Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku "Umiejętność kierowania własnym rozwojem jest dla człowieka miarą jego mądrości i jedną z dróg uniezależnienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku "Umiejętność kierowania własnym rozwojem jest dla człowieka miarą jego mądrości i jedną z dróg uniezależnienia."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku "Umiejętność kierowania własnym rozwojem jest dla człowieka miarą jego mądrości i jedną z dróg uniezależnienia się od losu...„ Z. Pietrasiński

2 Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą na rynku pracy Sokółka 6 listopada 2014 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku Elżbieta Leszczyńska – wicedyrektor Ewa Maria Chociej – kierownik Pracowni Form Pozaszkolnych

3 przygotowuje kadrę na potrzeby lokalnego rynku pracy, prowadzi systemowe doradztwo dla zainteresowanych, realizuje badania i analizy procesu dydaktycznego, pozyskuje środki pozabudżetowe, współpracuje z krajami europejskimi. www.ckubialystok.pl Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

4 W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku funkcjonują następujące szkoły: Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białymstoku Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 4 w Białymstoku Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych w Białymstoku

5 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku PRACOWNIA BADAŃ, ANALIZ I STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI powstała w 2009 roku mocą decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku. Działania Pracowni skierowane są głównie na problematykę edukacji w kontekście uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Główne zadania pracowni to: wspieranie szkół i placówek w tworzeniu i modyfikacji nauczycielskiego systemu kształcenia oraz wspieranie nauczycieli i uczniów w zakresie przygotowania do egzaminów zewnętrznych, badania dotyczące rynku pracy, pomiary preferencji zawodowych uczniów/absolwentów szkół zawodowych oraz oczekiwań pracodawców, badania na zlecenie urzędu Miasta Białegostoku, np. dotyczące zainteresowań młodzieży, świadomości wychowawczej białostockich rodzin.

6 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

7 LOKALNE CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO zostało powołane przez Prezydenta Miasta Białegostoku 1 września 2008 r. Celem działania LCDZ jest rozwój i upowszechnienie usług doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz ułatwienie uczniom dostępu do lokalnego i krajowego rynku pracy. Główne zadania LCDZ to: współpraca przy realizacji usług doradztwa zawodowego w szkołach – preorientacji zawodowej, spotkań informacyjnych, zajęć warsztatowych itp., prowadzenie zespołu doskonalącego z zakresu doradztwa dla doradców zawodowych, pedagogów i psychologów, realizacja założeń Programu Rozwoju Edukacji Miasta Białegostoku, indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych Miasta Białegostoku.

8 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

9 BIAŁOSTOCKA AKADEMIA RODZINY (BAR) została utworzona 23 lutego 2013 r. w wyniku inicjatywy Prezydenta Białegostoku, wynikającej z priorytetu B5 strategii rozwoju miasta Białystok na lata 2011-2020. Głównym zadaniem postawionym przed BAR jest szeroko rozumiana edukacja i promocja rodziny. Adresatami działań są wszystkie grupy społeczne: młodzież, małżonkowie, rodzice i dziadkowie. Zadania te realizowane są poprzez organizowanie wykładów, szkoleń oraz warsztatów, na których specjaliści podejmują tematy dotyczące rodziny, wychowania oraz wzmacniania relacji rodzinnych.

10 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

11 W FIRMIE SYMULACYJNEJ „NaTURa Podlasia” kształcą się dorośli, ucząc się pracy w spółce z o.o. na zasadzie symulacji. Jest to pierwsza tego typu firma w branży turystycznej w województwie podlaskim. Inicjatorami założenia firmy są nauczyciele Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Firma powstała 6 października 2008 roku, otrzymała wpis do rejestru i jest zrzeszona w Centrali Firm Symulacyjnych "CENSYM" w Zielonej Górze. Zajęcia w firmie symulacyjnej odbywają się w formie warsztatów w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Każdy słuchacz wciela się w rolę pracownika firmy.

