Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ SPOŁECZNĄ Polityka finansowa wobec przedsiębiorstw społecznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ SPOŁECZNĄ Polityka finansowa wobec przedsiębiorstw społecznych."— Zapis prezentacji:

1 PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ SPOŁECZNĄ Polityka finansowa wobec przedsiębiorstw społecznych

2 Z Raportu OECD 2010 „Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez gospodarkę społeczną” „Rekomendacja: „Krytyczne znaczenie dla rozwoju ekonomii społecznej ma dostęp do kapitału. Obejmuje to stworzenie architektury finansowej dla finansów społecznych lub solidarnościowych, które obejmują zarówno kapitał pożyczkowy, jak i kapitał cierpliwy lub quasi-kapitał własny. Wymaga to także różnorodności produktów finansowych dostosowanych do cyklu życiowego przedsiębiorstw i organizacji ekonomii społecznej (rozruch, lub nawet przygotowanie do rozruchu, konsolidacja i rozwój) oraz do ich specyficznych potrzeb”.

3 Agenda  Dotacje na założenie podmiotu ekonomii społecznej  Ulgi w składach ubezpieczeniowych  Uproszczona rachunkowość  Ulgi podatkowe  Pożyczki  Zamówienia publiczne i zlecanie zadań publicznych  Pomoc publiczna i inne formuły wsparcia wsparcia

4 I. Dotacje na powstanie przedsiębiorstwa społecznego

5 Dotacje Dotacja na założenie spółdzielni socjalnej Osoba bezrobotna oraz absolwent CIS i KIS może otrzymać jednorazowo środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej: w wysokości nie przekraczającej 4-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka założyciela spółdzielni socjalnej oraz 3- krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka przystępującego do już istniejącej spółdzielni socjalnej; Obecnie jest to kwota do 14.584,36 zł. na jednego bezrobotnego. Oznacza to, że przy założeniu spółdzielni przez pięć osób dotacja może łącznie wynieść do 72.921,8 zł. art. 46, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

6 Dotacje Osoba bezrobotna, oraz absolwent CIS i KIS, który przystąpi do istniejącej spółdzielni socjalnej może otrzymać jednorazowo środki z Funduszu Pracy jednorazową dotację w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż trzykrotne przeciętne wynagrodzenie. Obecnie stanowi to kwotę do 10.938,27 zł. na jednego bezrobotnego. art. 46, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

7 Dotacje Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. z 2012r. Nr, poz. 456)

8 Dotacje Zgodnie z rozporządzeniem środki mogą być przyznane osobie, która spełnia następujące warunki:  nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,  nie prowadziła działalności gospodarczej oraz nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,  nie posiadała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;  nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – kodeks karny,  nie złożyła wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej  złożony przez nią wniosek o przyznanie środków jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

9 Dotacje Bezrobotni lub absolwenci CIS i KIS zamierzający założyć spółdzielnię socjalną mogą złożyć wspólny wniosek zawierający:  Kwotę wnioskowanych środków  Rodzaj prowadzonej działalności, która zamierza się podjąć (wraz symbolem klasy i podklasy PKD);  Kalkulację kosztów oraz sposób ich finansowania  specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków, przeznaczonych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu lub wkład do spółdzielni socjalnej, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności;  proponowaną formę zabezpieczenia;

10 Dotacje Dodatkowe warunki określane przez urzędy pracy PUP Myszków określił iż przy rozpatrywaniu wniosku o dotację komisja będzie brała pod uwagę:  rodzaj planowanej działalności,  podjęte działania na rzecz planowanej działalności,  udokumentowane kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe wnioskodawcy związane z profilem podejmowanej działalności. Preferowane będą osoby bezrobotne posiadające wykształcenie co najmniej zawodowe.  jako priorytet, udział środków własnych w zamierzonym przedsięwzięciu (10- 20%),  opinię doradcy zawodowego o predyspozycji wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku wskazania przez komisję konieczności jej uzyskania  zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności i możliwości jej prowadzenia przez okres co najmniej 12 miesięcy.

