Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - działania wdrażane przez Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - działania wdrażane przez Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - działania wdrażane przez Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego

2 PROW 2007-2013 Działania wdrażane przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach PROW 2007 - 2013 1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 3.2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 3.3. Odnowa i rozwój wsi Oś 4 – Leader

3 PROW 2007-2013 Alokacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr działania Nazwa działania Wysokość alokacji dla woj. kujawsko-pomorskiego [EUR] 1.6 POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA 29 112 000,00 3.2 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ 84 019 242,27 3.3 ODNOWA I ROZWÓJ WSI 33 665 018,00 OŚ 4 LEADER 43 924 857,06 RAZEM: 190.721.117,33 EURO

4 PROW 2007-2013 Działanie 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Działanie będzie wdrażane w ramach dwóch schematów: Schemat I – Scalanie gruntów Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi wodnymi

5 Schemat I Scalanie gruntów Scalanie gruntówCel: Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych; Wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych; Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz gruntów leśnych poprzez zmniejszenie w poszczególnych gospodarstwach rolnych ilości działek ewidencyjnych; Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz gruntów leśnych poprzez zmniejszenie w poszczególnych gospodarstwach rolnych ilości działek ewidencyjnych; Wydzielenie, bez procedury wywłaszczeniowej, niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej w ramach postępowania poscaleniowego; Wydzielenie, bez procedury wywłaszczeniowej, niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej i społecznej w ramach postępowania poscaleniowego; PROW 2007-2013 Działanie 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

6 Zakres pomocy: Opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej) Opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej) Zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją przestrzeni produkcyjnej Zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją przestrzeni produkcyjnej Koszty ogólne związane z realizacją projektu Koszty ogólne związane z realizacją projektu

7 PROW 2007-2013 Działanie 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Beneficjent - Starosta Powiatu Beneficjent - Starosta Powiatu Poziom Wsparcia Poziom Wsparcia 100 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, w tym udział środków krajowych (budżet państwa) co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych

8 PROW 2007-2013 Działanie 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Pomoc może być przyznana na projekty: Zgodne z ustawą o scalaniu i wymianie gruntów Zgodne z ustawą o scalaniu i wymianie gruntów Zgodne z wieloletnim programem inwestycyjnym Zgodne z wieloletnim programem inwestycyjnym Dla których opracowano założenia do projektu scalenia Dla których opracowano założenia do projektu scalenia Dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko Dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko Które nie będą realizowane na obszarach NATURA 2000 oraz obszarach chronionych Które nie będą realizowane na obszarach NATURA 2000 oraz obszarach chronionych

9 PROW 2007-2013 Działanie 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Maksymalny koszt opracowania projektu scalenia nie przekroczy kwoty: Maksymalny koszt opracowania projektu scalenia nie przekroczy kwoty: - 500 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego; - 350 euro na 1 ha gruntów objętych scaleniem dla pozostałych województw; W zakresie zagospodarowania poscaleniowego, związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zgłoszonych do realizacji w ramach SPO- ROL 2004-2006 W zakresie zagospodarowania poscaleniowego, związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zgłoszonych do realizacji w ramach SPO- ROL 2004-2006 Dla których maksymalny koszt prac poscaleniowych nie przekroczy kwoty 900 euro na 1 ha scalanych gruntów Dla których maksymalny koszt prac poscaleniowych nie przekroczy kwoty 900 euro na 1 ha scalanych gruntów

10 PROW 2007-2013 Działanie 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Cel: - Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych; - Zwiększenie retencji wodnej; - Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami

11 PROW 2007-2013 Działanie 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Zakres pomocy Koszty ogólne związane z przygotowaniem inwestycji oraz jej nadzorowaniem; Koszty ogólne związane z przygotowaniem inwestycji oraz jej nadzorowaniem; Koszty robót budowalno-montażowych z zakresu melioracji wodnych, w tym dotyczących retencji wodnej, w szczególności budowy i modernizacji sztucznych zbiorników wodnych, budowli piętrzących oraz urządzeń do nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych; Koszty robót budowalno-montażowych z zakresu melioracji wodnych, w tym dotyczących retencji wodnej, w szczególności budowy i modernizacji sztucznych zbiorników wodnych, budowli piętrzących oraz urządzeń do nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych; Koszty wykupu gruntów pod inwestycje (nie więcej niż 10 % wartości kosztów kwalifikowalnych projektu) Koszty wykupu gruntów pod inwestycje (nie więcej niż 10 % wartości kosztów kwalifikowalnych projektu)

