Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Learning Strategy Strategia nauki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Learning Strategy Strategia nauki"— Zapis prezentacji:

1

2 Learning Strategy Strategia nauki
I listen, I forget. I see, I remember. I do, I understand. Old Chinese Proverb Gdy słyszę, zapominam. Gdy widzę, zapamiętuję. Gdy sam robię, rozumiem. Gdy słyszę, zapominam. Gdy widzę, zapamiętuję. Gdy sam robię, rozumiem.

3 Learning Strategy Business simulations are a form of combative training where participants pit their business skills against those of formidable opponents under the watchful eye of a training coach. Symulacje komputerowe są rodzajem ćwiczenia, w trakcie którego uczestnicy, pod czujnym okiem instruktora, biorą udział w konkursie umiejętności prowadzenia firmy, rywalizując z groźnymi przeciwnikami combative – waleczny bitewne szkolenie Pit sth against sth– [pogłębiają , doskonalą] testują doskonalą swoje umiejętności biznesowe formidable - onieśmielających wymagających trudny przeciwnik Symulacje komputerowe są rodzajem ćwiczenia, w trakcie którego uczestnicy, pod czujnym okiem instruktora, biorą udział w konkursie umiejętności prowadzenia firmy, rywalizując z groźnymi przeciwnikami

4 When we study one discipline at a time, we are like a bunch of blind people trying to understand what an elephant is. Studiując pojedynczo poszczególne dyscypliny, jesteśmy jak grono niewidomych, usiłujących zrozumieć, co to jest słoń. To płachta niegarbowanej skóry. Please tell me what it is? It’s a snake. It’s a tree trunk. It’s a sheet of rawhide. It’s a steel tube. Powiedzcie mi proszę, co to jest? To rura stalowa. Rawhide - niewyprawiona skóra Tube –stalowa rura Tree trunk – pień drzewa Studiując pojedynczo poszczególne dyscypliny, jesteśmy jak grono niewidomych, usiłujących zrozumieć co to jest słoń. To pień drzewa. To wąż.

5 With business simulations, you can crawl all over and under the new venture to help you to see and understand the whole thing. Dzięki symulacjom biznesowym, możesz przyjrzeć się przedsiębiorstwu ze wszystkich stron i dzięki temu ujrzeć i zrozumieć całość zagadnienia. It is an enterprise! Accounting Production Marketing Distribution Finance Marketing Księgowość To jest przedsiębiorstwo! Dystrybucja Finanse Zasoby ludzkie Produkcja Human resources

6 Team of Experts Helped to Design a Very Realistic Learning Environment
Zespół ekspertów pomógł w stworzeniu bardzo realistycznego środowiska nauki Joyce Russell team work, human resources/ praca zespołowa, zasoby ludzkie Harry Bruce leadership, governance/ przywództwo, zarządzanie Jim Reeve accounting, profit analysis/ rachunkowość, analiza rentowności Sarah Gardial & Bob Woodruff customer value/ zadowolenie klientów Jim Wansley finance/ finanse Ernie Cadotte marketing/ marketing Ken Gilbert production processes- procesy produkcji Ivan Slimak brand design, quality processes- projektowanie produktów, procesy jakości Tom Mentzer supply chain- łańcuch dostaw Dominique Garval business strategy- strategia biznesowa governance

7 Learning Strateg Learn by Doing
Strategia nauki: nauka poprzez działanie Participants learn about all aspects of business by managing a simulated business. Uczestnicy uczą się wszystkich aspektów biznesu poprzez zarządzanie symulowanym nowopowstałym przedsiębiorstwem. The Marketplace Live scenario follows the lifecycle of a new product and new business. Scenariusz Marketplace podąża za cyklem życia nowego produktu. Business decisions are introduced as they become relevant in the evolution of the company. Nowe pojęcia wprowadzane są stopniowo, w miarę jak stają się one niezbędne na danym etapie rozwoju firmy.

