Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RECYKLING SPOSOBEM NA OCHRONE Ś RODOWISKA. * Czym jest „RECYKLING”? Recykling to znana na całym ś wiecie metoda ochrony ś rodowiska naturalnego. Podstaw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RECYKLING SPOSOBEM NA OCHRONE Ś RODOWISKA. * Czym jest „RECYKLING”? Recykling to znana na całym ś wiecie metoda ochrony ś rodowiska naturalnego. Podstaw."— Zapis prezentacji:

1 RECYKLING SPOSOBEM NA OCHRONE Ś RODOWISKA

2 * Czym jest „RECYKLING”? Recykling to znana na całym ś wiecie metoda ochrony ś rodowiska naturalnego. Podstaw ą recyklingu jest ochrona naturalnych surowców, zmniejszaj ą c do minimum ich zu ż ycie. Równie wa ż ne jest zmniejszenie ilo ś ci odpadów. Termin recykling został dokładnie opisany w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Oznacza on odzysk, polegaj ą cy na powtórnym przetwarzaniu zu ż ytych artykułów w celu ich ponownego wykorzystania. Ka ż dego roku organizowanych jest wiele akcji, maj ą cych na celu wpłyn ąć na postawy producentów i konsumentów. W ś ród nich znajduj ą si ę akcje mówi ą ce o tym, jak wa ż na jest segregacja odpadów. Ś wiadomo ść mo ż liwo ś ci przetworzenia danego produktów zach ę ca do działania, a tym samym do ochrony ś rodowiska.

3

4 *Jak przedstawia si ę segregacja odpadów w naszej gminie? 1 lipca 2013 rewolucja w gospodarce z odpadami: Od 01.07.2013 roku weszła w ż ycie nowa ustawa reguluj ą ca gospodark ę odpadami komunalnymi. To zadanie przej ę ły gminy, odpowiedzialne od tej pory za odbiór i utylizacje odpadów. Odpady odbierane sa przez firm ę wybran ą przez Gmin ę w drodze przetargu. Nowy system obejmuje tylko nieruchomo ś ci zamieszkałe.

5 *Jak du ż o osób oddaje ś mieci posegregowane i nadaj ą ce si ę do recyklingu? Co,, REWOLUCJA Ś MIECIOWA" oznacza dla mieszka ń ca Gminy Zarzecze? Jest wolny od wszelkich umów, które do tej pory musiał podpisywa ć z przedsi ę biorcami odbieraj ą cymi jego ś mieci- teraz zrobi za niego gmina. Znikn ą zmartwienia, co zrobi ć ze star ą pralk ą, zniszczon ą szaf ą, przeterminowanymi lekami albo zu ż ytymi bateriami- firma, która wygrała przetarg odbierze od mieszka ń ców tego typu odpady według ustalonego harmonogramu, lub gmina wyznaczy miejsca w których b ę dzie mo ż na tego typu odpady składowa ć.

6 Nie trzeba szuka ć najatrakcyjniejszej oferty wywozu ś mieci- mieszka ń cy wnosz ą do gminy opłaty zgodnie z jedn ą, wyznaczon ą w drodze uchwały stawk ą, a w zamian za to gmina wybiera przedsi ę biorc ę, który opró ż nia ś mietniki mieszka ń ców, a ich zawarto ść wywozi. Ka ż dy, kto zdeklaruje si ę segregowa ć ś mieci robi to nie tylko z korzy ś ci ą dla ś rodowiska, ale równie ż dla siebie- za selektywn ą zbiórk ę gmina pobiera ni ż sze płaty. Segregacja si ę opłaca ;)

7

8 Nowe obowi ą zki wła ś cicieli nieruchomo ś ci: Wła ś ciciele nieruchomo ś ci zobowi ą zani s ą do wyposa ż enia nieruchomo ś ci w pojemniki na odpady komunalne, co najmniej jeden pojemnik 120 l na ka ż de gospodarstwo. Odpady segregowane mo ż na gromadzi ć w workach o pojemno ś ci 60 l- 120 l na ka ż dy rodzaj odpadów, które dostarczy przedsi ę biorca maj ą cy zawart ą umow ę z gmin ą.

