Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dezagregacja wskaźników ze strategii Europa 2020 na poziom NTS 2:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dezagregacja wskaźników ze strategii Europa 2020 na poziom NTS 2:"— Zapis prezentacji:

1 Dezagregacja wskaźników ze strategii Europa 2020 na poziom NTS 2:
opracowanie metodyki i oszacowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza wybranych substancji (gazów cieplarnianych oraz ich prekursorów) na poziomie wojewódzkim Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Główny Urząd Statystyczny, 14 stycznia 2015

2 Cel i zakres pracy opracowanie trwałej metodyki szacowania emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów do powietrza na poziomie wojewódzkim element realizacji Polityki klimatycznej: „…utworzenia krajowego systemu inwentaryzacji i oceny zmian emisji gazów cieplarnianych na poziomie przedsiębiorstw, województw i kraju” ustalenie, które charakterystyczne wielkości pozwolą odwzorować ilości emitowanych na danym terenie substancji zastosowanie opracowanej metodyki: wykonano obliczenia dla lat i sporządzono szczegółowe tabele wynikowe; wykresy; mapy rozkładu przestrzennego

3 Opracowanie metodyki szacowania emisji na poziomie wojewódzkim
kryterium przypisania wielkość emisji np. wielkość produkcji danego wyrobu lub wielkość zużycia paliw podstawowe założenie: emisja gazów cieplarnianych i ich prekursorów w danym województwie jest proporcjonalna do wojewódzkiego udziału przyjętego kryterium źródła danych: statystyka publiczna, źródła administracyjne ogólnodostępne badania i publikacje oceny eksperckie forma: fiszki metodyczne

4 Opracowanie metodyki szacowania emisji na poziomie wojewódzkim
Fiszka opisu podziału wojewódzkiego podkategorii inwentaryzacyjnej . Podkategoria inwentaryzacyjna Kod odpowiadającej (lub agregującej) podkategorii IPCC / NFR: Nazwa podkategorii IPCC / NFR: Kod podkategorii SNAP odpowiadający kat. IPCC: Nazwa podkategorii SNAP odpowiadającej kat. IPCC: Zanieczyszczenia i/lub gazy cieplarniane emitowane z tego źródła: B. Założenia metodyczne C. Dostępność danych do podziału wojewódzkiego D. Przebieg uzyskania udziałów wojewódzkich D1. Sposób uzyskania udziałów wojewódzkich D2. Sposób uzyskania udziałów wojewódzkich w kolejnych latach D3. Sposób wyliczenia D4. Wyniki obliczeń

5 Trwałość i spójność opracowanej metodyki
Trwałość zabezpieczona poprzez uregulowania prawne: „Program badań statystycznych statystyki publicznej” Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji Dane rutynowo zbierane przez resorty wchodzą w zakres ich kompetencji, określonych ustawowo Badania okresowe: badania natężenia ruchu: co 5 lat (w ramach cyklu tzw. wskaźnik wzrostu ruchu) Spójność metodyki: - przypisanie emisji do województw zostało dokonywane na najniższym możliwym poziomie organizacyjnym (ograniczanym jedynie dostępnością danych), proporcjonalnie do emisyjności źródła, - przypisanie emisji do poszczególnych województw jest dokonywane według takiej samej metodyki

6 wymagania użytkowników oraz kompletność danych i wyliczeń
Ocena spełniania kryteriów jakości danych w zakresie przydatności, dokładności, porównywalności i spójności wymagania użytkowników oraz kompletność danych i wyliczeń Użytkownicy: środowiska naukowe i urzędy: analizy przestrzenne i sporządzanie programów Eurostat: statystyka na poziomie NTS-2 MS, KOBiZE: krajowe i sektorowe plany redukcji emisji Urzędy powiatowe i gminne: adaptacja metodyki na niższym poziomie przestrzennego rozkładu pod warunkiem dostępności danych lokalnych