11 Dotacje Dodatkowe warunki określane przez urzędy pracy PUP Myszków określił iż środki na podjęcie działalności gospodarczej przeznacza się na zakup wyposażenia, urządzeń, maszyn minimum 70% wartości dotacji, adaptację pomieszczeń maximum 10%, na zakup towaru maximum 20%. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Urzędu może wyrazić zgodę na zmianę procentową przeznaczenia środków. Preferowanymi rodzajami działalności na które będą udzielane dotacje są:  działalność produkcyjna  działalność usługowa  działalność rzemieślnicza  działalność handlowa

12 Dotacje Dodatkowe warunki określane przez urzędy pracy PUP Siedlce określił iż środki na podjęcie działalności gospodarczej nie zostaną przyznane:  osobom, zarejestrowanym krócej niż 4 miesiące przed dniem złożenia wniosku, jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (z wyjątkiem: osób do 25-go roku życia,, osób po 50-tym roku życia, osób zarejestrowanych po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, zasiłku rehabilitacyjnym, do trzech miesięcy po zatrudnieniu i z innych uzasadnionych względów społecznych);  osobom bezrobotnym, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą taką samą jaką prowadziły osoby w I stopniu pokrewieństwa lub I stopniu powinowactwa z wnioskodawcą, jeżeli od jej zaprzestania upłynął okres krótszy niż 6 miesięcy, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków;  osobom, które posiadają tymczasowy adres zameldowania na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach krótszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku i na okres krótszy niż 18 miesięcy począwszy od przewidywanego dnia rozpoczęcia działalności.

13 Dotacje Dodatkowe warunki określane przez urzędy pracy PUP Dębica określił iż przy udzieleniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Starosta kieruje się między innymi:  kryteriami rachunku ekonomicznego,  społecznym zapotrzebowaniem na dany rodzaj działalności gospodarczej,  popytem i podażą lokalnego rynku pracy na planowaną działalność,  udziałem, środków własnych wnioskodawcy (finansowych, trwałych) w planowanym przedsięwzięciu,  przygotowaniem merytorycznym wnioskodawcy do samodzielnego prowadzenia planowanej działalności gospodarczej (wykształcenie, doświadczenie zawodowe),  posiadaniem lokalu, w którym będzie prowadzona działalność,  wiarygodnością sposobu zabezpieczenia umowy.

14 Dotacje Dodatkowe warunki określane przez urzędy pracy PUP Giżycko określił iż jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej nie przyznaje się na: działalność handlową ( na terenie miasta), zakup udziałów lub akcji w spółkach, zakup nieruchomości, opłaty administracyjne, zakup (maszyn, urządzeń, materiałów itp.) od osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, zakup (maszyn, urządzeń, materiałów itp.) od współmałżonka jeżeli pozostaje z bezrobotnym w małżeńskiej wspólnocie majątkowej. PUP Dębica określił iż nie przyznaje środków w zakresie: handlu obwoźnego lub prowadzonego w pomieszczeniach nietrwałych i przenośnych, działalności prowadzonej sezonowo, akwizycji, gier hazardowych, lombardów, agencji towarzyskich, firm działających poza granicami kraju, importu samochodów, transportu, prowadzenia działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka.

15 Dotacje - poręczenia Formą zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS otrzymanych z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. W przypadku poręczenia zwrotu otrzymanych z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej przez osobę fizyczną, poręczyciel przedkłada staroście oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu, oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych, z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

16 Dotacje - poręczenia  PUP Węgrów - poręczenie osób trzecich wg prawa cywilnego (2 poręczycieli), weksel z poręczeniem wekslowym (awal), (1 poręczyciel), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Poręczyciel musi mieć zatrudnienie minimum na 18 miesięcy i dochód nie niższy niż 1500 zł brutto;  PUP Myszków - Preferowaną formą zabezpieczenia przyznanych środków jest poręczenie. Poręczycielem może być osoba zatrudniona na czas nieokreślony lub określony – zawarta na okres obejmujący co najmniej czas trwania umowy o dotację, emeryci do 70 lat, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Przy zabezpieczeniu w formie poręczenia wymaganych jest 2 poręczycieli o zarobkach co najmniej 1400 zł brutto każdy.  PUP Giżycko – Poręczenie może być udzielone przez osobę posiadająca umowę na czas nieokreślony lub określony co najmniej 2 lata, lub emeryturę i wynagrodzenie lub dochód na poziomie, co najmniej 1300 zł brutto miesięcznie.

