeczywiście sprzedał lub nabył walutę w danym dniu (…) faktycznego zastosowania kursu nie można odnieść do sytuacji, gdy w istocie nie dochodzi do operacji przewalutowania w następstwie sprzedaży lub zakupu określonej waluty, ponieważ w takiej sytuacji nie następuje rzeczywiste wyrażenie w określonej walucie wartości pieniężnej wyrażonej pierwotnie w innej walucie „

26 Różnice kursowe (art.15 ust.4 u.p.d.o.p. obowiązujący od 1.01.2012)
W przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań uwzględnia się kurs faktycznie zastosowany. Kurs średni ustalany przez NBP z ostatniego dnia poprzedzającego dokonanie operacji stosuje się w pozostałych przypadkach, a także gdy w stosunku do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu.

27 Różnice kursowe Przykład
Podatnik posiada dwa konta walutowe (taka sama waluta) w dwóch różnych bankach. Ze względu na niższe prowizje związane z wypłatą środków z konta dokonał przelewu środków pieniężnych z jednego konta na drugie.

28 Różnice kursowe Przykład (Wyrok WSA w Gdańsku z r. I SA/Gd 722/10 ) Podmiot A udzielił pożyczki podmiotowi B. Pożyczka została udzielona w dolarach amerykańskich (USD). Następnie strony uzgodniły, iż zmienią walutę długu z dolara na złoty polski (PLN) po określonym przez strony kursie. W porozumieniu strony zastrzegły, iż istnieje możliwość spłaty pożyczki w rublach rosyjskich. W przypadku otrzymania rubli rosyjskich podmiot A przeliczy otrzymaną kwotę na złote według kursu NBP na dzień, poprzedzający datę wykonania przelewu i ta kwota będzie kwotą spłaty pożyczki.

29 Różnice kursowe art. 12 ust. 1 pkt 10 i art. 16 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.p. Przychody i koszty w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki waloryzowanej kursem waluty obcej

30 Podatek dochodowy od osób prawnych
Amortyzacja

31 Amortyzacja podatkowa
Podstawy prawne

32 Amortyzacja podatkowa
Art. 16 a – 16 m updop Art. 16 ust. 1 pkt. 63 i 64 updop Załącznik nr. 1 do ustawy – wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych Art. 15 ust. 5 updop

33 Środki trwałe Pojęcie środków trwałych

34 Środki trwałe 1. Budowle, budynki, lokale, maszyny, urządzenia środki transportu, inne przedmioty- spełniające warunki wymienione w ustawie 2. Przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych oraz budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie 3. Składniki wymienione w pkt 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą będące przedmiotem umowy leasingu finansowego (u korzystającego)

35 Środki trwałe 4. Grunty 5. Dzieła sztuki i eksponaty muzealne

36 Środki trwałe Warunki zaliczania do środków trwałych składników wymienionych w pkt 1. : stanowiące własność lub współwłasność podatnika nabyte, lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,

37 Środki trwałe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok,
wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, albo oddane do używania na podstawie umów :najmu, dzierżawy, leasingu (operacyjnego)

38 Środki trwałe Jakie środki trwałe nie podlegają amortyzacji ?

39 Środki trwałe budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących działalności społeczno-wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe, grunty, dzieła sztuki i przedmioty muzealne

40 Szczególne sytuacje Środki trwałe przewłaszczone – 16 f ust. 4
Śr. Trwałe używane sezonowo – 16 h ust. 1 pkt 3 Śr. Trwałe, gdy zaprzestano działalności – 16 c pkt 5 Środki trwałe poniżej 3500 zł (16 f ust.3)

41 Wartości niematerialne i prawne

42 Wartości niematerialne i prawne
1. Enumeratywnie wymienione w ustawie składniki majątkowe; 2. Wartość firmy; 3. Koszty zakończonych prac rozwojowych.

43 Wartości niematerialne i prawne
Enumeratywnie wymienionymi w ustawie składnikami majątkowymi uznawanymi za wartości niematerialne i prawne są: – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego; – spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego; – prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; – autorskie lub pokrewne prawa majątkowe; – licencje;

44 Wartości niematerialne i prawne
prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz z późn. zm.); – wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how); – prawo wieczystego użytkowania gruntów.

45 Wartości niematerialne i prawne
Warunki zaliczania do wartości niematerialnych i prawnych ( z wyjątkiem prawa wieczystego użytkowania): zostały nabyte (niewytworzone we własnym zakresie), nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok, są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu (operacyjnego)

46 Wartości niematerialne i prawne
Wartościami niematerialnymi i prawnymi są także wymienione składniki , niestanowiące własności lub współwłasności podatnika wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą na podstawie umowy leasingu finansowego ( u korzystającego) – niezależnie od przewidywanego okresu używania

47 Wartości niematerialne i prawne
Kontrowersje : Znak towarowy jako wartość niematerialna i prawna

48 Wartości niematerialne i prawne
Wartość firmy jako wartość niematerialna i prawna

49 Wartości niematerialne i prawne
Wartość firmy podlega amortyzacji, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze: – kupna; – przyjęcia do odpłatnego korzystania na podstawie umowy leasingu, a przyjęte składniki majątkowe są amortyzowane przez korzystającego; – wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.

