Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 Rzeszów Bezpieczeństwo państwa Maciej Milczanowski Polityka, modele i filary bezpieczeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 Rzeszów Bezpieczeństwo państwa Maciej Milczanowski Polityka, modele i filary bezpieczeństwa."— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 Rzeszów Bezpieczeństwo państwa Maciej Milczanowski Polityka, modele i filary bezpieczeństwa. Zasadność funkcjonowania systemu bezpieczeństwa i obronności RP.

2 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 Rzeszów STRUKTURA ZAJĘĆ: 1. Istota i analiza pojęcia bezpieczeństwa. 2. Modele i filary bezpieczeństwa. 3. Problemy światowego bezpieczeństwa - zagrożenia we współczesnym świecie. 4. Bezpieczeństwo polityczne państwa. 5. Historia konfliktów zbrojnych. 6. Kompetencje i zadania organów administracji rządowej i samorządowej w obronie narodowej. 7. Ochrona ludności w ramach cywilnej organizacji obrony narodowej.– ratownictwo. 8. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, organizacje pozarządowe. 9. Organizacja wojskowa RP. 10. Organizacja systemu szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

3 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 3 Rzeszów Polityka bezpieczeństwa państwa Celowa i zorganizowana działalność kompetentnych organów państwa zmierzająca do stałego zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, a także współudziału państwa w tworzeniu bezpieczeństwa międzynarodowego.

4 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 4 Rzeszów Elementy składowe polityki bezpieczeństwa Cele Wartości Interesy Cele Wartości Interesy Ryzyka i wyzwania Struktury Prawo Siła Wola Prawo Siła Wola Strategie Instrumenty

5 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 5 Rzeszów Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Art. 26. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli. KONSTYTUCYJNA PODSTAWA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

6 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 6 Rzeszów Art. 74. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Art. 85. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny. Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa. Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej na zasadach określonych w ustawie.

7 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 7 Rzeszów W dokumencie tym określono cele strategiczne w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego: Cel nadrzędny: Zapewnienie korzystnych i bezpiecznych warunków realizacji interesów narodowych poprzez eliminacje zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń, redukowanie ryzyka oraz odpowiednie oszacowanie podejmowanych wyzwań i umiejętne wykorzystywanie pojawiających się szans. STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dokument wydany w 2007 roku w Warszawie.

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 8 Rzeszów - zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz suwerenności w decydowaniu o wewnętrznych sprawach życia narodu, jego organizacji oraz ustroju państwa; - stworzenie warunków rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego, decydujących o możliwościach działania narodu i państwa; - zapewnienie możliwości korzystania przez obywateli z konstytucyjnych wolności, praw człowieka i obywatela oraz stworzenie bezpiecznych warunków do godziwego ycia obywateli i rozwoju całego narodu, w wymiarze materialnym i duchowym;

9 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 9 Rzeszów - zapewnienie możliwości aktywnego kształtowania stosunków w otoczeniu międzynarodowym i zdolności skutecznego działania poprzez obronę interesów narodowych i promowanie wizerunku wiarygodnego uczestnika stosunków międzynarodowych, a także realizacji zobowiązań sojuszniczych, stanowiących o wiarygodności Polski; - zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony i opieki nad obywatelami polskimi przebywającymi poza granicami kraju; - promocja polskiej gospodarki i wspieranie polskich przedsiębiorców oraz budowa prestiżu Polski w otoczeniu międzynarodowym; - zapewnienie poczucia bezpieczeństwa prawnego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;

10 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 10 Rzeszów - ochronę duchowego i materialnego dziedzictwa narodowego (bogactw naturalnych, majątku indywidualnego obywateli i zbiorowego majątku narodowego) oraz zapewnienie możliwości jego bezpiecznego rozwijania we wszystkich sferach aktywności narodowej, w tym zwłaszcza ekonomicznej, społecznej i intelektualnej; - ochronę środowiska naturalnego i ochronę przed skutkami klęsk żywiołowych, a także katastrof spowodowanych poprzez działalność człowieka; - zapewnienie szerokiego dostępu do informacji, podniesienie poziomu edukacji narodowej oraz stworzenie silnego zaplecza naukowo-badawczego, połączonego z potencjałem wytwórczym, poprawiającym konkurencyjność gospodarki.