17 Dotacje - poręczenia PUP Siedlce Poręczenie cywilne i wekslowe - wymaganych jest dwóch poręczycieli:  poręczenie osoby zatrudnionej na umowę o pracę - umowa zawarta na czas nieokreślony lub zawarta na czas określony na okres min.18 miesięcy liczony począwszy od dnia podpisania poręczenia - przedkłada zaświadczenie wypełnione przez zakład pracy (na druku Urzędu), średni dochód z 3-ch ostatnich miesięcy min. 1.500 zł netto,  poręczenie przez emeryta - wiek do 70 lat posiadający emeryturę w wysokości min. 1.200 zł netto - przedkłada decyzję o przyznaniu lub waloryzacji emerytury,  poręczenie przez rolnika - gospodarstwo rolne o powierzchni min. 10ha przeliczeniowych, średni dochód miesięczny nie niższy niż 1.500 zł - przedkłada zaświadczenie z urzędu gminy; w uzasadnionych sytuacjach faktury sprzedaży produktów rolnych za okres ostatniego roku,  poręczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą - prowadzenie działalności min. 1 rok, średni dochód z ostatniego roku min. 2.000 zł miesięcznie - przedkłada dokumenty: zaświadczenie z urzędu skarbowego i z zus-u o niezaleganiu, zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach lub PIT rozliczeniowy za ostatni rok (oryginał i ksero), wpis do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał i ksero).

18 Dotacje Rok20072008200920102011 Wysokość dotacji w zł. 705.700,00366.700,00839.800,002.135.900,00819.600,00 Liczba osób, którym przyznano dotacje 97507718975 Dotacje z Funduszu Pracy przyznane w okresie 2007-2011

19 Dotacje PUP może zrefundować spółdzielni socjalnej koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie stanowi to kwotę do 21.876,54 zł. na jednego bezrobotnego. art. 46, ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

20 Dotacje Dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu. Osoba taka może, zgodnie osoba ta może otrzymać ze środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, Obecnie stanowi to kwotę do 54.691,35 zł. Oznacza to, że przy założeniu spółdzielni przez pięć osób niepełnosprawnych dotacja może łącznie wynieść do 273.456,75 zł.

21 Dotacje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej  Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, zwana dalej „wnioskodawcą”, może jednorazowo otrzymać środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej; lub wniesienie po raz kolejny wkładu do spółdzielni;  Wnioskodawca zobowiązuje się lub członkostwa w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby etc.  zabezpieczenie zwrotu kwoty środków — w formie poręczenia, w tym poręczenia spółdzielni socjalnej, weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika

22 Dotacje NrWojewództwo Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, realizacja zadania w latach 2010 - 2011 Rok 2010Rok 2011 liczbakwotaliczbakwota 1dolnośląskie00120 000 2kujawsko-pomorskie250 000582 300 3lubelskie0000 4lubuskie0000 5łódzkie0000 6małopolskie145 00000 7mazowieckie0000 8opolskie0000 9podkarpackie0000 10podlaskie0000 11pomorskie11330 5506234 000 12śląskie00136 900 13świętokrzyskie0000 14warmińsko-mazurskie111 346339 504 15wielkopolskie129 009123 000 16zachodniopomorskie0000 Ogółem16465 90517435 704

23 Dotacje - programy Wsparcie w ramach Poddziałania 7.2.2. Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach projektu wyłania się operatorów, których zadaniem jest udzielanie wsparcia nowotworzonym spółdzielniom socjalnym, poprzez:  Doradztwo;  Wsparcie finansowe;  Wsparcie pomostowe.