50 Wartości niematerialne i prawne
Koszty prac rozwojowych jako wartość niematerialna i prawna – zakończone wynikiem pozytywnym Warunki amortyzacji niezależnie od okresu używania (art.16 b ust.2 pkt 3) Warunki zaliczania do kosztów : art.15 ust. 4 a

51 Wartość początkowa Ustalanie wartości początkowej przy nabyciu pojedynczych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

52 Wartość początkowa Cena nabycia
Cena nabycia powiększona o wartość przychodu w razie częściowo odpłatnego nabycia; Koszt wytworzenia Wartość rynkowa z dnia nabycia (nabycie nieodpłatne) lub niższa wartość wynikająca z umowy Wartość nie wyższa niż rynkowa przy aportach do spółek kapitałowych

53 Wartość początkowa Wartość początkowa, wydatki, wyjątkowo wartość rynkowa – przy aportach do spółki niebędącej osobą prawną Wartość nie wyższa niż rynkowa w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej ( z jednym zastrzeżeniem : art.16 g ust. 10 b) Wartość początkowa lub wydatki – jeśli wspólnik wnosi do spółki niebędącej osobą prawną składnik otrzymany w następstwie likwidacji takiej spółki lub wystąpienia z niej

54 Wartość początkowa Cena nabycia : kwota należna zbywcy (z faktury) + koszty związane z zakupem (naliczone do dnia przekazania do używania)

55 Wartość początkowa Cena nabycia dla celów amortyzacji jest wyższa niż kwota należna zbywcy

56 Wartość początkowa Koszty związane z zakupem (przykłady)
Cena nabycia w przypadku importu (cło, podatek akcyzowy) VAT Różnice kursowe Transportu, wyładunku, załadunku ubezpieczenia, montażu, instalacji i uruchomienia programów komputerowych, opłaty notarialne, skarbowe, odsetki, prowizje

57 Wartość początkowa Wartość ustalana przez podatnika
Nie wyższa niż wartość rynkowa Mająca pokrycie w kapitale zakładowym (16 ust. 1 pkt 63 lit d i art.12 ust.4 pkt 11)

58 Wartość początkowa Sytuacja szczególna w przypadku licencji i praw majątkowych ( art.16 g ust.14)

59 Wartość początkowa Koszt wytworzenia : 16 g ust.4

60 Wartość początkowa Ustalanie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przy nabyciu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa

61 Wartość początkowa – nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Pojęcie przedsiębiorstwa Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

62 Wartość początkowa – kupno przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Łączną wartość początkową środków trwałych i wart.niematerialnych i prawnych stanowi : suma ich wartości rynkowej w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy

63 Wartość początkowa – kupno przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
różnica między ceną nabycia a wartością składników majątkowych nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi w przypadku nie wystąpienia dodatniej wartości firmy

64 Wartość początkowa – kupno przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Przy wystąpieniu dodatniej wartości firmy łączną wartość początkową środków trwałych i wart.niem. i pr. stanowi suma ich wartości rynkowej, natomiast przy ustalaniu wartości poszczególnych składników należy kierować się zasadą, że wartość ta nie może odbiegać znacznie od wartości rynkowej

65 Wartość początkowa – kupno przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Wycena przy niewystąpieniu dodatniej wartości firmy – brak jednoznacznych uregulowań Możliwe rozwiązanie : należy podzielić łączną wartość początkową na poszczególne składniki w takiej proporcji , w jakiej wartość rynkowa danego składnika pozostaje w łącznej wartości rynkowej wszystkich składników

66 Wartość firmy Definicja podatkowa wartości firmy – problemy interpretacyjne

67 wartość firmy = cena nabycia – wartość rynkowa składników majątkowych
Art.16 g ust.2 Dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego przedsiębiorstwa wartość firmy = cena nabycia – wartość rynkowa składników majątkowych

68 Wartość firmy Definicja podatkowa składników majątkowych
Aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości , pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy , o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art.16 g ust.3

69 Wartość firmy Kontrowersje związane z definicją składników majątkowych : Długi mogą być uwzględnione albo w wartości składników majątkowych albo w cenie nabycia

70 Wartość firmy Długi funkcjonalnie związane z działalnością gospodarczą zbywcy ?

71 Wartość firmy Długi - 40 j.p. ( przejmowane odrębną umową)
Aktywa – 80 j.p. Kwota należna zbywcy – 60 j.p. Cena nabycia przedsiębiorstwa = 60 j.p. (kwota należna zbywcy) + 40 j.p. ( wartość przejętych odrębną umową długów) Wartość składników majątkowych = 80 j.p. Wartość firmy = 100 j.p. – 80 j.p. = 20 j.p.

