Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ – wyzwania w zakresie planowania i inwestycji BYDGOSZCZ 11.06.2014 Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REFORMA GOSPODARKI WODNEJ – wyzwania w zakresie planowania i inwestycji BYDGOSZCZ 11.06.2014 Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska."— Zapis prezentacji:

1 REFORMA GOSPODARKI WODNEJ – wyzwania w zakresie planowania i inwestycji BYDGOSZCZ 11.06.2014 Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska

2 DOKUMENTY STRATEGICZNE STRUKTURA INSTYTUCJO- NALNA FINANSOWANIE TRANSPOZYCJA Strategiczne działania resortu środowiska 2

3 3 I. Pełna realizacji polityki zlewniowej II. Realna władza wodna III. Efektywny system finansowania IV. Transpozycja prawa UE Cele REFORMA GOSPODARKI WODNEJ

4 4 I. Struktura administrowania gospodarką wodną II. System finansowania III. Zwrot kosztów za usługi wodne Obszary zmian REFORMA GOSPODARKI WODNEJ

5 Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne 1) obszar dorzecza Wisły 2) obszar dorzecza Odry 3) obszary dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Ücker - obejmujące znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej części międzynarodowych dorzeczy http://www.rzgw.szczecin.pl Obecny system administrowania gospodarką wodną

6

7 7 Niedociągnięcia obecnego systemu Rozmycie odpowiedzialności za utrzymanie wód i inwestycje wynikające z rozdrobnienia kompetencji; Zbędne rozciągnięcie procesu decyzyjnego; Nieprzejrzysty podział kompetencji – zarządzanie jednym odcinkiem rzeki przez wiele podmiotów; Brak możliwości zapewnienia ciągłości finansowania gospodarki wodnej; Niedostateczne środki na inwestycje w gospodarce wodnej. Zdjęcie: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

8 Oddzielenie kompetencji w zakresie: inwestycji w gospodarce wodnej oraz utrzymania mienia Skarbu Państwa (zarządy dorzeczy); od administrowania i planowania (urzędy gospodarki wodnej); Zniesienie: dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz likwidacja rzgw; dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej oraz likwidacja urzędów żeglugi śródlądowej; Utworzenie: 6 urzędów gospodarki wodnej; 2 zarządów dorzecza: Wisły i Odry jako państwowych osób prawnych; Kompetencje dyrektorów rzgw i użś dyrektorzy urzędów gospodarki wodnej. 8 Nowa struktura organów administracji publicznej

9 9

10 DOKUMENTY STRATEGICZNE STRUKTURA INSTYTUCJO- NALNA FINANSOWANIE TRANSPOZYCJA Strategiczne działania resortu środowiska 10

11 Transpozycja Ramowej Dyrektywy Wodnej Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej – „Ramowa Dyrektywa Wodna” (RDW) i zobowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.

12 Ustawa – Prawo wodne Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. Transpozycja - pierwsza nowelizacja ustawy Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw – pierwsze uzupełnienie transpozycji RDW Transpozycja - druga nowelizacja ustawy Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw – drugie uzupełnienie transpozycji RDW Transpozycja - trzecia nowelizacja ustawy Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw – trzecie uzupełnienie transpozycji RDW, m.in.: I. Transpozycja dotychczas nietransponowanych definicji zawartych w RDW. II. Przydanie planom gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy formy aktu prawa powszechnie obowiązującego (rozporządzenie Rady Ministrów). Najważniejsze działania legislacyjne

13 DOKUMENTY STRATEGICZNE STRUKTURA INSTYTUCJO- NALNA FINANSOWANIE TRANSPOZYCJA Strategiczne działania resortu środowiska 13

14 14 Wydatki na śródlądowe drogi wodne w latach 2004-2013 Źródło: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

15 Inwestycje realizowane w przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej 15 Fot. Śluza miejska nr 2 w Bydgoszczy. Źródło: RZGW Gdańsk.

16 Remont śluzy Brdyujście: zabezpieczenie murów i kanałów śluzy; remont maszynowi i sterowni; remont mostu nad śluzą; czas: 2014-2015. Remont śluz miejskiej nr 2: remont i przebudowa śluzy; remont muru oporowego i tamy rozdzielczej; czas: 2014 – 2015. Łączny koszt: 24 mln zł (dofinansowanie NFOŚiGW). 16 Bydgoski Węzeł Wodny Modernizacja Jazu Farnego: remont jazu, zasuw, elementów mechanicznych; remont i odbudowa ubezpieczenia brzegu; czas: 2014-2015. Jaz Farny. Źródło: RZGW Gdańsk.

17 Najważniejsze projekty realizowane przez RZGW 17 Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (wartość projektu: 901 mln zł) Źródło: RZGW Wrocław. Cele i oczekiwane efekty: poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów na obszarze Wrocławia oraz w bezpośrednim sąsiedztwie; zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej dla ponad 2,5 mln ludności zamieszkującej dorzecze Odry; redukcja szczytowego przepływu Odry i poprawa retencjonowania wód powodziowych górnej Odry; zwiększenie przepustowości kanałów Odry biegnących na terenie i w okolicy Wrocławia.

18 Najważniejsze projekty realizowane przez RZGW 18 Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej (wartość projektu: 175 mln zł) Źródło: RZGW Gliwice, www.programodra.pl. Cel i oczekiwane efekty: poprawa stanu technicznego śluz i niezawodności urządzeń mechanicznych; zwiększenie możliwości przewozowych i bezpieczeństwa ruchu; oszczędności w gospodarowaniu wodą; wzrost konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu; poprawa środowiska naturalnego poprzez zastąpienie transportu drogowego transportem wodnym.

19 Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno – Miłomłyn, Miłomłyn – Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki (wartość projektu: 115 mln zł) 19 Najważniejsze projekty realizowane przez RZGW Fot. Kanał Elbląski. Źródło: RZGW Gdańsk. Cele i oczekiwane efekty: poprawa warunków żeglugowych i bezpieczeństwa na kanale; poprawa funkcjonalności i wzrost jakości użytkowania; wzrost liczby turystów korzystających z kanału, a dzięki temu turystyki pobytowej regionu; poprawa spójności oferty turystycznej i wzrost atrakcyjności; wzmocnienie potencjału rozwoju gospodarczego.

20 DOKUMENTY STRATEGICZNE STRUKTURA INSTYTUCJO- NALNA FINANSOWANIE TRANSPOZYCJA Strategiczne działania resortu środowiska 20

21 21 Schematyczne przedstawienie procesu planowania określonego w ramowej dyrektywie wodnej (źródło; Sprawozdanie Komisji dla parlamentu Europejskiego i Rady…, 14.11.2012 Bruksela Planowanie strategiczne

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa www.mos.gov.pl


Pobierz ppt "REFORMA GOSPODARKI WODNEJ – wyzwania w zakresie planowania i inwestycji BYDGOSZCZ 11.06.2014 Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google