8 Mental Discipline and Business Culture
Dyscyplina umysłowa i kultura biznesowa Develop leadership, teamwork and interpersonal skills. Symulacja rozwija przywództwo, pracę zespołową i zdolności interpersonalne. Promote better decision making by learning to manage a totally integrated company, including the management of sales outlets, marketing , production, and financial resources. Sprzyja lepszemu podejmowaniu decyzji, ucząc zarządzania całkowicie zintegrowaną firmą, w tym zarządzania kanałami zbytu, marketingiem, produkcją, zasobami ludzkimi i finansami. Facilitate learning of important business concepts, principles and ways of thinking. Ułatwia przyswajanie ważnych biznesowych pojęć, zasad i sposobów myślenia.

9 Mental Discipline and Business Culture
Dyscyplina umysłowa i kultura biznesowa Develop strategic planning and execution skills within a rapidly changing environment. Rozwija zdolność planowania strategicznego i umiejętności wykonawcze w szybko zmieniającym się środowisku. Instill a bottom line focus and the simultaneous need to deliver customer value. Wpaja koncentrowanie się na ostatecznym wyniku finansowym i na równoczesnej potrzebie zapewnienia zadowolenia klientów. Crystallize the financial implications of business decisions and how they flow to bottom-line performance. Ujawnia skutki finansowe decyzji biznesowych oraz to, w jaki sposób wypływają one na ostateczne osiągnięcia finansowe. Instill

10 Mental Discipline and Business Culture
Discover how important it is to use market data and competitive signals to adjust the strategic plan and more tightly focus business tactics. Live and breathe performance-based management. Learn what it takes to start up and manage a new venture. Pozwala odkryć, jak ważne jest wykorzystywanie danych z analiz rynku i sygnałów ze strony konkurencji w korygowaniu planu strategicznego oraz w coraz węższym ukierunkowaniu taktyk biznesowych. Odczucie i doświadczenie, na czym polega zarządzanie nakierowane na wynik finansowy Umożliwia zanurzenie się w nowopowstające przedsięwzięcie i zarządzanie nim.

11 Mental Discipline and Business Culture
Build confidence through knowledge and experience. Buduje w uczestnikach wiarę w swoje możliwości, poparte wiedzą i doświadczeniem.

12 How is the Business Simulation Conducted?
W jaki sposób przeprowadzana jest symulacja biznesu? Teams are placed in a new venture scenario - starting up and running a new business. The opposition is played out by competing teams. Zespoły realizują scenariusz gry strategicznej – rozpoczynanie działalności i zarządzanie nowym przedsiębiorstwem. Przeciwnikami są współzawodniczące zespoły.

13 The Objective is to Profitably Capture a Dominant Market Position
Celem jest zyskowne zdobycie dominującej pozycji na rynku opponent Przeciwnik Business Team Market opponent Zespół zarządzający Rynek opponent

14 Business Teams Każdy członek zespołu zarządzającego przyjmuje taktyczny obszar odpowiedzialności. Each team member assumes a tactical area of responsibility: Marketing // Finance // Distribution Production // Overall Leadership Marketing//Finanse// Dystrybucja// Produkcja//Ogólne przywództwo assumes – przypuszcza

15 How Conducted? Jak wygląda gra?
Business team receives information on current situation. Zespół zarządzający otrzymuje informacje na temat aktualnej sytuacji. Current situation is evaluated, strategy formulated and tactics set in place. Bieżąca sytuacja zostaje oceniona, sformułowana zostaje strategia i przygotowane zostają taktyki Tactical decisions are fed into the Marketplace Live simulator, along with decisions of opponents. Decyzje taktyczne zespołu, równocześnie z decyzjami przeciwników, wprowadzane są do symulatora Marketplace. Efekty decyzji są udostępniane zespołom zarządzającym. Results of decisions are fed back to business team. fed back – przekazane fed into – wprowadzone Set in place – taktyka jest wprowadzona

16 How Conducted?/Jak wygląda gra?
The business team can acquire information on what is happening in the marketplace: internal operations customer reaction to market decisions competitor actions Current situation is evaluated, strategy formulated, and tactics set in place. Tactical decisions are again fed into the Marketplace Live simulator. Zespół zarządzający może zdobywać informacje na temat tego, co się dzieje na rynku: wewnętrzne procesy reakcje klientów na decyzje rynkowe firmy działania konkurencji Bieżąca sytuacja zostaje oceniona, sformułowana zostaje strategia i przygotowane zostają taktyki. Decyzje taktyczne wprowadzane są ponownie do symulacji Marketplace.

