Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚRODA Z FUNDUSZAMI dla … organizacji pozarządowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚRODA Z FUNDUSZAMI dla … organizacji pozarządowych"— Zapis prezentacji:

1 ŚRODA Z FUNDUSZAMI dla … organizacji pozarządowych
Martyna Sawicka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1 1

2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Budżet Programu: 8,6 mld EUR 2 2

3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe Priorytet II Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Priorytet III Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Priorytet V Pomoc techniczna 3

4 Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw
Priorytet III Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Przykładowe typy projektów: wsparcie rozwoju otwartych innowacji, wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw, stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje, rozwój i profesjonalizacja usług IOB, wsparcie rozwoju klastrów – budowa systemu krajowych klastrów kluczowych, wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych, wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki, promocja turystyczna Polski. 4

5 Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw
Priorytet III Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, w tym MŚP, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki naukowe, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, Specjalne Strefy Ekonomiczne, koordynatorzy klastrów, jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym. Forma wsparcia: dotacje/instrumenty finansowe. 5

6 Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Wsparcie jest skoncentrowane na projektach badawczych prowadzonych przez jednostki naukowe, z możliwym, promowanym udziałem przedsiębiorstw. Interwencja w ramach PO IR jest także prowadzona w celu zapewnienia najlepszych warunków infrastrukturalnych do prowadzenia prac B+R. W projektach w IV osi PO IR możliwe jest finansowanie części wydatków poniesionych na ochronę własności intelektualnej uzyskanej w wyniku realizacji prac B+R oraz finansowanie wydatków dotyczących rozwoju kadr (szkolenia, staże, granty badawcze) uczestniczących w prowadzeniu prac B+R. 6

7 Przykładowe typy projektów:
finansowanie badań naukowych rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych rozwój kadr sektora B+R Typy beneficjentów: jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie i ich konsorcja, naukowcy, studenci, doktoranci, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, instytucje otoczenia biznesu, jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym. Forma wsparcia: dotacje/instrumenty zwrotne. 7

8 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Budżet Programu: 2,3 mld EUR 8 8

9 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Priorytet III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa Priorytet VI Pomoc Techniczna 9

10 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Wsparcie projektów w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowej o parametrach co najmniej 30 Mb/s oraz na wsparcie projektów z zakresu budowy, rozbudowy i przebudowy sieci szkieletowej i dystrybucji zapewniającej szerokopasmowy dostęp do internetu, jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym powstałej w ramach perspektywy finansowej W uzasadnionych przypadkach, na obszarach szczególnie zagrożonych trwałym wykluczeniem cyfrowym ze względu na bardzo niskie nasycenie usługami szerokopasmowego dostępu do internetu lub ich brak, możliwe będzie wsparcie projektów polegających na dostarczeniu usług o parametrach niższych niż 30 Mb/s. Zakłada się, że jednym z elementów interwencji będzie m.in. podłączenie do szybkiego internetu placówek edukacyjnych, w tym szczególnie szkół publicznych. 10

11 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Beneficjenci: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Przewiduje się możliwość realizacji projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym. 11

12 E- Administracja i otwarty rząd
Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Wsparcie podmiotów publicznych w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie e-dojrzałości, bezpieczeństwa oraz integracji usług na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej. W ramach projektów realizowane będą również szkolenia stanowiska podnoszące kompetencje urzędników obsługujących usługi świadczone drogą elektroniczną, z uwzględnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego. Beneficjenci: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, sądy i jednostki prokuratury, konsorcja ww. podmiotów z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna. 12

13 Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego.
Zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego – wspierana będzie realizacja projektów digitalizacyjnych. Szczególna pomoc będzie ukierunkowana na obszary z zakresu dostępu danych publicznych, zasobów kultury i nauki. Beneficjenci: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki naukowe, konsorcja ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi. 13

14 2) Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego – wsparcie mające na celu dostarczenie podmiotom spoza administracji publicznej finansowej zachęty do tworzenia usług, treści aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego. Usługi takie będą mogły być oferowane przez różne podmioty, w różnych modelach organizacyjnych i biznesowych. Beneficjenci: jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy. 14

