Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻETPOWIATUMIELECKIEGO NA ROK 2015. DOCHODY 118 584 150 NADWYŻKA 3 000 000 WYDATKI 115 584 150 Budżet Powiatu Mieleckiego 2 Rozchody- spłata rat kredytów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻETPOWIATUMIELECKIEGO NA ROK 2015. DOCHODY 118 584 150 NADWYŻKA 3 000 000 WYDATKI 115 584 150 Budżet Powiatu Mieleckiego 2 Rozchody- spłata rat kredytów."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻETPOWIATUMIELECKIEGO NA ROK 2015

2 DOCHODY 118 584 150 NADWYŻKA 3 000 000 WYDATKI 115 584 150 Budżet Powiatu Mieleckiego 2 Rozchody- spłata rat kredytów - 3 000 000 zł Kwota długu – 28 977 153 zł

3 Łączna suma 118 584 150 zł Rozchody 3 000 000zł Wydatki 115 584 150 zł Przychody 0 zł Dochody 118 584 150 zł Zasada zrównoważenia budżetu 3

4 BUDŻET DOCHODY OGÓŁEM 118 584 150 DOCHODY BIEŻĄCE 112 764 750 DOCHODY MAJĄTKOWE 5 819 400 WYDATKI OGÓŁEM 115 584 150 WYDATKI BIEŻĄCE 109 951 750 WYDATKI MAJĄTKOWE 5 632 400 NADWYŻKA 3 000 000 4

5 Zadłużenie- 28 977 153 zł

6 Art.243 Ustawy o finansach publicznych Nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu

7 gdzie poszczególne symbole oznaczają: R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1pkt 2-4 oraz art. 90 oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db – dochody bieżące, Sm – dochody ze sprzedaży majątku, Wb – wydatki bieżące, n – rok budżetowy na który ustalana jest relacja, n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy na który ustalana jest relacja, n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. 7

8 Zagrożenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych Zagrożenia: -Nie osiągnięcie dochodów planowanych do uzyskania ze sprzedaży majątku, przy założeniu zaplanowanej spłaty kredytów spowoduje przekroczenie wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań -Niższe niż zaplanowanie w 2015 roku dochody bieżące również będą miały niekorzystny wpływ na zachowanie prawidłowych proporcji

9 Dochody budżetu Powiatu Mieleckiego

10 DOCHODY – 118 584 150 zł Dochody bieżące 112 764 750 Dochody majątkowe 5 819 400 10

11 Źródła dochodów budżetu 11

12 Subwencja – 59 334 423 zł Subwencja oświatowa – 51 685 691Subwencja wyrównawcza – 6 600 950Subwencja równoważąca – 1 047 782 12

13 Dochody własne – 39 636 757 zł 13 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 21 056 833 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 850 000 Wpływy z usług (odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej) 4 524 826 Wpływy z opłat komunikacyjnych (odpłatności za tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne) 3 300 000 Dochody z tytułu najmu (wynajem pomieszczeń w szkołach i lokali użytkowanych przez NZOZ) 2 380 971 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości) 2 000 000 Wpływy z różnych opłat (głównie wpływy z opłat geodezyjnych) 1 385 800 Wpływy z różnych dochodów (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne, środki PFRON na realizację zadań, wpłaty za dzienniki budowy, połączenia telefoniczne) 782 938 Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (25% należnych powiatowi dochodów Skarbu Państwa) 751 700 Pozostałe dochody (środki Funduszu Pracy, środki ARiMR na wypłaty ekwiwalentów za uprawy leśne, odsetki bankowe, grzywny i mandaty) 2 603 689

14 Struktura dochodów własnych

15 Środki europejskie – 4 154 346 zł Projekty bieżące 1 485 012 Projekty majątkowe 2 669 334 15