17 Game Scenario/Scenariusz gry
Wraz z partnerami biznesowymi podjęliście decyzję o wejściu na międzynarodowy rynek mikrokomputerów. Branża mikrokomputerów jest we wstępnej fazie cyklu życia produktu (wprowadzenie). W tym samym czasie na rynek wchodzi kilka innych firm międzynarodowych. You and your business partners have decided to enter the international microcomputer industry. The microcomputer industry is in its introductory stage of the product life cycle. introductory - wstępny Several other international firms are entering the market at the same time.

18 Sales Offices/Biura sprzedaży

19 CHARAKTERYSTYKA SEGEMNTÓW: MATERIAŁY SZKOLENIOWE
Market Segments: Market Structure/ Segmenty rynku (Struktura rynku) CHARAKTERYSTYKA SEGEMNTÓW: MATERIAŁY SZKOLENIOWE

20 Chronology of Events/Sekewencja zadarzeń
Q1: Organize the team, name the company and contract for a survey of potential customers. / Zorganizowanie zespołu zarządzającego, wybór nazwy firmy, zakup badań rynku [dla wszystkich regionów!!!] Q2: Analyze market information, establish strategic direction and set up shop (design brands, set up a sales office, and build a factory)./ Analiza informacji z rynku , ustalenie kierunku strategicznego i rozpoczęcie działalności (zaprojektowanie marek, otwarcie biur sprzedaży oraz wybudowanie zakładu produkcyjnego – jedna lokalizacja na całą grę, decyzja nieodwracalna). Poprawić kolejność akcji

21 Chronology of Events/Sekewencja zadarzeń
Q3: Test-market brands, prices, ad copy, media campaigns, and sales staffing. Determine production schedule for each brand. Jesteś teraz w kwartale 3. W tym kwartale rozpoczniesz testowanie rynku. Decyzje: Zatrudnienie kadry handlowej. Otwarcie nowych biur sprzedaży Ustalenie ceny sprzedaży Zaprojektowanie reklamy dla każdej marki Harmonogramu ukazywania się reklam Harmonogramu produkcji Zakupienie badań rynku. Upewnienie się, że na rachunku zostaje co najmniej 300,000 $.

22 Chronology of Events//Sekewencja zadarzeń
Q4: Study end user feedback, competition, operating performance, and financial performance and make adjustments in strategy. W poprzednim kwartale na rynek weszła twoja firma i firmy konkurencyjne. Nadszedł czas, żeby zobaczyć, jak klienci zareagowali na twoje pierwsze działania biznesowe. Ocena wyników rynku testowego oraz korekta strategii Ocena wyniku finansowego Ocena wyniku rynkowego (opinie, popyt) Korekta taktyk marketingowych oraz kontynuacja marketingu testowego Produkcja Obliczenia cash flow pro foram

23 Chronology of Events Q5: Prepare a one-year business plan. Present business plan and financial request to venture capitalists and negotiate equity investment. Q5 – Q8: Initiate international roll-out campaign. /Zainicjowanie kampanii objęcia działalnością firmy rynku światowego Przygotowanie biznesplanu. Przedstawienie biznesplanu i zwrócenie się o finanse do Inwestorów wysokiego ryzyka oraz negocjacje dotyczące kapitału akcyjnego.

24 Chronology of Events End of game: Prepare report to the Board regarding: Second year performance deviations from plan justification for departures analysis of current market plan for future Koniec gry: przygotowanie raportu dla rady nadzorczej, obejmującego wyniki drugiego roku działalności odchylenia od planu uzasadnienie tych odstępstw analizę bieżącej sytuacji na rynku plan na przyszłość

25 Equity Financing (Q1- Q4)/ Kapitał akcyjny kw 1-4
The initial capitalization is $4M which is being invested by the executive team over the first 4 quarters/ Początkowy kapitał firmy stanowią 4,000,000 $ zainwestowane przez zespół zarządzający na przestrzeni czterech pierwszych kwartałów działalności: po 1,000,000 $ w kwartałach 1,2 ,3.i 4 65 The executive team owns 100% of the company./ Zespół zarządzający posiada 100% firmy. Forty thousand shares of stock will be issued to the executive team in exchange for their $4M. /W zamian za inwestycję wysokości 4,000,000 $, wyemitowanych zostanie dla zespołu zarządzającego 40,000 akcji. The initial stock value is $100 per share/Początkowa wartość jednej akcji wynosi 100 $.