12 Współpraca z zagranicą Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku HiszpaniaBelgiaRumunia TurcjaFrancjaPortugalia DaniaLuksemburgŁotwa FinlandiaWłochyLitwa AngliaNiemcyHolandia

13 Centrum Kształcenia Ustawicznego kształci(ło) Cieśla (program autorski) Dekarz (program autorski) Florysta Opiekunka dziecięca Technik administracji Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Technik cyfrowych procesów graficznych Technik ekonomista Technik rachunkowości Technik informatyk Technik tyfloinformatyk Technik mechanik Technik organizacji reklamy Technik pojazdów samochodowych Technik prac biurowych Technik rolnik Technik technologii drewna Technik technologii żywności Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

14 Kształcenie w zawodach od roku 2012/2013 nowa podstawa programowa Kształcenie w szkole policealnej - tryb zaoczny: Florysta (K1) Technik informatyk (K1, K2, K3) Technik rachunkowości (K1, K2) Technik administracji (K1) Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (K1) Technik pojazdów samochodowych (K1, K2, K3) Kształcenie w szkole policealnej- tryb stacjonarny: Opiekunka dziecięca (K1) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

15 Wybrane kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane od 2012 roku Fotograf – kwalifikacja A.20. Webmaster (projektant stron WWW) – kwalifikacja A.25. Grafik komputerowy – kwalifikacja A.54. Technik ekonomista – A.36. Rolnik – R.3. Operator obrabiarek skrawających – kwalifikacja M.19. Florysta – kwalifikacja R.26. Technik prac biurowych – A.66. Technik tyfloinformatyk – E.11. Technik informatyk – E.14 Technik logistyk – A.30 i A.31 Technik handlowiec – A.18 Technik rachunkowości – A.65 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

16 Wdrażana od 1 września 2012 roku modernizacja kształcenia zawodowego realizowana jest z przesłaniem, że do kwalifikacji i kompetencji wymaganych na rynku pracy można dochodzić różnymi drogami, poprzez kształcenie w trybie szkolnym i pozaszkolnym. Wiedza i nabyte umiejętności muszą być aktualizowane przez całe życie. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

17 Osoby dorosłe mogą, tak jak dotychczas, uzyskiwać lub podwyższać poziom wykształcenia w: szkole podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, w szkole policealnej (w wybranych zawodach), oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

18 pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji; ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Kwalifikacyjny kurs zawodowy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

19 Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (podstawowe, gimnazjalne, średnie, zawodowe, wyższe). Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

20 Rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz.U. z 2012, poz. 7) Sklasyfikowano 200 zawodów, wyodrębniono 251 kwalifikacji: w 98 zawodach wyodrębniono jedną kwalifikację w większości są to zawody kształcone na poziomie ZSZ, w 72 zawodach wyodrębniono dwie kwalifikacje, w 23 zawodach wyodrębniono trzy kwalifikacje, w 7 zawodach szkolnictwa artystycznego nie wyodrębniono kwalifikacji. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

21 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1140) Nowe zawody w klasyfikacji: technik chłodnictwa i klimatyzacji technik urządzeń dźwigowych mechanik motocyklowy Wygaszane kształcenie na wniosek ministra zdrowia w zawodach: technik farmaceutyczny (ostatni nabór 2018/2019) asystentka stomatologiczna (ostatni nabór 2015/2016) opiekunka dziecięca (ostatni nabór 2015/2016) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

22 W ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych może odbywać się kształcenie w 7 obszarach kształcenia: administracyjno-usługowy A budowlany B elektryczno-elektroniczny E mechaniczny i górniczo-hutniczy M rolniczo-leśny z ochroną środowiska R turystyczno-gastronomiczny T medyczno-społeczny Z artystyczny nie ma podziału zawodów na kwalifikacje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

23 Kwalifikacja 1 Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310 M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń Przykład zawodu, w którym wyodrębniono jedną kwalifikację Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