11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 Rzeszów Interesy narodowe

12 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 12 Rzeszów 1.Żywotne interesy narodowe Rzeczypospolitej Polskiej wiążą się z zapewnieniem przetrwania państwa i jego obywateli. Interesy narodowe można podzielić na trzy grupy:

13 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 13 Rzeszów 2. Do ważnych interesów narodowych Polski należy zagwarantowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju i jego społeczeństwa.

14 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 14 Rzeszów 3. Inne istotne interesy narodowe Polski są związane z dążeniem do zapewnienia silnej pozycji międzynarodowej państwa oraz możliwości skutecznego promowania polskich interesów na arenie międzynarodowej.

15 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 15 Rzeszów Filary bezpieczeństwa Oba filary bezpieczeństwa państwa stanowią o bezpie- czeństwie całego terytorium państwa, jego obywateli, instytucji, dóbr kultury i interesów narodowych Bezpieczeństwo cywilne Bezpieczeństwo cywilne Bezpieczeństwo militarne Bezpieczeństwo militarne BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

16 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 16 Rzeszów Bezpieczeństwo cywilne system zarządzania kryzysowego - sprawność, - elastyczność, - odpowiednie prawo, - jakość działań planistycznych, - działanie struktur państwa w czasie kryzysu – koordynacja wszystkich elementów systemu.

17 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 17 Rzeszów Bezpieczeństwo militarne Nadrzędnym celem działań w obszarze bezpieczeństwa militarnego jest gotowość do obrony terytorium i niepodległości Polski oraz sojuszników, eliminacja zagrożeń o charakterze zbrojnym, a także przeciwdziałanie ewentualnym, niekorzystnym zmianom równowagi wojskowej w regionie.

18 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 18 Rzeszów Sojusze jako podstawa bezpieczeństwa narodowego Unia Europejska. NATO Partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi

19 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 19 Rzeszów Modele bezpieczeństwa międzynarodowego Model (system koncepcja) bezpieczeństwa – określona metoda działania, czyli sposoby postępowania i zespół środków, jakie podejmują państwa we wzajemnych stosunkach w celu zapewnienia najbardziej trwałego poczucia bezpieczeństwa.

20 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 20 Rzeszów Model bezpieczeństwa unilateralnego Polega na oparciu się/zawierzeniu własnym siłom bez przystępowania do sojuszy, co pozwala na zachowanie niezależności w realizacji celów polityki zagranicznej. Warianty modelu bezpieczeństwa unilateralnego: Izolacjonizm, Neutralność, Hegemonizm.

21 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 21 Rzeszów Na przyjęcie tego modelu mogą sobie pozwolić tylko państwa, które dysponują specyficznymi atutami wynikającymi: z położenia geograficznego, skali własnego potencjału, czy też uwarunkowań politycznych, gwarantujących bezpieczeństwo w ramach szeroko rozumianej neutralności.

22 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 22 Rzeszów Warianty: Izolacjonizm do II WŚ (za wyjątkiem końca I WŚ): – Wielka Brytania – przez cały XIX wiek mocarstwem wiodącym (Pax Britanica). Koncepcja splendid isolation. - USA od 1823 doktryna Monroe’go – nie ingerowanie w sprawy europejskie oraz systemu kolonialnego w zamian żądając nieingerencji w sprawy kolonialne półkuli zachodniej. Neutralność jako zobowiązanie do nieuczestniczenia w: -sojuszach wojskowych (Finlandia po 1945 roku), -W działaniach wojennych (kraje skandynawskie w I WŚ), -Polityka neutralności (Finlandia, Szwecja) -Prawne zagwarantowanie wieczystej neutralności (Austria, Szwecja) Izolacjonizm nie wymagał uznania przez kogokolwiek, natomiast neutralność musiała być zaakceptowana lub zagwarantowana przez główne mocarstwa. Hegemonizm – Doktryna Busha po 11 września 2001: Na temat poparcia udziału w misji stabilizacyjnej w Iraku: „W pewnej chwili możemy zostać sami. Nie mam nic przeciwko. Jesteśmy w końcu Ameryką”.

