Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ I UZUPEŁNIAJĄCEJ DO ROLNICTWA W RAMACH PROGRAMÓW UNIJNYCH NA LATA 2007-2013 ŻMIGRÓD 21.11.2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ I UZUPEŁNIAJĄCEJ DO ROLNICTWA W RAMACH PROGRAMÓW UNIJNYCH NA LATA 2007-2013 ŻMIGRÓD 21.11.2006 r."— Zapis prezentacji:

1 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ I UZUPEŁNIAJĄCEJ DO ROLNICTWA W RAMACH PROGRAMÓW UNIJNYCH NA LATA 2007-2013 ŻMIGRÓD 21.11.2006 r.

2 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

3 W yznaczono główne cele nowej polityki ROW: Cel 1: Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich restrukturyzację, Cel 2: Poprawa stanu środowiska oraz krajobrazu poprzez racjonalną gospodarkę ziemią, Cel 3: Poprawa warunków życia ludności wiejskiej i promocja dywersyfikacji działalności gospodarczej.

4 Każdemu z celów głównych polityki odpowiada oś priorytetowa obejmująca odpowiednie instrumenty polityki rozwoju obszarów wiejskich: oś 1 (gospodarcza): poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, oś 2 (środowiskowa): poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, oś 3 (społeczna): jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; dodatkowo do osi 3 oś 4 (LEADER – umożliwia realizację i osiągnięcie osi 3): aktywizacja społeczności obszarów wiejskich, polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami.

5

6 Maksymalny poziom wsparcia z budżetu UE w zależności od priorytetu: oś priorytetowa 1 i 3 – do 50-75% kosztów kwalifikowanych oś priorytetowa 2 oraz LEADER – 80-100% kosztów kwalifikowanych Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 20-25% środków publicznych lub 25-60 % środków prywatnych.

7 OŚ 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

8 Działania osi 1: 1.Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie (w zakresie działalności rolniczej lub leśnej). 2.Ułatwianie startu młodym rolnikom. 3.Renty strukturalne. 4.Modernizacja gospodarstw rolnych. 5.Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (przetwórstwo tylko dla MŚP). 6.Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (Starosta, WZMiUW). 7.Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności. 8.Działania informacyjne i promocyjne (grupy producentów). 9.Grupy producentów rolnych. 10. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów.

9 1.Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie lub planujących podjęcie działalności rolniczej (w zakresie działalności rolniczej lub leśnej). Szkolenia będą prowadzone poprzez organizację kursów, warsztatów, wyjazdów studyjnych i staży. Wykonawcami szkoleń będą instytucje wybrane w drodze konkursu. Szkolenia będą bezpłatne i będą dotyczyły jedynie doskonalenia zawodowego w zakresie działalności rolniczej lub leśnej.

10 2. Ułatwianie startu młodym rolnikom. Jednorazowa premia w wys. 50 000 PLN. Jaka osoba może się ubiegać: Wiek 18-40 lat (nie ukończone). Po raz pierwszy rozpoczyna samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego. Posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe (wykształcenie lub staż pracy w rolnictwie) lub która uzupełni wykształcenie w ciągu 36 miesięcy od rozpoczęcia działaności rolniczej. Po przejęciu gospodarstwa będzie ubezpieczona na podst. ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 nr 7, poz. 25, z późn.zm) jako rolnik przez okres co najmniej 1 roku. Prowadząca gospodarstwo rplne przez okres co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy. Przedłoży plan rozwoju gospodarstwa rolnego (biznes plan) i zrealizuje w ciągu 5 lat jego założenia, a w szczególności inwestycje o wartości co najmniej 50 % kwoty otrzymanej pomocy.

11 3. Renty strukturalne. Wielkość wsparcia: 150-250 % najniższej emerytury. Jaka osoba może się ubiegać o rentę: ukończyła 55 lat, ale nie osiągnęła wieku emerytalnego; posiada gospodarstwo rolne o pow. co najmniej 3 ha użytków rolnych oraz przekaże innej osobie gospodarstwo rolne; zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej; prowadziła działalność rolniczą na własny rachunek w gospodarstwie rolnym przez co najmniej ostatnie 10 lat przed złożeniem wniosku o pomoc. Jaka osoba może przejąć grunty rolne: nie ukończyła 40 lat; po raz pierwszy podejmuje się prowadzenia gospodarstwa rolnego; posiada odp. kwalifikacje do prowadzenia działalności rolniczej; lub jest producentem rolnym, która nie ukończyła 50 lat; posiada odp. kwalifikacje do prowadzenia działalności rolniczej.

