Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liceum ogólnokształcące – profil policyjny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liceum ogólnokształcące – profil policyjny"— Zapis prezentacji:

1 Liceum ogólnokształcące – profil policyjny
3 lata nauki w szkole

2 Dlaczego tak jest????? Zakres programowy obejmuje przedmioty rozszerzone: j, angielski, wiedza społeczeństwie, historia, PO/ wybrane zagadnienia bezpieczeństwa publicznego/, które są brane pod uwagę na egzaminie do służb mundurowych. W ramach wychowania fizycznego uczniowie biorą udział w zajęciach pływania / basen miejski/ oraz w II klasie biorą udział w 10-dniowym obozie sprawności.

3 Co dalej po szkole? Służby mundurowe Żołnierz Policjant Strażak
Marynarz Służby ochrony Pracownik wywiadu Detektyw Pracownik ochrony

4 Policjant Zawody pokrewne: Detektyw, agent ochrony mienia i osób, strażnik miejski, strażnik więzienny. Kto to jest policjant? Jest to funkcjonariusz powołany do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wykrywa przestępstwa kryminalne i zapobiega im, poszukuje osób zaginionych i ściga osoby poszukiwane, wykonuje zadania zmierzające do utrzymania bezpieczeństwa publicznego w sytuacjach ekstremalnych, takich jak: zagrożenie lub naruszenie porządku i bezpieczeństwa publicznego, klęski żywiołowe lub katastrofy. Zwalcza terroryzm, unieszkodliwia osoby i grupy terrorystyczne. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku na drogach publicznych, terytorialnych wodach morskich i śródlądowych, na terenie lotnisk oraz obszarach kolejowych.

5 Policjant Zadania, które policjant powinien wykonywać są różne w zależności od pełnionej funkcji i miejsca zajmowanego w hierarchii organizacyjnej W policji występują trzy rodzaje służb: służba kryminalna obejmująca piony: operacyjno–rozpoznawczy, dochodzeniowo-śledczy, techniki kryminalistyczne i techniki operacyjne, służba prewencji (w tym ruchu drogowego) -służba logistyczna zapewniająca środki do realizacji zadań służbom kryminalnym i prewencji (zaopatrzenie, łączność, kadry, finanse itp.).

6 Do głównych zadań OPP i SPPP należą:
1/ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie trwania legalnych zgromadzeń i imprez masowych 2/przywracanie porządku publicznego w przypadku zbiorowego naruszenia prawa 3/ochrona porządku publicznego w przypadku konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych oraz katastrof i klęsk żywiołowych 4/prowadzenie pościgów za niebezpiecznymi przestępcami. OPP- oddziały prewencji policji SPPP- samodzielne pododdziały prewencji policji

7 Czynności: Badanie kryminalistyczne dowodów (śladów) ujawnionych na miejscu zdarzenia, bieganie, kierowanie ruchem drogowym, ochranianie, odpowiadanie na telefony i alarmy, patrolowanie, pobieranie odcisków palców, prowadzenie pojazdu, prowadzenie śledztwa, negocjacji, rozpatrywanie zażaleń, sporządzanie raportów, sprawdzanie dokumentów, stosowanie środków przymusu bezpośredniego (użycie broni palnej, kajdanek, pałek służbowych oraz siły fizycznej), strzelanie, szkolenie, ściganie podejrzanych, zatrzymywanie podejrzanych, zeznawanie.

8 Jak zostać policjantem?
I ścieżka: możesz najpierw zostać przyjęty do służby i zacząć pracę i szkolenia specjalistyczne/ Program Rekrut służba kandydacka w oddziałach prewencji/ II ścieżka: możesz ukończyć studia cywilne i dopiero pomyśleć o karierze w policji/ preferowane kierunki: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne ,informatyka, ekonomia/.

9 Jak zostać policjantem?
III ścieżka Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie: / po ukończeniu studiów uzyskuje absolwent stopień oficera/ Pracujący policjanci : Powinni posiadać świadectwo dojrzałości Mieć pozytywną opinię służbową W roku ubiegania się na studia nie przekroczyć 36 lat Odbyć przeszkolenie na poziomie przynajmniej podoficerskim lub złożyć dokumenty o egzaminie podoficerskim.

10 Jak zostać policjantem
Jak zostać policjantem? Informacje dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych ETAP I: Test sprawności fizycznej/ rzut piłką lekarską, wyskok dosiężny,, bieg z przewrotem, bieg na 60m i 300m/- najlepsi przechodzą do następnego etapu, testy psychologiczne /potrzebne jest zaświadczenie potwierdzające zdolność do przystąpienia do ćwiczeń fizycznych/, ETAP II: Test z języka obcego/ angielski, niemiecki, rosyjski, francuski/ ETAP III: Test się z 51 zadań wielokrotnego wyboru (25 zadań z geografii oraz 26 zadań z historii albo wiedzy o społeczeństwie ETAP IV Wywiad zorganizowany Rozmowa kwalifikacyjna ,na której omawia się wyniki egzaminu i przedstawia predyspozycje i motywację do pracy w policji. Kandydaci pracujący w policji nie przechodzą etapu III, ale muszą przejść test z wiedzy policyjnej, uwzględniający deklarowaną specjalizację studiów z zakresu szkoły podoficerskiej.