9 Segregacja - selektywna zbiórka odpadów: Ustawa wprowadzaj ą ca zmiany w zakresie odbioru ś mieci, nakłada równie ż na nas wszystkich obowi ą zek ich segregacji. Segregacja odpadów to podział odpadów według materiału z jakiego zostały zrobione. Na terenie gminy do segregacji odpadów obowi ą zywa ć b ę d ą odpowiednio oznaczone worki: - worek biały- na szkło bezbarwne - worek zielony- na szkło kolorowe - worek niebieski- na makulatur ę - worek ż ółty- na tworzywa sztuczne - worek czerwony- na metale - worek br ą zowy - na odpady zielone i ulegaj ą ce biodegradacji - worek szary- na odpady budowlane i zimny popiół - worek czarny- pozostałe odpady (wszystkie, które nie dadz ą si ę wysegregowa ć )

10 MAKULATURA (worek lub pojemnik niebieski) przed wrzuceniem do worka lub pojemnika kartony, torebki papierowe złóż na płasko lub wypełnij papierem SZKOŁO kolory worka lub pojemnika biały- szkło bezbarwne zielony- szkło kolorowe usuń resztki produktów, zdejmij zakrętki, kapsle, korki TWORZYWA SZTUCZNE (plastik i opakowania wielomateriałowe) (worek lub pojemnik żółty) Przed wrzuceniem do worka usuń resztki z butelek po napojach typ PRT, usuń resztki z butelek po mydłach i środkach do prania poprzez płukanie butelek, zgnieć opakowanie PUSZKI, DROBNY ZŁOM (worek lub pojemnik czerwony) ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI (worek lub pojemnik brązowy, przydomowy kompostownik) DROBNY GRUZ BUDOWLANY I POPIÓŁ (worek lub pojemnik szary) ODPADY POZOSTAŁE NIEPODLEGAJĄCE SEGREGACJI (pojemnik lub czarny worek) ODPADY WIELOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT AGD I RTV, ZUŻYTE OPONY, ODPADY NIEBEZPIECZNE LEKARSTWA (przeterminowane leki) (usuń opakowania) ZUŻYTE BATERIE WRZUCAMY - gazety, czasopisma ulotki reklamowe - papier do pisania - zeszyty, książki - kartony - torebki papierowe - pudełka papierowe - tekturę falistą - papiery ozdobne i kotyliony - faktury drukowane na zwykłym papierze do drukowania - stare kalendarze NIE WRZUCAMY papieru zabrudzonego żywnością (np. z masła, margaryny), lub chemikaliami, pampersów i innych artykułów higienicznych, toreb po środkach ochrony roślin WRZUCAMY - czyste opakowania ze szkła białego i kolorowego (butelki po napojach alkoholowych, sokach, słoiki, szklanki, kieliszki, itp.) - szklane flakony - stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami i tworzywami - szklane wazony, podstawki i talerze NIE WRZUCAMY luster, szkła zbrojnego, fajansu i porcelany (szklanek, kieliszków, kryształów), zużytych żarówek i lamp neonowych, zakrętek, kapsli, korków, płytek ceramicznych, kineskopów WRZUCAMY - butelki po napojach typ PET - opakowania po środkach chemii gospodarczej (płynach do prania, płukania, mycia, szamponach, mydłach, płynie, itp.) - pojemniki po artykułach sypkich - folie opakowaniowe, worki i torebki foliowe i reklamówki - kubki po produktach mlecznych (umyte) - opakowania wielomateriałowe (np. po mleku, sokach) - plastikowe koszyki po owocach - kawałki rur, złączek PCV lub PET - sznurki, linki z tworzyw sztucznych - czyste kanistry z tworzyw sztucznych NIE WRZUCAMY butelki po oleju silnikowym, tworzywa piankowe, silikony, gumy styropian, naczynia jednorazowe bez oznaczenia przydatności recyklingu, butelki po środkach chemicznych (farbach, olejach), torby po nawozach, tworzywa sztuczne zastosowania medycznego, sprzęt gospodarstwa domowego, tworzywa sztuczne nie przeznaczone na opakowania WRZUCAMY - puszki po konserwach, napojach - kapsle, nakrętki metalowe - aluminium i żelazo - drobny złom WRZUCAMY - resztki roślinne - odpady zielone z ogrodu (skoszona trawa, liście, kwiaty, chwasty) - drobne gałęzie - trociny - popiół drzewny WRZUCAMY - drobny gruz budowlany, zimny popiół WRZUCAMY - pieluchy, podpaski - zabrudzone papiery higieniczne (np. chusteczki do nosa i ręczniki papierowe kuchenne) - wata i patyczki z watą - plastikowe torby na śmieci - worki z odkurzaczy - papiery woskowane - papiery powlekane lub zabrudzone - kalki i papiery przebitkowe - folie malarskie, tapety, resztki wykładzin domowych - śmieci pochodzące z zamiatania - ściółkę dla małych zwierzątek, niedopałki papierosów - rozbita szyba okienna czy samochodowa, ceramika lub porcelana, opakowania nie całkiem opróżnione, zepsute produkty spożywcze - zabawki - guma - styropian opakowaniowy i niewielkie ilości styropianu budowlanego - odpadki kuchenne (czarny worek lub przydomowy kompostownik) NIE WRZUCAMY wszystkich frakcji odpadów które podlegają segregacji WRZUCAMY GABARYTY - meble (stoły, szafy, krzesła, sofy, szafki) - wykładziny, dywany - materace - wózki - suszarki na pranie ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY - żarówki - lampy - kineskopy - świetlówki - baterie i akumulatory -kompletny sprzęt AGD i RTV- lodówki (z agregatem), pralki, suszarki, mikrofalówki, radia, telewizory - komputery i sprzęt Komputerowy OPONY ODPADY NIEEZPIECZNE - rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluoroscencyjne - oleje, tłuszcze, farby, tusze Odpady nie będą odbierane oddzielnie sprzed posesji przez obiadowe punkty selektywnego zbierania odpadów w terminie wyznaczonym przez firmę WRZUCAMY - pastylki - drażetki - maści - leki płynne lub aerozole Przeterminowane laki należy wrzucać do specjalnych pojemników zlokalizowanych w punkach aptecznych na terenie miejscowości Zarzecze NIE WRZUCAMY - igły - igło strzykawek - termometrów WRZUCAMY - będzie można oddawać do punktów aptecznych zlokalizowanych na terenie miejscowości Zarzecze do specjalnych pojemników Pojemniki na baterie znajdują się w każdej szkole podstawowej i Gimnazjum, w budynku Urzędu i w sklepach na terenie Gminy Zarzecze

