Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITECHNIKA ŚLĄSKA w Gliwicach WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Katedra Stosowanych Nauk Społecznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITECHNIKA ŚLĄSKA w Gliwicach WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Katedra Stosowanych Nauk Społecznych."— Zapis prezentacji:

1 POLITECHNIKA ŚLĄSKA w Gliwicach WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Katedra Stosowanych Nauk Społecznych

2 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Władze Kierownik Katedry: dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl.

3 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Działalność dydaktyczna Na kierunku kształcenia Socjologia na studiach I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) Katedra koordynuje specjalności: Socjologia Regionów Przemysłowych Badania Rynku i Reklamy Na kierunku kształcenia Socjologia na studiach II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) Katedra koordynuje specjalności: Socjologia Społeczności Lokalnych Komunikowanie Społeczne i PR Na kierunku kształcenia Zarządzanie na studiach II stopnia (stacjonarnych magisterskich) Katedra koordynuje specjalność: Zarządzanie Kadrami w Administracji Publicznej

4 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Zasadniczym celem edukacji na kierunku Socjologia jest wykształcenie specjalisty w zakresie stosunków społecznych w skali makro i mikro, działającego w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej i wzrastającej złożoności życia społecznego, który potrafi: analizować zachodzące przekształcenia społeczne i prognozować ich kierunki przewidywać konsekwencje przekształceń dla regionów i społeczności lokalnych prowadzić badania zmian rynku pracy działać w zakresie problemów komunikacji społecznej diagnozować zjawiska z zakresu patologii społecznej działać w wymiarze public relations prowadzić badania ewaluacyjne Działalność dydaktyczna

5 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Podstawowa wiedza absolwenta ma obejmować: przedmioty ogólnego wykształcenia humanistycznego wiedzę z zakresu socjologii i psychologii pracy wiedzę z zakresu psychologii społecznej przedmioty społeczno-ekonomiczne związane z nabyciem umiejętności organizatorskich metody analizy i diagnozy procesów społecznych metody ilościowo-informatyczne przydatne do analizy i opisu zjawisk społecznych Działalność dydaktyczna

6 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Działalność dydaktyczna Celem specjalności Zarządzanie Kadrami w Administracji Publicznej realizowanej na kierunku kształcenia Zarządzanie jest przygotowanie absolwentów do sprawowania funkcji zawodowych w zakresie szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalność ta gwarantuje doskonałe przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy na stanowiskach kierowniczych w administracji lokalnej i regionalnej. Podstawowa wiedza absolwenta obejmuje takie zagadnienia jak: kształtowanie systemów wynagrodzeń określanie strategii personalnej tworzenie systemów motywacji organizacyjne, prawne i socjologiczne aspekty funkcjonowania społeczności lokalnych etyczne aspekty funkcjonowania organizacji zakres działań związanych z marketingiem miasta sposoby pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE

7 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Działalność naukowo-badawcza Główne kierunki badań w Katedrze Zarządzanie zasobami ludzkimi, w szczególności: teoria i praktyka marketingu kadrowego kulturowe aspekty praktyki zarządzania teoria komunikacji i public relations edukacja menedżerów, przygotowanie i kształcenie kadr kierowniczych dla administracji i przemysłu współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi, m.in. zarządzanie wiedzą, zarządzanie talentami problematyka elastycznego zatrudnienia oraz nowoczesnych form organizacji pracy i ich wpływu na zarządzanie zasobami ludzkimi etyka stosowana CSR

8 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Socjologia i psychologia przemysłowa, w szczególności: socjol ogia miasta socjologia przemysłu socjologia życia publicznego, w tym badania nad lokalnymi społecznościami obywatelskimi ludzie i instytucje w procesach transformacji miejskich społeczności lokalnych zagadnienia etyki biznesu i etyki menedżera psychologiczne as pekty wirtualizacji zarządzania etyczne aspekty zarządzania organizacją Działalność naukowo-badawcza Główne kierunki badań w Katedrze

9 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Działalność naukowo-badawcza Główne kierunki badań w Katedrze to: Komunikacja społeczna, w szczególności: istota i funkcje PR komunikowanie interpersonalne i społeczne kultura języka psychologiczne aspekty komunikacji społecznej i PR kreowanie wizerunku strategie i techniki negocjacji Badania rynku i reklamy, w szczególności: badania marketingowe ewaluacja socjologia reklamy

10 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Działalność naukowo-badawcza Główne kierunki badań w Katedrze to: Zagadnienia behawioralnej szkoły zarządzania, w szczególności: metodologia nauki, nauk technicznych i nauk o zarządzaniu społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania organizacją motywowanie do pracy zarządzanie informacją i wiedzą w przedsiębiorstwach uczących się kultura organizacyjna a kształtowanie postaw pracowniczych edukacja menedżerów w Polsce na tle tendencji kształcenia menedżerów w Europie Środkowej i Zachodniej ekologiczne konteksty zarządzania regionem przemysłowym zasady zrównoważonego rozwoju etyka stosowana CSR

11 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych SOCIUS Koło Naukowe Studentów Socjologii Koło Naukowe Studentów Socjologii SOCIUS powstało w 2001 roku. Do dziś studenci w ramach działalności koła przeprowadzili wiele projektów, m.in.: Badanie preferencji czytelniczych Gliwiczan, Preferencje uczniów klas maturalnych gliwickich szkół dotyczące szkolnictwa wyższego; Badania ankietowe uczestników Targów Pracy; Badania dot. konsumpcji piwa wśród studentów Politechniki Śląskiej.

12 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Koło Naukowe Komunikacji Społecznej

13 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Konferencje, praktyki, seminaria Od 2009 roku Katedra organizuje konferencję „Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka”, która odbywa się zawsze 10 grudnia. Patronat honorowy nad konferencją sprawują takie organizacje jak: Amnesty International, Polski Komitet ds. UNESCO, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, oraz Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania

14 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Katedra prowadzi studia podyplomowe Trzysemestralne: Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe Dwusemestralne: Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych Ekonomia społeczna Gerontologia społeczna Przygotowanie do wsparcia społecznego i aktywizacji osób niepełnosprawnych Zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki globalnej Studia podyplomowe koordynowane przez Katedrę

15 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Możliwości pracy dla absolwentów Absolwenci kierunku Socjologia mogą znaleźć pracę jako: Doradcy w zakresie projektowania rozwiązań lokalnych problemów społecznych; Specjaliści w zakresie badania opinii społecznych; Specjaliści w zakresie reorientacji zawodowej. Absolwenci kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie kadrami w administracji publicznej mogą znaleźć pracę jako: Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi; Specjaliści ds. rekrutacji i selekcji; Specjaliści ds. szkoleń; Specjaliści ds. Public Relations; Doradcy personalni; Head-hunterzy („łowcy głów”).

16 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Rekrutacja Serdecznie zapraszamy do studiowania na naszym Wydziale Szczegóły Rekrutacji na stronie: http://rekrutacja.polsl.pl

17 Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Zapraszamy! Sekretariat Katedry: ul. R oosevelta 26-28 41-800 Zabrze Tel.: (32) 2 777 323 E-mail: roz2@polsl.pl Strona internetowa: www.roz2.polsl.pl


Pobierz ppt "POLITECHNIKA ŚLĄSKA w Gliwicach WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Katedra Stosowanych Nauk Społecznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google