Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak skutecznie uczyć się języków obcych? 2012/2013 Projekt edukacyjny zrealizowany pod opieką mgr Małgorzaty Stasińskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak skutecznie uczyć się języków obcych? 2012/2013 Projekt edukacyjny zrealizowany pod opieką mgr Małgorzaty Stasińskiej."— Zapis prezentacji:

1 Jak skutecznie uczyć się języków obcych? 2012/2013 Projekt edukacyjny zrealizowany pod opieką mgr Małgorzaty Stasińskiej

2  Trudności z przyswajaniem gramatyki  Trudności z zapamiętywaniem słówek  Trudności z zapamiętywaniem zasad ortograficznych  Brak czasu na naukę  Zniechęcenie do nauki  Nauczyciel nie chc e nam wyjaś n ić* *Tylko jedna osoba udzieliła ta kiej odpowied zi.

3 Podczas przeprowadzania wywiadu wśród osób, które mają bardzo dobre wyniki w nauce języków obcych zapytaliśmy je o sekrety ich niezwykłych osiągnięć, niektóre z nich wymienię poniżej.  Techniki nauki słówek: Wypisywanie nowych słówek na karteczkach razem z tłumaczeniem Dzielenie słówek na części mowy, układanie z nimi zdań i zwrotów Częste powtarzanie nowych słówek w zdaniach i zwrotach Rysowanie tego co się da zobrazować  Techniki nauki gramatyki : Rysowanie osi czasu, przedstawiania czasów w diagramach Porównywanie nowo poznanego czasu z innymi, na przykładach Częste powtarzanie wyrazów kluczowych, np. okoliczników czasu  Pomoce w nauce języków : Filmy, piosenki, książki w oryginale, rozmowy na Skype w języku obcym, gry komputerowe, pisanie maili, należenie do fanklubów, itp.

4 Testy predyspozycji nie są po angielsku, a po polsku oraz w sztucznych lub rzadko używanych językach. Jak jest zbudowany i co bada test predyspozycji i uzdolnień językowych? Test predyspozycji językowych nie sprawdza wiedzy kandydatów, lecz odwołuje się do ich szeroko rozumianych umiejętności językowych. Do testu nie można się więc w klasyczny sposób przygotować.

5  pamięć,  rozumienie tekstu oraz relacj i składniowych (np. ćwiczenia na uzupełnianie luk, kolejność zdań „rozsypanego” tekstu),  rozumienie leksyki (stawianie hipotez co do znaczenia słów nieznanych znajdujących się w znanym kontekście tekstowym)  wyobraźnia i domysł językowy,  selekcja informacji (wyciąganie wniosków z podanych, różnorodnych informacji),  rozumowanie przez analogię oraz dedukcję językową (ćwiczenia na korpusach języków sztucznych i teksty w różnych językach).

6

7

8

9 Test inteligencji wielorakich to test, który jest rozszerzoną wersją popularnych testów na sprawdzenie ilorazu inteligencji, czyli IQ. Został on rozszerzony do 7 typów inteligencji, którymi są inteligencje:  Językowo-werbalna  Matematyczno- logiczna  Słuchowo-muzyczna  Przestrzenno-wizualna  Kinestetyczno-ruchowa  Interpersonalna  Intrapersonalna Twórcą teorii i najpopularniejszego testu inteligencji wielorakiej jest Howard Gardner. Amerykański uczony obawiał się, że dotychczasowe testy skupiają się zbytnio nad dwoma pierwszymi typami inteligencji i niektórzy uczniowie mogą być postrzegani jako mało zdolni. Dlatego też w 1983 roku opracował bardziej szczegółowe testy, które opublikował w swojej książce Frames of Mind.

10 W teście Gardnera wypełnia się kwestionariusz, przypisując wartość liczbową każdemu stwierdzeniu, oceniając prawdziwość w odniesieniu do siebie. Używa się cyfr od 0 do 5, aby określić stopień prawidłowości poszczególnych stwierdzeń.  0 punktów - zdecydowanie się nie zgadzam z danym stwierdzeniem  1 punkt – raczej nie zgadzam się z danym stwierdzeniem  2 punkty – twierdzenie dotyczy mnie tylko w pewnym stopniu  3 punkty – twierdzenie dotyczy mnie w średnim stopniu  4 punkty – raczej zgadzam się z danym stwierdzeniem  5 punktów – zdecydowanie zgadzam się z danym stwierdzeniem Potrafię zanucić melodię wielu piosenek ___p – inteligencja muzyczna Lubię recytować łamańce językowe ___p – inteligencja językowa Dobrze gram w szachy/ warcaby ___p– inteligencja matematyczno/logiczna Trudno długo wysiedzieć mi bez ruchu ___p – inteligencja kinestetyczna

11 Do odczytywania wyniku testu służy klucz,w którym wpisujemy i sumujemy liczbę punktów uzyskaną w odpowiedzi na poszczególne pytania Przykład: Typ inteligencjistwierdzeniaSuma punktów lingwistycznaPytania 5,9,19,20 ……………………..pkt.

