Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenia obowiązkowe zawodowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenia obowiązkowe zawodowe"— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenia obowiązkowe zawodowe
DR INŻ. AGNIESZKA PIETRZAK-RADWAN

2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to przejęcie zobowiązania przez zakładu ubezpieczeń do zapłaty określonego odszkodowania w wypadku wyrządzenia szkody przez ubezpieczonego

3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza ubezpieczonego przed obowiązkiem zapłaty odszkodowania osobie której ubezpieczony lub osoba za którą jest odpowiedzialny wyrządziła szkodę Aby stwierdzić, że jakaś osoba jest odpowiedzialna, tzn. zobowiązana do naprawienia szkody muszą być spełnione następujące warunki Zaistnienie, powstanie szkody Szkoda musi być spowodowana działaniem lub zaniechaniem Musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy szkodą a działaniem lub zaniechaniem, z którym ustawa wiąże obowiązek odszkodowawczy

4 Dwie główne przyczyny powstania obowiązku zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
konieczność ochrony interesów korporacyjnych szeroko pojętą ochronę interesów konsumentów (funkcja gwarancyjna) W wypadku korporacji również pozyskanie zaufania na rynku oraz bezpieczeństwo finansowe członków danej korporacji

5 Ubezpieczenia obowiązkowe
Charakterystyczne dla ubezpieczeń obowiązkowych jest: zakres określa prawo nie można dobrowolnie zawężać zakresu ubezpieczenia nie można wprowadzać dodatkowych wyłączeń bardzo często podana jest suma gwarancyjna, na którą należy się ubezpieczyć (jeśli ktoś uzna, że jest to za niski limit, to może wykupić ubezpieczenie z wyższą sumą gwarancyjną) żaden zakład ubezpieczeń, prowadzący działalność w zakresie danych ubezpieczeń obowiązkowych, nie może odmówić zawarcia tej umowy ubezpieczenia obowiązkowego

6 Ubezpieczenia obowiązkowe
Art Ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia Art. 4. Ubezpieczeniami obowiązkowymi są: 1) ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 2) ubezpieczenie OC rolników 3) ubezpieczeniem budynków rolniczych 4) ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia

7 Ubezpieczenia obowiązkowe
Art Obowiązkowymi ubezpieczeniami, o których mowa w art. 4 pkt 4, jest odpowiedzialność cywilna podmiotów objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone przy: wykonywaniu czynności wykonywaniu zawodu prowadzeniu działalności będące następstwem wad produktu określona w ustawie wprowadzającej dany obowiązek lub umowie międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską

8 Ubezpieczenia obowiązkowe
W obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej do ochrony wchodzą dwa modele: odpowiedzialność deliktowa (za czyn niedozwolony) i odpowiedzialność kontraktowa (wynikająca z umowy)

9 Ubezpieczenia obowiązkowe
Czyn niedozwolony oznacza działanie wyrządzające szkodę innej osobie i nie zawsze musi to być działanie zawinione

10 Ubezpieczenia obowiązkowe
Często działanie ludzkie kwalifikowane jako czyn niedozwolony jest mylnie utożsamiany z czynem zabronionym, który jest kategorią odpowiadającą opisowi zachowania określonego w ustawie odpowiedzialności karnej. Czyn ten bowiem stanowi przestępstwo i jest zagrożony sankcją karną

11 Ubezpieczenia obowiązkowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej chroni przed szkodami z tytułu popełnienia błędu w sztuce przez ubezpieczonego, od którego można spodziewać się wysokiego stopnia staranności przy wykonywaniu czynności zawodowych (w przeciwieństwie do każdego młodego kierowcy, który siada za kierownicę) W tym przypadku potencjalnym poszkodowanym jest klient ubezpieczonego a nie każda osoba postronna

12 Ubezpieczenia obowiązkowe
Regułą w przypadku obowiązkowej odpowiedzialności zawodowej jest odpowiedzialność na zasadzie art. 471 k.c. (kontraktowa) a tylko w wyjątkowych sytuacjach możliwa jest odpowiedzialność na zasadzie art. 415 k.c. gdy przykładowo pełnomocnik świadomie i w celu wyrządzenia szkody udziela wprowadzającej w błąd porady prawnej