16 Dotacje celowe otrzymane – 15 458 624 zł Prace geodezyjno-urządzeniowe – 234 022 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 60 000 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 35 000 Prace geodezyjne i kartograficzne - 70 000 Nadzór budowlany – 468 580 Urzędy wojewódzkie – 358 579 Kwalifikacja wojskowa – 79 000 Wydatki obronne – 4 000 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 7 237 000 Licea ogólnokształcące – 235 433 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4 528 400 Domy pomocy społecznej – 1 135 200 Ośrodki wsparcia – 538 610 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 800 Pozostała działalność – 100 000 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 370 000 16

17 Wydatki budżetu Powiatu Mieleckiego

18 WYDATKI – 115 584 150 zł Wydatki bieżące 109 951 750 Wydatki majątkowe 5 632 400 18

19 Kierunki wydatkowania środków 19

20 Kierunki wydatkowania środków

21 Edukacja 58 872 300 zł Wydatki bieżące - 58 158 867 złWydatki majątkowe – 713 433 zł 21 Źródła finansowania: * subwencja oświatowa – 51 685 691,00 * dochody własne szkół – 781 562,00 * środki na projekty – 1 165 012,00 * dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki - 235 433,00 * środki własne powiatu – 5 004 602,00

22 Źródła finansowania Edukacji

23 Finansowanie Edukacji

24 Wydatki na edukację z podziałem na szkoły publiczne i szkoły niepubliczne

25 Struktura wydatków w szkołach publicznych

26 Pomoc społeczna 16 944 388 zł Wydatki bieżące - 16 940 388 złWydatki majątkowe – 4 000 zł 26

27 Źródła finansowania Pomocy społecznej

28 Finansowanie Pomocy społecznej

29 Struktura wydatków w obszarze Pomocy społecznej

30 Transport i łączność 5 457 972 Wydatki bieżące - 4 785 472 złWydatki majątkowe – 672 500 zł 30

31 Źródła finansowania Transport i łączność

32 Finansowanie Transportu i łączności

33 Struktura wydatków w obszarze Transport i łączność

34 Bezpieczeństwo 10 526 211 zł Wydatki bieżące - 7 327 800 złWydatki majątkowe – 3 198 411 zł 34

35 Finansowanie obszaru Bezpieczeństwo

36 Struktura wydatków w obszarze Bezpieczeństwo

37 Ochrona zdrowia 4 714 400 zł Wydatki bieżące - 4 614 400 złWydatki majątkowe – 100 000 zł 37

38 Finansowanie Ochrony zdrowia

39 Pozostała działalność 19 068 879 zł Wydatki bieżące - 18 124 823 złWydatki majątkowe – 944 056 zł 39 rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, administracja publiczna, obrona narodowa, obsługa długu publicznego, różne rozliczenia, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna

40 Struktura wydatków w obszarze pozostałej działalności

41 Projekty inwestycyjne- kontynuacja - Scalanie gruntów wsi Domacyny, Gmina Padew Narodowa o powierzchni 276,48 ha” realizowanego w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 -574 056 zł -”Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli”- całkowita wartość projektu to 2 611 389,10 zł; (w tym kwalifikowane - 2 528 483,10 zł, w tym dla Lidera – 460 045,48 zł

42 Projekty inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 roku, pod warunkiem ogłoszenia odpowiednich konkursów: -„Budowa i modernizacja radiowej sieci łączności kierowania reagowaniem Starosty Powiatu, zintegrowanej z systemem wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności” Planowana całkowita wartość projektu 2 729 300 zł. Wkład własny 410 000 zł, w tym wkład własny Powiatu 137 070 zł i gmin miejskiej i wiejskiej –projekt zaplanowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego -„Kompleksowe zagospodarowanie terenów obiektów sportowych przy I LO”. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 713 433 zł. Wkład własny Powiatu 478 000 zł- projekt zaplanowany w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki -Modernizacja i przebudowa drogi powiatowej

43 Projekty inwestycyjne planowane do realizacji z środków własnych Powiatu - Budowa parkingu przy ul. Wyspiańskiego

44 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BUDŻETPOWIATUMIELECKIEGO NA ROK 2015. DOCHODY 118 584 150 NADWYŻKA 3 000 000 WYDATKI 115 584 150 Budżet Powiatu Mieleckiego 2 Rozchody- spłata rat kredytów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google