11 Cz ę stotliwo ść odbioru ś mieci: Na terenie Gminy Zarzecze odpady zmieszane s ą odbierane raz w miesi ą cu w dniu wyznaczonych przez firm ę harmonogramem. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny odbierane s ą od wła ś cicieli nieruchomo ś ci raz na dwa miesi ą ce w terminie ustalonym w harmonogramie. Zu ż yty sprz ę t AGD i RTV, meble, i inne odpady wielkogabarytowe, oraz zu ż yte opony- 2 razy w roku, w terminie wyznaczonym w harmonogramie.

12

13 Deklaracje i stawki opłat: Po zatwierdzeniu przez Rad ę Gminy Zarzecze uchwał ą nowych stawek opłaty za odbiór odpadów komunalnych ka ż dy mieszkaniec jest zobowi ą zany zło ż y ć now ą deklaracj ę o wysoko ś ci opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

14 Nowe stawki opłat, które obowi ą zuj ą od 1 lipca 2013 roku to: 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi: - 4,00 złotych miesi ę cznie od ka ż dej osoby w przedziale od jednej do pi ę ciu osób zamieszkuj ą cych dan ą nieruchomo ść. - 0,50 złotych miesi ę cznie od szóstej i kolejnych osób zamieszkuj ą cych dan ą nieruchomo ść.

15 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi - 8,00 złotych miesi ę cznie od ka ż dej osoby w przedziale od jednej do pi ę ciu osób zamieszkuj ą cych dan ą nieruchomo ść - 1.00 złotych miesi ę cznie od szóstej i kolejnych osób zamieszkuj ą cych dan ą nieruchomo ść.

16 Najwi ę cej odpadów segregowanych,które s ą oddawane przez mieszka ń ców to plastik i inne tworzywa sztuczne

17

18 Deklaracje o wysoko ś ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nale ż y zło ż y ć w terminie 14 dni od: Dnia zamieszkania na danej nieruchomo ś ci pierwszego mieszka ń ca lub powstania na danej nieruchomo ś ci odpadów komunalnych Dnia nast ą pienia zmiany danych obj ę tych zło ż on ą deklaracj ą Daty zmiany wysoko ś ci stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku stwierdzenia, ż e wła ś ciciel nieruchomo ś ci nie ui ś cił opłaty za gospodarowanie odpadami we wskazanym terminie albo ui ś cił j ą w wysoko ś ci ni ż szej od nale ż nej, wówczas zastanie wszcz ę te post ę powanie maj ą ce na celu wydania decyzji, w której zostanie okre ś lona wysoko ść zaległo ś ci z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dalszy brak wpłaty b ę dzie skutkowa ć wszcz ę ciem post ę powania egzekucyjnego.

19 Wszyscy mieszka ń cy gminy zostali obj ę ci nowym systemem gospodarki odpadami. Ka ż dy wła ś ciciel nieruchomo ś ci zło ż ył do urz ę du gminy deklaracje o wysoko ś ci opłaty za odbiór odpadów komunalnych. 90% mieszka ń ców zadeklarowało segregowanie ś mieci głównie ze wzgl ę dów finansów.

