Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dezagregacja wskaźników ze strategii Europa 2020 na poziom NTS 2: opracowanie metodyki i oszacowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza wybranych substancji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dezagregacja wskaźników ze strategii Europa 2020 na poziom NTS 2: opracowanie metodyki i oszacowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza wybranych substancji."— Zapis prezentacji:

1 Dezagregacja wskaźników ze strategii Europa 2020 na poziom NTS 2: opracowanie metodyki i oszacowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza wybranych substancji (gazów cieplarnianych oraz ich prekursorów) na poziomie wojewódzkim Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Główny Urząd Statystyczny, 14 stycznia 2015 1

2 Cel i zakres pracy  opracowanie trwałej metodyki szacowania emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów do powietrza na poziomie wojewódzkim  element realizacji Polityki klimatycznej: „…utworzenia krajowego systemu inwentaryzacji i oceny zmian emisji gazów cieplarnianych na poziomie przedsiębiorstw, województw i kraju”  ustalenie, które charakterystyczne wielkości pozwolą odwzorować ilości emitowanych na danym terenie substancji  zastosowanie opracowanej metodyki: wykonano obliczenia dla lat 2010-2012 i sporządzono szczegółowe tabele wynikowe; wykresy; mapy rozkładu przestrzennego 2

3 Opracowanie metodyki szacowania emisji na poziomie wojewódzkim  kryterium przypisania wielkość emisji np. wielkość produkcji danego wyrobu lub wielkość zużycia paliw  podstawowe założenie: emisja gazów cieplarnianych i ich prekursorów w danym województwie jest proporcjonalna do wojewódzkiego udziału przyjętego kryterium  źródła danych: − statystyka publiczna, − źródła administracyjne − ogólnodostępne badania i publikacje − oceny eksperckie  forma: fiszki metodyczne 3

4 Opracowanie metodyki szacowania emisji na poziomie wojewódzkim Fiszka opisu podziału wojewódzkiego podkategorii inwentaryzacyjnej A. Podkategoria inwentaryzacyjna Kod odpowiadającej (lub agregującej) podkategorii IPCC / NFR: Nazwa podkategorii IPCC / NFR: Kod podkategorii SNAP odpowiadający kat. IPCC: Nazwa podkategorii SNAP odpowiadającej kat. IPCC: Zanieczyszczenia i/lub gazy cieplarniane emitowane z tego źródła: B. Założenia metodyczne C. Dostępność danych do podziału wojewódzkiego D. Przebieg uzyskania udziałów wojewódzkich D1. Sposób uzyskania udziałów wojewódzkich D2. Sposób uzyskania udziałów wojewódzkich w kolejnych latach D3. Sposób wyliczenia D4. Wyniki obliczeń 4

5 Trwałość i spójność opracowanej metodyki  Trwałość zabezpieczona poprzez uregulowania prawne: ­„Program badań statystycznych statystyki publicznej” ­ Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji ­ Dane rutynowo zbierane przez resorty wchodzą w zakres ich kompetencji, określonych ustawowo  Badania okresowe: badania natężenia ruchu: co 5 lat (w ramach cyklu tzw. wskaźnik wzrostu ruchu)  Spójność metodyki: -przypisanie emisji do województw zostało dokonywane na najniższym możliwym poziomie organizacyjnym (ograniczanym jedynie dostępnością danych), proporcjonalnie do emisyjności źródła, -przypisanie emisji do poszczególnych województw jest dokonywane według takiej samej metodyki 5

6 Ocena spełniania kryteriów jakości danych w zakresie przydatności, dokładności, porównywalności i spójności wymagania użytkowników oraz kompletność danych i wyliczeń  Użytkownicy: ­środowiska naukowe i urzędy: analizy przestrzenne i sporządzanie programów ­Eurostat: statystyka na poziomie NTS-2 ­MS, KOBiZE: krajowe i sektorowe plany redukcji emisji ­Urzędy powiatowe i gminne: adaptacja metodyki na niższym poziomie przestrzennego rozkładu pod warunkiem dostępności danych lokalnych 6