23 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 23 Rzeszów Model bezpieczeństwa multilateralnego Budowanie/uczestniczenie w sojuszu jako formie dwu- lub wielostronnej umowy międzynarodowej, która zobowiązuje państwa uczestniczące do współpracy i wzajemnej pomocy wojskowej, politycznej lub gospodarczej w celu obrony wspólnych interesów.

24 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 24 Rzeszów Warianty modelu bezpieczeństwa multilateralnego: system równowagi sił (favourable balance of power), chaotyczna struktura niezrównoważona (nonbalance), klasyczna równowaga sił (classic balance of power), równowaga konfrontacyjna (confrontational balance), równowaga jednobiegunowa (unipolar balance), równowaga dwubiegunowa (bipolar balance), równowaga policentryczna (policentric balance), system bezpieczeństwa zbiorowego

25 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 25 Rzeszów Uczestnictwo w sojuszach wymierzonych we wspólnego wroga. Początki ery nowożytnej – sojusze o porównywalnej sile. Uwaga zwrócona na to aby nikt nie uzyskał przewagi. Brak obiektywnego miernika równowagi. SYSTEM RÓWNOWAGI SIŁ (favourable balance of power)

26 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 26 Rzeszów CHAOTYCZNA STRUKTURA NIEZRÓWNOWAŻONA (nonbalance), Charakterystyczna dla systemu westfalskiego. Do wojen napoleońskich. Ciągłe zmiany konstelacji sojuszy, małe i wielkie wojny toczące się równocześnie. KLASYCZNA RÓWNOWAGA SIŁ (classic balance of power), Większość XIX w. – Wielka Brytania dla zachowania stabilności interweniowała po stronie słabszego. RÓWNOWAGA KONFRONTACYJNA (confrontational balance), Początek XX w. powstanie dwóch bloków trójprzymierza (WB, Fr, Rosja) i trójporozumienia (Niemcy, Austr.-Węgry, Włochy), co doprowadziło do wybuchu I WŚ.

27 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 27 Rzeszów RÓWNOWAGA JEDNOBIEGUNOWA (unipolar balance), Po upadku modelu bezpieczeństwa zbiorowego – dominująca pozycja III Rzeszy i rozproszenie siły pozostałych mocarstw. RÓWNOWAGA DWUBIEGUNOWA (bipolar balance), 1945-65 – USA i ZSRR. RÓWNOWAGA POLICENTRYCZNA (policentric balance), Od lat 60tych XX w., gdy kilka mocarstw zaczęło dysponować bronią nuklearną (Chiny, Indie, Francja, Japonia, itd..)

28 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 28 Rzeszów SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZBIOROWEGO System wzajemnych zobowiązań państw do strzeżenia pokoju i bezpieczeństwa. Zgłoszona przez W. Wilsona zasada: bezpieczeństwo należy gwarantować wspólnie ze sobą a nie przeciw sobie. Podstawy: Uznanie zakazu agresji oraz groźby jej zastosowania; Zobowiązanie się do pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych, Gotowość do łączenia sił wobec jakiegokolwiek agresora, nawet będącego wewnątrz układu; Działania na rzecz rozbrojenia.

29 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 29 Rzeszów Pytania do egzaminu: 1. Wymień interesy narodowe państwa. 2. Filary bezpieczeństwa państwa i ich charakterystyka. 3. Najważniejsze sojusze będące podstawą zapewnienia bezpieczeństwa Polski i ich charakterystyka. 4. Co to jest model bezpieczeństwa unilateralnego? 5. Podaj przykład i scharakteryzuj model bezpieczeństwa multilateralnego.

30 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 30 Rzeszów PYTANIA?


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 Rzeszów Bezpieczeństwo państwa Maciej Milczanowski Polityka, modele i filary bezpieczeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google