Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DR INŻ. AGNIESZKA PIETRZAK-RADWAN. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to przejęcie zobowiązania przez zakładu ubezpieczeń do zapłaty określonego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DR INŻ. AGNIESZKA PIETRZAK-RADWAN. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to przejęcie zobowiązania przez zakładu ubezpieczeń do zapłaty określonego."— Zapis prezentacji:

1 DR INŻ. AGNIESZKA PIETRZAK-RADWAN

2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to przejęcie zobowiązania przez zakładu ubezpieczeń do zapłaty określonego odszkodowania w wypadku wyrządzenia szkody przez ubezpieczonego 2

3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza ubezpieczonego przed obowiązkiem zapłaty odszkodowania osobie której ubezpieczony lub osoba za którą jest odpowiedzialny wyrządziła szkodę Aby stwierdzić, że jakaś osoba jest odpowiedzialna, tzn. zobowiązana do naprawienia szkody muszą być spełnione następujące warunki 1. Zaistnienie, powstanie szkody 2. Szkoda musi być spowodowana działaniem lub zaniechaniem 3. Musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy szkodą a działaniem lub zaniechaniem, z którym ustawa wiąże obowiązek odszkodowawczy 3

4 Dwie główne przyczyny powstania obowiązku zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 1. konieczność ochrony interesów korporacyjnych 2. szeroko pojętą ochronę interesów konsumentów (funkcja gwarancyjna) W wypadku korporacji również pozyskanie zaufania na rynku oraz bezpieczeństwo finansowe członków danej korporacji 4

5 Charakterystyczne dla ubezpieczeń obowiązkowych jest:  zakres określa prawo  nie można dobrowolnie zawężać zakresu ubezpieczenia  nie można wprowadzać dodatkowych wyłączeń  bardzo często podana jest suma gwarancyjna, na którą należy się ubezpieczyć (jeśli ktoś uzna, że jest to za niski limit, to może wykupić ubezpieczenie z wyższą sumą gwarancyjną)  żaden zakład ubezpieczeń, prowadzący działalność w zakresie danych ubezpieczeń obowiązkowych, nie może odmówić zawarcia tej umowy ubezpieczenia obowiązkowego 5

6 Art. 3. 1. Ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia Art. 4. Ubezpieczeniami obowiązkowymi są: 1) ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 2) ubezpieczenie OC rolników 3) ubezpieczeniem budynków rolniczych 4) ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia 6

7 Art. 11. 1. Obowiązkowymi ubezpieczeniami, o których mowa w art. 4 pkt 4, jest odpowiedzialność cywilna podmiotów objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone przy:  wykonywaniu czynności  wykonywaniu zawodu  prowadzeniu działalności  będące następstwem wad produktu określona w ustawie wprowadzającej dany obowiązek lub umowie międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską 7

8 W obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej do ochrony wchodzą dwa modele: odpowiedzialność deliktowa (za czyn niedozwolony) i odpowiedzialność kontraktowa (wynikająca z umowy) 8

9 Czyn niedozwolony oznacza działanie wyrządzające szkodę innej osobie i nie zawsze musi to być działanie zawinione 9

10 Często działanie ludzkie kwalifikowane jako czyn niedozwolony jest mylnie utożsamiany z czynem zabronionym, który jest kategorią odpowiadającą opisowi zachowania określonego w ustawie odpowiedzialności karnej. Czyn ten bowiem stanowi przestępstwo i jest zagrożony sankcją karną 10

11 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej chroni przed szkodami z tytułu popełnienia błędu w sztuce przez ubezpieczonego, od którego można spodziewać się wysokiego stopnia staranności przy wykonywaniu czynności zawodowych (w przeciwieństwie do każdego młodego kierowcy, który siada za kierownicę) W tym przypadku potencjalnym poszkodowanym jest klient ubezpieczonego a nie każda osoba postronna 11