7  Kompletność: - wszystkie składowe bilansu raportowanej emisji krajowej uwzględnione w pracy gazów; - nie ujęte emisje tzw. F-gazów, tj. HFC, PFC, SF6 - ok. 2% krajowej emisji GC Ocena spełniania kryteriów jakości danych w zakresie przydatności, dokładności, porównywalności i spójności wymagania użytkowników oraz kompletność danych i wyliczeń 7

8 Koncepcja wdrożenia wyników pracy badawczej do obowiązującej metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych oraz ich prekursorów  Opracowana w ramach niniejszej pracy metodyka - istotnym uzupełnieniem metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych  Metodyka obliczania emisji prekursorów gazów cieplarnianych przewiduje szacowanie wielkości emisji w układzie przestrzennym tzw. siatki kwadratów EMEP (kwadraty o wymiarach 50x50 km)  Wyniki pracy badawczej stanowią wstęp do opracowania metodyki bardziej szczegółowego podziału na kwadraty o wymiarach 0,1° x 0,1° (tj. ok.2x2 km) 8

9 Ocena możliwości integracji danych dla różnych zastosowań  udostępnianie tych samych danych o emisji w układzie przestrzennym, w ramach statystyki publicznej i publikacji GUS.  wykorzystanie wyników pracy do szczegółowych analiz regionalnego rozkładu wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz ich prekursorów na poziomie: - administracji centralnej, w tym głównego Urzędu Statystycznego, - resortu środowiska, - urzędów wojewódzkich i organów samorządowych  ułatwienia przygotowania regionalnych programów ochrony powietrza;  ułatwienia przygotowania programów redukcji emisji;  przekazywanie danych w układzie terytorialnym na potrzeby statystyki Unii Europejskiej (Eurostat) 9

10 Analiza danych wynikowych w kontekście celów w strategii Europa 2020  Unijna strategia gospodarcza Europa 2020 na lata 2010-2020: cele 20-20-20 ­zmniejszenie o 20% emisji gazów cieplarnianych w stosunku do 1990 r., ­zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii oraz ­zwiększenie efektywności energetycznej o 20%  Produkty niniejszej pracy odnoszą się bezpośrednio do wskaźników redukcji emisji gazów cieplarnianych 10

11  Umożliwienie wypełnienia istniejących luki informacyjnych dotyczących emisji i lepszego zarządzania emisjami w Polsce Dane mogą zostać wykorzystane w szczególności do: 1)dostosowania krajowych i regionalnych polityk redukcji emisji do potrzeb i możliwości regionów pod kątem potencjału redukcyjnego 2) porównania skuteczności polityk redukcyjnych między województwami 3)oszacowania kosztów redukcji emisji dla różnych rozwiązań i technologii zastosowanych w województwach 4)opracowania krajowego i sektorowych planów redukcji emisji, które powinny zawierać konkretne działania redukcyjne 5)opracowania planu działań korygujących, który musi zostać przekazany Komisji Europejskiej w sytuacji, gdy Polska nie spełni limitów emisji w sektorze non-ETS  Dane emisyjne w podziale wojewódzkim mogą być przydatne do unijnych analiz potencjału i warunków redukcji emisji w ramach monitorowania wykonania strategii Europa 2020. Analiza danych wynikowych w kontekście celów w strategii Europa 2020 11

12 Opracowanie metodyki – gazy cieplarniane  Zakres: dwutlenek węgla (CO 2 ), metan (CH 4 ), podtlenek azotu (N 2 O)  W większości przypadków, podział wojewódzki emisji GC opierał się na podziale na poszczególne województwa danych o aktywności źródła emisji  Szczegółowe rodzaje danych wykorzystanych na potrzeby podziału w tabelach poniżej 12

13 Opracowanie metodyki – gazy cieplarniane Kategoria źródła emisjiRodzaj danychCO 2 CH 4 N2ON2O 1. ENERGIA A. Spalanie paliw 1. Przemysły energetyczne zużycie paliw; przerób ropy; produkcja koksu  2. Przemysł wytwórczy i budownictwo zużycie paliw; produkcja koksu; produkcja amoniaku  3. Transport ilość pojazdów, długość dróg, ruch drogowy, struktura średniodobowa ruchu; liczba operacji lotniczych; długość linii kolejowych; obroty ładunków w portach morskich; przewozy ładunków żeglugą śródlądową; długość linii rurociągowych; zużycie gazu przez tłocznie  4. Inne sektoryzużycie paliw  B. Emisja lotna z paliw 1. Paliwa stałe Wydobycie węgla brunatnego, kamiennego; produkcja koksu  2. Ropa naftowa i gaz ziemny Wydobycie ropy naftowej; emisje z paliwa z instalacji rafineryjnych, wydobycie i zużycie gazu ziemnego  13

