Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻETPOWIATUMIELECKIEGO NA ROK 2015. DOCHODY 118 584 150 NADWYŻKA 3 000 000 WYDATKI 115 584 150 Budżet Powiatu Mieleckiego 2 Rozchody- spłata rat kredytów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻETPOWIATUMIELECKIEGO NA ROK 2015. DOCHODY 118 584 150 NADWYŻKA 3 000 000 WYDATKI 115 584 150 Budżet Powiatu Mieleckiego 2 Rozchody- spłata rat kredytów."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻETPOWIATUMIELECKIEGO NA ROK 2015

2 DOCHODY NADWYŻKA WYDATKI Budżet Powiatu Mieleckiego 2 Rozchody- spłata rat kredytów zł Kwota długu – zł

3 Łączna suma zł Rozchody zł Wydatki zł Przychody 0 zł Dochody zł Zasada zrównoważenia budżetu 3

4 BUDŻET DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE NADWYŻKA

5 Zadłużenie zł

6 Art.243 Ustawy o finansach publicznych Nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu

7 gdzie poszczególne symbole oznaczają: R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1pkt 2-4 oraz art. 90 oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db – dochody bieżące, Sm – dochody ze sprzedaży majątku, Wb – wydatki bieżące, n – rok budżetowy na który ustalana jest relacja, n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy na który ustalana jest relacja, n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. 7

8 Zagrożenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych Zagrożenia: -Nie osiągnięcie dochodów planowanych do uzyskania ze sprzedaży majątku, przy założeniu zaplanowanej spłaty kredytów spowoduje przekroczenie wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań -Niższe niż zaplanowanie w 2015 roku dochody bieżące również będą miały niekorzystny wpływ na zachowanie prawidłowych proporcji

9 Dochody budżetu Powiatu Mieleckiego

10 DOCHODY – zł Dochody bieżące Dochody majątkowe

11 Źródła dochodów budżetu 11

12 Subwencja – zł Subwencja oświatowa – Subwencja wyrównawcza – Subwencja równoważąca –

13 Dochody własne – zł 13 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Wpływy z usług (odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej) Wpływy z opłat komunikacyjnych (odpłatności za tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne) Dochody z tytułu najmu (wynajem pomieszczeń w szkołach i lokali użytkowanych przez NZOZ) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości) Wpływy z różnych opłat (głównie wpływy z opłat geodezyjnych) Wpływy z różnych dochodów (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne, środki PFRON na realizację zadań, wpłaty za dzienniki budowy, połączenia telefoniczne) Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (25% należnych powiatowi dochodów Skarbu Państwa) Pozostałe dochody (środki Funduszu Pracy, środki ARiMR na wypłaty ekwiwalentów za uprawy leśne, odsetki bankowe, grzywny i mandaty)

14 Struktura dochodów własnych

15 Środki europejskie – zł Projekty bieżące Projekty majątkowe

16 Dotacje celowe otrzymane – zł Prace geodezyjno-urządzeniowe – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – Prace geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany – Urzędy wojewódzkie – Kwalifikacja wojskowa – Wydatki obronne – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – Licea ogólnokształcące – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – Domy pomocy społecznej – Ośrodki wsparcia – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Pozostała działalność – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności –

17 Wydatki budżetu Powiatu Mieleckiego

18 WYDATKI – zł Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

19 Kierunki wydatkowania środków 19

20 Kierunki wydatkowania środków

21 Edukacja zł Wydatki bieżące złWydatki majątkowe – zł 21 Źródła finansowania: * subwencja oświatowa – ,00 * dochody własne szkół – ,00 * środki na projekty – ,00 * dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki ,00 * środki własne powiatu – ,00

22 Źródła finansowania Edukacji

23 Finansowanie Edukacji

24 Wydatki na edukację z podziałem na szkoły publiczne i szkoły niepubliczne

25 Struktura wydatków w szkołach publicznych

26 Pomoc społeczna zł Wydatki bieżące złWydatki majątkowe – zł 26

27 Źródła finansowania Pomocy społecznej

28 Finansowanie Pomocy społecznej

29 Struktura wydatków w obszarze Pomocy społecznej

30 Transport i łączność Wydatki bieżące złWydatki majątkowe – zł 30

31 Źródła finansowania Transport i łączność

32 Finansowanie Transportu i łączności

33 Struktura wydatków w obszarze Transport i łączność

34 Bezpieczeństwo zł Wydatki bieżące złWydatki majątkowe – zł 34

35 Finansowanie obszaru Bezpieczeństwo

36 Struktura wydatków w obszarze Bezpieczeństwo

37 Ochrona zdrowia zł Wydatki bieżące złWydatki majątkowe – zł 37

38 Finansowanie Ochrony zdrowia

39 Pozostała działalność zł Wydatki bieżące złWydatki majątkowe – zł 39 rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, administracja publiczna, obrona narodowa, obsługa długu publicznego, różne rozliczenia, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna

40 Struktura wydatków w obszarze pozostałej działalności

41 Projekty inwestycyjne- kontynuacja - Scalanie gruntów wsi Domacyny, Gmina Padew Narodowa o powierzchni 276,48 ha” realizowanego w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata zł -”Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli”- całkowita wartość projektu to ,10 zł; (w tym kwalifikowane ,10 zł, w tym dla Lidera – ,48 zł

42 Projekty inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 roku, pod warunkiem ogłoszenia odpowiednich konkursów: -„Budowa i modernizacja radiowej sieci łączności kierowania reagowaniem Starosty Powiatu, zintegrowanej z systemem wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności” Planowana całkowita wartość projektu zł. Wkład własny zł, w tym wkład własny Powiatu zł i gmin miejskiej i wiejskiej –projekt zaplanowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego -„Kompleksowe zagospodarowanie terenów obiektów sportowych przy I LO”. Planowana całkowita wartość projektu wynosi zł. Wkład własny Powiatu zł- projekt zaplanowany w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki -Modernizacja i przebudowa drogi powiatowej

43 Projekty inwestycyjne planowane do realizacji z środków własnych Powiatu - Budowa parkingu przy ul. Wyspiańskiego

44 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BUDŻETPOWIATUMIELECKIEGO NA ROK 2015. DOCHODY 118 584 150 NADWYŻKA 3 000 000 WYDATKI 115 584 150 Budżet Powiatu Mieleckiego 2 Rozchody- spłata rat kredytów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google