72 Wartość firmy Kwota należna zbywcy = cena nabycia przedsiębiorstwa = 60 j.p. Wartość przejętych długów – 40 j.p. Wartość aktywów – 80 j.p. Wartość składników majątkowych – 80 j.p. – 40 j.p. = 40 j.p. Wartość firmy = 60 j.p. – 40 j.p. = 20 j.p.

73 Wartość firmy Przy nabyciu przedsiębiorstwa w drodze kupna wartość firmy jest amortyzowana podatkowo w okresie nie krótszym niż 60 miesięcy

74 Wartość początkowa -aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Od 2007 r. przy aporcie przedsiębiorstwa – kontynuacja wyceny (16 g ust.10 a )

75 Wartość początkowa -aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Do 2010 r. zasada kontynuacji wyceny nie miała zastosowania w odniesieniu do tych składników majątku wchodzących w skład przejętego przedsiębiorstwa, które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego. Od 2010 r. wyjątek ten został zniesiony art. 16g ust. 10 u.p.d.o.p.

76 Darowizna przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Art. 16 g pkt 11

77 Ulepszenie środków trwałych

78 Ulepszenie środków trwałych
Środki uważa się za ulepszone, gdy : suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.

79 Ulepszenie środków trwałych
Mierniki wzrostu wartości użytkowej : okres używania ulepszonych środków trwałych , zdolność wytwórcza ulepszonych środków trwałych , jakość produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych koszty eksploatacji ulepszonych środków trwałych

80 Ulepszenie środków trwałych
Remont czy ulepszenie ?

81 Ulepszenie środków trwałych
Do wydatków na ulepszenie środków trwałych zalicza się wydatki na ich: 1) przebudowę 2) rozbudowę

82 Ulepszenie środków trwałych
3) rekonstrukcję, 4) adaptację, 5) modernizację,

83 Dokonywanie odpisów amortyzacynych
Zasady i metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych

84 Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych
Art.16 h Począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek (wartość) wprowadzono do ewidencji Do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów z wartością początkową W równych ratach co miesiąc, kwartalnie lub jednorazowo na koniec roku Wybrana metoda musi być stosowana przez cały okres amortyzacji

85 Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych
Jeżeli wartość początkowa składnika majątkowego jest równa lub niższa niż 3500 zł: Nie ma obowiązku wprowadzenia do ewidencji i dokonywania odpisów amortyzacyjnych ( koszt w miesiącu oddania do używania) Możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych – jednorazowo w miesiącu oddania do używania lub w miesiącu następnym

86 Metody amortyzacji Metody amortyzacji

87 Metody amortyzacji Metody amortyzacji : Metoda liniowa
- przy zastosowaniu stawek z wykazu - przy zastosowaniu stawek z wykazu oraz współczynników - przy zastosowaniu indywidualnie określonych stawek Metoda degresywna

88 Metody amortyzacji Metoda liniowa przy zastosowaniu stawek z wykazu oraz współczynników (art.16 i) Warunki podwyższania stawek amortyzacyjnych Warunki złe, pogorszone – współczynniki 1,2 i 1,4 Szybki postęp techniczny - max. 2,0 Możliwość obniżania stawek (opłacalne np. gdy podatnik ponosi stratę)

89 Metody amortyzacji Metoda liniowa przy zastosowaniu indywidualnie określonych stawek (art.16 j) cel: przyspieszona amortyzacja Dla używanych i ulepszonych środków trwałych Maszyny i urządzenia : używane 6 miesięcy wykorzystywane Wydatki na ulepszenie 20 % Budynki – 60 miesięcy Wydatki na ulepszenie 30 % wartości początkowej

90 Metody amortyzacji Odrębne definicje „używanych” i „ulepszonych” środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika Inwestycje w obcych środkach trwałych ( inwestycje w obcych budynkach, lokalach lub budowlach )

91 Metody amortyzacji Istota : stawki amortyzacyjne ustalają sami podatnicy, a przepisy określają minimalny okres amortyzacji Zmiany od 2007 r.

92 Metody amortyzacji Dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% – 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.”,

93 Metody amortyzacji Metoda degresywna ( art.16 k) : Dla grup 3, 6 i 8
Środki transportu z wyj. samochodów osobowych Współczynnik 2

94 Metody amortyzacji Począwszy od roku podatkowego, w którym roczna kwota odpisów amortyzacyjnych ustalona zgodnie z metodą degresywną miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej i stawek z Wykazu, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z metodą liniową.