13 Ubezpieczenia obowiązkowe
Dla powstania odpowiedzialności deliktowej istotne jest aby wyrządzenie szkody nastąpiło w wyniku naruszenie ogólnych, powszechnie obowiązujących nakazów i zakazów, ciążących na każdym podmiocie prawa, które wynikają z powszechnie obowiązujących norm prawnych oraz z zasad współżycia społecznego

14 Ubezpieczenia obowiązkowe
Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej zawodowej, obejmuje również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność Art. 11 ust. 2 UoUO

15 Ubezpieczenia obowiązkowe
Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych zawodowych odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa Art. 11 ust. 3 UoUO

16 Ubezpieczenia obowiązkowe
Regres przysługuje także, jeżeli szkoda wyrządzona została przez sprawcę pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu art. 6 ustawy z 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Art. 11 ust. 3 UoUO

17 Deregulacja zawodów – I transza
Adwokat Radca Prawny Notariusz Komornik Syndyk Urzędnik sądowy i prokuratury Doradca zawodowy Geodeta Instruktor nauki jazdy i egzaminator Detektyw Pracownik ochrony fizycznej Taksówkarz Przewodnik turystyczny Instruktor sportu Trener klasy I i II oraz mistrzowskiej Dyplomowany bibliotekarz Pracownik informacji naukowej Spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych Mechanik wiertni w zakładach górniczych Niektóre zawody związane z żeglugą śródlądową Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów Dz.U poz. 829

18 Deregulacja zawodów – II transza
Urbanista Architekt i inżynier budowlany Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradca podatkowy Biegły rewident Broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny Agent ubezpieczeniowy Aktuariusz Agent celny Przyjmujący zakłady wzajemne Prowadzący kolektury gier liczbowych Zwrotniczy, mostowniczy, dróżnik obchodowy Rzeczoznawca samochodowy Diagnosta (badania techniczne pojazdów) Prowadzenie ruchu na liniach metra oraz pojazdów kolejowych metra Nurek I,II,III, IV i Saturowany Kierownik prac podwodnych Operator systemów nurkowych Oficer mechanik Pilot morski i pełnomorski Szyper w żegludze morskiej i rybołówstwa morskiego

19 Deregulacja zawodów – II transza
Maszynista specjalistycznych dźwignic kolejowych Konserwator specjalistycznych dźwignic kolejowych Pilot samolotowy zawodowy i liniowy Pilot śmigłowcowy zawodowy i liniowy Pilot wiatrakowcowy zawodowy Pilot sterowcowy zawodowy Pilot balonu wolnego Pilot szybowcowy Radiooperator pokładowy Technik- mechanik lotniczych Technik awionik Dyspozytor lotniczy Mechanik pokładowy Skoczek spadochronowy Nawigator lotniczy Mechanik poświadczenia obsługi technicznej statku powietrznego Ustawa z dnia 9 maja 2014 r o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Dz.U poz. 1576

20 Deregulacja zawodów – III transza
Strażak Inżynier pożarnictwa Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pracownik artystyczny Muzealnik Makler papierów wartościowych Doradca inwestycyjny Makler giełd towarowych Stanowiska mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczoznawca jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych Rzecznik patentowy Rusznikarz Konserwator zabytków ruchomych i nieruchomych Konserwator zabytkowej zieleni Tłumacz przysięgły Zawody geologiczne Projekt

21 Ubezpieczenia obowiązkowe – wybranych grup zawodowych
OC agentów ubezpieczeniowych OC brokerów ubezpieczeniowych OC adwokatów OC radców prawnych OC komorników sądowych OC prowadzącego biuro rachunkowe OC doradców podatkowych OC zarządców nieruchomości OC organizatorów imprez masowych

22 Pośrednictwo ubezpieczeniowe
Pośrednictwo ubezpieczeniowe nie jest działalnością ubezpieczeniową, aczkolwiek wykazuje z tą działalnością liczne związki funkcjonalne

