Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gminna Rada Sportu Bobolice, 24.04.2013 1.. Porządek obrad: 1.Podsumowanie otrzymanych i rozliczonych dotacji z budżetu Gminy Bobolice w 2012 r. 2.Zestawienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gminna Rada Sportu Bobolice, 24.04.2013 1.. Porządek obrad: 1.Podsumowanie otrzymanych i rozliczonych dotacji z budżetu Gminy Bobolice w 2012 r. 2.Zestawienie."— Zapis prezentacji:

1 Gminna Rada Sportu Bobolice, 24.04.2013 1.

2 Porządek obrad: 1.Podsumowanie otrzymanych i rozliczonych dotacji z budżetu Gminy Bobolice w 2012 r. 2.Zestawienie dotacji przyznanych z budżetu Gminy Bobolice organizacjom w 2013 r. 3.Przedstawienie wniosków dot. sportu po posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym – Pan Zbigniew Rewkowski. 4.Propozycje tematów posiedzeń Gminnej Rady Sportu w celu opracowania harmonogramu tematów posiedzeń. 5.Komunikaty, wnioski i dyskusja. 2.

3 I. Dotacje celowe udzielone w ramach otwartego konkursy ofert na 2013 rok w zakresie kultury fizycznej i sportu (porównanie z 2012 r.). Lp.Nazwa organizacji - oferenta ROK 2012ROK 2013 Kwota dotacji wnioskowanej w 2012 r. Kwota dotacji przyznanej w 2012 r. Kwota dotacji wnioskowanej w 2013 r. Kwota dotacji przyznanej w 2013 r. 1.Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy "Mechanik" Bobolice 75.00060.00081.00060.000 2.Ludowy Klub Sportowy Iskra / SP Kłanino 8.0003.0004.6003.000 3.Ludowy Klub Sportowy Iskra Kłanino 24.500 24.900 4.Ludowy Klub Sportowy Grom Świelino 31.500 37.00031.900 5.Uczniowski Klub Sportowy Gulki Bobolice 12.00010.00014.00010.000 3.

4 II. Dotacje celowe udzielone w ramach otwartego konkursy ofert na 2013 rok w zakresie kultury fizycznej i sportu (porównanie z 2012 r.) – cd. Lp.Nazwa organizacji - oferenta ROK 2012ROK 2013 Kwota dotacji wnioskowanej w 2012 r. Kwota dotacji przyznanej w 2012 r. Kwota dotacji wnioskowanej w 2013 r. Kwota dotacji przyznanej w 2013 r. 6.Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Bobolice 66.00023.00065.00023.200 7.Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej BICYKL Bobolice 8.2705.0007.1205.000 8.Ludowy Klub Sportowy RADEW Kurowo 14.3304.00017.6004.000 RAZEM239.600 161.000 251.220 162.000 4.

5 III. Najczęstsze błędy w rozliczeniu dotacji z 2012 r. 1.niedokładny opis faktur, zbyt ogólnikowo opisywany cel wydatku, Należy pamiętać, że każdą zmianę opisu faktury / rachunku na oryginale należy parafować i opatrzyć datą dokonania zmiany. 1.brak list pokwitowań odbioru nagród rzeczowych, Nagrody rzeczowe podlegają obowiązkowi ich pokwitowania, wyjątek stanowią upominki (gadżety) dla wszystkich uczestników imprezy. Pokwitowanie nagrody wymagane jest przez nagrodzonego, trenera (opiekuna drużyny) lub przez osobę wręczającą, ale inną niż osoba stwierdzająca merytoryczność wydatku. 1.w sprawozdaniach częściowych brak rozliczenia całej kwoty przekazanej transzy dotacji, 2.brak rozliczenia deklarowanego wkładu własnego, 3.uwzględnienie w rozliczeniu dotacji wydatków poniesionych przed datą podpisania umowy; Zgodnie z §2 pkt. 2 umowy wydatki poniesione przez Zleceniobiorcę przed dniem podpisania umowy stanowią tylko i wyłącznie wkład własny organizacji i nie mogą być sfinansowane z dotacji. 1.wydatki niezgodne z kosztorysem zadania, 2.brak udokumentowanego wkładu własnego. 5.

6 IV. Procedura składania ofert i rozliczania dotacji celowej – ogłoszenie otwartego konkursu ofert i zawarcie umowy (USTAWA o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ) L.p.ZdarzenieTermin 1.Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi) Strona internetowa – wrzesień / październik 2.Uchwalenie przez Radę Miejską rocznego programu współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi do 30 listopada 3.Ogłoszenie przez Burmistrza Bobolic otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Grudzień (na podstawie projektu budżetu) lub styczeń 4.Składanie przez organizacje ofert na realizację zadania publicznego 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu 5.Powołanie przez Burmistrza Bobolic komisji konkursowej do rozpatrywania ofert Ustawodawca nie określił terminu powołania Komisji konkursowej 6.Ogłoszenie przez Burmistrza Bobolic wyników otwartego konkursu ofert Niezwłocznie po wyborze oferty. Organizacja w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty 7.Zawarcie umów z organizacjami o wsparcie realizacji zadanie publicznego lub powierzenie realizacji zadania publicznego Bez zbędnej zwłoki. Warunkiem podpisania umowy jest prawidłowe rozliczenie dotacji udzielonej w roku poprzednim 6.