24 M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 1. Montaż maszyn i urządzeń Uczeń: 1) rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń; 2) stosuje metody montażu maszyn i urządzeń; 4) przygotowuje części maszyn i urządzeń do montażu; 5) ustawia części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach; 6) wykonuje montaż połączeń; 7) wykonuje montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń; 9) sprawdza jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń; 10) posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń. 2. Obsługa maszyn i urządzeń Uczeń: 1) charakteryzuje procesy eksploatacyjne maszyn i urządzeń; 2) określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń; 6) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanej pracy; 7) wykonuje naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń; 9) instaluje maszyny i urządzenia na stanowisku; 10) dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyny i urządzenia; 11) ocenia jakość wykonanej obsługi maszyn i urządzeń. Wybrane efekty kształcenia w kwalifikacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

25 Kwalifikacja Zawód: Sprzedawca 522301 A.18. Prowadzenie sprzedaży Przykład zawodu, w którym wyodrębniono jedną kwalifikację Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

26 A.18. Prowadzenie sprzedaży 1. Organizowanie sprzedaży Uczeń: 1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów; 2) dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży; 3) przestrzega zasad ustalania cen towarów; 4) oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży; 5) stosuje metody i formy prezentacji towarów; 7) określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów; 9) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy; 11) przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej; 14) zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą; 15) przeprowadza inwentaryzację towarów. 2. Sprzedaż towarów Uczeń: 1) charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży; 2) przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży; 3) stosuje różne formy i techniki sprzedaży; 4) określa rodzaje zachowań klientów; 5) przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej; 6) udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży; Wybrane efekty kształcenia w kwalifikacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

27 Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

28 Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną w zakresie tej kwalifikacji. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

29 Wzór świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

30 Zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji. Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba otrzymuje dyplom z tytułem technika w tym zawodzie. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

31 K1 do wyboru K2 Zawód: technik mechanik 311504 M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających Przykład zawodu, w którym wyodrębniono dwie kwalifikacje Kwalifikacja pierwsza jest do wyboru M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń zawód: ślusarzzawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń zawód: operator obrabiarek skrawających Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

32 K1 K2 do wyboru Zawód: technik handlowiec 522305 A.18. Prowadzenie sprzedaży Przykłady zawodów, w których wyodrębniono dwie kwalifikacje Kwalifikacja druga jest do wyboru A.22. Prowadzenie działalności handlowej zawód: sprzedawca Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej Zawód: technik księgarstwa 522306

33 Przykład zawodu, w którym wyodrębniono trzy kwalifikacje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku K3 K2 K1 Zawód: Technik geodeta 311104 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

34 Wzór dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Potwierdzenie uzyskania tytułu technika w zawodzie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

35 Warunki organizacji i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. 2004 r. Nr 125, poz.1317, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012 r. Nr 0, poz. 186, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012 r. Nr 0, poz. 184) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r. Nr 244, poz.1626) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2014 r., poz. 1140) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz.U. Nr 0, poz. 857) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 r., poz. 1170)

36 Liczba uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego wynosi przynajmniej 20. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

37 Liczba godzin na kształcenie zgodnie z podstawą programową Liczba godzin na efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów Liczba godzin na kształcenie w kwalifikacji: M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających Liczba godzin na kształcenie zaoczne 65% 1050400650682 Czas trwania kwalifikacyjnych kursów zawodowych Zawód: Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310 Czas trwania kursu w formie stacjonarnej (50%) – 341 godzin Czas trwania kursu w formie kształcenia na odległość (50%) – 341 godzin Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

38 Liczba godzin na kształcenie zgodnie z podstawą programową Liczba godzin na efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów Liczba godzin na kształcenie w kwalifikacji: M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających Liczba godzin na kształcenie zaoczne 65% 1050400650682 Czas trwania kwalifikacyjnych kursów zawodowych Zawód: Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310 Czas trwania kursu w formie stacjonarnej (50%) – 341 godzin Czas trwania kursu w formie kształcenia na odległość (50%) – 341 godzin Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