95 Metody amortyzacji Możliwość dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych dla małych podatników i rozpoczynających działalność (16 k ust.7) Podniesienie kwoty z do euro nastąpiło ustawą z dnia 5 marca 2009 r. Dz.U. Nr 69 poz. 587

96 Mały podatnik Mały podatnik – wartość przychodu ze sprzedaży wraz z VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości euro ( 2013 r. – euro) Podniesienie kwoty z do euro nastąpiło ustawą z dnia 5 marca 2009 r. Dz.U. Nr 69 poz. 587

97 Niezamortyzowana część inwestycji
Problem niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym

98 Niezamortyzowana część inwestycji
Uchwała siedmiu sędziów NSA z 25 czerwca 2012 r. ( II FPS 2/12). „strata powstała w wyniku likwidacji środka trwałego, jeżeli nie nastąpiła utrata jego przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności, może stanowić koszt uzyskania przychodu. Zawsze jednak należy dokonać jej oceny w świetle ogólnej definicji kosztu zawartej w art.15 ust.1 u.p.d.o.p. „ Korzystne dla podatnika stanowisko, już po wydaniu powołanej uchwały, zajął także NSA w orzeczeniu z dnia 21 sierpnia 2012 r. (II FSK 137/11) stwierdzając, że zerwanie umów najmu w związku z postępowaniem układowym ma na celu zabezpieczenie źródła przychodów. Wyrok dotyczył firmy na skraju bankructwa, która zerwała umowy najmu przed pełnym zamortyzowaniem inwestycji w obcym środku trwałym.

99 Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Art.16 m- wartości niematerialne i prawne Standardowo: okres nie krótszy niż 60 m-cy. Licencje (sublicencje) na programy komp. i prawa autorskie – nie krócej niż 24 miesiące.

100 Podatek dochodowy od osób prawnych
Opodatkowanie wniesienia wkładów niepieniężnych (aportów)

101 Aporty Aporty pojedynczych składników majątkowych do spółek kapitałowych

102 Przedmiotem wkładu niepieniężnego są inne składniki majątkowe niż przedsiębiorstwo i jego zorganizowana część Do 2001 – odroczenie opodatkowania do momentu zbycia udziałów Od 2001 – opodatkowanie w momencie wniesienia wkładu niepieniężnego Przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny. Koszt zależy od rodzaju składnika majątkowego będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.

103 Dzień powstania przychodu w postaci nominalnej wartości udziałów (akcji)
Dzień zarejestrowania spółki Dzień wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki Dzień wydania dokumentów akcji (objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego)

104 Przy zbyciu udziałów i akcji objętych za wkład niepieniężny:
Od 2001 r. przy odpłatnym zbyciu udziałów (akcji) objętych za wkład niepieniężny kosztem uzyskania przychodów jest nominalna wartość objętych udziałów (akcji) Przepisy przejściowe Przy zbyciu udziałów i akcji objętych za wkład niepieniężny: Wniesiony po stosuje się zasady ustalania dochodu obowiązujące od 2001 r. Wniesiony przed r. – stosuje się zasady ustalania dochodu obowiązujące w momencie wniesienia wkładu

105 Przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne
Dochód = nominalna wartość objętych udziałów (akcji) – (wartość początkowa przedmiotu wkładu zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami – suma dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych)

106 Przykład W 2009 r. A wniósł do spółki B budynek, którego wartość początkowa pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych wyniosła 100 j.p. A w zamian za ten wkład objął udziały spółki B o wartości nominalnej 150 j.p. W momencie objęcia udziałów powstaje u A dochód do opodatkowania w wysokości 50 j.p. A zbył te udziały w 2011 r. za 180 j.p., dochód do opodatkowania wynosi: 180 j.p. – 150 j.p. = 30 j.p.

107 Przykład W 2000 r. A wniósł do spółki B budynek, którego wartość początkowa pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych wyniosła 100 j.p. A w zamian za ten wkład objął udziały spółki B o wartości nominalnej 150 j.p. W momencie objęcia udziałów według stanu prawnego obowiązującego w 2000 r. A nie był zobowiązany do zapłaty podatku. W 2012 r. A zbył te udziały za 180 j.p., dochód do opodatkowania wyniesie: 80 j.p. (180 j.p. – 100 j.p.).

108 Przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część Dochód = nominalna wartość objętych udziałów (akcji) w zamian za wkład w postaci wnoszonych udziałów (akcji) – nominalna wartość wnoszonych udziałów (akcji)

109 Przykład W 2009 r. A wniósł do spółki B budynek, którego wartość początkowa pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych wyniosła 100 j.p. A w zamian za ten wkład objął udziały spółki B o wartości nominalnej 150 j.p. W momencie objęcia udziałów powstaje u A dochód do opodatkowania w wysokości 50 j.p. A w tym samym roku   wniósł te udziały do spółki C i objął w zamian udziały tejże spółki o wartości nominalnej 150 j.p., dochód do opodatkowania wyniesie 0. A zbył udziały spółki C w 2012 r. za 160 j.p., dochód do opodatkowania wyniesie 10 j.p.

110 Przedmiotem wkładu są udziały (akcje) lub wkłady w spółdzielni nabyte za gotówkę
Dochód = nominalna wartość objętych udziałów (akcji) – wydatki poniesione na nabycie wnoszonych udziałów (akcji)

111 Przykład W 2009 r. A nabył udziały w spółce B za 100 j.p. W 2010 r. A wniósł te udziały do spółki C i objął w zamian udziały tejże spółki o wartości nominalnej 120 j.p., dochód do opodatkowania wyniósł 20 j.p. A zbył udziały spółki C w 2012 r. za 120 j.p., dochód do opodatkowania na dzień zbycia wyniesie 0 j.p.