12 Regułą w przypadku obowiązkowej odpowiedzialności zawodowej jest odpowiedzialność na zasadzie art. 471 k.c. (kontraktowa) a tylko w wyjątkowych sytuacjach możliwa jest odpowiedzialność na zasadzie art. 415 k.c. gdy przykładowo pełnomocnik świadomie i w celu wyrządzenia szkody udziela wprowadzającej w błąd porady prawnej 12

13 Dla powstania odpowiedzialności deliktowej istotne jest aby wyrządzenie szkody nastąpiło w wyniku naruszenie ogólnych, powszechnie obowiązujących nakazów i zakazów, ciążących na każdym podmiocie prawa, które wynikają z powszechnie obowiązujących norm prawnych oraz z zasad współżycia społecznego 13

14 Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej zawodowej, obejmuje również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność Art. 11 ust. 2 UoUO 14

15 Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych zawodowych odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa Art. 11 ust. 3 UoUO 15

16 Regres przysługuje także, jeżeli szkoda wyrządzona została przez sprawcę pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu art. 6 ustawy z 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Art. 11 ust. 3 UoUO 16

17 1. Adwokat 2. Radca Prawny 3. Notariusz 4. Komornik 5. Syndyk 6. Urzędnik sądowy i prokuratury 7. Doradca zawodowy 8. Geodeta 9. Instruktor nauki jazdy i egzaminator 10. Detektyw 11. Pracownik ochrony fizycznej 12. Taksówkarz 17 13. Przewodnik turystyczny 14. Instruktor sportu 15. Trener klasy I i II oraz mistrzowskiej 16. Dyplomowany bibliotekarz 17. Pracownik informacji naukowej 18. Spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych 19. Mechanik wiertni w zakładach górniczych 20. Niektóre zawody związane z żeglugą śródlądową Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów Dz.U. 2013 poz. 829

18 1. Urbanista 2. Architekt i inżynier budowlany 3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych 4. Doradca podatkowy 5. Biegły rewident 6. Broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny 7. Agent ubezpieczeniowy 8. Aktuariusz 9. Agent celny 10. Przyjmujący zakłady wzajemne 11. Prowadzący kolektury gier liczbowych 18 12. Zwrotniczy, mostowniczy, dróżnik obchodowy 13. Rzeczoznawca samochodowy 14. Diagnosta (badania techniczne pojazdów) 15. Prowadzenie ruchu na liniach metra oraz pojazdów kolejowych metra 16. Nurek I,II,III, IV i Saturowany 17. Kierownik prac podwodnych 18. Operator systemów nurkowych 19. Oficer mechanik 20. Pilot morski i pełnomorski 21. Szyper w żegludze morskiej i rybołówstwa morskiego

19 22. Maszynista specjalistycznych dźwignic kolejowych 23. Konserwator specjalistycznych dźwignic kolejowych 24. Pilot samolotowy zawodowy i liniowy 25. Pilot śmigłowcowy zawodowy i liniowy 26. Pilot wiatrakowcowy zawodowy 27. Pilot sterowcowy zawodowy 28. Pilot balonu wolnego 29. Pilot szybowcowy 30. Radiooperator pokładowy 31. Technik- mechanik lotniczych 19 32. Technik awionik 33. Dyspozytor lotniczy 34. Mechanik pokładowy 35. Skoczek spadochronowy 36. Nawigator lotniczy 37. Mechanik poświadczenia obsługi technicznej statku powietrznego Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Dz.U. 2014 poz. 1576

20 1. Strażak 2. Inżynier pożarnictwa 3. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 4. Pracownik artystyczny 5. Muzealnik 6. Makler papierów wartościowych 7. Doradca inwestycyjny 8. Makler giełd towarowych 9. Stanowiska mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej 20 10. Rzeczoznawca jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych 11. Rzecznik patentowy 12. Rusznikarz 13. Konserwator zabytków ruchomych i nieruchomych 14. Konserwator zabytkowej zieleni 15. Tłumacz przysięgły 16. Zawody geologiczne Projekt