7 wymagania użytkowników oraz kompletność danych i wyliczeń
Ocena spełniania kryteriów jakości danych w zakresie przydatności, dokładności, porównywalności i spójności wymagania użytkowników oraz kompletność danych i wyliczeń Kompletność: - wszystkie składowe bilansu raportowanej emisji krajowej uwzględnione w pracy gazów; - nie ujęte emisje tzw. F-gazów, tj. HFC, PFC, SF6 - ok. 2% krajowej emisji GC

8 Koncepcja wdrożenia wyników pracy badawczej do obowiązującej metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych oraz ich prekursorów Opracowana w ramach niniejszej pracy metodyka - istotnym uzupełnieniem metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych Metodyka obliczania emisji prekursorów gazów cieplarnianych przewiduje szacowanie wielkości emisji w układzie przestrzennym tzw. siatki kwadratów EMEP (kwadraty o wymiarach 50x50 km) Wyniki pracy badawczej stanowią wstęp do opracowania metodyki bardziej szczegółowego podziału na kwadraty o wymiarach 0,1° x 0,1° (tj. ok.2x2 km)

9 Ocena możliwości integracji danych dla różnych zastosowań
udostępnianie tych samych danych o emisji w układzie przestrzennym, w ramach statystyki publicznej i publikacji GUS. wykorzystanie wyników pracy do szczegółowych analiz regionalnego rozkładu wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz ich prekursorów na poziomie: - administracji centralnej, w tym głównego Urzędu Statystycznego, - resortu środowiska, - urzędów wojewódzkich i organów samorządowych ułatwienia przygotowania regionalnych programów ochrony powietrza; ułatwienia przygotowania programów redukcji emisji; przekazywanie danych w układzie terytorialnym na potrzeby statystyki Unii Europejskiej (Eurostat)

10 Analiza danych wynikowych w kontekście celów
w strategii Europa 2020 Unijna strategia gospodarcza Europa 2020 na lata : cele zmniejszenie o 20% emisji gazów cieplarnianych w stosunku do 1990 r., zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 20% Produkty niniejszej pracy odnoszą się bezpośrednio do wskaźników redukcji emisji gazów cieplarnianych

11 Analiza danych wynikowych w kontekście celów
w strategii Europa 2020 Umożliwienie wypełnienia istniejących luki informacyjnych dotyczących emisji i lepszego zarządzania emisjami w Polsce Dane mogą zostać wykorzystane w szczególności do: dostosowania krajowych i regionalnych polityk redukcji emisji do potrzeb i możliwości regionów pod kątem potencjału redukcyjnego porównania skuteczności polityk redukcyjnych między województwami oszacowania kosztów redukcji emisji dla różnych rozwiązań i technologii zastosowanych w województwach opracowania krajowego i sektorowych planów redukcji emisji, które powinny zawierać konkretne działania redukcyjne opracowania planu działań korygujących, który musi zostać przekazany Komisji Europejskiej w sytuacji, gdy Polska nie spełni limitów emisji w sektorze non-ETS Dane emisyjne w podziale wojewódzkim mogą być przydatne do unijnych analiz potencjału i warunków redukcji emisji w ramach monitorowania wykonania strategii Europa 2020.

12 Opracowanie metodyki – gazy cieplarniane
Zakres: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O) W większości przypadków, podział wojewódzki emisji GC opierał się na podziale na poszczególne województwa danych o aktywności źródła emisji Szczegółowe rodzaje danych wykorzystanych na potrzeby podziału w tabelach poniżej

13 Opracowanie metodyki – gazy cieplarniane Kategoria źródła emisji
Rodzaj danych CO2 CH4 N2O 1. ENERGIA A. Spalanie paliw 1. Przemysły energetyczne zużycie paliw; przerób ropy; produkcja koksu 2. Przemysł wytwórczy i budownictwo zużycie paliw; produkcja koksu; produkcja amoniaku 3. Transport ilość pojazdów, długość dróg, ruch drogowy, struktura średniodobowa ruchu; liczba operacji lotniczych; długość linii kolejowych; obroty ładunków w portach morskich; przewozy ładunków żeglugą śródlądową; długość linii rurociągowych; zużycie gazu przez tłocznie 4. Inne sektory zużycie paliw B. Emisja lotna z paliw 1. Paliwa stałe Wydobycie węgla brunatnego, kamiennego; produkcja koksu 2. Ropa naftowa i gaz ziemny Wydobycie ropy naftowej; emisje z paliwa z instalacji rafineryjnych, wydobycie i zużycie gazu ziemnego