14 Opracowanie metodyki – gazy cieplarniane Kategoria źródła emisji Rodzaj danychCO 2 CH 4 N2ON2O 2. PROCESY PRZEMYSŁOWE A. Produkty mineralne Produkcja cementu, produkcja wapna, produkcja szkła, produkcja płytek ceramicznych i ceramiki budowlanej Zużycie dolomitów i wapieni, zużycie sody kalcynowanej  B. Przemysł chemiczny Produkcja amoniaku, produkcja sadzy technicznej, produkcja etylenu, produkcja styrenu; Zatrudnienie w przemyśle Produkcja kwasu azotowego;  C. Produkcja metali Produkcja spieku, produkcja surówki w wielkich piecach, produkcja stali w piecach konwertorowych i elektrycznych, produkcja odlewów żeliwnych i staliwnych, produkcja żelazostopów, aluminium, ołowiu, cynku  D. Inne wyrobyProdukcja masy papierniczej  G. InneZużycie nafty, zużycie smarów  14

15 Opracowanie metodyki – gazy cieplarniane Kategoria źródła emisjiRodzaj danychCO 2 CH 4 N2ON2O 3. UŻYTKOWANIE ROZPUSZCZALNIKÓW I INNYCH PRODUKTÓW Liczba ludności, Liczba zatrudnionych w przemyśle, średnia liczba łóżek szpitalnych  4. ROLNICTWO A. Fermentacja jelitowaPogłowie zwierząt gospodarskich  B. Odchody zwierzęce Pogłowie zwierząt gospodarskich; systemy utrzymania zwierząt gosp.  D. Gleby rolne Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych Uprawa roślin motylkowych; Resztki roślinne; Uprawa gleb organicznych; Stosowanie osadów ściekowych  F. Spalanie odpadów roślinnych Produkcja roślin uprawnych  15

16 Opracowanie metodyki – gazy cieplarniane Kategoria źródła emisjiRodzaj danychCO 2 CH 4 N2ON2O 6. ODPADY A. Składowanie odpadów stałych Ilość odpadów komunalnych wytworzonych, Ilość zmieszanych odpadów komunalnych i innych niż komunalne unieszkodliwionych biologicznie, Ilości odpadów składowanych z wyłączeniem odpadów komunalnych  B. Gospodarka ściekami Liczba ludności  C. Spalanie odpadów Ilość spalanych osadów ściekowych, odpadów komunalnych, odpadów innych niż komunalne; Ilość łóżek szpitalnych  16

17 Opracowanie metodyki – gazy cieplarniane  Główne kryteria podziału: CO 2 - zużycie paliw CH 4 - pogłowie zwierząt gospodarskich, ilość składowanych odpadów oraz wydobycie węgla N 2 O - ilość stosowanych nawozów mineralnych i organicznych, produkcja roślinna Udziały rodzajów danych wykorzystanych na potrzeby podziału: Udziały rodzajów danych w odniesieniu do emisji (z wyłączeniem sektora 5) Rodzaj danych [%] Zużycie paliw Produkcja wyrobów Inne rodzaje CO 2 78,205,4216,38 CH 4 7,400,7491,87 N2ON2O5,142,7592,11 17

18 Opracowanie metodyki – gazy cieplarniane  Źródła danych dla kryteriów podziału badania i publikacje Głównego Urzędu Statystycznego. dane z Krajowej Bazy (IOS-PIB KOBIZE) pozostałe źródła danych, z innych krajowych instytucji Udziały źródeł danych wykorzystanych na potrzeby podziału: Udziały źródeł danych w odniesieniu do emisji (z wyłączeniem sektora 5) Źródło danych [%] Publikacja GUS Krajowa Baza (KOBIZE) Inne źródła CO 2 64,4931,064,46 CH 4 65,461,9632,59 N2ON2O79,314,5416,15 18