23 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Agent działa w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń jest on stałym reprezentantem interesów danego ubezpieczyciela

24 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Czynności agencyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę fizyczną która spełnia łącznie następujące warunki: posiada pełną zdolność do czynności prawnych nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo: przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych posiada co najmniej średnie wykształcenie rezygnacja z obligatoryjnego szkolenia dla kandydatów i pozostawienie jedynie sprawdzianu wiedzy w formie egzaminu organizowanego przez zakład ubezpieczeń

25 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania (Dz.U. z 2005r. nr 125, poz. 1053) uchylony

26 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz.U. z 2005 r. nr 122, poz. 1027)

27 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego, wykonującego czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych Objęte są również szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne

28 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Czynności agencyjne pozyskiwanie klientów wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia (bezpośrednia reklama zakładu ubezpieczeń, wyszukiwanie i selekcję klientów, negocjowanie warunków, wyjaśnianie poszczególnych klauzul) zawieranie umów ubezpieczenia uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia uczestniczenie w sprawach o odszkodowanie organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych

29 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Czynności te zostały wymienione taksatywnie, z czego wynika, że katalog ten ma charakter zamknięty Jednak zakres czynności agencyjnych zależy od treści konkretnej umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń

30 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub osobom, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne polegających na zapłacie kar umownych  powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzonych przez ubezpieczonego lub osobę, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi lub osobie, z którą ubezpieczony lub osoba, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, pozostaje we wspólnym pożyciu

31 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
0bowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową w tym samym dziale ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń

32 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, z możliwością umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń o kwotę nieprzekraczającą równowartości 10 % wartości należnego odszkodowania

33 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Kontrolę nad wykonaniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC sprawuje KNF

34 Ubezpieczenie OC agentów ubezpieczeniowych
Multiagent, który nie spełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, jest obowiązany wnieść opłatę na rzecz budżetu państwa w wysokości stanowiącej równowartość 1000 euro, obliczoną w złotych według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 1 każdego roku. Wniesienie opłaty nie zwalnia jednak z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC

35 Pośrednik ubezpieczeniowy
Ustawa oddziela całkowicie agenta od brokera W konsekwencji agent ubezpieczeniowy nie może wykonywać działalności brokerskiej ani czynności brokerskich nawet jednorazowo Nie ma żadnych przeszkód co do tego, aby agent ubezpieczeniowy wykonywał inną, oczywiście poza działalnością brokerską, działalność gospodarczą lub zawodową

36 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
Broker działa w imieniu i na rzecz osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej wykonuje on z reguły pośrednictwo o charakterze doraźnym

37 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
W stosunku do brokerów, inaczej aniżeli w przypadku agentów, ustawa utrzymała wymóg posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego

38 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
Zezwolenie wydaje się na wniosek osoby fizycznej która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo: przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe daje rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej posiada co najmniej średnie wykształcenie

39 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych odpowiednio do zakresu działalności lub uzyskała zwolnienie z egzaminu (zdany egzaminy na uznanych przez komisję studiach, a od ich ukończenia nie upłynęło więcej niż 3 lata) posiada co najmniej 2-letnie 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 8 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

40 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności brokerskich (Dz. U. z 2005 r., Nr 122, poz. 1028)

41 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna brokera ubezpieczeniowego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej

42 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
Czynności brokerskie wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia (wyszukiwanie i selekcję zakładów ubezpieczeń, negocjowanie warunków, wyjaśnianie poszczególnych klauzul) uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia uczestniczenie w sprawach o odszkodowanie organizowanie i nadzorowanie czynności brokerskich

43 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
Czynności brokerskie zostały wymienione taksatywnie, z czego wynika, że katalog ten ma charakter zamknięty Zakres czynności brokerskich zależy od treści konkretnej umowy zawartej z ubezpieczającym

44 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:  wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub osobom, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie polegających na zapłacie kar umownych  powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzonych przez ubezpieczonego lub osobę, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi lub osobie, z którą ubezpieczony lub osoba, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie, pozostaje we wspólnym pożyciu   