15 Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa
Priorytet III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa E – integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększania aktywności oraz jakości korzystania z internetu. 1) Wykorzystanie lokalnych centrów aktywności do działań w zakresie cyfrowej integracji i aktywizacji – wsparcie kierowane w zakresie cyfrowego zintegrowania i aktywizowania lokalnych społeczności, czemu służyć będą lokalne centra aktywności, oferujące dostęp do szybkiego internetu, odpowiedni sprzęt oraz usługi szkoleniowo-doradcze. Oferta będzie skoncentrowana na grupie zagrożonej wykluczeniem cyfrowym – osobach starszych (50+), niepełnosprawnych, rencistach oraz emerytach, zamieszkałych zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i ich partnerstwa. 15

16 Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa
Priorytet III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa Wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz e-integracji – celem działania jest wsparcie nowatorskich inicjatyw na rzecz e-integracji i budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii cyfrowych, skierowanych do różnych grup społecznych z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, konsorcja powyższych z jst, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku. 16

17 - wybrane programy wspólnotowe -
Granty dla organizacji pozarządowych w ramach tzw. Programów Wspólnotowych na lata - wybrane programy wspólnotowe - 17 17

18 Granty Komisji Europejskiej Erasmus +, Kreatywna Europa
Komisja wnosi bezpośredni wkład finansowy w formie grantów w celu wsparcia projektów lub organizacji, które promują interesy Unii Europejskiej lub przyczyniają się do wdrożenia unijnego programu lub strategii. Zainteresowane strony mogą ubiegać się o środki odpowiadając na zaproszenia do składania wniosków. Erasmus +, Kreatywna Europa 18

19 ERASMUS + 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Program wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączył w jedną całość dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie" i jego programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Grundtvig i Leonardo da Vinci, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Jean Monnet, Tempus, Alfa, Edulink. 19 19

20 Program Erasmus+ wspierał m.in.:
studia, szkolenia, wolontariat oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą; szkolenia za granicą dla kadry związanej z edukacją, szkoleniami oraz dla pracowników młodzieżowych; rozwój edukacji cyfrowej oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych; naukę języków obcych; potwierdzanie i uznawalność umiejętności, także tych zdobytych w edukacji pozaformalnej; poręczenia kredytowe dla studentów studiów magisterskich mające na celu sfinansowanie ich studiów w innym kraju; właściwe zarządzanie inicjatywami sportowymi mającymi na celu zapobieganie korupcji, dopingowi, przemocy, rasizmowi i nietolerancji, zwłaszcza w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu. 20 20

21 Więcej informacji na temat programu ERASMUS+
ec.europa.eu/erasmus-plus Twitter: #ErasmusPlus Facebook: Erasmus+ erasmusplus.org.pl/ 21 21

22 KREATYWNA EUROPA Program ma być w dużym stopniu kontynuacją programów Kultura i MEDIA, które wspierały międzynarodowe projekty kulturalne i filmowe w latach Kreatywna Europa składa się z trzech komponentów:  Kultura Media Komponent międzysektorowy - ułatwiający małym i średnim przedsiębiorstwom działającym w sektorach kreatywnych dostęp do kredytów bankowych. Beneficjenci: instytucje i organizacje prowadzące działalność kulturalną, publiczne, pozarządowe, prywatne przedsiębiorstwa. 22 22

23 Tłumaczenia i promocję utworów literackich na rynku unijnym;
Program wspiera: Międzynarodowe projekty współpracy pomiędzy organizacjami działającymi w sektorze kultury i kreatywnym w UE i poza nią; Tłumaczenia i promocję utworów literackich na rynku unijnym; Rozwój i produkcję filmów fabularnych, animowanych, kreatywnych dokumentów oraz gier wideo dla europejskiego kina, telewizji i innych platform; Dystrybucję i sprzedaż utworów audiowizualnych w Europie i poza jej granicami; Festiwale filmowe promujące filmy europejskie; Budowanie świadomości publiczności mającej na celu wspieranie edukacji filmowej i wzrost zainteresowania filmami europejskimi poprzez organizację różnorodnych wydarzeń; Europejskie Stolice Kultury i Znak Dziedzictwa Europejskiego; Europejskie nagrody przyznawane w dziedzinie literatury, architektury, ochrony dziedzictwa, kina oraz muzyki rock i pop. 23