12  Osoby z tym typem inteligencji:  Z łatwością odczytują mapy  Zapamiętują łatwo rzeczy, które zapisują  Potrafią szybko odczytywać różne sposoby zapisów informacji np. odczytywać nuty  Są bardzo spostrzegawcze  Lubią układać puzzle  Uwielbiają książki z ilustracjami  Filmy i slajdy bardzo pomagają im w zapamiętywaniu nowych informacji

13  Używać kolorowych długopisów  Podkreślać, rysować, tworzyć schematy i tabele  Stosować wizualne pomoce naukowe – slajdy, wideo, schematy, itp.  Pracować w ciszy  Możesz układać krzyżówki z najważniejszymi słowami do zapamiętania  Zapisywać kluczowe słowa, wzory, daty, wnioski na małych karteczkach i umieszczać na wysokości oczu

14 Osoby z tym typem inteligencji:  Mają niezwykłe poczucie rytmu  Lubią słuchać muzyki podczas każdego zajęcia  Zapamiętują to, co usłyszą  Umieją grać „ze słuchu”, czyli bez nut potrafią zagrać usłyszaną melodię  Często wystukują rytm o blat palcami, ołówkami i innymi przedmiotami.  Często uczą się gry na różnych instrumentach  Potrafią zapisać i odtworzyć melodię w postaci graficznej (nuty, tabulatury lub własne wymyślone zapisy)

15  Słuchać audiobook’ów w trakcie czytania książki (śledzić to, co czyta głos w audiobooku)  Uczyć się przy akompaniamencie muzyki w tle  Wymyślać rymowanki przy uczeniu się np. wzorów, regułek, dat, zasad pisowni, itp..  Układać melodie do tekstu, który mamy opanować, np. wiersza, regułki, danych ogólnych, streszczenia książki, itp.  Klaskać lub wybijać rytm w trakcie nauki  Śpiewać lub grać podczas nauki

16 Osoby z tym typem inteligencji:  w wyjątkowy sposób panują nad własnym ciałem,  panują nad przedmiotami, czyli rzadko coś im wypada z rąk  potrafią naśladować czynności innych ludzi,  są dobre w sportach,  trudno im wysiedzieć długo w bezruchu,  potrafią rysować, malować, majsterkować, lepić, rzeźbić, szyć, itp.

17  Ucząc się poruszać się, tańczyć, chodzić do rytmu  Pisać notatki w trakcie nauki  Podczas nauki odgrywać sceny w wyobraźni  Gestykulować podczas nauki  Wyobrażać sobie ruch, zachowanie bohatera, o którym czytasz  Brać udział w różnych formach ruchowych  Zgłaszać się do odpowiedzi przy tablicy  Odgrywać role czytając lekturę lub ucząc się wiersza

18  Osoby z tym typem inteligencji:  Koncentrują się na myśleniu przyczynowo-skutkowym,  Potrafią szybko rozwiązywać zawiłe problemy,  Są dokładne, systematyczne, zorganizowane i cierpliwe,  Są dociekliwe w docieraniu do rozwiązania,  Lubią rozwiązywać łamigłówki i zagadki  Nie mają problemów z liczeniem w pamięci  Lubią gry i zabawy wymagające myślenia abstrakcyjnego i strategicznego np. szachy, warcaby

19  Bawić się cyframi i liczbami, rozwiązując sudoku lub inne łamigłówki logiczne  Bawić się w zgadywanie przewidywanego rezultatu różnych sytuacji  Każde zadanie wykonywać krok po kroku  Grać w gry logiczne na swoim komputerze  Wykorzystywać matematykę w nauce innych przedmiotów  Analizować i interpretować dane  Korzystać z arkusza kalkulacyjnego

20  Osoby z tym typem inteligencji:  Łatwo wyrażają swoje myśli w słowach  Mają dobrą dykcję oraz wymowę  Zapamiętują informacje słowne  Łatwo opanowują języki obce  Lubią czytać książki  Potrafią dobrze pisać wypracowania  Lubią opowiadać dowcipy i historyjki  Lubią recytować łamańce językowe  Posiadają duży zasób słów

21  często bawić się w gry słowne (np. Scrabble, anagramy, krzyżówki)  stwórzyć klub czytelniczy w swojej szkole  organizować warsztaty pisania kreatywnego  nagrywać to co mówią inni, a następnie słuchać tego co nagrałeś  regularnie odwiedzać biblioteki i księgarnie  czytać przynajmniej jedną książkę w tygodniu  stworzyć klub mówców  przygotować dziesięciominutowe swobodne przemówienie przy okazji jakiegoś spotkania lub z okazji jakiegoś święta