21 1. OC agentów ubezpieczeniowych 2. OC brokerów ubezpieczeniowych 3. OC adwokatów 4. OC radców prawnych 5. OC komorników sądowych 6. OC prowadzącego biuro rachunkowe 7. OC doradców podatkowych 8. OC zarządców nieruchomości 9. OC organizatorów imprez masowych 21

22 Pośrednictwo ubezpieczeniowe nie jest działalnością ubezpieczeniową, aczkolwiek wykazuje z tą działalnością liczne związki funkcjonalne 22

23 Agent działa w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń jest on stałym reprezentantem interesów danego ubezpieczyciela 23

24 Czynności agencyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę fizyczną która spełnia łącznie następujące warunki: 1.posiada pełną zdolność do czynności prawnych 2.nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo: przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe 3.daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych 4.posiada co najmniej średnie wykształcenie 5.rezygnacja z obligatoryjnego szkolenia dla kandydatów i pozostawienie jedynie sprawdzianu wiedzy w formie egzaminu organizowanego przez zakład ubezpieczeń 24

25 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania (Dz.U. z 2005r. nr 125, poz. 1053) uchylony 25

26 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz.U. z 2005 r. nr 122, poz. 1027) 26

27 Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego, wykonującego czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych Objęte są również szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne 27

28 Czynności agencyjne pozyskiwanie klientów wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia (bezpośrednia reklama zakładu ubezpieczeń, wyszukiwanie i selekcję klientów, negocjowanie warunków, wyjaśnianie poszczególnych klauzul) zawieranie umów ubezpieczenia uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia uczestniczenie w sprawach o odszkodowanie organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych 28

29 Czynności te zostały wymienione taksatywnie, z czego wynika, że katalog ten ma charakter zamknięty Jednak zakres czynności agencyjnych zależy od treści konkretnej umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń 29

30 Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:  wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub osobom, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne  polegających na zapłacie kar umownych  powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru  polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzonych przez ubezpieczonego lub osobę, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi lub osobie, z którą ubezpieczony lub osoba, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, pozostaje we wspólnym pożyciu 30

31 0bowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową w tym samym dziale ubezpieczeń zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych 1.250.618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1.875.927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń 31

32 Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, z możliwością umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń o kwotę nieprzekraczającą równowartości 10 % wartości należnego odszkodowania 32

33 Kontrolę nad wykonaniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC sprawuje KNF 33

34 Multiagent, który nie spełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, jest obowiązany wnieść opłatę na rzecz budżetu państwa w wysokości stanowiącej równowartość 1000 euro, obliczoną w złotych według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 1 każdego roku. Wniesienie opłaty nie zwalnia jednak z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC 34

35 Ustawa oddziela całkowicie agenta od brokera W konsekwencji agent ubezpieczeniowy nie może wykonywać działalności brokerskiej ani czynności brokerskich nawet jednorazowo Nie ma żadnych przeszkód co do tego, aby agent ubezpieczeniowy wykonywał inną, oczywiście poza działalnością brokerską, działalność gospodarczą lub zawodową 35

36 Broker działa w imieniu i na rzecz osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej wykonuje on z reguły pośrednictwo o charakterze doraźnym 36

37 W stosunku do brokerów, inaczej aniżeli w przypadku agentów, ustawa utrzymała wymóg posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 37

38 Zezwolenie wydaje się na wniosek osoby fizycznej która: 1.posiada pełną zdolność do czynności prawnych 2.nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo: przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe 3.daje rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej 4.posiada co najmniej średnie wykształcenie 38

39 5.zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych odpowiednio do zakresu działalności lub uzyskała zwolnienie z egzaminu (zdany egzaminy na uznanych przez komisję studiach, a od ich ukończenia nie upłynęło więcej niż 3 lata) 6.posiada co najmniej 2-letnie 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 8 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej 7.zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej 39