14 Opracowanie metodyki – gazy cieplarniane
Kategoria źródła emisji Rodzaj danych CO2 CH4 N2O 2. PROCESY PRZEMYSŁOWE A. Produkty mineralne Produkcja cementu, produkcja wapna, produkcja szkła, produkcja płytek ceramicznych i ceramiki budowlanej Zużycie dolomitów i wapieni, zużycie sody kalcynowanej B. Przemysł chemiczny Produkcja amoniaku, produkcja sadzy technicznej, produkcja etylenu, produkcja styrenu; Zatrudnienie w przemyśle Produkcja kwasu azotowego; C. Produkcja metali Produkcja spieku, produkcja surówki w wielkich piecach, produkcja stali w piecach konwertorowych i elektrycznych, produkcja odlewów żeliwnych i staliwnych, produkcja żelazostopów, aluminium, ołowiu, cynku D. Inne wyroby Produkcja masy papierniczej G. Inne Zużycie nafty, zużycie smarów

15 Opracowanie metodyki – gazy cieplarniane Kategoria źródła emisji
Rodzaj danych CO2 CH4 N2O 3. UŻYTKOWANIE ROZPUSZCZALNIKÓW I INNYCH PRODUKTÓW Liczba ludności, Liczba zatrudnionych w przemyśle, średnia liczba łóżek szpitalnych 4. ROLNICTWO A. Fermentacja jelitowa Pogłowie zwierząt gospodarskich B. Odchody zwierzęce Pogłowie zwierząt gospodarskich; systemy utrzymania zwierząt gosp. D. Gleby rolne Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych Uprawa roślin motylkowych; Resztki roślinne; Uprawa gleb organicznych; Stosowanie osadów ściekowych F. Spalanie odpadów roślinnych Produkcja roślin uprawnych

16 Opracowanie metodyki – gazy cieplarniane Kategoria źródła emisji
Rodzaj danych CO2 CH4 N2O 6. ODPADY A. Składowanie odpadów stałych Ilość odpadów komunalnych wytworzonych, Ilość zmieszanych odpadów komunalnych i innych niż komunalne unieszkodliwionych biologicznie, Ilości odpadów składowanych z wyłączeniem odpadów komunalnych B. Gospodarka ściekami Liczba ludności C. Spalanie odpadów Ilość spalanych osadów ściekowych, odpadów komunalnych, odpadów innych niż komunalne; Ilość łóżek szpitalnych

17 Opracowanie metodyki – gazy cieplarniane
Główne kryteria podziału: • CO2 - zużycie paliw • CH4 - pogłowie zwierząt gospodarskich, ilość składowanych odpadów oraz wydobycie węgla • N2O - ilość stosowanych nawozów mineralnych i organicznych, produkcja roślinna Udziały rodzajów danych wykorzystanych na potrzeby podziału: Udziały rodzajów danych w odniesieniu do emisji (z wyłączeniem sektora 5) Rodzaj danych [%] Zużycie paliw Produkcja wyrobów Inne rodzaje CO2 78,20 5,42 16,38 CH4 7,40 0,74 91,87 N2O 5,14 2,75 92,11

18 Opracowanie metodyki – gazy cieplarniane
Źródła danych dla kryteriów podziału • badania i publikacje Głównego Urzędu Statystycznego. • dane z Krajowej Bazy (IOS-PIB KOBIZE) • pozostałe źródła danych, z innych krajowych instytucji Udziały źródeł danych wykorzystanych na potrzeby podziału: Udziały źródeł danych w odniesieniu do emisji (z wyłączeniem sektora 5) Źródło danych [%] Publikacja GUS Krajowa Baza (KOBIZE) Inne źródła CO2 64,49 31,06 4,46 CH4 65,46 1,96 32,59 N2O 79,31 4,54 16,15