12 4. Modernizacja gospodarstw rolnych (produkcja roślinna lub zwierzęca). Wielkość wsparcia: od 20.000 - 500 000 PLN. Poziom dofinansowania: 40-75 % kosztów kwalifikowanych. Kto może się ubiegać o dofinansowanie: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Cel: Pomoc udzielana na inwestycje w celu poprawy warunków ekonomicznych, ochrony środowiska, poprawy higieny produkcji, zapewnienia odpowiednich warunków pracy lub warunków utrzymania zwierząt.

13 Zakres finansowanych działań: 1) zakup nieruchomości rolnych, budowa, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących prowadzeniu działalności rolniczej; 2) zakup lub instalację nowych maszyn, urządzeń lub narzędzi do produkcji rolnej, w tym oprogramowania; 3) zakładanie i modernizację sadów lub plantacji wieloletnich; 4) zakup, instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej; 5) Zakup komputerów i oprogramowania.

14 7. Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności. Forma wsparcia: przez okres 5 lat w formie zryczałtowanej płatności Wielkość wsparcia: 1)System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności: 3 500 PLN na rok na gospodarstrwo przez pierwsze 2 lata, w kolejnych 3 latach 3 000 PLN. 2) Integrowana produkcja – 1730 PLN na rok na gospodarstwo. 3)Wysokość pomocy dla innych systemów krajowych zostanie ustalona odrębnie.

15 Kto jest uprawniony do wnioskowania: Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, spełniająca dodatkowe warunki: 1)Producent rolny wpisany do ewidencji producentów na podst. ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U z 2004 r. nr 10, poz. 76, z późn.zm.) lub 2)jest ubezpieczony w KRUS po spełnieniu warunków pkt. 9 załącznika do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r, nr 7, poz. 25 z późn. zm.), 3)Spełnia wymagania właściwe dla kazdego z systemów jakości – potwierdzone dokumentem.

16 8. Działania informacyjne i promocyjne Wielkość pomocy: 70 % kosztów kwalifikowalnych. Kto jest uprawniony do wnioskowania: grupa producentów Cel: Refundacja kosztów działań informacyjnych i promocyjnych, na rynku wewnętrznym UE grupom producentów, dotyczących: jakości, metod produkcji, specyficznych właściwości lub zalet etc. Rodzaje działań: reklama w TV, prasie, radiu, udział w targach i wystawach, organizacja szkoleń, konferencji, promocja w pkt. Sprzedaży, prowadzenie serwisu internetowego, publikacje broszur, ulotek, plakatów etc. Lista produktów kwalifikujących się do pomocy: Produkty PDO, PGI, TSG, Produkty rolnictwa ekologicznego, Produkty integrowanej produkcji Produkty wyprodukowane w ramach innych systemów krajowych.

17 9. Grupy producentów rolnych. wielkość pomocy: 1,5-5 % wartości przychodów netto grupy max. Od 50 000 do 1 000 000 EUR, różnie w poszczególnych latach W formie rocznych płatności w okresie pierwszych 5 lat od dnia wpisu grupy do rejestru grup producentów rolnych prowadzonego przez marszałka województwa.

18 OŚ 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

19 Działania osi 2: 1. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. 2. Płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej. 3. Program rolnośrodowiskowy (dopłaty rolnośrodowiskowe). 4. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż grunty rolne. 5. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych (tylko Nadleśnictwa, Lasy Państwowe).

20 OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

21 Działania osi 3: 1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (tylko JST i operatorzy sieci energetycznych i internetowych). 3. Odnowa i rozwój wsi. 4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

22 1.Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Kto może uzyskać pomoc: rolnik, małżonek rolnika lub domownik - w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Max. wysokość pomocy udzielona jednemu beneficjentowi, na jedno gospodarstwo rolne: do 100 000 PLN. Poziom wsparcia: 50 % kosztów kwalifikowalnych. Warunki uzyskania pomocy: Projekt uzasadniony ekonomicznie. Spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu. Projekt realizowany na obszarze wiejskim, wpływa na zaspokojenie potrzeb ludności wiejskiej lub turystów albo stwarza możliwości zatrudnienia dla ludności wiejskiej w danym regionie. Projekt jest realizowany w ramach osi 4, uzyskał akceptację Lokalnej Grupy Działania.