24 Od 2016 roku Kreatywna Europa będzie dysponować także nowym instrumentem w formie gwarancji finansowych o łącznej kwocie 121 mln euro – pomoże to sektorom kultury i kreatywnym w uzyskaniu skuteczniejszego dostępu do środków finansowych. Więcej informacji: 24

25 Cosme 2014-2020 (innowacje w MŚP) Erasmus + (edukacja i mobilność)
Na okres Komisja Europejska planuje uruchomić następujące programy sektorowe: Cosme (innowacje w MŚP) Erasmus + (edukacja i mobilność) Europa dla Obywateli (integracja europejska, zaangażowanie społeczne) Kreatywna Europa (kultura i media) Life (ochrona środowiska i zmiany klimatu) Zdrowie na rzecz rozwoju gospodarczego (opieka zdrowotna i profilaktyka) Horyzont 2020 (badania i innowacje) I nteligentna Energia dla Europy (energia) Natura 2000 (ochrona bioróżnorodności, instrument pozafinansowy) 25

26 BONUS (Program badań związanych z regionem Morza Bałtyckiego)
Na okres Komisja Europejska planuje uruchomić następujące programy sektorowe: Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych EaSI (zatrudnienie, innowacje społeczne) Program „Łącząc Europę” - (ang. Connecting Europe Facility - CEF) (transport, telekomunikacja, energia) BONUS (Program badań związanych z regionem Morza Bałtyckiego) Ambient Assisted Living (obywatele, zdrowie, seniorzy) Sprawiedliwość (sprawiedliwość, współpraca wymiarów sprawiedliwości) Prawa, równość i obywatelstwo (Poszanowanie praw człowieka, praworządność) Unijny mechanizm ochrony ludności (ochrona ludności, sytuacje kryzysowe) 26

27 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
2014 – 2020 27

28 Oś XIV. LEADER Poddziałania: 1. Wsparcie przygotowawcze.
2. Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju (LSR). 3. Wdrażanie projektów współpracy. 4. Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji. 28

29 Wspierane będą operacje mające na celu:
1) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR; 2) rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych; 3) dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych; 4) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem zatrudnienia, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy; 5) rozwój produktów lokalnych; 6) rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk; 7) zachowanie dziedzictwa lokalnego; 8) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: a) turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, b) technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych. 29

30 Poddziałanie 1 - Wsparcie przygotowawcze
Wsparcie przygotowawcze ma na celu przygotowanie lokalnych strategii, które będą realizowane w okresie oraz utrzymanie potencjału administracyjnego istniejących LGD lub zbudowanie potencjału na obszarach dotąd nieobjętych podejściem Leader Wsparcie w formie płatności ryczałtowej. Kwota i wielkość wsparcia zostanie określona na podstawie przeprowadzonej analizy kosztów. Beneficjent: − stowarzyszenie, fundacja lub związki stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. 30

31 Źródła informacji o Funduszach Europejskich
31 31

32 SIEĆ INFORMACYJNA FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Za funkcjonowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich odpowiada Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 32 32

33 I. ZAKRES USŁUG INFORMACYJNYCH:
Zasady działania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w sieci koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: I. ZAKRES USŁUG INFORMACYJNYCH: Usługi świadczone przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich są bezpłatne oraz dostępne dla każdego zainteresowanego. Punkty Informacyjne należące do sieci oferują następujące rodzaje usług informacyjnych:  diagnozę klienta – zaklasyfikowanie  pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich, informowanie o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, przedstawienie „krok po kroku” procesu ubiegania się o dofinansowanie, przekazanie danych kontaktowych do instytucji, które przyznają dotacje zgodnie ze zdiagnozowanym pomysłem na projekt, 33 33

