Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zgłaszanie prac geodezyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zgłaszanie prac geodezyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Zgłaszanie prac geodezyjnych
Dr hab. inż. Paweł Hanus

2 Podstawy prawne Ustawa z 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

3 Wzór zgłoszenia

4 Wzór zgłoszenia Np. GD-ODI.6640.1231.2014
§ (Instrukcja kancelaryjna ) 3. Znak sprawy zawiera następujące elementy: 1) oznaczenie komórki organizacyjnej; 2) symbol klasyfikacyjny z wykazu akt; 3) kolejny numer sprawy, wynikający ze spisu spraw; 4) cztery cyfry roku kalendarzowego, w którym sprawa się rozpoczęła. 4. Poszczególne elementy znaku sprawy umieszcza się w kolejności, o której mowa w ust. 3, i oddziela kropką w następujący sposób: ABC , gdzie: 1) ABC to oznaczenie komórki organizacyjnej; 2) 123 to symbol klasyfikacyjny z wykazu akt; 3) 77 to liczba określająca siedemdziesiątą siódmą sprawę rozpoczętą w 2011 r. w komórce organizacyjnej oznaczonej ABC, w ramach symbolu klasyfikacyjnego 123; 4) 2011 to oznaczenie roku, w którym sprawa się rozpoczęła. Oznaczając pismo znakiem sprawy, można po znaku sprawy umieścić symbol prowadzącego sprawę, oddzielając go od znaku sprawy kropką w następujący sposób: ABC JK2, gdzie „JK2” jest symbolem prowadzącego sprawę, dodanym do znaku sprawy. 9. Dopuszcza się stosowanie w oznaczeniu komórki organizacyjnej znaku rozdzielającego minus w następujący sposób: AB-C-V JK2, gdzie „AB-C-V” jest oznaczeniem komórki organizacyjnej. Np. GD-ODI

5 Wzór zgłoszenia

6 Wzór zgłoszenia

7 Udostępnienie materiałów
Materiały zasobu udostępniane są odpłatnie (art. 40a prgik) Nieodpłatnie udostępnia się materiały w przypadku: udostępniania zbiorów państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju (PRGiP), państwowego rejestru nazw geodraficznych, danych zawartych w bazie BDOO, danych NMT o interwale co najmniej 100 m udostępniania w postaci elektronicznej zbiorów PZGiK w celu edukacyjnym w celu prowadzenia badan naukowych oraz prac rozwojowych w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego udostępniane są wykonawcy prac geodezyjnych lub kartograficznych w przypadku gdy prace te realizowane są w ramach umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

8 Udostępnienie materiałów – opłaty

9 Udostępnienie materiałów – dokument obliczenia opłaty

10 Udostępnienie materiałów - licencja
P W C.PL – identyfikator materiałów z zasobu

11 Udostępnienie materiałów - licencja

12 Weryfikacja Przed przyjęciem do zasobu operat geodezyjny podlega weryfikacji Weryfikacja dotyczy stwierdzenia zgodności otrzymanych zbiorów danych lub innych materiałów będących wynikiem prac geodezyjnych z przepisami prawa, w szczególności: Wykonania pomiarów oraz opracowywania ich wyników Kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac Wynik weryfikacji przedstawia się w protokole weryfikacji Weryfikacji nie podlegają zbiory danych lub inne materiały będące wynikiem prac geodezyjnych wykonywanych w związku z realizacją zamówienia publicznego.

13 Weryfikacja Przed przyjęciem do zasobu operat geodezyjny podlega weryfikacji Wynik weryfikacji przedstawia się w protokole weryfikacji

14 Uwierzytelnianie Art. 12 b prgik ust. 5
„Przyjęcie zbiorow danych lub innych materiałów do PZGiK właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdza wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizuje prace geodezyjne lub kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi..” Art. 40b prgik ust 1 pkt 3 Organy prowadzące PZGiK pobierają opłaty za:.. Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców rac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę dla PZGiK


Pobierz ppt "Zgłaszanie prac geodezyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google