Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia wykład 07 dr Adam Salomon. Ekonomia: K EYNESOWSKI MODEL RÓWNOWAGI Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia wykład 07 dr Adam Salomon. Ekonomia: K EYNESOWSKI MODEL RÓWNOWAGI Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia wykład 07 dr Adam Salomon

2 Ekonomia: K EYNESOWSKI MODEL RÓWNOWAGI Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2

3 Ekonomia – program wykładu 07 Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 3 K EYNESOWSKI MODEL RÓWNOWAGI. Założenia modelu. Zmienne zależne i niezależne. Funkcja konsumpcji oraz przeciętna i krańcowa skłonność do konsumpcji. Funkcja inwestycji. Funkcja oszczędności oraz przeciętna i krańcowa skłonność do oszczędzania. Planowane inwestycje. Nierównowaga gospodarcza. Mnożnik inwestycyjny. Paradoks zapobiegliwości. Czynniki określające wielkość dochodu narodowego (wg Keynesa). Prawo Keynesa. Graficzny model równowagi.

4 4 Warunki zewnętrzne – sytuacja gospodarcza 1.Powszechna zamożność obywateli. 2.Nierównomierna alokacja majątku. 3.Powszechne przekonanie o możliwości wzbogacenia się przez zakup akcji. 4.Kryzys bankowy – wielki kryzys giełdowy w październiku 1929 r. – kryzys gospodarczy. 5.Spadek wartości dochodu narodowego z 87 mld (1929 r.) do 39 mld (1933 r.). 6.Wzrost bezrobocia z 2 mln (1929 r.) do 14 mln (1933 r.). 7.Likwidacja 9 mln rachunków oszczędnościowych. 8.Bankructwo 85 tys. przedsiębiorstw. 9.Spadek wartości płac o 40%, dywidend o 56%, a przeciętnego wynagrodzenia o 60%. 10.Długotrwałość kryzysu. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni

5 5 Sylwetka Johna Maynarda Keynesa Syn znanego ekonomisty, zaprzyjaźnionego z innymi znamienitymi ekonomistami np. z A. Marshallem. Staranie wykształcony, odrzucił teorię ojca. Studiował w Cambridge, gdzie uznano go za dyletanta. Mało interesował się teorią ekonomii, bardziej strona praktyczną. Sprawował liczne urzędy państwowe m. in. pracował w Urzędzie do spraw Indii. Został redaktorem „Economic Journal” i wykładowcą w Cambridge. Podczas I wojny światowej pracował w Ministerstwie Skarbu i wykupił część obrazów z francuskiej galerii narodowej. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni

6 Keynesowski model równowagi – założenia Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 6 Keynesowski model równowagi opiera się na następujących założeniach: 1.analiza dotyczy krótkiego okresu; 2.zakładana jest stałość cen i płac; 3.z analizy zostają wyeliminowane następujące czynniki: a)wzrost podaży siły roboczej; b)wpływ inwestycji na powiększenie zdolności wytwórczych; c)postęp techniczny; 4.zdolności wytwórcze są dane, stanowią ramę określającą górny, maksymalny poziom dochodu narodowego.

7 Zmienne zależne Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 7 1.dochód narodowy (Y); 2.konsumpcja (C), 3.oszczędności (S); 4.inwestycje (I); 5.zatrudnienie (N); ich wysokość zależy od zmiennych niezależnych spełniających rolę przyczynową.

8 Zmienne niezależne Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 8 1.psychologiczna skłonność do konsumpcji ( C/Y); 2.krańcowa rentowność kapitału; 3.stopa procentowa.

9 Funkcja konsumpcji Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 9 Funkcja konsumpcji (rys. 7.1) jest to zakładana relacja między dochodem narodowym a poziomem wydatków konsumpcyjnych: C = f(Y). Według Keynesa, konsumpcja rośnie wraz z przyrostem dochodu narodowego, ale przyrost konsumpcji jest wolniejszy niż przyrost dochodu.

10 Przeciętna skłonność do konsumpcji Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 10 Przeciętna skłonność do konsumpcji (APC – average propensity to consume) pokazuje, jaka część dochodu narodowego została przeznaczona na konsumpcję.

11 Krańcowa skłonność do konsumpcji Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 11 Krańcowa skłonność do konsumpcji (MPC – marginal propensity to consume) pokazuje, jaka część przyrostu dochodu narodowego została przeznaczona na zwiększenie konsumpcji.