19 Oszacowanie emisji na poziomie wojewódzkim za lata 2010 − 2012
Zastosowanie opracowanej metodyki: podziały emisji dla wybranego okresu Emisja gazów cieplarnianych Dane wejściowe: wielkości emisji krajowej dla poszczególnych gazów z krajowej inwentaryzacji emisji , zgłoszonej do Sekretariatu Konwencji klimatycznej i UE

20 Emisja gazów cieplarnianych: CO2

21 Emisja gazów cieplarnianych: CO2 w 2012 r.

22 Emisja gazów cieplarnianych: CO2 - sektor 1.A. Spalanie paliw

23 Emisja gazów cieplarnianych: CO2 - sektor 1. A. 3
Emisja gazów cieplarnianych: CO2 - sektor 1.A.3. Spalanie paliw w transporcie

24 Emisja gazów cieplarnianych: CO2 - sektor 2. Procesy przemysłowe

25 Emisja gazów cieplarnianych: CO2 na 1 mieszkańca

26 Emisja gazów cieplarnianych: CH4

27 Emisja gazów cieplarnianych: CH4 w 2012 r.

28 Emisja gazów cieplarnianych: CH4 - sektor 1. Energia

29 Emisja gazów cieplarnianych: CH4 - sektor 4. Rolnictwo

30 Emisja gazów cieplarnianych: CH4 – sektor 6. Odpady

31 Emisja gazów cieplarnianych: CH4 na 1 mieszkańca

32 Emisja gazów cieplarnianych: N2O

33 Emisja gazów cieplarnianych: N2O w 2012 r.

34 Emisja gazów cieplarnianych: N2O - sektor 1. Energia

35 Emisja gazów cieplarnianych: N2O - sektor 4. Rolnictwo

36 Emisja gazów cieplarnianych: N2O na 1 mieszkańca

37 Bilans emisji i pochłaniania CO2 - sektor 5.A. Grunty leśne

38 Emisja gazów cieplarnianych: CO2 - sektory 5.B - 5.E

39 Emisja gazów cieplarnianych: CH4 - sektor 5. UGZUGiL (LULUCF)

40 Emisja gazów cieplarnianych: N2O - sektor 5. UGZUGiL (LULUCF)

41 Łączna emisja gazów cieplarnianych (CO2, CH4 i N2O) [wyrażona w ekw
Łączna emisja gazów cieplarnianych (CO2, CH4 i N2O) [wyrażona w ekw.CO2]

42 Łączna emisja gazów cieplarnianych (CO2, CH4 i N2O) na 1 mieszkańca

43 Opracowanie metodyki – prekursory gazów cieplarnianych
Zakres: tlenki azotu (NOx), tlenku węgla (CO) oraz dwutlenek siarki (SO2) Podział wojewódzki prekursorów emisji GC: w większości przypadków opierał się na podziale na poszczególne województwa danych o aktywności źródła emisji. Szczegółowe rodzaje danych wykorzystanych na potrzeby podziału: w tabelach poniżej

44 Opracowanie metodyki – prekursory gazów cieplarnianych
Kategoria źródła emisji Rodzaj danych SO2 NOx CO 01 Procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii 0101 Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe zużycie paliw 0102 Ciepłownie 0103 Rafinerie przerób ropy 0104 Koksownie produkcja koksu 0105 Kopalnie wydobycie węgla 02. Procesy spalania poza przemysłem 0201 Sektor usług 0202 Gospodarstwa domowe 0203 Rolnictwo, leśnictwo i inne 03. Procesy spalania w przemyśle 0301 Spalanie w kotłach i turbinach emisja z dużych obiektów spalania (LCP)