40 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności brokerskich (Dz. U. z 2005 r., Nr 122, poz. 1028) 40

41 Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna brokera ubezpieczeniowego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej 41

42 Czynności brokerskie wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia (wyszukiwanie i selekcję zakładów ubezpieczeń, negocjowanie warunków, wyjaśnianie poszczególnych klauzul) uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia uczestniczenie w sprawach o odszkodowanie organizowanie i nadzorowanie czynności brokerskich 42

43 Czynności brokerskie zostały wymienione taksatywnie, z czego wynika, że katalog ten ma charakter zamknięty Zakres czynności brokerskich zależy od treści konkretnej umowy zawartej z ubezpieczającym 43

44 Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:  wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub osobom, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie  polegających na zapłacie kar umownych  powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru  polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzonych przez ubezpieczonego lub osobę, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi lub osobie, z którą ubezpieczony lub osoba, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności brokerskie, pozostaje we wspólnym pożyciu * 44

45 Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej Minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych 1.250.618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1.875.927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń 45

46 Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, z możliwością umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń o kwotę nieprzekraczającą równowartości 10 % wartości należnego odszkodowania 46

47 Kara za brak ubezpieczenia obowiązkowego Broker nie może wykonywać czynności brokerskich 47

48 Adwokat Prawnik świadczący pomoc prawną, polegającą w szczególności na: udzielaniu porad prawnych sporządzaniu opinii prawnych opracowywaniu projektów aktów prawnych występowaniu przed sądami i urzędami 48

49 Osoba fizyczna która: 1.ukończyła studia prawnicze 2.odbyła trzyletnią czteroletnią aplikację adwokacką 3.złożyła egzamin adwokacki 4.posiada pełnię praw publicznych O wpisie na listę adwokatów decydują Izby Adwokackie 49

50 Ubezpieczenie OC adwokatów Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów (Dz. U. 2003 r. nr 217 poz. 2134) 50

51 Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna adwokata za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności adwokata Obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego 51

52 Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 1. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem 2. wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy adwokatów, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem 3. powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru 52

53 Obowiązek ubezpieczenia powstaje w ciągu 30 dni od dnia wpisu na listę adwokatów i nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania przez ubezpieczonego czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze 53

54 Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta 54

55 Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań 55

56 Kontrolę nad wykonaniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC sprawuje Okręgowa Izby Adwokacka Dziekani okręgowych rad adwokackich obowiązani są do składania Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku, w terminie do dnia 15 marca, sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym 56

57 Prawnik zagraniczny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej, na zasadach obowiązujących adwokatów lub na zasadach obowiązujących radców prawnych, w zależności od tego, na którą listę jest wpisany 57

58 Od obowiązku ubezpieczenia zwolnione są osoby, które wykażą, że objęte są ubezpieczeniem lub gwarancją zgodnie z przepisami swojego państwa macierzystego, a warunki i zakres tego ubezpieczenia lub gwarancji są równoważne warunkom i zakresowi ubezpieczenia obowiązującym w polskim prawie W przypadku gdy równoważność jest tylko częściowa, prawnik zagraniczny jest obowiązany zawrzeć umowę uzupełniającego ubezpieczenia lub uzupełniającej gwarancji 58

59 Dowód ubezpieczenia lub gwarancji, prawnik zagraniczny obowiązany jest przedstawiać co roku organowi prowadzącemu listę, na którą jest wpisany Do przedkładanych dokumentów, jeżeli nie są sporządzone w języku polskim, należy załączyć ich tłumaczenie na język polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego 59

60 Zawodem pokrewnym do adwokata jest zawód radcy prawnego Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami jest możliwość świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy i pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym Radcowie mogą pozostawać w stosunku pracy (czego nie wolno adwokatom), natomiast nie mogą być obrońcami w sprawach karnych i karnoskarbowych (do czego mają prawo adwokaci) 60

