Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo wekslowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo wekslowe."— Zapis prezentacji:

1 Prawo wekslowe

2 Pojęcie weksla Weksel – papier wartościowy stanowiący bezwarunkowe zobowiązanie zapłaty przez wystawcę lub osobę przez niego wskazaną na dokumencie określonej sumy pieniężnej w oznaczonym miejscu i czasie

3 Słowniczek Akcept – przyjęcie weksla przez trasata
Akceptant – przyjemca weksla trasowanego, którym staje się trasat z chwilą złożenia podpisu na wekslu Awal – poręczenie za cudzy dług wekslowy Dłużnik wekslowy – wszystkie osoby podpisane na wekslu; zobowiązane z weksla (akceptant weksla trasowanego i wystawca weksla własnego), odpowiedzialne z weksla (trasant, remitent, indosant, awalista, wyręczyciel)

4 Słowniczek Domicyl - wskazanie osoby trzeciej, u której weksel jest płatny Indos (żyro) – przeniesienie weksla przez złożenie oświadczenia umieszczonego na grzbiecie weksla lub na przedłużku Inkaso – przedstawienie weksla do zapłaty Indosant – osoba, która zbyła weksel przez indos. Indosatariusz – osoba, która nabyła weksel przez indos

5 Słowniczek Protest – akt notarialny stwierdzający odmowę zapłaty, przyjęcia, wizowania weksla Rekta weksel – weksel imienny, w którym zakazano jego indosowania Remitent (wekslobiorca) – osoba na której rzecz ma nastąpić zapłata sumy wekslowej Trasant – wystawca weksla trasowanego Trasat (przekazany) – osoba, której wystawca poleca dokonać zapłaty sumy wekslowej

6 Funkcje weksla płatnicza – wręczany zamiast zapłaty
kredytowa – możliwość odroczenia terminu płatności do daty oznaczonej na wekslu gwarancyjna – zabezpieczenie zobowiązań pieniężnych istniejących w chwili jego wystawienia oraz przyszłych obiegowa – przedmiot obrotu; prawa z weksla mogą być przenoszone w drodze indosu na inne osoby refinansowa – przedstawienie weksla do dyskonta w banku pozwala jego posiadaczowi uzyskać sumę wekslową, pomniejszoną o dyskonto i prowizję banku przed terminem płatności weksla

7 Rodzaje weksli Weksel trasowany (trata weksel)
Weksel własny (sola weksel)

8 Weksel trasowany Papier wartościowy spełniający wymogi określone Prawem wekslowym, zawierający skierowane przez wystawcę weksla do trasata bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej sumy pieniężnej osobie która wykazała nieprzerwany szereg indosów, w terminie płatności w oznaczonym miejscu i czasie. W wypadku, gdy wystawca weksla jest jednocześnie trasatem weksel nosi nazwę weksla trasowano-własnego. Weksel trasowany powinien zawierać następujące elementy: nazwę "weksel" w treści dokumentu w jeżyku w jakim go wystawiono; bezwarunkowe polecenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej; nazwisko trasata; oznaczenie terminu i miejsca płatności (w braku ich oznaczenia uznaje się, że weksel jest płatny za okazaniem w miejscu wymienionym obok nazwiska trasata); nazwisko osoby na której rzecz lub na której zlecenie ma być dokonana płatność; oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla; podpis wystawcy weksla.

9 Weksel własny Papier wartościowy spełniający wymogi określone w przepisach prawa wekslowego, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy weksla do zapłaty sumy pieniężnej w oznaczonym miejscu i czasie. Wystawca weksla własnego jest jednocześnie jego akceptantem. Treścią weksla własnego, zamiast polecenia zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej (jak w przypadku weksla trasowanego) jest bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty sumy wekslowej przez wystawcę weksla.

10 Weksel in blanco celowo nieuzupełniony w chwili wystawienia, tj. nie został wypełniony całkowicie lub nie posiada niektórych cech, które Prawo wekslowe wymaga dla ważności weksla (np. suma wekslowa) powinien zawierać podpis któregokolwiek z dłużników wekslowych (wystawcy, akceptanta, poręczyciela), złożony w zamiarze zobowiązania się wekslowo; niezupełność treści weksla nie może być niezamierzona (w przeciwnym razie jest to weksel nieważny) z chwilą uzupełnienia staje się on wekslem zwykłym

11 Deklaracja wekslowa dokument wystawiany z wekslem in blanco, który opisuje treść porozumienia pomiędzy wystawcą weksla a jego remitentem (np. warunki, od których spełnienia uzależnione jest uprawnienie wypełnienia weksla; kwota, na którą weksel może być wystawiony; terminu płatności, jakim weksel może być opatrzony) określa sposób wypełnienia weksla in blanco nie jest warunkiem ważności samego weksla brak pisemnego porozumienia w przedmiocie uzupełnienia weksla in blanco oznacza, że wystawca upoważnił remitenta do uzupełnienia weksla według jego uznania

12 Zobowiązanie wekslowe
ma charakter abstrakcyjny, tj. oderwane od istnienia przyczyny (causa) obowiązek zapłaty sumy wekslowej jest niezależny od istnienia i ważności zobowiązania podstawowego bezwarunkowe, tj. dłużnik zobowiązuje się do zapłaty bez względu na inne okoliczności, które mogą zaistnieć posiadanie dokumentu weksla jest okolicznością warunkująca istnienie uprawnień wynikających z weksla

13 Indos pisemne oświadczenie umieszczone na papierze wartościowym na zlecenie i zawierające co najmniej podpis zbywającego, oznaczające przeniesienie praw na inna osobę (art. 921 § 2 9 k.c.) powinien być bezwarunkowy (warunki uważa się za nienapisane) i przenosić całość praw z weksla (indos częściowy jest nieważny) oświadczenie jest składane na grzbiecie weksla albo na przedłużku indosatariusz może wykonywać wszelkie prawa z weksla, a „osoby, przeciw którym dochodzi się praw z weksla, nie mogą wobec posiadacza zasłaniać się zarzutami, opartymi na swych stosunkach osobistych z wystawcą lub z posiadaczami poprzednimi” (art. 17 Prawa wekslowego)

14 Przedawnienie Roszczenia wekslowe przeciw akceptantowi ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia płatności wekslu Roszczenia posiadacza weksla przeciw indosantom i wystawcy ulegają przedawnieniu z upływem roku od dnia protestu, a w przypadku zastrzeżenia "bez kosztów" - od dnia płatności. Roszczenia indosantów między sobą i przeciw wystawcy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym indosant wykupił weksel albo w którym sam został pociągnięty do odpowiedzialności sądowej


Pobierz ppt "Prawo wekslowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google