12 Funkcja inwestycji Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 12 Funkcja inwestycji (rys. 7.2) jest to zakładana relacja między dochodem narodowym a poziomem całkowitych wydatków inwestycyjnych na nowe wyposażenie, budynki i zapasy: I = f(Y) W modelu Keynesa planowane inwestycje mają charakter autonomiczny i nie zależą od poziomu dochodu narodowego.

13 Funkcja oszczędności Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 13 Funkcja oszczędności (rys. 7.3) jest to zakładana relacja między dochodem narodowym a zaoszczędzoną częścią dochodu: S = f(Y) Według Keynesa planowane oszczędności zmieniają się w bezpośrednim związku ze zmianami poziomu dochodu narodowego – rosną w miarę wzrostu dochodu.

14 Przeciętna skłonność do oszczędzania Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 14 Przeciętna skłonność do oszczędzania (APS – average propensity to save) pokazuje, jaka część dochodu narodowego została zaoszczędzona.

15 Krańcowa skłonność do oszczędzania Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 15 Krańcowa skłonność do oszczędzania (MPS – marginal propensity to save) pokazuje, jaka część przyrostu dochodu narodowego została przeznaczona na oszczędności.

16 Równowaga w gospodarce Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 16 Równość planowanych inwestycji i oszczędności jest niezbędnym warunkiem ustalenia się stanu równowagi w gospodarce.

17 Nierównowaga gospodarcza: S > I lub S < I Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 17 Jeżeli w ujęciu ex-ante S > I, czyli planowane oszczędności są większe niż planowane inwestycje, to gospodarka znajdzie się w stanie recesji. Jeżeli w ujęciu ex-ante S < I, czyli planowane oszczędności są mniejsze niż planowane inwestycje, to gospodarka znajdzie się w stanie ożywienia.

18 18 Pośrednie środki interwencji państwa Manipulowanie stopą procentową – działanie w kierunku jej obniżenia, aby relatywnie wzrosła krańcowa rentowność kapitału i przez to został pobudzony kapitał inwestycyjny. Obniżenie stopy procentowej może odbywać się drogą obniżenia stopy dyskontowej lub zwiększenia ilości pieniądza w obiegu. Przeprowadzanie zmian w podziale dochodu narodowego – zakłada wprowadzenie progresywnego opodatkowania wysokich dochodów i przerzucenia uzyskanych tą drogą środków na świadczenia socjalne, głównie zasiłków dla bezrobotnych. Keynes podkreśla, że w okresie kryzysów środki te mogą być niewystarczające, dla wyprowadzenia gospodarki z kryzysu. Wtedy państwo powinno wystąpić w roli przedsiębiorcy, prowadząc roboty publiczne o charakterze inwestycji społecznie użytecznych, np.. budowa dróg, mostów, kolei. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni

19 19 Pośrednie środki interwencji państwa Przeprowadzanie zmian w podziale dochodu narodowego – zakłada wprowadzenie progresywnego opodatkowania wysokich dochodów i przerzucenia uzyskanych tą drogą środków na świadczenia socjalne, głównie zasiłków dla bezrobotnych. Keynes podkreśla, że w okresie kryzysów środki te mogą być niewystarczające, dla wyprowadzenia gospodarki z kryzysu. Wtedy państwo powinno wystąpić w roli przedsiębiorcy, prowadząc roboty publiczne o charakterze inwestycji społecznie użytecznych, np.. Budowa dróg, mostów, kolei. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni

20 Mnożnik inwestycyjny Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 20 Mnożnik inwestycyjny – wskaźnik pokazujący, o ile wzrośnie dochód narodowy, jeżeli inwestycje wzrosną o jednostkę.

21 Mnożnik inwestycyjny – przykład (1) Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 21 Wiedząc, że KSK (krańcowa skłonność do konsumpcji) wynosi 0.8, określ zmianę dochodu równowagi przy ekspansji fiskalnej (np. wzrost wydatków rządu na jakieś dobra) równej 50 mln zł. Następnie rozwiąż zadanie uwzględniając stopę podatkową w wysokości t = 20 % = 0.2. Oszacuj ile wyniesie wzrost realnego dochodu, jeżeli przed interwencją rządu wzrost realnego dochodu wynosił 2 %, przy stopie inflacji równej 3 %.