112 Przedmiotem wkładu są udziały (akcje) lub wkłady w spółdzielni objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części Dochód = nominalna wartość objętych udziałów (akcji) Przyjęta dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części , wynikającej z ewidencji rachunkowej, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji , wkładów) nie wyższa jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia

113 Przykład W 2009 r. A wniósł do spółki B przedsiębiorstwo, którego wartość podatkowa na dzień objęcia udziałów wyniosła 100 j.p. i objął w zamian udziały tej spółki o wartości nominalnej 150 j.p. W momencie objęcia udziałów A nie płaci żadnego podatku. A w 2012 r. wniósł udziały spółki B do spółki C i objął udziały tejże spółki o wartości 150 j.p., dochód do opodatkowania wyniósł 50 j.p. : 150 j.p. (wartość nominalna udziałów w spółce C) – 100 j.p. (wartość podatkowa przedsiębiorstwa)

114 Przedmiotem wkładu niepieniężnego są inne składniki majątku podatnika
Dochód = nominalna wartość objętych udziałów (akcji) – faktycznie poniesione, nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie składników majątku będących przedmiotem wkładu.

115 Przedmiotem wkładu niepieniężnego są inne składniki majątku podatnika
Problem – wierzytelności własne

116 Objęcie udziałów z agio
Problem : Objęcie udziałów z tzw. agio emisyjnym

117 Objęcie udziałów z agio
Wartość aportu – 1000 zł Kapitał zakładowy (wartość nominalna udziałów wydanych za aport) – 600 zł Agio – 400 zł

118 Objęcie udziałów z agio
Art. 12 ust.1 pkt 7 CIT – przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej …; przepisy art. 14 ust.1 -3 stosuje się odpowiednio

119 Objęcie udziałów z agio
I Etap – wniesienie aportu Wartość aportu – 1000 zł Kapitał zakładowy (wartość nominalna udziałów wydanych za aport) – 600 zł Agio – 400 zł II Etap – podwyższenie kapitału zakładowego poprzez przeniesienie agio na ten kapitał Przychód wspólnika – 400 j.p. (podwójne opodatkowanie)

120 Objęcie udziałów z agio
I Etap – wniesienie aportu Wartość aportu – 1000 zł Kapitał zakładowy (wartość nominalna udziałów wydanych za aport) – 600 zł Agio – 400 zł II Etap – sprzedaż udziałów akcji wydanych w zamian za aport Koszt wspólnika – 600 zł (brak równoważności między przychodem a kosztem) Art. 15 ust.1 k pkt 1 CIT

121 Aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Wniesienie aportu do spółki kapitałowej w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa

122 Aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zasady opodatkowania Identyczne przed i po 2001 r. – odroczenie opodatkowania do momentu zbycia udziałów (akcji)

123 Dochód = przychód ze zbycia udziałów (akcji) – przyjęta dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części , wynikającej z ewidencji rachunkowej, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji , wkładów) nie wyższa jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia

124 Przykład W 2009 r. Spółka A wniosła do spółki B przedsiębiorstwo, którego wartość podatkowa na dzień objęcia wyniosła 100 j.p., i objęła w zamian udziały tej spółki o wartości nominalnej 150 j.p. W momencie objęcia udziałów A nie płaci żadnego podatku. A zbywa objęte udziały w 2012 r. za 150 j.p., dochód do opodatkowania wyniesie 50 j.p.

125 Aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
U spółki przejmującej : Od 2007 r – kontynuacja wyceny jak przy fuzjach, podziałach i przekształceniach

126 Aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Skutki aportu przedsiębiorstwa dla spółki nabywającej : Spółka przejmująca ma obowiązek kontynuacji wyceny przejętych składników majątkowych oraz zasad i metod ich amortyzacji

127 Aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółka przejmująca ustala wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport.

128 Aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Przykład : W skład przedsiębiorstwa wnoszonego aportem wchodzi grunt, którego wartość w ewidencji podmiotu wnoszącego wynosi 100 j.p. spółka powinna wykazać wartość gruntu w wysokości 100 j.p. i przy jego sprzedaży za cenę 200 j.p. wykazać dochód do opodatkowania w wysokości 100 j.p.

129 Aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Szczególny przypadek wniesienia aportu uregulowany począwszy od

130 Aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Podatnicy wnoszą do spółki w formie aportu przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, a następnie w momencie likwidacji tej spółki otrzymują „w naturze” środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które wchodziły w skład tego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

131 Aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Ustawodawca przenosi obowiązek zapłacenia odroczonego (przy wniesieniu aportu) podatku z likwidowanej spółki na wspólnika poprzez nałożenie na niego obowiązku kontynuacji wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz kontynuacji zasad amortyzacji po spółce (art. 16g ust. 10b oraz art. 16h ust. 3b u.p.d.o.p.). Odroczony podatek zostanie pobrany dopiero w momencie zbycia przez wspólnika tych składników majątkowych.