45 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń

46 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, z możliwością umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń o kwotę nieprzekraczającą równowartości 10 % wartości należnego odszkodowania

47 Ubezpieczenie OC brokerów ubezpieczeniowych
Kara za brak ubezpieczenia obowiązkowego Broker nie może wykonywać czynności brokerskich

48 Ubezpieczenie OC adwokatów
Prawnik świadczący pomoc prawną, polegającą w szczególności na: udzielaniu porad prawnych sporządzaniu opinii prawnych opracowywaniu projektów aktów prawnych występowaniu przed sądami i urzędami

49 Ubezpieczenie OC adwokatów
Osoba fizyczna która: ukończyła studia prawnicze odbyła trzyletnią czteroletnią aplikację adwokacką złożyła egzamin adwokacki posiada pełnię praw publicznych O wpisie na listę adwokatów decydują Izby Adwokackie

50 Ubezpieczenie OC adwokatów
Ubezpieczenie OC adwokatów Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów (Dz. U r. nr 217 poz. 2134)

51 Ubezpieczenie OC adwokatów
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna adwokata za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności adwokata Obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego

52 Ubezpieczenie OC adwokatów
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy adwokatów, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru

53 Ubezpieczenie OC adwokatów
Obowiązek ubezpieczenia powstaje w ciągu 30 dni od dnia wpisu na listę adwokatów i nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania przez ubezpieczonego czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze

54 Ubezpieczenie OC adwokatów
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych euro Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta

55 Ubezpieczenie OC adwokatów
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań

56 Ubezpieczenie OC adwokatów
Kontrolę nad wykonaniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC sprawuje Okręgowa Izby Adwokacka Dziekani okręgowych rad adwokackich obowiązani są do składania Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku, w terminie do dnia 15 marca, sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym

57 Ubezpieczenie OC adwokatów
Prawnik zagraniczny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej, na zasadach obowiązujących adwokatów lub na zasadach obowiązujących radców prawnych, w zależności od tego, na którą listę jest wpisany

58 Ubezpieczenie OC adwokatów
Od obowiązku ubezpieczenia zwolnione są osoby, które wykażą, że objęte są ubezpieczeniem lub gwarancją zgodnie z przepisami swojego państwa macierzystego, a warunki i zakres tego ubezpieczenia lub gwarancji są równoważne warunkom i zakresowi ubezpieczenia obowiązującym w polskim prawie W przypadku gdy równoważność jest tylko częściowa, prawnik zagraniczny jest obowiązany zawrzeć umowę uzupełniającego ubezpieczenia lub uzupełniającej gwarancji

59 Ubezpieczenie OC adwokatów
Dowód ubezpieczenia lub gwarancji, prawnik zagraniczny obowiązany jest przedstawiać co roku organowi prowadzącemu listę, na którą jest wpisany Do przedkładanych dokumentów, jeżeli nie są sporządzone w języku polskim, należy załączyć ich tłumaczenie na język polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego

60 Ubezpieczenie OC adwokatów i radców prawnych
Zawodem pokrewnym do adwokata jest zawód radcy prawnego Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami jest możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy i pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym Radcowie mogą pozostawać w stosunku pracy (czego nie wolno adwokatom), natomiast nie mogą być obrońcami w sprawach karnych i karnoskarbowych (do czego mają prawo adwokaci)

61 Ubezpieczenie OC radców prawnych
Radca prawny Prawnik świadczący pomoc prawną, polegającą w szczególności na: udzielaniu porad prawnych sporządzaniu opinii prawnych opracowywaniu projektów aktów prawnych występowaniu przed sądami i urzędami

62 Ubezpieczenie OC radców prawnych
Osoba fizyczna która: ukończyła studia prawnicze odbyła trzyletnią aplikację radcowską złożyła egzamin radcowski posiada pełnię praw publicznych jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego O wpisie na listę radców prawnych decydują Izby Radców Prawnych