20 *Czy warto segregowa ć ? Jakie s ą tego plusy i minusy? Dlaczego warto segregowa ć ? Głównym zadaniem nowego systemu gospodarki odpadami jest likwidacja nielegalnych wysypisk oraz zmniejszenie ilo ś ci odpadów, przekazywanych do składowania. Jednak ż e nawet najlepiej zorganizowany i zaplanowany system nie zadziała, je ś li mieszka ń cy nie zmieni ą swoich przyzwyczaje ń.

21 Dzi ś w naszym kraju około 90% odpadów komunalnych trafia na składowiska, z czego 30% masy to zu ż yte opakowania. Rocznie ka ż dy Polak produkuje ponad 300 kg ś mieci. Nadal popularnym nawykiem w ś ród Polaków jest palenie ś mieci w piecach lub na terenie posesji. Pali si ę nie tylko papier, odpady BIO, ale tak ż e plastik, przez który emitowane s ą do atmosfery truj ą ce substancje. Podczas, gdy wszystkie te artykuły mo ż na by przeznaczy ć do segregacji. Wszyscy wytwarzamy opady dlatego ich selekcja i zbiórka stały si ę naszym wspólnym problemem, którego rozwi ą zanie wymaga poparcia i zaanga ż owania całego naszego społecze ń stwa. Korzy ś ci jakie płyn ą z segregacji odpadów to przede wszystkim ograniczenie ilo ś ci odpadów, jakie trafi ą na składowiska, to czyste miejsca, w których obracamy si ę i ż yjemy, to ograniczona to ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie w produkcji surowców wtórnych, to równie ż oszcz ę dno ś ci finansowe segreguj ą cego odpady i organizatora zbiórki.

22

23 *Dlaczego segregujemy? Segregujemy poniewa ż : - Zmniejszamy ilo ść i szkodliwo ść odpadów trafiaj ą cych na składowisko - Selektywna zbiórka jest ź ródłem surowców wtórnych, których ponowne przetworzenie wymaga najcz ęś ciej mniejszego nakładu materiałów i energii ni ż w przypadku produkcji z surowców pierwotnych - W przyrodzie papierowa chusteczka rozkłada si ę przez 3 miesi ą ce, zapałka przez 6 miesi ę cy, guma do ż ucia przez 5 lat, puszka przez 200 lat, a plastikowa butelka przez 100 do 1 000 lat.

24 A gdyby tak były posegregowane butelki i puszki ponownie przetworzy ć, wówczas... z 27 plastikowych butelek mo ż na wyprodukowa ć jedn ą bluz ę z polaru, z 19 000 puszek po konserwach 1 samochód, a z 670 puszek po napojach gazowanych 1 rower - Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zu ż ycie energii, wody i zanieczyszcze ń powietrza, a tym samym chroni lasy (wyprodukowanie 1 tony papieru powoduje ś ci ę cie 17 drzew, ze 100 ton makulatury wyprodukowa ć mo ż na 90 ton papieru) - Odzyskuj ą c szkło tylko z 1 butelki mo ż na zaoszcz ę dzi ć tyle energii ile zu ż yłaby 100W ż arówka ś wiec ą ca bez przerwy przez 4 godziny (szkło nie ulega rozkładowi i mo ż e by ć wykorzystywane nieograniczon ą ilo ść razy)

25 - Odzyskuj ą c aluminium ze złomu oszcz ę dzamy 95% energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium z rudy boksytu, a recykling aluminium to 95% mniej zanieczyszcze ń doprowadzonych do powietrza i 97% do wody - Poddaj ą c tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszcz ę dzamy w ę giel i rop ę naftow ą - Odzyskuj ą c aluminium ze złomu oszcz ę dzamy 95% energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium z rudy boksytu, a recykling aluminium to 95% mniej zanieczyszcze ń doprowadzonych do powietrza i 97% do wody - Poddaj ą c tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszcz ę dzamy w ę giel i rop ę naftow ą

26

27 Tak naprawd ę recykling to nie czysto ść, ale sposób my ś lenia. Wst ę pnej segregacji dokonujemy ju ż na etapie zakupu: - Wybieraj ą c produkty powstałe z surowców wtórnych - Kupuj ą c produkty w du ż ych opakowaniach, które mo ż na łatwo podda ć odzyskowi - Kupuj ą c tyle, ile naprawd ę potrzebujemy - Podczas zakupów nale ż y korzysta ć z torby wielokrotnego u ż ytku. Pami ę taj ą c, ż e ka ż da torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy ś mie ć, który rozkłada si ę ponad 100 lat - Nale ż y unika ć produktów zapakowanych w wiele warstw opakowa ń, ka ż de opakowanie to osobny ś mie ć - Nale ż y unika ć jednorazowych produktów np. plastikowych sztu ć ców czy papierowych talerzyków