132 Aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółka A jest właścicielem przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi grunt nabyty w 2004 r. za 100 j.p. W styczniu 2008 r. spółka A wnosi całe swoje przedsiębiorstwo aportem do spółki B. Na dzień wniesienia aportu wartość rynkowa gruntu wynosi 150 j.p. Spółka B kontynuuje po spółce A wycenę środków trwałych i wartości niematerialnych.

133 Aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
W styczniu r. spółka B ulega likwidacji i wydaje spółce A jako wspólnikowi wszystkie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wchodzące w skład przedsiębiorstwa wniesionego w styczniu 2008 r. przez spółkę A aportem, w tym grunt, którego cena rynkowa w styczniu r. wynosi 170 j.p..

134 Aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Na spółce A jako wspólniku likwidowanej spółki B ciąży obowiązek kontynuacji wyceny po spółce B przejętych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

135 Aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
W październiku 2012 r. spółka A sprzedaje grunt za 180 j.p. Przychód ze sprzedaży zostanie ustalony w wysokości 180 j.p., a koszt uzyskania tego przychodu  w wysokości 100 j.p. Odpowiada on zatem wydatkom poniesionym w 2004 r. przez spółkę A na nabycie tego gruntu.

136 Aporty do spółek osobowych
Podatkowe traktowanie wniesienia aportu do spółki osobowej

137 Aporty do spółek osobowych- zasady ogólne
podmiot wnoszący nie uzyskuje przychodu na dzień wniesienia ( przychód ten jest zwolniony u osób fizycznych oraz jest wyłączony z przychodów u osób prawnych), spółka osobowa kontynuuje wycenę przedmiotu aportu po podmiocie wnoszącym przy zbyciu przez spółkę osobową przedmiotu wkładu kosztem uzyskania przychodów jest wartość kontynuowana (historyczna ) z uwzględnieniem amortyzacji dokonanej przez spółkę osobową.

138 Aporty do spółek osobowych
Wniesienie aportu do spółki osobowej przez wspólników będących osobami prawnymi

139 Aporty do spółek osobowych
Art.12 ust.4 pkt 3 c Do przychodów nie zalicza się :

140 Aporty do spółek osobowych
Przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki nie będącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki

141 Aporty do spółek osobowych
Art.16 g ust.1 pkt 4a Wycena składników majątkowych przez spółkę nie będącą osobą prawną w razie ich nabycia w postaci aportu : jeżeli składnik był u wnoszącego aport amortyzowany – wartość początkowa, od której były dokonywane odpisy amortyzacyjne

142 Aporty do spółek osobowych
jeżeli składnik nie był amortyzowany – wydatki na nabycie lub wytworzenie nie zaliczone do kup ( poniesione przez wnoszącego aport)

143 Aporty do spółek osobowych
Wartość określona zgodnie z art.14 ( rynkowa) - jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie

144 Aporty do spółek osobowych
Jeżeli wspólnik wnosi do spółki jako wkład składnik majątkowy , który otrzymał w związku z likwidacją spółki – wartość początkowa lub wydatki

145 Aporty do spółek osobowych
A wnosi budynek do spółki osobowej B wykorzystywany w działalności gospodarczej B wycenia budynek w wartości początkowej, od której A dokonywał odpisów amortyzacyjnych Spółka B likwiduje się i A ponownie obejmuje budynek- A kontynuuje wartość początkową po B A wnosi ten budynek do innej spółki osobowej C C wycenia ten budynek w wartości od której A dokonywała odpisów amortyzacyjnych

146 Aporty do spółek osobowych
Art.15 ust.1t Spółka nie będąca osobą prawną zbywa rzeczy i prawa będące przedmiotem aportu do takiej spółki : Przychód (zasady ogólne) Koszty uzyskania przychodu :

147 Aporty do spółek osobowych
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa przyjęta przez spółkę w ewidencji (art.16 g ust.1 pkt 4a) pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych Pozostałe składniki – wartość poniesionych wydatków na nabycie lub wytworzenie nie zaliczone do kup

148 Aport do spółki osobowej w postaci przedsiębiorstwa i zczp
Art.15 ust.1 s Wycena składników majątkowych przez spółkę przejmującą aport w postaci przedsiębiorstwa lub zczp Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – kontynuacja wartości z ewidencji zbywcy Pozostałe składniki – wartość wynikająca z ksiąg podatkowych przyjęta dla celów podatkowych Wartości te stanowią kup przy zbyciu tych składników

149 Podatek dochodowy od osób prawnych
Opodatkowanie stron umowy leasingu – ogólna charakterystyka

150 Umowa leasingu to umowa nazwana, uregulowana w kodeksie cywilnym a także każda inna umowa, na mocy której: Jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystającemu) do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków, na warunkach określonych w ustawie, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

151 Podstawowe pojęcia: Podstawowy okres umowy leasingu – czas oznaczony, na jaki umowa leasingu została zawarta, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona. Odpisy amortyzacyjne – odpisy amortyzacyjne dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami podatkowymi.