7 V. Procedura składania ofert i rozliczania dotacji celowej – L.p.ZdarzenieTermin 1.Złożenie przez organizację sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego określony indywidualnie w umowie - § 10. pkt. 2 2.Kontrola przez Burmistrza Bobolic sprawozdania częściowego, protokół pokontrolny do 30 dni od daty złożenia – art. 152 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych 3.Wezwanie przez Burmistrza Bobolic do uzupełnień w sprawozdaniu Zalecenia pokontrolne 4.Jednokrotne uzupełnienie przez organizację sprawozdania częściowego przez organizację 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń zawartych w protokole pokontrolnym - § 9. pkt. 5 umowy 5.Niezastosowanie się do wniosków i zaleceń określonych przez Zleceniodawcę skutkuje naliczeniem kar umownych w wysokości 5% wartości udzielonej dotacji § 10. pkt. 9 umowy 7. sprawozdania częściowe

8 VI. Procedura składania ofert i rozliczania dotacji celowej L.p.ZdarzenieTermin 1.Złożenie przez organizację sprawozdanie końcowego z realizacji zadania publicznego 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego - § 10. pkt. 3 umowy 2.Kontrola sprawozdania końcowego przez Burmistrza Bobolic, protokół z kontroli Powinna nastąpić w terminie 30 dni od daty złożenia – art. 152 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych 3.Burmistrz Bobolic wzywa organizację do uzupełnień w sprawozdaniu Zalecenia pokontrolne 4.Jednokrotne uzupełnienie sprawozdania końcowego przez organizację 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń - § 9. pkt. 5 umowy 5.Zwrot środków finansowych: -Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie Zleceniobiorca jest zobowiązany(-i) zwrócić do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego lub w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego – zgodnie z § 11 pkt. 1 umowy 6.Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych § 11 pkt. 3 i 5 umowy 8. sprawozdanie końcowe

9 W przypadku stwierdzenia na podstawie rozliczenia końcowego, że dotacja wykorzystana została w części lub całości niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana w nadmiernej wysokości, organ – Burmistrz Bobolic określa, w drodze decyzji, wysokość kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu gminy (art. 152 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (§ 14 pkt. 2 umowy). 9.

10 Przykładowe koszty kwalifikowane (pokrywane w ramach dotacji) zgodnie z Programem współpracy na 2013 r: Niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio z nim związane, w tym: 1.usługi transportowe, koszty podróży, koszt zakupu paliwa, 2.ubezpieczenie sprzętu i uczestników, 3.opłaty wpisowego, licencji zawodników, 4.zakup sprzętu sportowego, 5. dopłata do zakupu obuwia sportowego w wysokości do 100,00 zł na jedną parę i na jednego zawodnika, 6. dopłata do zakupu strojów sportowych właściwych dla danej dyscypliny sportowej w wysokości do 150 zł na jednego zawodnika, 7.obsługa sędziowska, 8.opłaty rejestracji, 9.obsługa administracyjna i księgowa niezbędna do realizacji oferty, 10.wynagrodzenie uprawnionej kadry szkoleniowej (trenerów, szkoleniowców). 10.

11 Przykłady kosztów niekwalifikowanych: 1.wsteczne finansowanie zadań, 2.pokrycie deficytu działalności stowarzyszenia, 3.diety zawodników, 4.wydatki inwestycyjne oraz zakup środków trwałych, 5.budowa, zakup i remont budynków, zakup gruntów, 6.zakup strojów dla trenerów, 7.działalność gospodarcza podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 8.działalność polityczna i religijna, 9.pokrycie kosztów utrzymania biura w tym wszystkich kosztów związanych z użytkowaniem telefonu, 10.transfery zawodnika z innego klubu sportowego, 11.kary finansowe nałożone na klub lub na zawodników tego klubu (za wyjątkiem żółtych 12.i czerwonych kartek), 13.zobowiązania klubu wynikające z kredytów, pożyczek i kosztów ich obsługi. 11.

12 PODSUMOWANIE: Sprawozdanie musi być zgodne z ofertą lub z korektą kosztorysu, harmonogramu i zakresu rzeczowo – finansowego zadania. Oferta / korekta kosztorysu i harmonogramu Sprawozdanie częściowe/ końcowe 12.

13 Plany na 2013 rok: realizacja trzech projektów w ramach PROW: " I Bobolicki Rajd Nordic Walking. Śladami przeszłości do tu i teraz" " Śladami przeszłości do tu i teraz - oznakowanie i wytyczenie szlaku pieszego" „Stworzenie bazy sportowo – rekreacyjnej – ścieżka zdrowia z elementami placu zabaw” organizacja Turniej Piłki Siatkowej z okazji rocznicy nadania gimnazjum w Bobolicach imienia Agaty Mróz – Olszewskiej. 13.

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Halina Michalak insp. ds. promocji, kultury i współpracy 14.


Pobierz ppt "Gminna Rada Sportu Bobolice, 24.04.2013 1.. Porządek obrad: 1.Podsumowanie otrzymanych i rozliczonych dotacji z budżetu Gminy Bobolice w 2012 r. 2.Zestawienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google