28

29 Segreguj ą c odpady nale ż y pami ę ta ć o kilku podstawowych zasadach: - Karton- spłaszczy ć, usun ąć elementy plastikowe lub metalowe - Terminarze w twardych okładkach- oderwa ć okładk ę - Puszki aluminiowe- opró ż ni ć, opłuka ć, wysuszy ć - Opakowania kartonowe- kartonik spłaszczy ć, nie jest konieczne zdejmowanie plastikowych nakr ę tek - Szklane butelki- zdj ąć zakr ę tki, opró ż ni ć, oczy ś ci ć, osuszy ć, nie tłuc, nie ma potrzeby ś ci ą ga ć papierowych etykiet - Butelki plastikowe PET- zu ż y ć, osuszy ć, zgnie ść i zakr ę ci ć

30

31 Codzienne czynno ś ci s ą bardzo wa ż ne, aby zmniejszy ć negatywny wpływ składowanych odpadów na ś rodowisko. Do segregowania ś mieci powinny zach ę ci ć nas aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Dzi ę ki segregowaniu odpadów dbamy o ś rodowisko, w którym ż y ć b ę d ą przyszłe pokolenia, ale tak ż e dbamy o zawarto ść naszych portfeli czy kont bankowych. Recykling na całym ś wiecie stał si ę elementem codziennego ż ycia. Wszyscy odpowiedzialni mieszka ń cy miast i wsi segreguj ą odpady, bo maj ą ś wiadomo ść zysków, jakie z takiego działania płyn ą. I cho ć recykling,,wymy ś lili" Japo ń czycy ju ż w XI wieku, to ś wiatowym liderem i twórc ą trendu stał si ę New York. Pierwszy kompleksowy system selektywnej zbiórki odpadów wprowadzono tam ju ż w 1895 roku, a pierwsze na ś wiecie Centrum Recyklingu powstało dwa lata pó ź niej. Upowszechnienie recyklingu stało si ę inspiracj ą dla nowojorskich projektantów, którzy zacz ę li szy ć z odpadów selektywnych, przez co recykling i ekologia wpisały si ę w kanon ś wiatowej mody.

32 Na korzy ść recyklingu ś wiadcz ą przede wszystkim liczby: - Jedna tona szkła to około 3 300 sztuk nowych, półlitrowych butelek - Z jednej tony butelek PRT mo ż e powsta ć 1 000 polarów. Na zrobienie jednego ciepłego polaru wystarczy zaledwie 35 butelek PET - Odzyskuj ą c jedn ą ton ę makulatury chronimy 17 drzew - Recykling 1 tony złomu aluminiowego to oszcz ę dno ść 4 ton boksytu i 700 kg ropy naftowej - Produkcja aluminium z recyklingu daje 60% oszcz ę dno ś ci w porównaniu do produkcji aluminium z boksytów

33 - Recykling 1 tony złomu stalowego oszcz ę dza 1,5 tony rudy, 0,5 tony koksu i 3-4 kg cyny - Z tony folii mo ż na zrobi ć ponownie 55 550 toreb na zakupy - Recykling 1 aluminiowej puszki mo ż e wytworzy ć energi ę do zasilania telewizora przez 3 godziny - Energia odzyskana z jednej torby plastikowej to 10 min ś wiecenia 60- watowej ż arówki

34

35 *Co robi ć z odpadami niebezpiecznymi tj. stare leki, termometry, opakowania po (nawozach) ś rodkach ochrony ro ś lin? Odpady niebezpieczne takie jak: - Zu ż yte leki, termometry oddajemy do aptek gdzie rozmieszczane s ą specjalne pojemniki na tego typu odpady - Opakowania po nawozach s ą to zazwyczaj foliowe worki, nale ż y je dokładnie wytrzepa ć, oczy ś ci ć z resztek nawozów i segregowa ć tak jak plastik w worku koloru ż ółtego

36 Ś rodki ochrony ro ś lin to odpady niebezpieczne, które w naszej gminie s ą odbierane dwa razy do roku podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zu ż ytego sprz ę tu AGD i RTV, opon. Do tego czasu opakowania i niezu ż yte ś rodki ochrony ro ś lin nale ż y przetrzymywa ć w bezpiecznym miejscu nie dost ę pnym dla dzieci i zwierz ą t.