63 Ubezpieczenie OC radców prawnych
Ubezpieczenie OC radcy prawnego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U r. nr 217 poz. 2135)

64 Ubezpieczenie OC radców prawnych
Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna radcy prawnego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności radcy prawnego Obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego

65 Ubezpieczenie OC radców prawnych
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy radców prawnych także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru

66 Ubezpieczenie OC radców prawnych
Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu radcy prawnego Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych euro Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta

67 Ubezpieczenie OC radców prawnych
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań

68 Ubezpieczenie OC radców prawnych
Kontrolę nad wykonaniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC sprawuje Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych Dziekani rad okręgowych izb radców prawnych obowiązani są do składania Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku, w terminie do dnia 15 marca, sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym

69 Sumy gwarancyjne omawiane w prezentacji są minimalnymi sumami gwarancyjnymi wynikającymi z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla danego zawodu Niektóre zrzeszenia jak np. Izba Radców Prawnych, posiadają zawartą z zakładem ubezpieczeń umowę generalną, gdzie może być wyższa suma gwarancyjne oraz dodatkowe ubezpieczenia dobrowolne

70 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Komornik sądowy funkcjonariusz publiczny ściągający należność od dłużników na podstawie orzeczeń i pod kontrolą sądu

71 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Na stanowisko komornika może zostać powołana osoba, która: posiada obywatelstwo polskie ma pełną zdolność do czynności prawnych posiada nieposzlakowaną opinię nie była karana za przestępstwo karne lub skarbowe nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ukończyła wyższe studia prawnicze posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na pełnienie obowiązków komornika, którą ustala lekarz medycyny pracy

72 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
odbyła 2 letnią aplikację komorniczą złożyła egzamin komorniczy pracowała w charakterze asesora komorniczego co najmniej 2 lata ukończyła 26 lat Komornika powołuje Minister Sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby komorniczej

73 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Ubezpieczenie OC komornika sądowego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych (Dz. U r. nr 232 poz. 2326)

74 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna komorników sądowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z ich działalnością egzekucyjną Obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego

75 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Czynności komornicze: wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń wykonywanie innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych, (jeżeli podlegają wykonaniu bez klauzuli) wydanych na podstawie odrębnych przepisów sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem postepowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty

76 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
sprawowanie nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami (na wniosek organizatora licytacji) weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postepowaniach elektronicznych poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela zabezpieczanie spadku i sporządzanie inwentarza po spadkodawcy

77 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Podstawą wszystkich działań egzekucyjnych musi być prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty opatrzony klauzula wykonalności Dopiero wówczas może ruszyć cała procedura przymusowego ściągania należności

78 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Katalog rzeczy, które nigdy nie podlegają zajęciu komorniczemu: przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna, ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów np. art. 829 kpc

79 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych u dłużnika pobierającego periodyczną stałą pracę – pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej pracy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie

80 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz wyroby medyczne

81 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Nie podlegają również egzekucji sumy i świadczenia w naturze na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych, sumy przeznaczane przez Skarb Państwa na specjalne cele (np. stypendia), prawa niezbywalne (np. dożywocie), a w pewnych częściach świadczenia z ubezpieczeń osobowych, z odszkodowań i pomocy społecznej Ponadto nie można zająć świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych i przeznaczonych dla sierot zupełnych

82 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Z wynagrodzenia za prace komornik może zająć 3/5 wynagrodzenia na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych W przypadku egzekucji świadczeń innych niż alimentacyjne potrącenia mogą sięgnąć maksymalnie ½ wielkości wynagrodzenia Egzekucji nie podlega wynagrodzenie w najniższej ustawowej wysokości po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy Jeżeli pracownik zatrudniony jest na część etatu kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnemu

83 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Jeżeli egzekwowane są alimenty z emerytury lub renty, zająć można 2/3 dochodu w innych przypadkach tylko ¼ Renty i emerytury podlegają egzekucji już po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek i są wolne od zajęcia w części odpowiadającej 50% kwoty najniższej emerytury lub renty