24 Dotacje - programy Wsparcie w ramach Poddziałania 7.2.2. Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Doradztwo Podmioty zakładające spółdzielnie otrzymają wsparcie doradczo- szkoleniowe (indywidualne i grupowe), umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej (w tym diagnozę potrzeb szkoleniowych, etc.) Otrzymają również opiekuna – indywidualnego doradcę na etapie tworzenie i pierwszych sześciu miesięcy działania spółdzielni;

25 Dotacje - programy Wsparcie w ramach Poddziałania 7.2.2. Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie finansowe Możliwe jest przyznanie środków osobom prawnym, o ile w ramach projektu zarejestrowały spółdzielnię socjalną w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod warunkiem zatrudnienia na okres co najmniej 12 miesięcy w spółdzielni socjalnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznych Wysokość wsparcia na każdego zatrudnionego do 20.000 zł.

26 Dotacje - programy Wsparcie w ramach Poddziałania 7.2.2. Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie pomostowe Możliwe jest udzielenia wsparcia pomostowego w formie:  usług doradczo-szkoleniowych (indywidualnych i grupowych);  wsparcia finansowego (jako bezzwrotna pomoc kapitałowa przyznawana w formie comiesięcznej dotacji w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia środków finansowych). Pomostowe wsparcie finansowe przyznawane jest na każdego nowozatrudnionego pracownika;

27 Dotacje - programy Program PFRON wyrównywania różnic między regionami II Samorządy powiatowe mogą otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON na utworzenie przez powiaty, gminy i organizacje pozarządowe działające od 2 lat w zakresie niepełnosprawności ma utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych zatrudniającej osoby niepełnosprawne. Możliwe jest sfinansowanie część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych Utworzenie spółdzielni socjalnej planowane jest na terenie podregionu, w którym PKB na jednego mieszkańca podregionu jest niższy niż 90% PKB na jednego mieszkańca w kraju lub stopa bezrobocia w podregionie jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju, W ramach projektu 40% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, W powiatach, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju, wysokość środków, podwyższa się o 20 punktów procentowych

28 Pomoc przy założeniu przedsiębiorstwa Spółdzielnie socjalne na mocy przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym nie uiszczają opłaty sądowej od wniosku o wpis spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego oraz nie uiszczają opłaty za ogłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłaty te wynoszą obecnie - wpis do rejestru: opłata 1000 zł oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opłata 500 zł, zaś zmiana wpisu: opłata 400 zł oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opłata 250 zł. Art. 6, ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

29 II. Ulgi w składkach na ubezpieczenie

30  Część wynagrodzenia osób, bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz osób, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadająca składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego może zostać zrefundowana z Funduszu Pracy;  Refundacja możliwa jest na podstawie umowy zawartej między starostą właściwym dla siedziby spółdzielni a spółdzielnią art. 12, ust. 3a—3d ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

31 Ulgi w składkach na ubezpieczenie  Refundacja może podlegać finansowaniu ze środków Funduszu Pracy w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.  Refundacja dokonywana jest w okresach kwartalnych. Możliwa jest comiesięczna zaliczka  Na jednego pracownika stanowi to kwotę w wysokości około 5,3 tys. zł. rocznie, czyli w przypadku spółdzielni kwota refundacji 26,7 tys. tys. zł. rocznie.

32 Ulgi w składkach na ubezpieczenie Wydatki Funduszu Pracy na to zadanie w 2011 r. wyniosły łącznie 184,7 tys. zł i dotyczyły 118 osób. Odnotowano je w dziesięciu województwach, najwięcej 48 tys. zł w pomorskim, 32 tys. zł w małopolskim, 29 tys. zł w podlaskim, 23 tys. zł w wielkopolskim, 16 tys. zł w warmińsko-mazurskim, po 11 tys. zł w opolskim i dolnośląskim, 7 tys. zł w podkarpackim, 6 tys. zł w śląskim oraz 3 tys. zł w kujawsko-pomorskim.