37

38 *Co robi ć z płytami eternitowymi zawieraj ą cymi szkodliwy azbest? Gmina Zarzecze w tym roku po raz pierwszy otrzymała dotacj ę na dofinansowanie usuwania wyrobów zawieraj ą cych azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej. O takie dofinansowanie b ę dzie si ę ubiega ć co roku. Płyty azbestowe po ś ci ą gni ę ciu z dachu powinny by ć zabezpieczane poprzez zło ż enie ich na palecie i za foliowanie. Nast ę pnie wła ś ciciel nieruchomo ś ci mo ż e stara ć si ę o wsparcie finansowe tzn. zło ż y ć wniosek do gminy o dofinansowanie usuwania wyrobów zawieraj ą cych azbest, nast ę pnie wybrana przez gmin ę w drodze przetargu wyspecjalizowana firma przyje ż d ż a, zabezpiecza płyty azbestowe i zabiera je do utylizacji.

39 Miejscowość Zainwentaryzowana ilość wyrobów azbestowych m² Kisielów11 230 Łapajówka10 025 Maćkówka11 130 Pełnatycze18 368 Rożniatów17 381 Siennów27 751 Zalesie9 253 Zarzecze20 817 Żurawiczki20 150 Razem146 105

40 *Co to s ą opakowania wielomateriałowe i co z nimi robi ć ? Opakowania wielomateriałowe to takie opakowania, które wykonane s ą z wi ę cej ni ż jednego rodzaju materiału w taki sposób, ż e trudno rozdzieli ć jego elementy przy u ż yciu prostych metod mechanicznych. Je ż eli do produkcji opakowania u ż yto ró ż nych materiałów, ale podobnego typu np. Ró ż ne rodzaje tworzyw sztucznych, mo ż e ono podlega ć recyklingowi. Przykładem opakowania wielomateriałowego jest np. opakowanie na sok, mleko itp. składa si ę ono z poł ą czonych ze sob ą : plastikowej zakr ę tki i gwintu, kartonowej warstwy zewn ę trznej i aluminiowej wy ś ciółki. Współwyst ę powanie kilku ró ż nych materiałów i ich silna integracja sprawiaj ą wiele kłopotów przy próbach ich odzysku. W naszej gminie opakowania wielomateriałowe gromadzi ć nale ż y w jednym worku ł ą cznie z plastikami.

41

42 *Czy styropian mo ż na wrzuca ć do pojemnika na napisem plastik? Styropian przyjmujemy jako odpad komunalny, ewentualnie jako odpad budowlany. Nie nale ż y go wrzuca ć do pojemnika z napisem plastik.

43

44 *Którego szkła nie nale ż y wrzuca ć do pojemników przeznaczonych do recyklingu? Do pojemników przeznaczonych do recyklingu szklanego nie wolno rzuca ć luster, szkła zbrojonego, fajansu i porcelany (szklanek, kieliszków, kryształów, zu ż ytych ż arówek i lamp neonowych, zakr ę tek korków, płytek ceramicznych, kineskopów- s ą to odpady komunalne i prócz zu ż ytych ż arówek, które oddajemy przy zbiorze odpadów ze zu ż ytym sprz ę tem elektrycznym gromadzimy je w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane.

45

46 * Zadanie priorytetowe „Gospodarowanie odpadami innymi ni ż komunalne na terenie Gminy Zarzecze- Cz ęść II usuwanie wyrobów zawieraj ą cych azbest” Gmina Zarzecze otrzymała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej dotacj ę na 2013 r. w ramach zadania priorytetowego: „Gospodarowanie odpadami innymi ni ż komunalne na terenie Gminy Zarzecze- Cz ęść II usuwanie wyrobów zawieraj ą cymi azbest”. Warunkiem otrzymania dofinansowania było posiadanie gminnego programu usuwania azbestu oraz posiadania dokumentacji przeprowadzonej inwentaryzacji.

47 Inwentaryzacja wyrobów zawieraj ą cych azbest na terenie Gminy Zarzecze została przeprowadzona w sierpniu 2012 roku, na podstawie której opracowany został „Program usuwania wyrobów zawieraj ą cych azbest z terenu Gminy Zarzecze na lata 2012- 2032” przyj ę ty uchwał ą Rady Gminy Zarzecze Nr XXII/168/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku. Ilo ść zainwentaryzowanych wyrobów azbestowych w całej gminie to 146 105 m² eternitu.