61 Radca prawny Prawnik świadczący pomoc prawną, polegającą w szczególności na: udzielaniu porad prawnych sporządzaniu opinii prawnych opracowywaniu projektów aktów prawnych występowaniu przed sądami i urzędami 61

62 Osoba fizyczna która: 1.ukończyła studia prawnicze 2.odbyła trzyletnią aplikację radcowską 3.złożyła egzamin radcowski 4.posiada pełnię praw publicznych 5.jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego O wpisie na listę radców prawnych decydują Izby Radców Prawnych 62

63 Ubezpieczenie OC radcy prawnego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U. 2003 r. nr 217 poz. 2135) 63

64 Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna radcy prawnego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności radcy prawnego Obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego 64

65 Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 1. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem 2. wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy radców prawnych także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem 3. powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru 65

66 Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu radcy prawnego Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta 66

67 Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań 67

68 Kontrolę nad wykonaniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC sprawuje Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych Dziekani rad okręgowych izb radców prawnych obowiązani są do składania Ministrowi Sprawiedliwości raz w roku, w terminie do dnia 15 marca, sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym 68

69 Sumy gwarancyjne omawiane w prezentacji są minimalnymi sumami gwarancyjnymi wynikającymi z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla danego zawodu Niektóre zrzeszenia jak np. Izba Radców Prawnych, posiadają zawartą z zakładem ubezpieczeń umowę generalną, gdzie może być wyższa suma gwarancyjne oraz dodatkowe ubezpieczenia dobrowolne 69

70 Komornik sądowy funkcjonariusz publiczny ściągający należność od dłużników na podstawie orzeczeń i pod kontrolą sądu 70

71 Na stanowisko komornika może zostać powołana osoba, która: 1.posiada obywatelstwo polskie 2.ma pełną zdolność do czynności prawnych 3.posiada nieposzlakowaną opinię 4.nie była karana za przestępstwo karne lub skarbowe 5.nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe 6.ukończyła wyższe studia prawnicze 7.posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na pełnienie obowiązków komornika, którą ustala lekarz medycyny pracy 71

72 8. odbyła 2 letnią aplikację komorniczą 9. złożyła egzamin komorniczy 10. pracowała w charakterze asesora komorniczego co najmniej 2 lata 11. ukończyła 26 lat Komornika powołuje Minister Sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby komorniczej 72

73 Ubezpieczenie OC komornika sądowego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych (Dz. U. 2003 r. nr 232 poz. 2326) 73

74 Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna komorników sądowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z ich działalnością egzekucyjną Obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego 74

75 Czynności komornicze:  wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń  wykonywanie innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych, (jeżeli podlegają wykonaniu bez klauzuli) wydanych na podstawie odrębnych przepisów  sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem postepowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia  doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty 75

76  sprawowanie nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami (na wniosek organizatora licytacji)  weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postepowaniach elektronicznych  poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela  zabezpieczanie spadku i sporządzanie inwentarza po spadkodawcy 76

77 Podstawą wszystkich działań egzekucyjnych musi być prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty opatrzony klauzula wykonalności Dopiero wówczas może ruszyć cała procedura przymusowego ściągania należności 77

78 Katalog rzeczy, które nigdy nie podlegają zajęciu komorniczemu: przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna, ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów np. art. 829 kpc 78

79 narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych u dłużnika pobierającego periodyczną stałą pracę – pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej pracy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie 79

80 przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz wyroby medyczne 80

81 Nie podlegają również egzekucji sumy i świadczenia w naturze na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych, sumy przeznaczane przez Skarb Państwa na specjalne cele (np. stypendia), prawa niezbywalne (np. dożywocie), a w pewnych częściach świadczenia z ubezpieczeń osobowych, z odszkodowań i pomocy społecznej Ponadto nie można zająć świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych i przeznaczonych dla sierot zupełnych 81