19 Oszacowanie emisji na poziomie wojewódzkim za lata 2010 − 2012  Zastosowanie opracowanej metodyki: podziały emisji dla wybranego okresu Emisja gazów cieplarnianych  Dane wejściowe: wielkości emisji krajowej dla poszczególnych gazów z krajowej inwentaryzacji emisji, zgłoszonej do Sekretariatu Konwencji klimatycznej i UE 19

20 Emisja gazów cieplarnianych: CO 2 20

21 Emisja gazów cieplarnianych: CO 2 w 2012 r. 21

22 Emisja gazów cieplarnianych: CO 2 - sektor 1.A. Spalanie paliw 22

23 Emisja gazów cieplarnianych: CO 2 - sektor 1.A.3. Spalanie paliw w transporcie 23

24 Emisja gazów cieplarnianych: CO 2 - sektor 2. Procesy przemysłowe 24

25 Emisja gazów cieplarnianych: CO 2 na 1 mieszkańca 25

26 Emisja gazów cieplarnianych: CH 4 26

27 Emisja gazów cieplarnianych: CH 4 w 2012 r. 27

28 Emisja gazów cieplarnianych: CH 4 - sektor 1. Energia 28

29 Emisja gazów cieplarnianych: CH 4 - sektor 4. Rolnictwo 29

30 Emisja gazów cieplarnianych: CH 4 – sektor 6. Odpady 30

31 Emisja gazów cieplarnianych: CH 4 na 1 mieszkańca 31

32 Emisja gazów cieplarnianych: N 2 O 32

33 Emisja gazów cieplarnianych: N 2 O w 2012 r. 33

34 Emisja gazów cieplarnianych: N 2 O - sektor 1. Energia 34

35 Emisja gazów cieplarnianych: N 2 O - sektor 4. Rolnictwo 35

36 Emisja gazów cieplarnianych: N 2 O na 1 mieszkańca 36

37 Bilans emisji i pochłaniania CO 2 - sektor 5.A. Grunty leśne 37

38 Emisja gazów cieplarnianych: CO 2 - sektory 5.B - 5.E 38

39 Emisja gazów cieplarnianych: CH 4 - sektor 5. UGZUGiL (LULUCF) 39

40 Emisja gazów cieplarnianych: N 2 O - sektor 5. UGZUGiL (LULUCF) 40

41 Łączna emisja gazów cieplarnianych (CO 2, CH 4 i N 2 O) [wyrażona w ekw.CO 2 ] 41

42 Łączna emisja gazów cieplarnianych (CO 2, CH 4 i N 2 O) na 1 mieszkańca 42

43 Opracowanie metodyki – prekursory gazów cieplarnianych  Zakres: tlenki azotu (NO x ), tlenku węgla (CO) oraz dwutlenek siarki (SO 2 )  Podział wojewódzki prekursorów emisji GC: w większości przypadków opierał się na podziale na poszczególne województwa danych o aktywności źródła emisji.  Szczegółowe rodzaje danych wykorzystanych na potrzeby podziału: w tabelach poniżej 43

44 Opracowanie metodyki – prekursory gazów cieplarnianych Kategoria źródła emisjiRodzaj danychSO 2 NO x CO 01 Procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii 0101 Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe zużycie paliw  0102 Ciepłowniezużycie paliw 0103 Rafinerieprzerób ropy 0104 Koksownieprodukcja koksu 0105 Kopalniewydobycie węgla 02. Procesy spalania poza przemysłem 0201 Sektor usługzużycie paliw  0202 Gospodarstwa domowezużycie paliw 0203 Rolnictwo, leśnictwo i innezużycie paliw 03. Procesy spalania w przemyśle 0301 Spalanie w kotłach i turbinachzużycie paliw  emisja z dużych obiektów spalania (LCP)  44