152 Normatywny okres amortyzacji:
Dla środków trwałych – okres w którym odpisy amortyzacyjne, wynikające z zastosowania stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek, zrównują się z wartością początkową środków trwałych, Dla wartości niematerialnych i prawnych – okres ustalony w przepisach podatkowych.

153 Rzeczywista wartość netto to:
Wartość początkowa środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych Zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami, Pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych (suma ta obejmuje także odpisy, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów)

154 Hipotetyczna wartość netto
Hipotetyczna wartość netto to wartość kalkulacyjna wprowadzona do ustawy tylko dla celów opodatkowania leasingu

155 Przykład podstawowy okres umowy: 2 lata
wartość początkowa przedmiotu umowy j.p. stawka amortyzacyjna z Wykazu: 20% Rzeczywista wartość netto (metoda degresywna, współczynnik 2): 1000 j.p j.p.=360 j.p. (I rok:1000 x 40% = 400; II rok: 1000 – 400 = 600; 600x 40% = 240; łącznie za dwa lata = = 640).

156 Przykład Hipotetyczna wartość netto (metoda degresywna, współczynnik 3): 1000j.p. – 840 j.p. = 160 j.p. (I rok: 1000 x 60% = 600; II rok: = 400; 400 x 6o % = 240; łącznie za dwa lata: = 840)

157 Wariant I umowy leasingu

158 Umowa spełnia następujące warunki:
została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji (dla podlegających odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchomych lub wartości niematerialnych i prawnych), lub

159 Umowa spełnia następujące warunki:
na co najmniej 10 lat (dla podlegających odpisom amortyzacyjnym nieruchomości) suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

160 Konsekwencje podatkowe w podstawowym okresie umowy
Finansujacy Korzystajacy przychodem jest opłata leasingowa; kosztem jest amortyzacja kosztem jest opłata leasingowa

161 Konsekwencje podatkowe po zakończeniu podstawowego okresu umowy
Finansujący sprzedaje przedmiot leasingu korzystającemu Finansujacy Korzystajacy przychodem jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie z tym że: jeśli cena jest niższa od hipotetycznej wartości netto, to przychód określa się według zasad ogólnych (art. 14 u.p.d.o.p.) Kosztem jest rzeczywista wartość netto

162 Konsekwencje podatkowe po zakończeniu podstawowego okresu umowy
Finansujący oddaje przedmiot leasingu korzystającemu do dalszego używania Finansujacy Korzystajacy przychodem jest opłata za używanie ustalona przez strony kosztem jest opłata za używanie ustalona przez strony

163 Przychodem jest kwota uzyskana od finansującego w dniu jej otrzymania
Finansujący sprzedaje przedmiot leasingu osobie trzeciej i wypłaca korzystającemu uzgodniona kwotę Finansujący Korzystający Przychód ze sprzedaży i koszt jego uzyskania ustala się na zasadach ogólnych (art u.p.d.o.p.), z tym że kosztem uzyskania przychodów jest jest ponadto kwota wypłacona korzystającemu do wysokości różnicy między rzeczywista wartością netto a hipotetyczną wartością netto Przychodem jest kwota uzyskana od finansującego w dniu jej otrzymania

164 Przykład podstawowy okres umowy: 2 lata
wartość początkowa przedmiotu: 1000 j.p. stawka amortyzacyjna z Wykazu: 20% rzeczywista wartość netto: 360 j.p. hipotetyczna wartość netto: 160 j.p. cena sprzedaży osobie trzeciej: 400 j.p. Dochód ze sprzedaży 400 – 360 = 40 j.p. różnica między wartością rzeczywistą a hipotetyczną, stanowiąca koszt finansującego w dniu zapłaty, wynosi 360 j.p. – 160 j.p. = 200 j.p.

165 Wariant II umowy leasingu
umowa została zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umowa zawiera postanowienie, że korzystający dokonuje odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu.

166 Konsekwencje podatkowe w podstawowym okresie umowy
Finansujacy Korzystajacy przychodem jest odsetkowa część opłaty leasingowej kosztem jest: odsetkowa część opłaty leasingowej amortyzacja

167 Konsekwencje podatkowe po zakończeniu podstawowego okresu umowy
Finansujący sprzedaje przedmiot leasingu korzystającemu Finansujacy Korzystajacy przychodem ze sprzedaży jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie –także wtedy, gdy znacznie odbiega od wartości rynkowej; Kosztem są wydatki na nabycie przedmiotu leasingu, pomniejszone o spłatę wartości początkowej faktycznie dokonaną przez korzystającego

168 Finansujący oddaje przedmiot leasingu korzystającemu do dalszego używania
Finansujacy Korzystajacy przychodem jest opłata za uzywanie ustalona przez strony kosztem jest opłata za używanie ustalona przez strony

169 Finansujący sprzedaje przedmiot leasingu osobie trzeciej i wypłaca korzystającemu uzgodniona kwotę
Finansujacy Korzystajacy Przychód ze sprzedaży ustalany jest na ogólnych zasadach (art u.p.d.o.p.) koszty: Koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży = wydatki na nabycie przedmiotu leasingu – faktycznie otrzymana spłata wartości początkowej Kwota wypłacona korzystającemu Przychodem jest kwota uzyskana od finansującego w dniu jej otrzymania