22  Osoby z tymi typami inteligencji:  Mają łatwości z nawiązywaniem znajomości (interpersonalna)  Lepiej rozumieją przeżycia swoje i innych osób oraz lepiej sobie radzą ze swoimi i innych ludzi emocjami (inter i intrapersonalna)  Posiadają umiejętność wyrażania emocji w sposób werbalny i niewerbalny oraz odczytywania stanów emocjonalnych innych osób (interpesonalna)  Posiadają zdolność do wprowadzania się w stany emocjonalne sprzyjające rozwiązywaniu problemów (intrapersonalna)  Potrafią uczyć się na swoich błędach (intrapersonalna)

23 Intrapersonalną (skierowaną na siebie)  Pracować nad własną samo-świadomością  Nie ukrywać swoich „gorących punktów”  Pracować indywidualnie z coach’em  Uczyć się indywidualnie Interpersonalną (skierowaną na innych)  Brać udział w grupowych szkoleniach i seminariach  Wyrozumiale wysłuchiwać problemów innych  Zapisać się i pracować w różnych klubach  Uczyć się w grupie

24 Uczniowie klas drugich Gimnazjum nr 2 w Zgierzu twierdzą, że:  znajomość języków obcych jest podstawową umiejętnością, każdego młodego człowieka.  dobra znajomość języka obcego wzmacnia poczucie własnej wartości  W przyszłej pracy będzie konieczna znajomość przynajmniej jednego języka obcego.  Znajomość języka jest niezbędna również w podróży, w kontaktach z innymi ludźmi, do uzyskania obcojęzycznych informacji z Internetu czy zrozumienia obcojęzycznego programu w telewizji.

25

26

27

28  W ułatwieniu procesu uczenia się niezwykle ważne jest, żeby każda informacja była i n t e r e s u j ą c a.  Im bardziej zwariowane skojarzenie, tym szybciej ją zapamiętamy.  Ucząc się, powinniśmy także uświadomić sobie korzyści, jakie przyniesie nam zdobycie tej wiedzy.  Dokonajmy wizualizacji tego (wyobraźmy sobie to), co zyskamy, przyswajając sobie dane umiejętności i wiadomości.

29 Samuel Jahnson powiedział: „Sztuka pamięci to nic innego jak sztuka uwagi”  Psychologia poznania udowodniła, że zapamiętujemy  40% tego co słyszymy,  50% tego co widzimy,  70% tego co jednocześnie widzimy i słyszymy,  90% tego, czego sami doświadczamy.  Należy zauważyć, że prymusami w szkole są ci, którzy tłumaczą lekcje kolegom. Dlatego znakomitym sposobem zapamiętywania jest robienie sobie samemu wykładu dotyczącego wiadomości, które musimy przyswoić.

30  To łacińskie powiedzenie oznacza – „Powtarzanie jest matką uczenia się”.  Krzywa zapamiętywania pokazuje, że po kilku miesiącach, jeśli się nie powtarza materiału w głowie zostaje nam najwyżej 20% poprzednio dobrze opanowanego materiału.  Zapamiętaj!! Po krótkim (wystarczy nawet tylko kilka minut) powtórzeniu, następnego dnia, potem po tygodniu i jeszcze raz po miesiącu i po 6 miesiącach – pamiętamy nawet 90%.  Dlatego utrwalajmy materiał, a pozostanie z nami na długo.

31  Zanim zaczniemy się uczyć, warto jest się do tego właściwie przygotować. Każdy z nas powinien uprawiać jakiś sport. Najlepiej by było, aby urozmaicić wszystkie siedem dni w tygodniu, tzn. w każdy dzień powinno się robić coś innego.  Regularny trening dotlenia nasz mózg, dzięki czemu myślimy szybciej, sprawniej i jesteśmy bardziej kreatywni. Pamiętając jednocześnie, żeby nie był to trening zbyt intensywny.  Bardzo przydatne są także wszelkie ćwiczenia relaksacyjne.  Aby przyswoić sobie nowy materiał niezbędna jest koncentracja uwagi – to najważniejszy element w procesie zapamiętywania informacji. Koncentracja jest to utrzymywanie myśli na tym samym obiekcie w pewnym okresie czasu.

32 Oto kilka ćwiczeń, które pozwolą nam poprawić koncentrację:  Oddychanie przemienne: (powtórzyć kilka razy) X - 4X - 2X wdech zatrzymanie wydech np. 2 sek 8 sek 4 sek Kciukiem zatykamy prawą dziurkę nosa, palcem serdecznym lewą, a wskazujący i środkowy są lekko ugięte między brwiami.  Most Wyobraźmy sobie most, na którym spacerujemy w jedną i drugą stronę.  Masaż Najpierw masujemy skronie i czoło, potem kostny kontur za uszami – dwa niewielkie wybrzuszenia za małżowiną uszną, a następnie kończymy masowaniem szyi i karku.

33 Aleksander Jabłoński Ib Piotr Przygoda IIa Patryk Chojnacki IIa Piotr Bednarek IIa Rok szkolny 2012/2013


Pobierz ppt "Jak skutecznie uczyć się języków obcych? 2012/2013 Projekt edukacyjny zrealizowany pod opieką mgr Małgorzaty Stasińskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google