26 Equity Financing (Q5)/ Kapitał akcyjny
At the end of the first year of business, the executive team will have the opportunity to request up to $5M from a venture capitalist. Pod koniec pierwszego roku działalności zespół zarządzający będzie miał możliwość zwrócenia się do Inwestorów wysokiego ryzyka o kapitał w kwocie do 5,000,000 $. The venture capitalist will expect an outline of the strategic plan for the second year in business, including: target markets // sales channel expansion // R&D // plant expansion Inwestorzy wysokiego ryzyka oczekują, że zespół przedstawi im zarys planu strategicznego na drugi rok działalności, włączając w to wybór rynków docelowych, rozszerzenie geograficznego obszaru działania, prace badawczo-rozwojowe, rozbudowę zakładu produkcyjnego, itd..

27 Debt Financing (Q5 and Beyond)/ Finansowanie poprzez zaciągnięcie kredytu (od KW 5 i dalsze)
The bank will extend a line of credit to the executive team equal to one and a half times the firm's equity position in the previous quarter. / Bank uruchomi dla zespołu zarządzającego linię kredytową równą iloczynowi 1,5 razy wartość majątku firmy w poprzednim kwartale. The bank is highly risk adverse and will call in your loan in part or whole if your debt capacity declines due to unusual or extended losses. / Bank jest zdecydowanie przeciwny podejmowaniu ryzyka i zredukuje kredyt częściowo lub wezwie do zwrotu całości kredytu wówczas, gdy zdolność kredytowa firmy spadnie z powodu nieoczekiwanych lub znaczących strat.

28 Special Financing Needs/ Specjalne potrzeby finansowe
The bank is intolerant of poor financial management. Bank nie toleruje złego zarządzania finansami If a firm ends a quarter with a negative cash position, the bank will contact a loan shark by the name of Guido to obtain an emergency loan to cover the firm's checking account. Jeśli firma ukończy kwartał z ujemnym stanem gotówki, to wtedy bank skontaktuje się z lichwiarzem o imieniu Guido, aby zaciągnąć pożyczkę awaryjną na pokrycie rachunku firmy.

29 Guido’s Financing Terms/Warunki finansowe Guida
Guido requires repayment in the next quarter . The emergency loan interest rate is a sliding scale which begins at 10% per quarter and may go as high as 25% per quarter. Guido wymaga spłaty pożyczki w następnym kwartale. Stopa procentowa pożyczki awaryjnej jest rosnąca; zaczyna się od 10% i może wzrosnąć nawet do 25% na kwartał. Za każde 100$, które Guido umieści na rachunku firmy, zatrzyma on jedną akcję. Posiadanie przez Guida akcji firmy powoduje ich rozcieńczenie i zmniejszenie ilości udziałów firmy będących w posiadaniu zespołu. For each $100 which Guido places in your checking account, he will take one share of stock in your firm. The issuing of stock to Guido causes a dilution of your stock value and your share of the company.

30 Bankruptcy/ Bankructwo
A firm is technically bankrupt if its cumulative losses exceed its equity investment. Firma technicznie jest bankrutem, gdy łączne straty przewyższają wartość jej akcji zwyczajnych. Stated differently, the management has used up all of the equity of the firm when the negative value of the retained earnings exceeds the value of the common stock. Inaczej mówiąc, zarząd wydał cały majątek firmy, gdy ujemna wartość zysków zatrzymanych przekracza wartość akcji zwyczajnych. Retained - zatrzymanych Bankructwo ma miejsce, gdy suma zysków zatrzymanych i akcji zwyczajnych i uprzywilejowanych jest liczbą ujemną.