48

49 Ka ż dy wła ś ciciel nieruchomo ś ci, który chciałby otrzyma ć 100% dofinansowania do zadania polegaj ą cego na załadunku, transporcie i utylizacji wyrobów zawieraj ą cych azbest znajduj ą cych si ę na terenie jego posesji musi zgłosi ć si ę do budynku Urz ę du Gminy w celu zło ż enia „Wniosku o dofinansowanie usuwania wyrobów zawieraj ą cych azbest”. Na realizacj ę zadania w roku 2013 takich wniosków zło ż yło do urz ę du 39 wła ś cicieli nieruchomo ś ci. Na ich podstawie został sporz ą dzony wniosek o dotacj ę z WFO Ś iGW, i wybrany w drodze zapytania cenowego wykonawca zadania tj. Firma AUTO- ZŁOM- Bogusław Pa ź, Przewłoka 46, 27- 670 Łoniów. Od dnia 20 wrze ś nia 2013 roku pracownicy firmy AUTO- ZŁOM działaj ą na terenie naszej Gminy, kontaktuj ą c si ę z osobami, które zło ż yły w gminie wniosek o dofinansowanie, przyje ż d ż aj ą na teren nieruchomo ś ci gdzie płyty azbestowe s ą wa ż one, pakowane a nast ę pnie zabierane do utylizacji. Dzi ę ki ś rodkom Funduszu (wojewódzkiego i narodowego) ka ż dy mieszkaniec gminy, który ma na swoim terenie gospodarstwa dach z eternitu, mo ż e otrzyma ć bezzwrotne dofinansowanie na pozbycie si ę go w sposób bezpieczny i profesjonalny.

50 * Guma, plastik, recykling GPR Sp. z.o.o obecnie produkuje własne granulaty gumowe z odpadów gumy twardej, które wykorzystuje si ę do produkcji wyrobów: - oponki do kontenerów na ś mieci - progi zwalniaj ą ce oraz podstawy do oznakowa ń robót publicznych. Produkty z gumy i tworzyw sztucznych wykonywane s ą w 95% z odpadów tych tworzyw. W skali roku GPR recyclinguje w ten sposób do 17 tysi ę cy ton odpadów gumy i tworzywa sztucznego, pozyskiwanej głównie w firmach polskich ale tak ż e z poza granic kraju. Od czerwca 2004 roku GPR to tak ż e jeden z czołowych producentów osi stalowych do kontenerów na ś mieci.

51

52 „Filozofia, na której oparta jest działalno ść to po prostu ekologia w trzech wymiarach : - Surowce do produkcji to odpady z gumy i tworzyw sztucznych, stare, zu ż yte opony samochodowe i d ę tki oraz puste opakowania po chemii gospodarczej, zniszczone plastikowe skrzynki i kontenery czy te ż meble ogrodowe – czyli rzeczy uznawane ogólnie za zb ę dne. - Wykorzystywane technologie odzysku i recyklingu s ą przyjazne dla ś rodowiska naturalnego, nie zanieczyszczaj ą go produktami ubocznymi i zu ż ywaj ą minimaln ą ilo ść energii konieczn ą do przeprowadzenia przemiany „ ś mieci” w przedmioty u ż ytkowe. - Produkty za ś to w znakomitej wi ę kszo ś ci oponki i kółka do kontenerów i koszy na ś mieci, czyli elementów wspieraj ą cych proces selektywnej zbiórki i segregacji odpadów.

53

54 * Recykling duroplastów A co dalej ze zu ż ytymi wyrobami gumowymi? Duroplasty, czyli tworzywa chemoutwardzalne powszechnie kojarz ą si ę nam z twardymi ż ywicami, jednak prawie połowa masy tych tak ró ż norodnych tworzyw wyst ę puje w postaci tworzyw elastycznych, czyli mi ę kkich. Najbardziej znanym wyrobem gumowym jest opona. istniej ą wiele mo ż liwo ś ci zagospodarowania odpadów gumowych, a w szczególno ś ci zu ż ytych opon.

55

56 Guma: Jest to produkt wulkanizacyjny – kauczuku naturalnego, syntetycznego lub te ż ich mieszanek zawieraj ą cy około 3% siarki oraz ró ż ne inne dodatki (zmi ę kczacze, barwniki i inne). Wulkanizacja to w istocie proces sieciowania kauczuku za pomoc ą mostków siarkowych. Został on został opatentowany w 1843 roku w Stanach Zjednoczonych. Wła ś ciwo ś ci gumy zale żą od rodzaju i ilo ś ci składników mieszanki gumowej zawłaszcza kauczuku. Przez odpowiedni dobór składników mieszanki gumowej mo ż na otrzyma ć gum ę o ró ż nych wła ś ciwo ś ciach m.in.: gum ę nadaj ą c ą si ę do produkcji opon, odporn ą na wysok ą lub nisk ą temperatur ę, odporn ą na działanie olejów, materiałów p ę dnych, rozpuszczalników czy te ż gum ę trudnopaln ą odznaczaj ą c ą si ę wła ś ciwo ś ciami wymaganymi do materiałów stosowanych w przemy ś le spo ż ywczym, medycynie itp.