34 ZAKRES USŁUG INFORMACYJNYCH (c.d.):
pomoc beneficjentom ostatecznym w znalezieniu odpowiedniego projektu, usługi informacyjne i szkoleniowe przy przygotowywaniu wniosków/projektów – obejmuje wsparcie w zakresie przygotowywanego wniosku/projektu oraz szkolenia organizowane przed przeprowadzonym konkursem w ramach danego działania, pomoc w realizacji projektów - zakres tej usługi obejmuje pomoc przy problemach pojawiających się w trakcie realizacji projektów np. zasady konkurencyjności przy ponoszeniu wydatków, zasady dokumentowania realizowanych przedsięwzięć, wstępną pomoc w rozliczaniu projektów, zakres tej usługi obejmuje informowanie o etapach, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach związanych z procesem rozliczania projektu, informowanie o wymogach przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych, oraz wstępne doradztwo dla beneficjentów przy wypełnianiu wniosków o płatność pod względem formalnym poprzez objaśnianie instrukcji wypełniania i przygotowania dokumentu, 34 34

35 indywidualne konsultacje u klienta,  polegające na tym, że po wcześniejszym zaplanowaniu, specjaliści ds. funduszy europejskich świadczyć będą usługi informacyjne u klienta. Zakres usług będzie taki sam jak dla konsultacji w punkcie. Indywidualne konsultacje u klienta są możliwe w przypadku, gdy klient jest osobą z niepełnosprawnością. organizowanie spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, w tym tematycznych, np. dotyczących możliwości dofinansowania z FE dla osób prowadzących działalność gospodarczą, organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, organizowanie Mobilnych Punktów Informacyjnych polegających na pełnieniu dyżurów specjalistów ds. funduszy europejskich w miejscowościach, w których PIFE nie ma siedziby. II. POZOSTAŁE USŁUGI: Punkty Informacyjne nieodpłatnie udostępniają publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Urzędy Marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich. Aktywnie uczestniczą w wydarzeniach lokalnych i regionalnych, gdzie informują i promują Fundusze Europejskie. 35 35

36 III. SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI:
Pytania do Punktów Informacyjnych można kierować telefonicznie, pocztą elektroniczną i tradycyjną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie. Punkty Informacyjne mogą wprowadzić limit określający czas trwania pojedynczej konsultacji indywidualnej podczas wizyty osobistej. Punkty Informacyjne mogą wprowadzić zapisy na konsultacje indywidualne. Termin udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane pocztą elektroniczną wynosi 3 dni robocze; w szczególnych przypadkach okres przygotowania odpowiedzi może się wydłużyć jednak nie może przekroczyć 10 dni roboczych od daty wpływu pytania. Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędne interpretacje udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. 36

37 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich ma następującą strukturę:
Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, 17 Głównych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, po jednym w każdym województwie (w województwie kujawsko-pomorskim działają 2 Główne Punkty Informacyjne), Branżowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy PAIiIZ (dla inwestorów zagranicznych), 35 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w liczbie od kilku do kilkunastu w poszczególnych województwach. 37

38 Za funkcjonowanie Głównych i Lokalnych Punktów Informacyjnych odpowiadają Urzędy Marszałkowskie oraz inne instytucje, z którymi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju bądź Urzędy Marszałkowskie podpisały odpowiednie Porozumienia. Za koordynację sieci Punktów Informacyjnych odpowiada Wydział ds. Funkcjonowania Sieci PIFE, Departamentu Informacji i Promocji, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Uwagi dotyczące pracy sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich można kierować na adres: 38

39 Przydatne strony internetowe: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
39

40 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel , , 40 40


Pobierz ppt "ŚRODA Z FUNDUSZAMI dla … organizacji pozarządowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google