45 Opracowanie metodyki – prekursory gazów cieplarnianych Kategoria źródła emisjiRodzaj danychSO 2 NO x CO 04. Procesy produkcyjne 040101 Rafinerie ropy naftowejprzerób ropy naftowej  040206 Procesy w stalowniach konwertorowo-tlenowych wielkość produkcji stali konwertorowej  040207 Piece elektryczne produkcja stali z wytopu elektrycznego  040208 Walcowanie na gorącoilość produktów walcowanych  040301 Produkcja aluminium wtórna produkcja aluminium (przetop)  040401 Produkcja kwasu siarkowego produkcja kwasu siarkowego  040402 Produkcja kwasu azotowegoprodukcja kwasu azotowego  040403 Amoniakprodukcja amoniaku  040407 Nawozy sztuczne wieloskładnikowe produkcja nawozów sztucznych  040409 Produkcja sadzyprodukcja sadzy  040517 Formaldehydprodukcji formaliny  040410 Biel tytanowaprodukcji bieli tytanowej  040602 Celuloza siarczanowaprodukcja masy papierniczej  45

46 Opracowanie metodyki – prekursory gazów cieplarnianych Kategoria źródła emisjiRodzaj danychSO 2 NO x CO 07. Transport drogowy 0701 Samochody osobowe ilość pojazdów; długość dróg; natężenie ruchu  0702 Samochody ciężarowe < 3.5 t 0703 Samochody ciężarowe > 3.5t 0703 Autobusy 0703 Ciągniki rolnicze 0704 Motorowery i motocykle 46

47 Opracowanie metodyki – prekursory gazów cieplarnianych Kategoria źródła emisjiRodzaj danychSO 2 NOxCO 08. Inne pojazdy i urządzenia 080201 Lokomotywy spalinowe długość linii niezelektryfikowanych  0803 Żegluga śródlądowa przewozy ładunków między województwami 080402 Żegluga krajowa ilości obrotów ładunkowych w portach morskich 080403 Rybołówstwoilość morskich łodzi rybackich 0805 Transport powietrzny - LTO (krajowe i międzynarodowe) ruch samolotów w portach lotniczych 0806 Ciągniki i maszyny rolniczezużycie paliw w rolnictwie 47

48 Opracowanie metodyki – prekursory gazów cieplarnianych Kategoria źródła emisjiRodzaj danychSO 2 NO x CO 09. Zagospodarowanie odpadów 090201 Termiczne unieszkodliwianie odpadów komunalnych ilość odpadów komunalnych unieszkodliwionych termicznie  090202 Termiczne unieszkodliwianie odpadów przemysłowych ilość odpadów innych niż komunalne unieszkodliwionych termicznie  090205 Spalanie osadów z oczyszczalni ścieków ilość osadów z oczyszczalni ścieków przekształconych termicznie  090207 Termiczne unieszkodliwianie odpadów medycznych ilość łóżek szpitalnych  0907 Otwarte spalanie odpadów rolniczych Produkcja roślin uprawnych  090901 Kremacjeilość zgonów  10. Rolnictwo 1001 Uprawy z zastosowaniem nawozów Zużycie nawozów mineralnych (azotowych)  1003 Wypalanie ściernisk, słomy Powierzchnia spalonych upraw rolnych, łąk, rżysk i nieużytków  48

49 Opracowanie metodyki – prekursory gazów cieplarnianych  Główne kryterium podziału: zużycie paliw  Znaczący udział danych dot. źródeł powierzchniowych i liniowych: rolnictwa, zagospodarowania odpadów i transportu  Dane o produkcji wyrobów: niewielki udział Udziały rodzajów danych wykorzystanych na potrzeby podziału: Udziały rodzajów danych w odniesieniu do emisji Rodzaj danych [ % ] Zużycie paliw Produkcja wyrobów Inne rodzaje SO 2 95,10,74,2 NOx59,42,638,0 CO74,22,223,7 49

50 Opracowanie metodyki – prekursory gazów cieplarnianych  Źródła danych dla kryteriów podziału badania i publikacje Głównego Urzędu Statystycznego. dane z Krajowej Bazy (IOS-PIB KOBIZE) pozostałe źródła danych, z innych krajowych instytucji: - Państwowy Instytut Geologiczny, - Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - Centralny System Odpadowy Ministerstwa Środowiska Udziały źródeł danych wykorzystanych na potrzeby podziału: Udziały źródeł danych, w odniesieniu do emisji Źródło danych [%] Publikacja GUS Krajowa Baza (KOBIZE) Inne źródła SO 2 73,426,50,1 NOx74,217,58,3 CO88,95,25,9 50