33 III. Uproszczona rachunkowość

34 Spółdzielnie socjalne mogą stosować uproszczone zasady rachunkowości, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1.200.000,00 EUR.

35 IV. Ulgi podatkowe

36 Ulgi w podatkach Art. 17. Organizacje pozarządowe 1.Wolne od podatku (CIT) są: (…) 4) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele; 5) dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 – w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji;

37 Ulgi w podatkach Art. 17. Organizacje pozarządowe 1b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

38 Ulgi w podatkach Ulga w podatku dochodowym od osób prawnych dla spółdzielni socjalnych W trakcie działalności spółdzielni socjalnej, dochody wydatkowane w roku podatkowym na:  społeczną reintegrację członków spółdzielni,  zawodową reintegrację członków spółdzielni, na zasadach określonych w tej ustawie, w części nie zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów wolne są od podatku dochodowego od osób prawnych. art. 17, ust.1, pkt. 43 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

39 V. Pożyczki, kredyty, poręczenia

40 Pożyczki Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich Sp. z o.o PAFPIO udziela pożyczek stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom socjalnym, organizacjom kościelnym, spółkom non-profit, grupom nieformalnym (np. komitety rodzicielskie):  na biznes - pożyczka na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej lub odpłatnej pożytku publicznego;  pożyczki pomostowe, np. na prefinansowanie działań, pozwalające na realizację projektu, zanim organizacja podpisze umowę/ otrzyma pierwszą transzę, lub na zakończenie realizacji w oczekiwaniu na refundację kosztów;  pożyczki inwestycyjne, np. na zakup środka transportu lub sprzętu, remont dachu, wymianę okien itp.;  pożyczki operacyjne na zachowanie płynności finansowej np. oczekując na odpisy z podatków (1%), zaplanowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej i in.

41 Pożyczki Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich Sp. z o.o Od początku działania w1999 r. do 1 stycznia 2012 r. PAFPIO udzielił 1565 pożyczek (w tym 1451 już spłaconych) 479 organizacjom na kwotę ponad 131 mln zł. Kwoty pożyczki od 10 tys. do 1 mln na okres do dwóch lat.. Głównym kosztem pożyczki są odsetki. Oprocentowanie pożyczek z PAFPIO wynosi 12% w skali roku dla pożyczek związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich (tzw. euro-pożyczki). Pozostałe pożyczki oprocentowane są 15% w skali roku. Obliczając koszt pożyczki, należy uwzględnić opłatę administracyjną, która wynosi 1 % kapitału pożyczanego. Okres rozpatrywania wniosku o pożyczkę waha się od 2 tygodni do 2 miesięcy

42 Pożyczki Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA,, którego jedynym akcjonariuszem jest Bank Crédit Coopératif Od 2006 roku udziela stowarzyszeniom, fundacjom. podmiotom ekonomii społecznej:  pożyczek pod projekt – w związku z realizacją działań finansowanych z funduszy projektowych unijnych lub krajowych. Pożyczka od 10 tys. zł. do 36 miesięcy, oprocentowanie 9,5% plus 1% opłaty administracyjnej;  pożyczek rozwojowych - rozwój działalności statutowej lub gospodarczej. Pożyczka od 10 tys. zł. do 36 miesięcy, oprocentowanie 9,5% plus 1% opłaty administracyjnej;  poręczeń. Od 2006 roku do 31 marca 2012 r. TISE S. A. udzieliło organizacjom pozarządowym (NGO) i podmiotom ekonomii społecznej (PES) 72 pożyczki na łączną kwotę ponad 10 mln zł.