31 Performance Evaluation/ Ocena wyników
Strategic thinking and tactical analysis in Executive Briefings Balanced Scorecard for last 4 quarters /Myślenie strategiczne i wykonanie taktyczne na spotkaniach zarządu; Zrównoważona karta wyników- wyniki zbiorcze uzyskane w 4 ostatnich kwartałach (4,5,6,7) Business Plan/ Biznesplan Report to Board/Raport dla rady nadzorczej How well the company is prepared for the future/ Na ile dobrze firma jest przygotowana na przyszłość

32 Balanced Scorecard/Zrównoważona karta wyników
Wynik finansowy Wytwarzanie majątku/bogactwa Łączna ocena działalności Ryzyko finansowe Skuteczność marketingu Wynik rynkowy Zarządzanie majątkiem firmy Wydajność produkcji Inwestowanie w przyszłość

33 Why Use a Balanced Scorecard?
It is too easy to get caught up in market share and short-term profits./ Łatwo jest skupić się jedynie na udziale w rynku czy krótkoterminowych zyskach. Long-term viability requires that managers also deliver customer satisfaction and invest in the future./ Żywotność długookresowa firmy wymaga, aby menedżerowie zapewniali także zadowolenie klientów i inwestowali w przyszłość firmy The balanced scorecard measures both the long-term and the short-term./ Zrównoważona karta wyników mierzy wyniki zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe The best managers will be good in all areas measured./ Najlepsi menedżerowie będą osiągać wysokie wyniki we wszystkich obszarach podlegających ocenie. wypłacalność

34 W każdym kwartale zaprezentowana zostanie ci twoja Zrównoważona karta wyników. Twoim celem jest stanie się do kwartału 8 najlepszą firmą w Łącznej ocenie działalności.

35 Ocenianie: Zrównoważona karta wyników
Ostateczna ocena obliczona zostanie w oparciu o: Wynik finansowy (zarobki na akcję) Wynik rynkowy (udział w rynku w dwóch segmentach docelowych, z korektą za niezaspokojony popyt) Skuteczność marketingu (zadowolenie klientów z produktów i projektów reklam w dwóch segmentach docelowych (oceniane na skali od 0 do 100) plus wielkość sprzedaży przypadającej na jednego sprzedawcę)

36 Ocenianie: Zrównoważona karta wyników c.d
Inwestowanie w przyszłość (przeznaczanie środków na nowe biura sprzedaży i prace badawczo rozwojowe jako procent od sprzedaży) Wytwarzanie majątku (zyski zatrzymane/łączne inwestycje) Zarządzanie majątkiem firmy (obrót aktywami z korektą za nadmierne zapasy) Zarządzanie zasobami ludzkimi (kadra handlowa oraz wydajność pracowników zakładu produkcyjnego) Łączna ocena to wskaźnik liczbowy, który łączy w sobie wszystkie powyższe czynniki.. Do obliczenia tej oceny wykorzystane zostaną wyniki kwartału 6 ??????????

37 Mental Discipline of Marketplace Live
ENVIRONMENTAL ANALYSIS STRATEGY FEEDBACK Assessment of Business Conditions Business Strategy Business Performance BUSINESS LEVEL Market conditions Market assessment Market objectives Marketing strategy Marketing tactics Market performance Manufacturing conditions Manufacturing assessment Manufacturing objectives Manufacturing strategy Manufacturing tactics Manufacturing performance FUNCTIONAL LEVEL Financial conditions Financial assessment Financial objectives Financial strategy Financial tactics Financial performance

38 To nauka poprzez działanie.
Symulacja Marketplace to zabawny sposób nauki o Zarządzaniu Strategicznym Jest to gra biznesowa. To nauka poprzez działanie. Ożywia biznesowe pojęcia, zasady i sposoby myślenia. Wzmacnia ducha rywalizacji.

39 Jest realistyczna! Wykonujesz te same zadania, jakie stoją przed osobami, będącymi twoimi odpowiednikami w rzeczywistym świecie: projektujesz marki planujesz kampanię reklamową decydujesz o wynagrodzeniach pracowników ustalasz harmonogram produkcji martwisz się o zyski zarządzasz przepływem gotówki

40 Jest zorganizowana! Scenariusz gry podąża za logicznym procesem rozpoczynania działalności nowej firmy. Symulacja przeprowadza cię przez proces podejmowania decyzji. Kliknięcie na odpowiednią ikonkę udostępnia szczegółowe materiały szkoleniowe.