22 Mnożnik inwestycyjny – przykład (rozwiązanie) Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 22 Mnożnik wynosi m = 1/(1-KSK) = 1/(1-0.8)= 1/0.2 = 5. Tak więc dochód równowagi wzrośnie o m*50=5*50 = 250 mln zł. Jeśli w grę wchodzi opodatkowanie dochodu, wzór na mnożnik przyjmuje postać: m = 1/(1-KSK(1-t)) = 1/(1-0.8(1-0.2)) = 1 / 0.36 = 2,7777... Więc dochód wzrośnie o 50*2.7777 = 138.88 mln zł. Przed ekspansją fiskalną nominalny dochód wzrastał o (1.02*1.03-1)*100 = 5.06 %. W tych warunkach elastyczność cen względem dochodu nominalnego wynosiła 3%/5.06% = 0.5929. Realny mnożnik inwestycyjny spadnie z 5 (przy stałych cenach) do 5*(1-0.5929)= 2.03. Dochód w cenach stałych wzrośnie o 50*2.03 = 101.5 mln zł. Przy opodatkowaniu dochodu realny mnożnik inwestycyjny wyniesie 2.78*(1-0.5929) = 1.13, w wyniku czego realny dochód wzrośnie tylko o 50*1,13 = 56,5 mln zł. Przy zadanych oczekiwaniach inflacyjnych popyt indukowany przez rząd był skuteczny tylko w 1-0.5929 = 40,71 % w stosunku do efektów pobudzenia w gospodarce bezinflacyjnej. W pozostałej części rząd wywołał impuls inflacyjny.

23 Paradoks zapobiegliwości Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 23 Zmiana rozmiarów oszczędności, jakie gospodarstwa domowe pragną poczynić przy każdym poziomie dochodu, powoduje zmiany w poziomie dochodu zapewniającym równowagę. Nie następuje natomiast zmiana poziomu oszczędności zapewniającego równowagę, które nadal muszą się równać zaplanowanym inwestycjom. takie zjawisko określa się mianem paradoksu zapobiegliwości.

24 Graficzny model równowagi Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 24

25 Ćwiczenie 7.1. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 25

26 Ćwiczenie 7.1. – odpowiedź Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 26 Odpowiedź:

27 Ćwiczenie 7.2. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 27

28 Ćwiczenie 7.2. – odpowiedź Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 28 Odpowiedź:

29 Ćwiczenie 7.3. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 29

30 Ćwiczenie 7.3. – odpowiedź Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 30 Odpowiedź:

31 Ćwiczenie 7.4. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 31

32 Ćwiczenie 7.4. – odpowiedź Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 32 Odpowiedź:

33 Test wyboru – pytanie 7.1. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 33

34 Test wyboru – pytanie 7.2. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 34

35 Test wyboru – pytanie 7.3. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 35

36 Test wyboru – pytanie 7.4. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 36

37 Test wyboru – pytanie 7.5. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 37

38 Test wyboru – pytanie 7.6. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 38

39 Test wyboru – pytanie 7.7. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 39

40 Test wyboru – pytanie 7.8. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 40

41 Test wyboru – pytanie 7.9. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 41

42 Test wyboru – pytanie 7.10. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 42

43 Test wyboru – pytanie 7.11. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 43

44 Test wyboru – pytanie 7.12. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 44

45 Test wyboru – pytanie 7.13. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 45

46 Test wyboru – pytanie 7.14. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 46

47 Test wyboru – pytanie 7.15. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 47

48 Test wyboru – pytanie 7.16. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 48

49 Test wyboru – pytanie 7.17. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 49

50 Test wyboru – pytanie 7.18. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 50

51 Test wyboru – pytanie 7.19. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 51

52 Test wyboru – odpowiedzi K EYNESOWSKI MODEL RÓWNOWAGI Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 52

53 Zdania prawdziwe i fałszywe – zdania 7.1-7.8. Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 53

54 Zdania prawdziwe i fałszywe – odpowiedzi K EYNESOWSKI MODEL RÓWNOWAGI Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 54

55 Ekonomia (WN AM w Gdyni) – dziękuję za uwagę Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 55


Pobierz ppt "Ekonomia wykład 07 dr Adam Salomon. Ekonomia: K EYNESOWSKI MODEL RÓWNOWAGI Ekonomia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google