45 Opracowanie metodyki – prekursory gazów cieplarnianych
Kategoria źródła emisji Rodzaj danych SO2 NOx CO 04. Procesy produkcyjne Rafinerie ropy naftowej przerób ropy naftowej Procesy w stalowniach konwertorowo-tlenowych wielkość produkcji stali konwertorowej Piece elektryczne produkcja stali z wytopu elektrycznego Walcowanie na gorąco ilość produktów walcowanych Produkcja aluminium wtórna produkcja aluminium (przetop) Produkcja kwasu siarkowego produkcja kwasu siarkowego Produkcja kwasu azotowego produkcja kwasu azotowego Amoniak produkcja amoniaku Nawozy sztuczne wieloskładnikowe produkcja nawozów sztucznych Produkcja sadzy produkcja sadzy Formaldehyd produkcji formaliny Biel tytanowa produkcji bieli tytanowej Celuloza siarczanowa produkcja masy papierniczej

46 Opracowanie metodyki – prekursory gazów cieplarnianych
Kategoria źródła emisji Rodzaj danych SO2 NOx CO 07. Transport drogowy 0701 Samochody osobowe ilość pojazdów; długość dróg; natężenie ruchu 0702 Samochody ciężarowe < 3.5 t 0703 Samochody ciężarowe > 3.5t 0703 Autobusy 0703 Ciągniki rolnicze 0704 Motorowery i motocykle

47 Opracowanie metodyki – prekursory gazów cieplarnianych
Kategoria źródła emisji Rodzaj danych SO2 NOx CO 08. Inne pojazdy i urządzenia Lokomotywy spalinowe długość linii niezelektryfikowanych 0803 Żegluga śródlądowa przewozy ładunków między województwami Żegluga krajowa ilości obrotów ładunkowych w portach morskich Rybołówstwo ilość morskich łodzi rybackich 0805 Transport powietrzny - LTO (krajowe i międzynarodowe) ruch samolotów w portach lotniczych 0806 Ciągniki i maszyny rolnicze zużycie paliw w rolnictwie

48 Opracowanie metodyki – prekursory gazów cieplarnianych
Kategoria źródła emisji Rodzaj danych SO2 NOx CO 09. Zagospodarowanie odpadów Termiczne unieszkodliwianie odpadów komunalnych ilość odpadów komunalnych unieszkodliwionych termicznie Termiczne unieszkodliwianie odpadów przemysłowych ilość odpadów innych niż komunalne Spalanie osadów z oczyszczalni ścieków ilość osadów z oczyszczalni ścieków przekształconych termicznie Termiczne unieszkodliwianie odpadów medycznych ilość łóżek szpitalnych 0907 Otwarte spalanie odpadów rolniczych Produkcja roślin uprawnych Kremacje ilość zgonów 10. Rolnictwo 1001 Uprawy z zastosowaniem nawozów Zużycie nawozów mineralnych (azotowych) 1003 Wypalanie ściernisk, słomy Powierzchnia spalonych upraw rolnych, łąk, rżysk i nieużytków

49 Opracowanie metodyki – prekursory gazów cieplarnianych
Główne kryterium podziału: zużycie paliw Znaczący udział danych dot. źródeł powierzchniowych i liniowych: rolnictwa, zagospodarowania odpadów i transportu Dane o produkcji wyrobów: niewielki udział Udziały rodzajów danych wykorzystanych na potrzeby podziału: Udziały rodzajów danych w odniesieniu do emisji Rodzaj danych [ % ] Zużycie paliw Produkcja wyrobów Inne rodzaje SO2 95,1 0,7 4,2 NOx 59,4 2,6 38,0 CO 74,2 2,2 23,7

50 Opracowanie metodyki – prekursory gazów cieplarnianych
Źródła danych dla kryteriów podziału badania i publikacje Głównego Urzędu Statystycznego. dane z Krajowej Bazy (IOS-PIB KOBIZE) pozostałe źródła danych, z innych krajowych instytucji: - Państwowy Instytut Geologiczny, - Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - Centralny System Odpadowy Ministerstwa Środowiska Udziały źródeł danych wykorzystanych na potrzeby podziału: Udziały źródeł danych, w odniesieniu do emisji Źródło danych [%] Publikacja GUS Krajowa Baza (KOBIZE) Inne źródła SO2 73,4 26,5 0,1 NOx 74,2 17,5 8,3 CO 88,9 5,2 5,9

51 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: SO2

52 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: SO2 w 2012 r.