82 Z wynagrodzenia za prace komornik może zająć 3/5 wynagrodzenia na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych W przypadku egzekucji świadczeń innych niż alimentacyjne potrącenia mogą sięgnąć maksymalnie ½ wielkości wynagrodzenia Egzekucji nie podlega wynagrodzenie w najniższej ustawowej wysokości po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy Jeżeli pracownik zatrudniony jest na część etatu kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnemu 82

83 Jeżeli egzekwowane są alimenty z emerytury lub renty, zająć można 2/3 dochodu w innych przypadkach tylko ¼ Renty i emerytury podlegają egzekucji już po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek i są wolne od zajęcia w części odpowiadającej 50% kwoty najniższej emerytury lub renty 83

84 Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 1. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, albo pracownikowi 2. wyrządzonych przez ubezpieczonego po odwołaniu komornika, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania działalności egzekucyjnej przed odwołaniem 3. powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru 84

85 Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu w którym komornik uzyskał prawo wykonywania czynności Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 100 000 euro Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta 85

86 Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań 86

87 Kontrolę nad wykonaniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC sprawuje Prezes sądu rejonowego, przy którym działa komornik O braku umowy ubezpieczenia Prezes sądu rejonowego zawiadamia Prezesa właściwego sądu okręgowego 87

88 Za brak spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC komornik sądowy może zostać odwołany 88

89 Doradca podatkowy jest uprawniony do: Samodzielnego uwierzytelnienia udzielonego pełnomocnictwa Reprezentacji w sprawie przed organem administracji publicznej Reprezentacji przez sądem – WSA, NSA Sporządzania opinii, porad i wyjaśnień w sprawach podatkowych i celnych 89

90 Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności prowadzenia ksiąg rachunkowych Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) 90

91 Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje certyfikat księgowy na wniosek osoby fizycznej, która Działalność tą mogą wykonywać przedsiębiorcy pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby które: 1.ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych 2.nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości 91

92 3.spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: a)posiada trzyletnią praktykę w księgowości oraz wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość lub innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych b)posiada trzyletnią praktykę w księgowości i wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, c)posiada dwuletnią praktykę w księgowości i wykształcenie co najmniej średnie oraz złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy, zwany dalej „egzaminem” 92

93 Za praktykę w księgowości uważa się wykonywanie czynności zawodowych: na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, odpłatnej umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, umowy spółki prowadzenia własnej działalności gospodarczej 93

94 Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje certyfikat księgowy obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA - stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zostały uznane zgodnie z przepisami o zasadach uznawania nabytych w państwach macierzystych 94

95 Przedsiębiorcy prowadzący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością 95

96 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1576) 96

97 Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaną działalnością Ubezpieczenie obejmuje również osoby, z pomocą których podmiot prowadzący księgi rachunkowe wykonuje czynności zawodowe lub którym powierza ich wykonanie 97

98 Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług w zakresie:  prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym  okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczowego stanu aktywów i pasywów  wyceny aktywów i pasywów  sporządzania sprawozdań finansowych  gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą 98

99 Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:  polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu,  polegających na zapłacie kar umownych  wyrządzonych przez ubezpieczonego po utracie uprawnień do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania działalności przed utratą tych uprawnień  powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru 99

100 Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności zawodowych Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, z bez możliwością umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 100

101 Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia i wynosi 15 000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego 10 000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 5 000 euro - jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności doradztwa podatkowego 101

102 Podmiot usługowo prowadzący księgi rachunkowe lub wykonywania czynności doradztwa podatkowego, za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzących księgi rachunkowe podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności 102

103 Doradca podatkowy wolny zawód zaufania publicznego Powołany 1 stycznia 1997 r. ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 213) 103

104 Doradcą podatkowym może zostać osoba fizyczna: 1.posiada pełną zdolność do czynności prawnych 2.jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego 3.posiada wyższe wykształcenie 4.odbyła w Polsce sześciomiesięczną dwuletnią praktykę zawodową 5.złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego 6.wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w okresie 3 lat od zdania egzaminu 104