84 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, albo pracownikowi wyrządzonych przez ubezpieczonego po odwołaniu komornika, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania działalności egzekucyjnej przed odwołaniem powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru

85 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu w którym komornik uzyskał prawo wykonywania czynności Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych euro Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta

86 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań

87 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Kontrolę nad wykonaniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC sprawuje Prezes sądu rejonowego, przy którym działa komornik O braku umowy ubezpieczenia Prezes sądu rejonowego zawiadamia Prezesa właściwego sądu okręgowego

88 Ubezpieczenie OC komorników sądowych
Za brak spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC komornik sądowy może zostać odwołany

89 Księgowy a doradca podatkowy
Doradca podatkowy jest uprawniony do: Samodzielnego uwierzytelnienia udzielonego pełnomocnictwa Reprezentacji w sprawie przed organem administracji publicznej Reprezentacji przez sądem – WSA, NSA Sporządzania opinii, porad i wyjaśnień w sprawach podatkowych i celnych

90 Ubezpieczenie OC prowadzących księgi rachunkowe
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności prowadzenia ksiąg rachunkowych Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.)

91 Ubezpieczenie OC prowadzących księgi rachunkowe
Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje certyfikat księgowy na wniosek osoby fizycznej, która Działalność tą mogą wykonywać przedsiębiorcy pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby które: ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości

92 Ubezpieczenie OC prowadzących księgi rachunkowe
spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: posiada trzyletnią praktykę w księgowości oraz wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość lub innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych posiada trzyletnią praktykę w księgowości i wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, posiada dwuletnią praktykę w księgowości i wykształcenie co najmniej średnie oraz złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy, zwany dalej „egzaminem”

93 Ubezpieczenie OC prowadzących księgi rachunkowe
Za praktykę w księgowości uważa się wykonywanie czynności zawodowych: na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, odpłatnej umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, umowy spółki prowadzenia własnej działalności gospodarczej

94 Ubezpieczenie OC prowadzących księgi rachunkowe
Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje certyfikat księgowy obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA - stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zostały uznane zgodnie z przepisami o zasadach uznawania nabytych w państwach macierzystych

95 Ubezpieczenie OC prowadzących księgi rachunkowe
Przedsiębiorcy prowadzący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością

96 Ubezpieczenie OC prowadzących księgi rachunkowe
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1576)

97 Ubezpieczenie OC prowadzących księgi rachunkowe
Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaną działalnością Ubezpieczenie obejmuje również osoby, z pomocą których podmiot prowadzący księgi rachunkowe wykonuje czynności zawodowe lub którym powierza ich wykonanie

98 Ubezpieczenie OC prowadzących księgi rachunkowe
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług w zakresie: prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczowego stanu aktywów i pasywów wyceny aktywów i pasywów sporządzania sprawozdań finansowych gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą

99 Ubezpieczenie OC prowadzących księgi rachunkowe
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, polegających na zapłacie kar umownych wyrządzonych przez ubezpieczonego po utracie uprawnień do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania działalności przed utratą tych uprawnień powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru

100 Ubezpieczenie OC prowadzących księgi rachunkowe
Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności zawodowych Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, z bez możliwością umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

101 Ubezpieczenie OC prowadzących księgi rachunkowe
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia i wynosi euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 5 000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności doradztwa podatkowego

102 Ubezpieczenie OC prowadzących księgi rachunkowe
Podmiot usługowo prowadzący księgi rachunkowe lub wykonywania czynności doradztwa podatkowego, za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzących księgi rachunkowe podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności

103 Ubezpieczenie OC doradców podatkowych
Doradca podatkowy wolny zawód zaufania publicznego Powołany 1 stycznia 1997 r. ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 213)

104 Ubezpieczenie OC doradców podatkowych
Doradcą podatkowym może zostać osoba fizyczna: posiada pełną zdolność do czynności prawnych jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego posiada wyższe wykształcenie odbyła w Polsce sześciomiesięczną dwuletnią praktykę zawodową złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w okresie lat od zdania egzaminu