39 Czas trwania kwalifikacyjnych kursów zawodowych M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń Zawód: technik mechanik Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku Liczba godzin na kształcenie w kwalifikacji – 150 godzin Liczba godzin na kształcenie zaoczne 65% - 98 godzin Czas trwania kursu w formie stacjonarnej (50%) – 49 godzin Czas trwania kursu w formie kształcenia na odległość (50%) – 49 godzin

40 Liczba godzin na kształcenie zgodnie z podstawą programową Liczba godzin na efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów Liczba godzin na kształcenie w kwalifikacji: A.18. Prowadzenie sprzedaży Liczba godzin na kształcenie zaoczne 65% 900200700585 Czas trwania kwalifikacyjnych kursów zawodowych Zawód: sprzedawca 522301 Czas trwania kursu w formie stacjonarnej (50%) – 293 godzin Czas trwania kursu w formie kształcenia na odległość (50%) – 292 godzin Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

41 Czas trwania kwalifikacyjnych kursów zawodowych A.22. Prowadzenie działalności handlowej Zawód: technik handlowiec Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku Liczba godzin na kształcenie w kwalifikacji – 320 godzin Liczba godzin na kształcenie zaoczne 65% - 208 godzin Czas trwania kursu w formie stacjonarnej (50%) – 104 godziny Czas trwania kursu w formie kształcenia na odległość (50%) – 104 godziny

42 Zajęcia praktyczne, w ramach realizowanego kursu, mogą być prowadzone u pracodawcy. Pracodawca może wskazać pracownika/pracowników jako osoby do prowadzenia zajęć. Prowadzący zajęcia otrzymają z tego tytułu wynagrodzenie. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

43 pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego Kurs umiejętności zawodowych może być prowadzony przez placówkę lub ośrodek. Kurs umiejętności zawodowych jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie: 1)jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo 2) efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo 3) efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów – 30 godzin Kurs umiejętności zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

44 Podstawa programowa kształcenia w zawodach kursy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY KURS UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Efekty kształcenia wspólne dla zawodów: - BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - JOZ - Język obcy ukierunkowany zawodowo - KPS – kompetencje personalne i społeczne - OMZ – Organizacja pracy małych zespołów Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów (tzw. PKZ-y) Kwalifikacje właściwe dla zawodów

45 Kurs umiejętności zawodowych kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych. Kurs umiejętności zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

46 6 kursów umiejętności zawodowych skierowanych do młodzieży narodowości czeczeńskiej w ramach realizacji projektu „Szkoła Różnorodności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa. Kursy realizowane przy współpracy z Pracodawcami. Kursy umiejętności zawodowych realizowane w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białystoku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

47 Mechanik pojazdów samochodowych (723103) w zakresie diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów samochodowych - 180 godzin, 5 uczestników. Technik informatyk (351203) w zakresie montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami oraz tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami –128 godzin, 2 uczestników. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku Kursy umiejętności zawodowych w CKU - 2013

48 Mechanik pojazdów samochodowych (723103) w zakresie diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów samochodowych - 180 godzin, 3 uczestników. Technik informatyk (351203) w zakresie obsługi systemów operacyjnych Windows, pakietu biurowego MS Office – 110 godzin, 1 uczestnik. Fryzjer (514101) w zakresie wykonywania zabiegów fryzjerskich – 142 godziny, 1 uczestnik. Cukiernik (751201) w zakresie produkcji wyrobów cukierniczych – 142 godz., 2 uczestników. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku Kursy umiejętności zawodowych w CKU - 2014

49 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku Kurs umiejętności zawodowych w CKU

50 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku


Pobierz ppt "Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku "Umiejętność kierowania własnym rozwojem jest dla człowieka miarą jego mądrości i jedną z dróg uniezależnienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google