105 Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności doradcy podatkowego są: 1.osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych 2.adwokaci i radcowie prawni 3.biegli rewidenci 105

106 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (Dz.U. z 2003 r. nr 211, poz. 2065) 106

107 Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego Ubezpieczenie obejmuje również osoby, z pomocą których doradca podatkowy wykonuje czynności zawodowe lub którym powierza ich wykonanie 107

108 Czynności doradztwa podatkowego obejmują: 1.udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami 2.prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie 3.sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie 4.reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych egzekucji administracyjnej 108

109 Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:  polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu,  polegających na zapłacie kar umownych  wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy doradców podatkowych lub po wykreśleniu z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania doradztwa podatkowego przed skreśleniem lub wykreśleniem  powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru 109

110 Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności zawodowych Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, z bez możliwością umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 110

111 Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 10 000 euro Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta 111

112 Kontrolę nad wykonaniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC sprawuje minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz Krajowa Rada Doradców Podatkowych Krajowa Rada Doradców Podatkowych jest obowiązana do składania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych raz w roku, w terminie do dnia 15 marca, sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym 112

113 W przypadku niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilne podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe, w okresie braku ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z niedopełnienia tego obowiązku doradca podatkowy nie może wykonywać czynności doradztwa podatkowego 113

114 Doradcy podatkowi za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilne podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną Karami dyscyplinarnymi są: 1.upomnienie 2.nagana 3.zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 6 miesięcy do lat 3 4.zbawienie prawa wykonywania zawodu 114

115 Zarządca nieruchomości osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe zarządcy nieruchomości nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 nr 115, poz. 741 z późn. zm.), prowadząca działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami na własny rachunek i ryzyko 115

116 Zezwolenie wydaje się na wniosek osoby fizycznej która: 1.posiada pełną zdolność do czynności prawnych 2.nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe 3.posiada wyższe wykształcenie 4.ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami 5.odbyła praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami 116

117 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 1616) 117

118 Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności: 1.zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości 2.zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości 3.zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego 4.bieżące administrowanie nieruchomością 5. utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem 6.uzasadnione inwestowanie w nieruchomość uchylono w art. 185 118

119 Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem zawodu ubezpieczeniem objęte są także szkody wynikające z umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej z stosunku do zakresu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 119

120 Zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 120

121 Jeżeli zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób 121

122 Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności zawodowych Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, z bez możliwością umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 122

123 Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:  polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu  polegających na zapłacie kar umownych  powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru 123

124 Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 50 000 euro Kwota ta ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta 124

125 Zarządca nieruchomości niewypełniający obowiązków zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podlega odpowiedzialności zawodowej przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej powołana przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa Uchylono w art. 195 ust. 3 125

126 Kary dyscyplinarne z tytułu odpowiedzialności zawodowej  upomnienie  nagana  zawieszenie uprawnień zawodowych na okres od 3 miesięcy do 1 roku  pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ponownego ubiegania się o ich nadanie  pozbawienie uprawnień zawodowych z możliwością ubiegania się o ponowne ich nadanie po upływie 3 lat od dnia ich pozbawienia 126

127 USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późn. zm. 127

128 Impreza masowa impreza masowa artystyczno-rozrywkową, masowa impreza sportowa, w tym mecz piłki nożnej Za wyjątkiem: * organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach, * organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami, organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, * sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych, * sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym, * zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników 128

129 Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa - impreza o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć:  na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1 000  w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500 129

130 Masowa impreza sportowa - impreza masowa mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:  stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1 000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300  terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000 130

131 W przypadku organizacji imprezy masowej zakwalifikowanej jako impreza masowa podwyższonego ryzyka liczby udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynoszą nie mniej niż:  300 - dla stadionu, innego obiektu niebędącego budynkiem lub terenu umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej  200 - dla hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej  200 - dla meczu piłki nożnej 131