105 Ubezpieczenie OC doradców podatkowych
Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności doradcy podatkowego są: osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych adwokaci i radcowie prawni biegli rewidenci

106 Ubezpieczenie OC doradców podatkowych
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (Dz.U. z 2003 r. nr 211, poz. 2065)

107 Ubezpieczenie OC doradców podatkowych
Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego Ubezpieczenie obejmuje również osoby, z pomocą których doradca podatkowy wykonuje czynności zawodowe lub którym powierza ich wykonanie

108 Ubezpieczenie OC doradców podatkowych
Czynności doradztwa podatkowego obejmują: udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych egzekucji administracyjnej

109 Ubezpieczenie OC doradców podatkowych
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, polegających na zapłacie kar umownych wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy doradców podatkowych lub po wykreśleniu z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania doradztwa podatkowego przed skreśleniem lub wykreśleniem powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru

110 Ubezpieczenie OC doradców podatkowych
Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności zawodowych Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, z bez możliwością umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

111 Ubezpieczenie OC doradców podatkowych
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych euro Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta

112 Ubezpieczenie OC doradców podatkowych
Kontrolę nad wykonaniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC sprawuje minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Krajowa Rada Doradców Podatkowych Krajowa Rada Doradców Podatkowych jest obowiązana do składania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych raz w roku, w terminie do dnia 15 marca, sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym

113 Ubezpieczenie OC doradców podatkowych
W przypadku niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilne podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe, w okresie braku ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z niedopełnienia tego obowiązku doradca podatkowy nie może wykonywać czynności doradztwa podatkowego

114 Ubezpieczenie OC doradców podatkowych
 Doradcy podatkowi za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilne podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną Karami dyscyplinarnymi są: upomnienie nagana zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 6 miesięcy do lat 3 zbawienie prawa wykonywania zawodu

115 Ubezpieczenie OC zarządców nieruchomości
Zarządca nieruchomości osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe zarządcy nieruchomości nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U nr 115, poz. 741 z późn. zm.), prowadząca działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami na własny rachunek i ryzyko

116 Ubezpieczenie OC zarządców nieruchomości
Zezwolenie wydaje się na wniosek osoby fizycznej która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe posiada wyższe wykształcenie ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami odbyła praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami

117 Ubezpieczenie OC zarządców nieruchomości
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 1616)

118 Ubezpieczenie OC zarządców nieruchomości
Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności: zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego bieżące administrowanie nieruchomością utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem uzasadnione inwestowanie w nieruchomość uchylono w art. 185

119 Ubezpieczenie OC zarządców nieruchomości
Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem zawodu ubezpieczeniem objęte są także szkody wynikające z umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej z stosunku do zakresu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

120 Ubezpieczenie OC zarządców nieruchomości
Zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

121 Ubezpieczenie OC zarządców nieruchomości
Jeżeli zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób

122 Ubezpieczenie OC zarządców nieruchomości
Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności zawodowych Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, z bez możliwością umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

123 Ubezpieczenie OC zarządców nieruchomości
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu polegających na zapłacie kar umownych powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru

124 Ubezpieczenie OC zarządców nieruchomości
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych euro Kwota ta ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta

125 Ubezpieczenie OC zarządców nieruchomości
Zarządca nieruchomości niewypełniający obowiązków zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podlega odpowiedzialności zawodowej przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej powołana przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa Uchylono w art. 195 ust. 3

126 Ubezpieczenie OC zarządców nieruchomości
Kary dyscyplinarne z tytułu odpowiedzialności zawodowej upomnienie nagana zawieszenie uprawnień zawodowych na okres od 3 miesięcy do 1 roku pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ponownego ubiegania się o ich nadanie pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ubiegania się o ponowne ich nadanie po upływie 3 lat od dnia ich pozbawienia

127 Ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych
USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U Nr 62 poz. 504 z późn. zm.