51 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: SO 2 51

52 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: SO 2 w 2012 r. 52

53 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: SO 2 - SNAP 01. Procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii 53

54 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: SO 2 - SNAP 02. Procesy spalania poza przemysłem 54

55 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: SO 2 – na 1 mieszkańca 55

56 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: NO x 56

57 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: NO x - SNAP 01. Procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii 57

58 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: NO x - SNAP 02. Procesy spalania poza przemysłem 58

59 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: NO x - SNAP 07. Transport drogowy 59

60 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: NO x - SNAP 07. Transport drogowy 60

61 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: NO x – na 1 mieszkańca 61

62 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: CO 62

63 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: CO w 2012 r. 63

64 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: CO - SNAP 02. Procesy spalania poza przemysłem 64

65 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: CO - SNAP 07. Transport drogowy 65

66 Emisja prekursorów gazów cieplarnianych: CO – na 1 mieszkańca 66

67 Ocena niepewności  Dane ze statystki publicznej - dane GUS: nie znaleziono informacji o niepewnościach - wg IPCC: dane z krajowych systemów statystycznych - niepewności 0-5%. - założono niepewność danych na 2%.  Dane z Krajowej Bazy - nie są znane opracowania na temat niepewności - dane z Krajowej bazy są weryfikowane ze zgłoszeniami do systemu handlu pozwoleniami na emisję CO2 (ETS) - niepewność danych dla instalacji - porównywalna z systemem ETS: 2-5%. -po własnej analizie wykorzystanych przyjęto niepewność na poziomie 3%.  Inne -niejednolitość źródeł danych -trzeba dodatkowo stosować własne oszacowania -dane z tej grupy są regularnie zbierane i opracowywane, i częściowo weryfikowane -przyjęto niepewność na poziomie 5% 67

68 Źródło danych wykorzystanych do utworzenia parametrów udziałów wojewódzkich Krajowa BazaGUSInne Niepewność parametru udziałów wojewódzkich 3%2%5% 68 Ocena niepewności

69 gdzie: U i – niepewność oszacowania emisji w oparciu o źródło danych i x i – wielkość emisji oszacowana w oparciu o źródło danych i 69 Ocena niepewności

70 70 Ocena niepewności

71 Ocena porównywalności statystyk z różnych obszarów geograficznych  forma weryfikacji podziałów wojewódzkich: obliczenia globalnych statystyk I Morana  we wszystkich analizowanych przypadkach wartości I << 0,5  wyniki pozwalają przypuszczać, że każdy z regionów NUTS-2 charakteryzuje się własnym, unikalnym zestawem czynników podziału 71

72 Ocena porównywalności statystyk z różnych obszarów geograficznych 72

73 PODSUMOWANIE  Celem pracy było opracowanie metodyki szacowania emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów do powietrza na poziomie wojewódzkim.  W opracowanej metodyce dla każdej z podkategorii źródeł emisji zostało wybrane kryterium, na podstawie którego wielkość emisji gazów cieplarnianych oraz ich prekursorów zostaje przypisana do poszczególnych województw.  Metodyka została określona w sposób trwały  Opracowaną metodykę zastosowano do wykonania obliczeń dla lat 2010- 2012  Wyniki pracy mogą zostać wykorzystane do szczegółowych analiz regionalnego rozkładu wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz ich prekursorów przez wielu użytkowników 73

74 Dziękuję Sylwia Waśniewska Bogusław Dębski, Anna Olecka, Iwona Kargulewicz, Katarzyna Bebkiewicz, Monika Kanafa, Janusz Rutkowski, Jacek Skośkiewicz, Damian Zasina, Magdalena Zimakowska- Laskowska, Marcin Żaczek 74


Pobierz ppt "Dezagregacja wskaźników ze strategii Europa 2020 na poziom NTS 2: opracowanie metodyki i oszacowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza wybranych substancji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google