132 Ubezpieczenie OC Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. 2010 r. nr 54 poz. 323) 132

133 Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna organizatorów imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny, za szkody wyrządzone w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, osobom w nich uczestniczącym Ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań 133

134 Organizator zapewnia:  spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, sanitarnych i dotyczących ochrony przeciwpożarowej  udział służb porządkowych, informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa  pomoc medyczną  zaplecze higieniczno-sanitarne  wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji  warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej  sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych  wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej 134

135 Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 1. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem 2.polegających na zapłacie kar umownych 3.powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru 135

136 Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej wynosi równowartość w złotych:  dla imprezy na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 2 000 miejsc – 22 500 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 100 euro  dla imprezy w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1 000 miejsc – 10 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 1 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 000 euro 136

137 Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej wynosi równowartość w złotych:  dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 2 000 miejsc – 27 500 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 400 euro  dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 miejsc – 6 250 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 250 euro 137

138 Minimalna suma gwarancyjna dla masowej imprezy sportowej:  dla imprezy organizowanej na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 2 000 miejsc – 30 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 500 euro  dla imprezy organizowanej w hali sportowej lub w innym budynku, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 500 miejsc – 6 250 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 250 euro  dla imprezy organizowanej na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 2 000 miejsc – 30 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 500 euro 138

139  dla meczu piłki nożnej organizowanego na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 2 000 miejsc – 30 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 500 euro  dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 2 000 miejsc – 35 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 750 euro  dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku organizowanej w hali sportowej lub w innym budynku, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 miejsc – 8 150 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 650 euro 139

140  dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 2 000 miejsc – 35 000 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 750 euro  dla meczu piłki nożnej o podwyższonym ryzyku organizowanego na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 miejsc – 8150 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1 650 euro Kwoty, ustalane są przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta 140

141 Suma gwarancyjna dla masowej imprezy sportowej Stadion Narodowy EURO 2012 Mecz Polska – Grecja Frekwencja 59 070 2 000 miejsc + 57 070 miejsc (każde kolejne 100 ponad 2 000 miejsc) 30 000 + 570 x 1 500 = 886 050 Euro 886 050 x 4,1631 = 3 688 715 zł 141

142 Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny Organizator imprezy masowej zobowiązany jest do wystąpienia do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia 142

143 Zorganizowanie imprezy masowej bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadzenie imprezy masowej wbrew wydanemu zakazowi podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 Zorganizowanie imprezy masowy przy nie zachowaniu wymogów i warunków bezpieczeństwa podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych Tej samej karze podlega, kto będąc członkiem służby porządkowej lub służby informacyjnej, przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając obowiązków spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa imprezy masowej 143

144 Organizator imprezy masowej odpowiada za szkody obejmujące równowartość zniszczonego lub uszkodzonego mienia, które poniosły Policja, Żandarmeria Wojskowa, straż gminna (miejska), Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służba zdrowia, w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej 144

145 Kierownik jednostki organizacyjnej (Policji, Żandarmerii Wojskowej, straży miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, służby zdrowia) przekazuje w terminie 14 dni od zaistnienia szkody organizatorowi imprezy masowej (do jego siedziby) wykaz, wraz z ustaloną wysokością poniesionej szkody i numerem rachunku bankowego oraz informacją o terminie i sposobie wypłaty odszkodowania Organizatorowi imprezy masowej wyznaczony jest termin na dokonanie wypłaty nie krótszy niż 7 dni oraz nie dłuższy niż 14 dni, liczony od dnia otrzymania przez organizatora imprezy masowej dokumentacji Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania szkód powstałych w związku z działaniami w miejscu i czasie trwania imprezy masowej oraz trybu występowania o wypłatę odszkodowań 145

146 Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł 146


Pobierz ppt "DR INŻ. AGNIESZKA PIETRZAK-RADWAN. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to przejęcie zobowiązania przez zakładu ubezpieczeń do zapłaty określonego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google