41 Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Elektroniczna baza Marketplace znajduje się w Innovative Learning Solutions (Knoxville, w stanie Tennessee) Studenci logują się, aby przeglądać informacje i podejmować decyzje Centrum Przetwarzania Marketplace Copyright 2004 Ernest R. Cadotte

42 Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Członkowie zespołu pracują, analizując bieżącą sytuację, oceniając dostępne opcje i wreszcie podejmując decyzje. Centrum przetwarzania Marketplace Jan analizuje badania rynku i przesyła swoje wnioski w poniedziałek. Kasia loguje się we wtorek i przekazuje swoje zalecenia marketingowe Józef podejmuje swoje decyzje dotyczące produkcji w środę rano Barbara ocenia ich finansowe skutki w środę wieczorem. Copyright 2004 Ernest R. Cadotte

43 Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Członkowie zespołu współpracują ze sobą za pośrednictwem a, chatu i osobiście. W środę wieczorem, Barbara zwołuje cały zespół na chacie, aby sfinalizować decyzje. Copyright 2004 Ernest R. Cadotte

44 Copyright 2004 Ernest R. Cadotte
Instruktor może się zalogować, aby przeglądać pracę studentów i ich wyniki Centrum Przetwarzania Marketplace Copyright 2004 Ernest R. Cadotte

45 Marketplace jest dostępny poprzez oraz Internet Explorer, Mozzila Firfox.
Wejdź na stronę, by się zalogować: Demo symulacji na stronie:

46

47 Proces krok-po-kroku przeprowadzi cię przez wszystkie informacje i decyzje.
Oprogramowanie kontroluje twoje postępy, aby zmniejszyć niepewność i aby pomóc ci dostrzeżenie logiki procesu marketingowego.

48 Musisz podjąć decyzję i określić:
2 rynki docelowe 2 produkty, które zaprojektujesz i zaoferujesz 2 biura sprzedaży

49 Koniecznie zapoznaj się ze wskazówkami „Jak korzystać z oprogramowania Marketplace” i materiałami szkoleniowymi Każdy segment rynku ma swój indywidualny zestaw potrzeb. Po dokonaniu wyboru segmentów, musisz zaprojektować markę, spełniającą jego potrzeby.

50 Ustalasz cenę sprzedaży, decydujesz, czy chcesz zastosować rabat cenowy i sygnalizujesz kadrze handlowej, który produkt ma najwyższy priorytet.

51 Musisz zaprojektować reklamy, które przyciągną segment docelowy.
Wybierasz korzyści, które mają zostać przestawione w reklamie i zaznaczasz ich hierarchię ważności.

52 Musisz podjąć decyzję odnośnie pakietu wynagrodzeń pracowników firmy oraz liczby sprzedawców, których firma powinna zatrudnić. Możesz określić, ilu pracowników powinno zostać przydzielonych do każdego segmentu oraz do serwisu.

53 Ile sztuk firma powinna wyprodukować, aby zaspokoić popyt?
Ile firma powinna zainwestować w potencjał wytwórczy zakładu produkcyjnego na przyszły kwartał, uwzględniając prognozę popytu i płynność finansową?

54 Gdy decyzje są już gotowe do przetworzenia przez symulator Marketplace, program sprawdza, czy nie popełniono jakichś błędów lub czy czegoś ważnego nie pominięto.

55 Po przetworzeniu kwartału i udostępnieniu wyników przez instruktora, możesz dowiedzieć się, jak rentowny był dany dział firmy w ubiegłym kwartale.

56 Zobaczysz swój udział w rynku z podziałem na segmenty oraz dla całego rynku.
Otrzymasz wyniki badań rynku ukazujące, na ile segment docelowy zaakceptował projekty marek twojej firmy i firm konkurencyjnych. Wynik 100 oznacza pełne zadowolenie.

57 Otrzymasz także analizę rentowności każdego produktu, abyś mógł skorygować swoją strategię dotyczącą marek. Jeśli Twój produkt nie osiąga wysokich wyników, to możesz przeanalizować inne marki i ponownie zaprojektować swoją.

58 Materiały Instruktora:
Business Management Przykładowa gra https://game.ilsworld.com/marketplace-live/?language=pl


Pobierz ppt "Learning Strategy Strategia nauki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google