57

58 Opona: Najbardziej znanym wyrobem z gumy jest opona. Składa si ę ona z wielu ró ż nych materiałów: wulkanizowanej gumy, drutów stalowych, kordu (włókien) poliestrowych lub poliamidowych. Dlatego recykling takich opon jest najtrudniejszy technologicznie ze wszystkich zu ż ytych wyrobów gumowych. W krajach Unii Europejskiej, co roku pojawia si ę około 2 600 tys. ton zu ż ytych opon. Po przyj ę ciu do Unii dziesi ę ciu nowych członków liczba ta wzrosła o około 500 tys., z czego ponad 130 tysi ę cy „wniosła” ze sob ą Polska. Co roku wzrasta liczba pojazdów na naszych drogach, których eksploatacja powoduje geometryczny przyrost masy odpadowych opon. Odpady te zgodnie z art. 55, ust. 1 pkt. 5, obowi ą zuj ą cej ustawy o odpadach nie powinny by ć składowane na wysypiskach i to zarówno w postaci całych opon, jak i w formie rozdrobnionej.

59 Dodatkowo nało ż ono na przedsi ę biorców wprowadzaj ą cych opony na rynek osi ą ganie rocznego poziomu odzysku i recyklingu. Według bada ń Instytutu Gumowego w Warszawie, roczny przyrost opon w kraju wynosi ok. 1,5%. Bior ą c pod uwag ę ilo ść opon w kraju na koniec 2007 r., czyli ok. 150 106 ton, do 2013 r. b ę dzie to ju ż ok. 163 tys. ton.

60

61 * Odzysk energetyczny Jedn ą ze skutecznych metod zagospodarowania zu ż ytych opon jest równie ż odzysk energetyczny, polegaj ą cy na odzyskaniu z opon energii poprzez spalenie. Wulkanizowana guma ze zu ż ytych opon ma wysok ą warto ść kaloryczn ą. Poprzez spalanie całych lub rozdrobnionych opony w specjalnie skonstruowanych piecach, odzyskiwana jest energia, z powodzeniem zast ę puj ą ca konwencjonalne paliwo. Ustalono, ż e spalaj ą c 1 t opon, mo ż na uzyska ć 8000 kg pary grzejnej lub 1200 kW energii elektrycznej. Spalanie odbywa si ę w cementowniach, gdzie wapno znajduj ą ce si ę w cemencie wi ąż e tlenki siarki do gipsu lub w elektrociepłowniach wyposa ż onych w systemy odsiarczania spalin. W przeciwnym przypadku do atmosfery dostawałoby si ę za du ż o tlenków siarki.

62

63 * Zbiórka nakr ę tek, baterii, oraz zepsutych telefonów W roku szkolnym 2013/2014 kontynuujemy w naszej szkole akcj ę, wzorem lat poprzednich, która polega na zbiórce plastikowych nakr ę tek (po sokach, napojach, nabiale, ś rodkach chemicznych itp.), baterii oraz zepsutych telefonów. Zebrane nakr ę tki przeznaczone b ę d ą na recykling, a zyski b ę d ą na cele charytatywne.

64

65

66

67 Na czym polega akcja- w telegraficznym skrócie: 1. Zbieramy nakr ę tki typu PET 2. Nakr ę tki wrzucamy do specjalnie oznakowanych pojemników w szkole 3. Oddajemy je osobom, od których firma recyklingowa je skupuje. 4. Zebrane pieni ą dze w 100% przekazywane s ą na zakup sprz ę tu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci.

68 *Co było celem naszego projektu? - przekonanie o konieczno ś ci segregacji ś mieci - chciały ś my zobaczy ć jak i na czym polega segregacja - wyja ś nienie na czym ona polega - pogł ę bienie naszej wiedzy - przedstawienie jak prowadzona jest gospodarka odpadami w naszej gminie - zach ę cenie do segregacji odpadów - ukazanie konsekwencji z niej wynikaj ą cych dla nas i ś rodowiska - przekonanie o konieczno ś ci recyklingu

69

70 KONIEC Projekt wykonały: Natalia Bluczak Katarzyna Malawska Zofia Płocica Karolina Kucza Kamila Dubiel Pod opiek ą p. M. Konik Informacje na temat gospodarki ś mieciowej pozyskały ś my od pracowników naszej Gminy.


Pobierz ppt "RECYKLING SPOSOBEM NA OCHRONE Ś RODOWISKA. * Czym jest „RECYKLING”? Recykling to znana na całym ś wiecie metoda ochrony ś rodowiska naturalnego. Podstaw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google