53 w sektorze produkcji i transformacji energii
Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: SO2 - SNAP 01. Procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii

54 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: SO2 - SNAP 02
Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: SO2 - SNAP 02. Procesy spalania poza przemysłem

55 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: SO2 – na 1 mieszkańca

56 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: NOx

57 w sektorze produkcji i transformacji energii
Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: NOx - SNAP 01. Procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii

58 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: NOx - SNAP 02
Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: NOx - SNAP 02. Procesy spalania poza przemysłem

59 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: NOx - SNAP 07
Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: NOx - SNAP 07. Transport drogowy

60 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: NOx - SNAP 07
Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: NOx - SNAP 07. Transport drogowy

61 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: NOx – na 1 mieszkańca

62 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: CO

63 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: CO w 2012 r.

64 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: CO - SNAP 02
Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: CO - SNAP 02. Procesy spalania poza przemysłem

65 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: CO - SNAP 07
Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: CO - SNAP 07. Transport drogowy

66 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: CO – na 1 mieszkańca

67 Ocena niepewności Dane ze statystki publicznej - dane GUS: nie znaleziono informacji o niepewnościach - wg IPCC: dane z krajowych systemów statystycznych - niepewności 0-5%. - założono niepewność danych na 2%. Dane z Krajowej Bazy - nie są znane opracowania na temat niepewności - dane z Krajowej bazy są weryfikowane ze zgłoszeniami do systemu handlu pozwoleniami na emisję CO2 (ETS) - niepewność danych dla instalacji - porównywalna z systemem ETS: 2-5%. po własnej analizie wykorzystanych przyjęto niepewność na poziomie 3%. Inne niejednolitość źródeł danych trzeba dodatkowo stosować własne oszacowania dane z tej grupy są regularnie zbierane i opracowywane, i częściowo weryfikowane przyjęto niepewność na poziomie 5%

68 Niepewność parametru udziałów wojewódzkich
Ocena niepewności Źródło danych wykorzystanych do utworzenia parametrów udziałów wojewódzkich Krajowa Baza GUS Inne Niepewność parametru udziałów wojewódzkich 3% 2% 5%

69 Ocena niepewności gdzie: Ui – niepewność oszacowania emisji w oparciu o źródło danych i xi – wielkość emisji oszacowana w oparciu o źródło danych i

70 Ocena niepewności

71 Ocena porównywalności statystyk z różnych obszarów geograficznych
forma weryfikacji podziałów wojewódzkich: obliczenia globalnych statystyk I Morana we wszystkich analizowanych przypadkach wartości I << 0,5 wyniki pozwalają przypuszczać, że każdy z regionów NUTS-2 charakteryzuje się własnym, unikalnym zestawem czynników podziału

72 Ocena porównywalności statystyk z różnych obszarów geograficznych

73 PODSUMOWANIE Celem pracy było opracowanie metodyki szacowania emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów do powietrza na poziomie wojewódzkim. W opracowanej metodyce dla każdej z podkategorii źródeł emisji zostało wybrane kryterium, na podstawie którego wielkość emisji gazów cieplarnianych oraz ich prekursorów zostaje przypisana do poszczególnych województw. Metodyka została określona w sposób trwały Opracowaną metodykę zastosowano do wykonania obliczeń dla lat Wyniki pracy mogą zostać wykorzystane do szczegółowych analiz regionalnego rozkładu wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz ich prekursorów przez wielu użytkowników

74 7474 Dziękuję Sylwia Waśniewska Bogusław Dębski, Anna Olecka, Iwona Kargulewicz, Katarzyna Bebkiewicz, Monika Kanafa, Janusz Rutkowski, Jacek Skośkiewicz, Damian Zasina, Magdalena Zimakowska-Laskowska, Marcin Żaczek


Pobierz ppt "Dezagregacja wskaźników ze strategii Europa 2020 na poziom NTS 2:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google