Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powstanie życia na Ziemi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powstanie życia na Ziemi"— Zapis prezentacji:

1 Powstanie życia na Ziemi
kreacjonizm samorództwo panspermia ewolucja chem. Teorie ewolucji Zakończ pokaz

2 kreacjonizm Istnienie i obecny kształt życia na ziemi jest wynikiem aktu stworzenia dokonanego przez Boga. Zakłada stałość form i liczby gatunków. 

3 kreacjonizm Zasadnicze twierdzenia kreacjonizmu można przedstawić następująco: Wszechświat został stworzony przez Boga z niczego. Podstawowe "rodzaje" roślin i zwierząt mają osobne pochodzenie. (nie wywodzą się od wspólnego przodka) Ziemia, podstawowe rodzaje żywych organizmów i człowiek stworzeni zostali w ciągu sześciu 24-godzinnych dni. Stworzone niezależnie "rodzaje" roślin i zwierząt mogą się pod wpływem nacisków środowiska i mutacji zmieniać tylko w ograniczonym zakresie. Ludzie i małpy nie wywodzą się od wspólnego przodka. Pewne fakty geologiczne oraz wyginięcie wielu gatunków zwierząt (np.dinozaurów) może być najlepiej wyjaśnione przez katastrofizm, przede wszystkim ogólnoświatowy potop i jego następstwa. Ta postać kreacjonizmu, mająca spore wpływy jest sprzeczna z obowiązującymi współcześnie ustaleniami nauk przyrodniczych.  

4 samorództwo Hipoteza zakładająca spontaniczne powstawanie żywych organizmów z materii nieożywionej. (nazwa nadana przez Arystotelesa) 

5 samorództwo Pogląd o możliwości samorodnego powstawania nawet wysoko zorganizowanych zwierząt datuje się od starożytności i wiąże się z Arystotelesem, który sądził, że pewne procesy rozkładu materii sprzyjają samorzutnemu tworzeniu się organizmów; np. węgorze i żaby miały powstać z mułu rzek, a gąsienice - z gnijących szczątków roślinnych. Przekonania te przetrwały do czasów nowożytnych, np. przez długi okres wierzono w samorodne pojawianie się larw much w gnijącym mięsie lub pasożytów wewnątrz organizmów. Bezpodstawność tych poglądów wykazały dopiero doświadczenia przeprowadzone w XVII w. przez F. Rediego. Idea s. odrodziła się wraz z wynalezieniem mikroskopu i odkryciem drobnoustrojów, gdyż nie potrafiono racjonalnie wytłumaczyć ich nagłego i masowego pojawienia się. Definitywne obalenie idei s. przyniosły dopiero w XIX w. precyzyjne doświadczenia L. Pasteura.  

6 panspermia Materia żywa jest odwieczna, a jej zarodniki są roznoszone przez promieniowanie świetlne w przestrzeni kosmicznej i przypadkiem trafiły na ziemię. Twórcą teorii był grecki filozof Anaksagoras. 

7 panspermia  

8 ewolucja chemiczna Najpowszechniej akceptowana teoria biogenezy. Wyjaśnia ona początki życia, spontaniczną syntezę prostych aminokwasów i węglowodorów w pierwotnej atmosferze ziemskiej, zupełnie pozbawionej tlenu, a bogatej w związki redukcyjne. 

9 ewolucja chemiczna  
W latach 50. XX w. naukowcy zaczęli interesować się początkami życia na Ziemi i zaczęli rozważać różne możliwe sposoby powstania aminokwasów w początkowym okresie istnienia Ziemi. Stanley L. Miller i Harold C. Urey w 1953 r. przeprowadzili eksperyment, w którym z mieszaniny wody, metanu, amoniaku oraz wodoru udało im się otrzymać m. in. podstawowe aminokwasy.  

10 ewolucja chemiczna  
Dalsze badania wykazały, że prawie wszystkie aminokwasy występujące w białkach mogą powstać z prostych związków węgla i azotu pod warunkiem dostatecznej ilości energii. Przeprowadzone eksperymenty jednoznacznie pokazują, iż w pierwotnej atmosferze, składającej się z podstawowych związków nieorganicznych pod wpływem temperatury, wyładowań atmosferycznych lub promieniowania kosmicznego jest możliwa synteza podstawowych cegiełek życia - związków organicznych jakimi są aminokwasy.  

11 powstanie życia na ziemi
teorie ewolucji lamarkizm darwinizm neodarwinizm powstanie życia na ziemi zakończ pokaz

12 lamarkizm Pierwsza materialistyczna teoria ewolucji, kwestionująca stałość cech gatunkowych i uznająca za fakt powstawanie nowych gatunków w wyniku naturalnych procesów oraz usiłująca tłumaczyć mechanizm i przyczyny powstawania zmian. Pomnik Lamarcka wg Leona Fagela 

13 lamarkizm Według Lamarcka świat organizmów żywych powstał podczas długiego procesu w wyniku którego organizmy prostsze przekształcały się w bardziej złożone. Możliwość takich przekształceń jest podstawową właściwością materii ożywionej, która reaguje celowo, odpowiednio do zmian zachodzących w środowisku, przy czym organizmy roślinne i te zwierzęce niedysponujące czuciem (dziś powiedzielibyśmy nie mające układu nerwowego) zmieniają się bezpośrednio pod wpływem czynników otoczenia. Organizmy dysponujące układem nerwowym dysponują dodatkową możliwością zmian pod wpływem wewnętrznej potrzeby. Powstałe zmiany podlegają dziedziczeniu i narastaniu w czasie (są kierunkowe).  

14 lamarkizm Cały lamarkizm sprowadza się do dwóch praw:
narządy używane rozwijają się, nieużywane uwsteczniają się i zanikają zmiany te są dziedziczne, jeśli wystąpią u obu płci  

15 darwinizm Teoria ewolucji wyjaśniająca mechanizm zmian organizmów na przestrzeni milionów lat oraz powstawanie gatunków zgodnie ze stanem wiedzy w połowie XIX wieku (1858r). Sformułowana została przez brytyjskiego przyrodnika Karola Darwina na podstawie wieloletnich obserwacji różnych gatunków roślin i zwierząt, w tym kopalnych, przede wszystkim jednak gołębi hodowlanych. 

16 darwinizm Darwin sformułował cztery główne twierdzenia:
świat istot żywych jest zmienny proces zmian jest ciągły i stopniowy wszystkie gatunki są ze sobą spokrewnione zmiany ewolucyjne są wynikiem doboru naturalnego  

17 neodarwinizm (teoria Darwina rozszerzona o osiągnięcia genetyki)
Neodarwinizm to teoria oparta na teorii ewolucji Darwina i na rozwoju nauki. Stwierdza ona, że zmiany/mutacje istot żywych powstają w stadium kiełkowania, podczas gdy problem stanowi czas kiedy te zmiany w informacji genetycznej zachodzą i towarzyszące im warunki potrzebne do osiągnięcia efektywnego rozwoju, nawet po kilku pokoleniach. Zadaniem nowoczesnej biologii molekularnej jest odkrywanie metody przenoszenia weryfikacji genetycznej i innych sterowników przez naturę, nie znając powodów takiego postępowania, poprzez badanie zachowania DNA. (teoria Darwina rozszerzona o osiągnięcia genetyki) 

18 Koniec Dziękuje za uwagę.


Pobierz ppt "Powstanie życia na Ziemi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google