23 Zakres podejmowanej lub rozwijanej działalności: 1) usługi dla gospodarstw rolnych; 2) usługi dla ludności; 3) drobna wytwórczość, rzemiosło lub rękodzielnictwo; 4) roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne; 5) usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 6) usługi transportowe; 7) usługi komunalne; 8) przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 9) magazynowanie lub przechowywanie towarów; 10) wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy; 11) rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.

24 3. Odnowa i rozwój wsi. Max. wielkość pomocy: 500 000 PLN w całym okresie realizacji programu dla jednej miejscowości Poziom dofinansowania: 75 % kosztów kwalifikowalnych Kto może uzyskać pomoc: gmina, instytucja kultury (JST), kościół lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa. Warunki uzyskania pomocy: 1.Projekt realizowany w gminie wiejskiej, w miastach do 5 tys. mieszkańców lub w gminie miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców. 2. Projekt objęty Planem Odnowy Miejscowości, zgodny ze strategią rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego etc. 3. Nie ma charakteru komercyjnego. 4. Organizacja pozarządowa musi mieć status organizacji pożytku publicznego. 5. Projekt realizowany w ramach osi 4, uzyskał akceptację LGD.

25 Zakres pomocy: 1.Remont, przebudowa i wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych. 2.Remont, przebudowa i wyposażenie obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury. 3. Kształtowanie przestrzeni publicznej. 4. Budowa, remont, przebudowa publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych. 5. Zakup obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne. 6. Odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci.

26 4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Kto może uzyskać pomoc: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln EUR. Max. pomoc: 500 000 PLN dla jednego beneficjenta. Dla przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych do 100 000 PLN. Poziom dofinansowania: 50 % kosztów kwalifikowalnych.

27 Warunki: 1. Projekt uzasadniony ekonomicznie. 2. Spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu. 3. Projekt jest realizowany w miejscowości do 2 tys. mieszkańców, w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, w której znajduje się siedziba przedsiębiorcy 4. Beneficjent niebędący właścicielem nieruchomości, której dotyczy projekt, posiada prawo dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu. 5. Projekt jest realizowany w ramach osi 4, uzyskał akceptację Lokalnej Grupy Działania.

28 OŚ 4 LEADER

29 Działania osi 4: 1.Lokalne Strategie Rozwoju – poprawa jakości życia oraz zróżnicowanie działalności na obszarach wiejskich. 2.Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa. 3.Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania. 4. Pomoc techniczna

30 1.Lokalne Strategie Rozwoju – poprawa jakości życia oraz zróżnicowanie działalności na obszarach wiejskich. Celem działania jest obsługa wnioskodawców składających projekty zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju przyjętą przez LGD i zatwierdzoną przez samorząd województwa. Zasady wyboru projektów przez LGD: 1) projekty kwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach osi 3 lub 2) niekwalifikujące się w ramach tej osi, ale przyczyniające się do osiągnięcia celów tej osi ( wielkość pomocy nie może przekroczyć 10 000 PLN).

31 Zadania LGD w ramach działania 1: 1)Rozpowszechnianie informacji o założeniach Lokalnej Strategii Rozwoju, 2)Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc, 3)Ogłaszanie i prowadzenie naboru wniosków o pomoc z obszaru działania LGD.

32 Jednostki wdrażające i uczestniczące we wdrażaniu poszczególne działania PROW 2007-2013 DziałanieJednostka wdrażającaInne podmioty uczestniczące we wdrażaniu działania OŚ 1ARiMR, Samorząd Woj. (6) Możliwe inne jednostki wdrażające w szkoleniach zawodowych OŚ 2ARiMR---------------- OŚ 3ARiMR, Samorząd Wojewdztwa (2 i 3) LGD (1,3 i 4) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ARiMRLGD Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ARiMRLGD


Pobierz ppt "ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ I UZUPEŁNIAJĄCEJ DO ROLNICTWA W RAMACH PROGRAMÓW UNIJNYCH NA LATA 2007-2013 ŻMIGRÓD 21.11.2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google