43 Poręczenia Działdowska Agencja Rozwoju Działdowska Agencja Rozwoju S.A. od 2006 roku wspierała rozwój przedsiębiorczości poprzez udzielanie poręczeń dotacji dla osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Poręczenia udzielane były Beneficjentom z terenu województwa warmińsko– mazurskiego na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Poręczenia udzielane były do 100% kwoty przyznanej dotacji Jedynym kosztem uzyskania poręczenia była jednorazowa prowizja w wysokości 1% poręczanej kwoty, płatna w dniu podpisania umowy

44 Pożyczki Podstawowym produktem będą preferencyjne pożyczki, udzielane w formie pomocy de minimis, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki charakteryzujące się następującymi parametrami:  Maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – 100 tys. zł,  Oprocentowanie pożyczki – maksymalnie 0,5 stopy redyskonta weksli, z możliwością obniżenia do 0,25 (zasady ustalania oprocentowania określone zostaną przez BGK na etapie realizacji Strategii Inwestycyjnej)  Okres spłaty pożyczki – maksymalnie 60 miesięcy,  Karencja w spłacie kapitału pożyczki – maksymalnie do 6 miesięcy,  Udział pożyczki w koszcie przedsięwzięcia – do 100% wartości przedsięwzięcia,  Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki, Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie I.4. Priorytet I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od 2012 roku.

45 Pożyczki Pożyczki udzielane będą na inwestycje związane z działaniami podejmowanymi przez PES w celu wypracowania lub zwiększenia zysku lub nadwyżki bilansowej, zgodnie z przedstawionym przez PES biznes planem. Jednym z warunków uzyskania pożyczki będzie rentowność zaplanowanego przedsięwzięcia, które miałoby być finansowane w ramach projektu. Realizacja działań odbywać się będzie na terenie całego kraju, za pośrednictwem pośredników finansowych wybranych przez beneficjenta systemowego w trybie przetargu nieograniczonego. Łączna pula środków przeznaczonych na pożyczki wynosić będzie 24,6 mln zł i zgodnie z ustaleniami z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (Instytucja Pośrednicząca lub IP) pośrednicy finansowi działać będą w następujących makroregionach wyznaczonych zgodnie z działalnością Centrów Ekonomii Społecznej, tj.:  Makroregion 1: kujawsko – pomorskie, łódzkie, mazowieckie; 24% alokacji  Makroregion 2: lubelskie, podkarpackie, podlaskie; 11% alokacji  Makroregion 3: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie; 24% alokacji  Makroregion 4: pomorskie, warmińsko – mazurskie, zachodniopomorskie; 18% alokacji  Makroregion 5: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie; 23% alokacji.

46 Pożyczki O rolę pośrednika finansowego będą mogły ubiegać się instytucje, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2011 r., Nr 233 poz. 1383), w szczególności:  banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.),  banki spółdzielcze (w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.),  podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek,  konsorcja ww. podmiotów.

47 VI. Zamówienia publiczne i zlecanie zadań

48 Art. 29 ust. 4 Ustawa – Prawo zamówień publicznych) Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące: zatrudnienia osób: a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, b) niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, c) innych niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym - lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; Prawo zamówień publicznych

49 (Art. 36. Ustawa – Prawo zamówień publicznych) 2. W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera również: (…) 9) jeżeli zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4, określenie w szczególności: a) liczby osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, i okresu wymaganego zatrudnienia tych osób, b) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, (…), c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.

50 Prawo zamówień publicznych Art. 22, ust. 2 Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

51 Zlecanie zadań publicznych Art. 221 Ustawy o finansach publicznych 1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. 2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań niż określone w tej ustawie - na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1. (…)

52 Zlecanie zadań publicznych W ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw organizacje pozarządowej, spółdzielnie socjalne i spółki non profit prowadzą działalność pożytku publicznego, w szczególności oznacza to:  zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie (konkurs i bez konkursu);  konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w tym rocznego lub wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,  partnerstwa określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

53 Zlecanie zadań publicznych PowierzanieWspieranie liczba ofert złożonych w 2010 roku49 liczba podpisanych umów w 2010 roku – ogółem 46 w tym liczba umów wieloletnich podpisanych w 2010 roku 00 wysokość przekazanych w 2010 roku środków na podstawie umów podpisanych w 2009 i 2010 roku 987.800,00 zł30.600,00 zł Zadania publiczne zlecane w 2010 roku przez instytucje administracji publicznej spółdzielniom socjalnym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie W 2010 roku zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert (na podstawie art. 19a uDPP) były zlecone przez instytucje administracje socjalne spółdzielniom socjalnym w 33 przypadkach, na łączną kwotę 502.334,00 zł.