11 Jak zostać policjantem?
Program studiów obejmuje dziedziny wiedzy i umiejętności z zakresu: Technik kryminalistycznych i operacyjnych Teorii pracy operacyjno- rozpoznawczej Taktyki zwalczania przestępczości pospolitej, gospodarczej, zorganizowanej Kryminologię i prewencję, Prewencję kryminalną Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Łączność Organizację i kierowanie w policji Organizację działań specjalnych oraz szkolenie strzeleckie.

12 Jak zostać policjantem?/ program studiów/
Procedury administracyjne i prawne: Prawo karne Prawo wykroczeń Prawo administracyjne Prawo policyjne Przedmioty ogólne: Socjologia Psychologia Etyka Logika Współczesne doktryny polityczne

13 W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE
KRYTERIA KWALIFIKACJI NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE L.p. Kierunek studiów Konkurs świadectw dojrzałości – „nowa matura” % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości * Uwzględniane przedmioty Przedmioty obowiązkowe Przedmioty do wyboru (dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej)** 1. 2. „Administracja” „Bezpieczeństwo wewnętrzne” 1. Język polski 2. Język obcy nowożytny*** 1. Geografia albo 2. Historia 3. Matematyka 4. Wiedza o społeczeństwie

14 Droga do zdobycia zawodu:
PROCEDURA REKRUTACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Planowane przyjęcia do służby w Policji w następujących jednostkach: Oddział Prewencji Policji w Olsztynie oraz komendy powiatowe/miejskie Policji w województwie warmińsko-mazurskim Terminy i limity przyjęć do służby w Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zostaną wskazane na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl) po określeniu ich przez Komendanta Głównego Policji.     

15 Droga do zdobycia zawodu:
SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ: - obywatel polski o nieposzlakowanej opinii - nie karany i korzystający z pełni praw publicznych - posiadający co najmniej średnie wykształcenie* - posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach    uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej,    której gotów   jest się podporządkować  - ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do     służby wojskowej *Komendant Wojewódzki (Stołeczny) Policji może wyrazić zgodę na przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego, jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat posiada szczególne predyspozycje do służby w Policji.               OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI              POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY : - pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do   Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie - (należy wskazać    jednostkę Policji) - wypełniony kwestionariusz osobowy - odręcznie napisany życiorys - dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje   zawodowe - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu) - dokumenty potwierdzające posiadane preferencje do służby w Policji -   (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu) - dokumenty potwierdzające uregulowany stosunek do służby   wojskowej np. książeczka wojskowa – dotyczy mężczyzn -   (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu) Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa i świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby kandydat składa w jednostce Policji wskazanej przez pracownika komórki ds. doboru w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej (miejskiej lub rejonowej) Policji.

16 Droga do zdobycia zawodu:
Test wiedzy jest realizowany w formie testu składającego się z 40 pytań, do każdego z pytań zaproponowano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa, za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania równa jest 40, test ma charakter rankingowy, w teście sprawdzane są dziedziny wiedzy dotyczące funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

17 Droga do zdobycia zawodu:
Szkoły podoficerskie: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Szkoła Policji w Katowicach Szkoła Policji w Pile Szkoła Policji w Słupsku Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie / dla osób pracujących odbywają się szkolenia na stopień aspiranta oraz podoficera/

18 Droga do zdobycia Droga do zdobycia zawodu:
Program Rekrut : Rozmowa wstępna/ sprawdzenie danych zawartych w złożonym przez kandydata kwestionariuszu Test wiedzy obejmujący 40 pytań z zakresu administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego oraz wiedzy o społeczeństwie Test sprawności fizycznej/ na szybkość, zwinność i wytrzymałość/ Test psychologiczny Multi Select- bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata Wywiad zorganizowany- ocenia umiejętność formułowania myśli, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, autoprezentację oraz motywację do podjęcia służby w Policji Komisja lekarska ocenia zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. /www.praca.policja.pl/

19 Policjant Program szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów biorących udział w programie "Rekrut" kompleksowo przygotowuje policjanta (teoretycznie i praktycznie)  do wykonywania zadań służbowych  na poziomie podstawowym w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych patrolowo - interwencyjnych i oddziałach prewencji Policji. Na szkolenie zawodowe podstawowe kierowani są policjanci, którzy przeszli pozytywnie procedurę związaną z przyjęciem do Policji, w tym wykazali się wiedzą między innymi z zakresu: administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania Policji oraz złożyli ślubowanie policyjne, a także odbyli w jednostkach macierzystych Policji szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych i posiadają "Poświadczenie Bezpieczeństwa", upoważniające ich do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą "Poufne".

20 Policjant AWANSE W STOPNIACH SŁUŻBOWYCH: Szeregowi Podoficerowie
Aspiranci Oficerowie

21 Urządzenia i narzędzia stosowane w pracy policjanta
Podstawowy stosowany sprzęt służący do komunikacji, pojazdy różnego rodzaju (głównie samochody i motocykle), broń (w tym osobista broń palna), sprzęt ochrony osobistej (kamizelki kuloodporne, kaski, tarcze itp.), sprzęt do ujarzmiania i kontroli rozruchów (w tym kajdanki, pałki, świece dymne, gazy obezwładniające itp.).

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Liceum ogólnokształcące – profil policyjny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google