128 Ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych
Impreza masowa impreza masowa artystyczno-rozrywkową, masowa impreza sportowa, w tym mecz piłki nożnej Za wyjątkiem: organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach, organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami, organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych, sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym, zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników

129 Ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych
Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa - impreza o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć: na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1 000 w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500

130 Ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych
Masowa impreza sportowa - impreza masowa mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na: stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1 000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300 terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000

131 Ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych
W przypadku organizacji imprezy masowej zakwalifikowanej jako impreza masowa podwyższonego ryzyka liczby udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynoszą nie mniej niż: 300 - dla stadionu, innego obiektu niebędącego budynkiem lub terenu umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej 200 - dla hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej 200 - dla meczu piłki nożnej

132 Ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych
Ubezpieczenie OC Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U r. nr 54 poz. 323)

133 Ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych
Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna organizatorów imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny, za szkody wyrządzone w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, osobom w nich uczestniczącym Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań

134 Ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych
Organizator zapewnia: spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, sanitarnych i dotyczących ochrony przeciwpożarowej udział służb porządkowych, informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa pomoc medyczną zaplecze higieniczno-sanitarne wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej

135 Ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem polegających na zapłacie kar umownych powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru

136 Ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej wynosi równowartość w złotych: dla imprezy na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 2 000 miejsc – euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o euro dla imprezy w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1 000 miejsc – euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 1 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o euro

137 Ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej wynosi równowartość w złotych: dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 2 000 miejsc – euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o euro dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 miejsc – euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o euro

138 Ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych
Minimalna suma gwarancyjna dla masowej imprezy sportowej: dla imprezy organizowanej na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 2 000 miejsc – euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o euro dla imprezy organizowanej w hali sportowej lub w innym budynku, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 500 miejsc – euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o euro dla imprezy organizowanej na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 2 000 miejsc – euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o euro

139 Ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych
dla meczu piłki nożnej organizowanego na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 2 000 miejsc – euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o euro dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 2 000 miejsc – euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o euro dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku organizowanej w hali sportowej lub w innym budynku, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 miejsc – euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o euro

140 Ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych
dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 2 000 miejsc – euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o euro dla meczu piłki nożnej o podwyższonym ryzyku organizowanego na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 miejsc – 8150 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o euro Kwoty, ustalane są przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta

141 Ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych
Suma gwarancyjna dla masowej imprezy sportowej Stadion Narodowy EURO 2012 Mecz Polska – Grecja Frekwencja miejsc miejsc (każde kolejne 100 ponad miejsc) x = Euro x 4,1631 = zł

142 Ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych
Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny Organizator imprezy masowej zobowiązany jest do wystąpienia do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia

143 Ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych
Zorganizowanie imprezy masowej bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadzenie imprezy masowej wbrew wydanemu zakazowi podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 Zorganizowanie imprezy masowy przy nie zachowaniu wymogów i warunków bezpieczeństwa podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych Tej samej karze podlega, kto będąc członkiem służby porządkowej lub służby informacyjnej, przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając obowiązków spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa imprezy masowej

144 Ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych
Organizator imprezy masowej odpowiada za szkody obejmujące równowartość zniszczonego lub uszkodzonego mienia, które poniosły Policja, Żandarmeria Wojskowa, straż gminna (miejska), Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służba zdrowia, w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej

145 Ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych
Kierownik jednostki organizacyjnej (Policji, Żandarmerii Wojskowej, straży miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, służby zdrowia) przekazuje w terminie 14 dni od zaistnienia szkody organizatorowi imprezy masowej (do jego siedziby) wykaz, wraz z ustaloną wysokością poniesionej szkody i numerem rachunku bankowego oraz informacją o terminie i sposobie wypłaty odszkodowania Organizatorowi imprezy masowej wyznaczony jest termin na dokonanie wypłaty nie krótszy niż 7 dni oraz nie dłuższy niż 14 dni, liczony od dnia otrzymania przez organizatora imprezy masowej dokumentacji Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowań

146 Ubezpieczenie OC organizatorów imprez masowych
Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż zł


Pobierz ppt "Ubezpieczenia obowiązkowe zawodowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google