170 Umowa najmu (dzierżawy)

171 Konsekwencje podatkowe w czasie trwania umowy
Wydzierżawiający (wynajmujący) Dzierżawca (najemca) przychodem jest czynsz Kosztem jest amortyzacja Kosztem jest czynsz

172 Kosztem jest rzeczywista wartość netto
Konsekwencje podatkowe po zakończeniu okresu umowy (sprzedaży przedmiotu umowy dzierżawcy lub najemcy) Wydzierżawiający Dzierżawca (najemca) Przychodem jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie (nie może znacznie odbiegać od wartości rynkowej – art.14 u.p.d.o.p.) Kosztem jest rzeczywista wartość netto

173 Rozwiązania szczegółowe
finansujący korzysta ze zwolnień podatkowych przedmiotem umowy są grunty cesja wierzytelności suma opłat samochody osobowe

174 Finansujący korzysta ze zwolnień podatkowych
Umowa spełnia warunki wariantu I – skutki podatkowe jak w wariancie II

175 Przedmiotem umowy są grunty
Umowa leasingu zawarta na czas oznaczony, Suma ustalonych w niej opłat odpowiada co najmniej wartości gruntów równej wydatkom na ich nabycie Konsekwencje podatkowe jak w wariancie II umowy leasingu.

176 Cesja wierzytelności z tytułu opłat leasingowych na rzecz osobie trzeciej (nie ma przeniesienia własności) do przychodów finansującego nie zalicza się kwot wypłaconych przez osobę trzecią (bank) z tytułu przeniesienia wierzytelności, kosztem uzyskania przychodów finansującego jest zapłacone osobie trzeciej (bankowi) dyskonto lub wynagrodzenie opłaty ponoszone przez korzystającego na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód finansującego w dniu wymagalności zapłaty.

177 Suma opłat leasingowych – pojęcie
Cena nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy jest uwzględniana w sumie opłat.

178 Do sumy opłat nie zalicza się:
Płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, o ile są one wyodrębnione z opłat leasingowych, Podatków, w których obowiązek podatkowy ciąży na finansującym z tytułu własności lub posiadania środków trwałych będących przedmiotem umowy leasingu

179 Do sumy opłat nie zalicza się:
Składek na ubezpieczenie środków trwałych jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający będzie ponosił ciężar tych podatków i składek niezależnie od opłat za używanie, Kaucji określonej w umowie leasingu, wypłaconej finansującemu przez korzystającego.

180 Samochody osobowe Korzystający ma prawo zaliczyć całą opłatę leasingową do kosztów uzyskania przychodów, przy I wariancie umowy.

181 Kwestie kontrowersyjne
postawienie w stan wymagalności wszystkich rat leasingowych Opłata wstępna Zmiana strony umowy leasingu Rzecz lub prawo po zakończeniu jednej umowy leasingu staje się przedmiotem kolejnej umowy leasingu u tego samego leasingodawcy. Użytkowanie wieczyste

182 Kwestie kontroweryjne
NSA w wyroku z dnia 30 maja 2006 r., II FSK 699/05, M. Pod. 2007, nr 3, s. 37, stanowiąc, że „za zdarzenia gospodarcze związane z prowadzeniem działalności nie można bowiem uznać tych zdarzeń, które występują bez aktywności danego przedsiębiorcy, będąc swego rodzaju efektem ubocznym dokonywanych przez niego czynności. Tymczasem uzyskanie odszkodowania z tytułu wypowiedzenia umowy leasingu nie stanowi normalnego następstwa prowadzonej działalności gospodarczej, tym samym przychody z tego tytułu, mimo występowania w kontekście działalności gospodarczej, powinny być uznane za przychody w oparciu o art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p., tzn. na zasadzie kasowej, a nie w oparciu o art. 12 ust. 3c tej ustawy

183 Opłata wstępna Dwie koncepcje :
Opłata wstępna powinna być dzielona proporcjonalnie do okresu trwania leasingu i zaliczana w odpowiednich proporcjach do poszczególnych okresów trwania umowy Opłata wstępna powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie jej poniesienia.

184 Opłata wstępna Według przeważającego poglądu w orzecznictwie sądów administracyjnych opłata wstępna powinna być jednorazowo ujmowana w kosztach uzyskania przychodów w momencie jej poniesienia. Np. wyrok NSA z dnia z 17 maja 2011 r., II FSK 59/10, LEX nr

185 Zmiana strony umowy leasingu
W najnowszym orzecznictwie wskazuje się, iż dokonanie zmian po stronie podmiotowej w żaden sposób nie wpływa na treść przedmiotową umowy leasingu i wynikające z niej prawa i obowiązki. wyrok NSA z 18 kwietnia 2012 r., II FSK 1755/10


Pobierz ppt "Podatek dochodowy od osób prawnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google