54 Zlecanie zadań publicznych PowierzanieWspieranie liczba ofert złożonych w 2011 roku974 liczba podpisanych umów w 2011 roku – ogółem 959 w tym liczba umów wieloletnich podpisanych w 2010 roku 20 wysokość przekazanych w 2011 roku środków na podstawie umów podpisanych w 2010 i 2011 roku 1.811.189,00 zł430.700,00 zł Zadania publiczne zlecane w 2011 roku przez instytucje administracji publicznej spółdzielniom socjalnym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie W 2011 roku zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert (na podstawie art. 19a uDPP) były zlecone przez instytucje administracje socjalne spółdzielniom socjalnym spółdzielniom socjalnym tylko w jednym przypadku, na kwotę 5.780,00 zł.

55 VII. Pomoc publiczna i inne formuły wsparcia

56 Pomoc publiczna a wsparcie Zasady wsparcia spółdzielni socjalnej ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności poprzez:  dotacje;  pożyczki;  usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym;  zrefundowanie kosztów lustracji Jest to swobodny wybór gminy określony w drodze uchwały, właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego. Stosuje się tu zasadę pomocy de minimis (200 tys. euro w ciągu 3 lat)

57 Inne rodzaje wsparcia - programy Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO) został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 listopada 2008 r.  Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne  Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie  Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne  Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej  Priorytet V. Pomoc techniczna Na PO FIO przeznaczone jest 60 mln. PLN rocznie.

58 Inne rodzaje wsparcia - programy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej - 9 mln.zł. rocznie Przedsiębiorczość społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego – szkoleniowo-doradcze wsparcie rozwoju różnych form przedsiębiorczości społecznej inicjowanej i prowadzonej przez organizacje pozarządowe, promowanie i upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze, promowanie i upowszechnianie idei społecznego zaangażowania przedsiębiorców oraz współpracy organizacji pozarządowych, biznesu i administracji publicznej, promowanie nowych form gospodarowania i tworzenia własnych miejsc pracy – spółdzielczość socjalna.

59 Inne rodzaje wsparcia - programy PO FIO 2009PO FIO 2010PO FIO 2011 Dofinansowane101311 Niedofinansowane61735 Łącznie163046 Priorytet 1 1 2 11 31 1 49128 Łącznie101311 Kwota przyznanej dotacji2009 rok2010 rok2011 rok na dany rok524 890,00 zł911 385,32 zł943 605,44 zł 2010 rok2011 rok2012 rok 127 220,00 zł 137 517,92 zł 0,00 zł Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

60 Inne rodzaje wsparcia - programy Wskaźniki produktu20072008200920102011Wskaźnik docelowy 2013 liczbaprocent Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu 03013019629240730% Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS 0121 6444 5555 3787 27279% Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji wspierających ekonomię społeczną 030511 47537 02077 34029 000233% Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 0000113003,7% Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Działanie 7.2.

61 Inne rodzaje wsparcia - programy Spółdzielnia Socjalna ELLES z Bydgoszczy7.3 Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna EDU- Projekt Wadowice9.5 Spółdzielnia Socjalna Usługowo- Handlowo- Produkcyjna w Byczynie7.2., 7.2., 7.2., 7.3, 8.1 Spółdzielnia Socjalna Gród w Biskupicach8.1. Spółdzielnia Socjalna UL we Wrześni7.2. Żarska Spółdzielnia Socjalna w Żarach1.3 Spółdzielnia Socjalna www.promotion we Wrocławiuwww.promotion7.2 Spółdzielnia Socjalna Mona Lisa w Wałbrzychu7.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekty spółdzielni socjalnych

62 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ SPOŁECZNĄ Polityka finansowa wobec przedsiębiorstw społecznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google