12 PROW 2007-2013 Działanie 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Beneficjent – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Beneficjent – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Poziom Wsparcia – 100 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, w tym udział środków krajowych (budżet państwa) co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych Poziom Wsparcia – 100 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji, w tym udział środków krajowych (budżet państwa) co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych

13 PROW 2007-2013 Działanie 1.6 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Pomoc może być przyznana na projekty: Z zakresu budowy urządzeń melioracji wodnych, w tym dotyczących retencji wody i nawodnień użytków rolnych; Z zakresu budowy urządzeń melioracji wodnych, w tym dotyczących retencji wody i nawodnień użytków rolnych; Dla których opracowano kosztorys inwestorski; Dla których opracowano kosztorys inwestorski; Zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska, w szczególności w zakresie przeprowadzana ocen oddziaływania na środowisko; Zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska, w szczególności w zakresie przeprowadzana ocen oddziaływania na środowisko; Zgodne z ustawą o ochronie przyrody, w szczególności w zakresie: Zgodne z ustawą o ochronie przyrody, w szczególności w zakresie: - nie powodowania pogorszenia siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin i zwierząt na obszarach NATURA 2000 - uzyskiwania decyzji wojewody dotyczącej warunków prowadzenia robót na terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych, w tym na obszarze NATURA 2000, rezerwatów przyrody, itp..

14 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Cel działania: Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno- gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej

15 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Pomoc finansowa może być przyznana na realizację projektów z zakresu: Pomoc finansowa może być przyznana na realizację projektów z zakresu: Gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności: Gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności: - zaopatrzenia w wodę, - odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji ściekowej lub kanalizacji zagrodowej Tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych Tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych Wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, en. geotermalnej słońca, biogazu lub biomasy Wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, en. geotermalnej słońca, biogazu lub biomasy

16 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Beneficjent: Beneficjent: gmina lub jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego, wykonująca zadania w ramach zakresu pomocy Poziom pomocy: Poziom pomocy: Maksymalny poziom pomocy do 75 % kosztów kwalifikowalnych projektu

17 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Wysokość pomocy: Wysokość pomocy: Maksymalna wysokość pomocy przyznanej i wypłaconej na jedną gminę w ramach działania, w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć: Maksymalna wysokość pomocy przyznanej i wypłaconej na jedną gminę w ramach działania, w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć: - 4 mln zł na projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, - 200 tys. zł na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, - 3 mln zł na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

18 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kryteria dostępu Kryteria dostępu Pomoc może być przyznana na operacje: Spełniające wymagania określone w Programie; Spełniające wymagania określone w Programie; Które nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych Które nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych (z wyjątkiem WFOŚiGW; NFOŚiGW oraz ze środków własnych jst); Nie mające charakteru komercyjnego; Nie mające charakteru komercyjnego; Której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy; Której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy; Realizowane w Realizowane w miejscowościach należących do: - gminy wiejskiej; - gminy miejsko-wiejskiej, poza miastami liczącymi powyżej 5 tys. mieszkańców; - gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

19 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Pomoc polega na refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych po dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 roku Pomoc polega na refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych po dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 roku W formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu W formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu Koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy są ponoszone na wyłączne ryzyko wnioskodawcy. W przypadku odmowy udzielenia pomocy, wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tych kosztów Koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy są ponoszone na wyłączne ryzyko wnioskodawcy. W przypadku odmowy udzielenia pomocy, wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tych kosztów

20 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Podział środków na poszczególne kategorie projektów: Podział środków na poszczególne kategorie projektów: - Gospodarka wodno-ściekowa – nie mniej niż 45% - Tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych – nie mniej niż 2 % - Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – nie mniej niż 5 %

21 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej W zakres kosztów kwalifikowalnych związanych z rodzajem operacji wchodzą koszty: Budowy, przebudowy, remontu budynku lub budowli; Budowy, przebudowy, remontu budynku lub budowli; Rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji; Rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji; Zakupu i montażu maszyn, urządzeń i instalacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów operacji; Zakupu i montażu maszyn, urządzeń i instalacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów operacji; Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu procesów technologicznych Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu procesów technologicznych Zakupu pojemników służących do segregacji odpadów komunalnych; Zakupu pojemników służących do segregacji odpadów komunalnych; Zakupu środków transportu na potrzeby systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, pomocą nie jest objęty zakup samochodów osobowych; Zakupu środków transportu na potrzeby systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, pomocą nie jest objęty zakup samochodów osobowych; Budowy i wyposażenia punktów segregacji odpadów komunalnych, punktów selektywnej zbiórki odpadów Budowy i wyposażenia punktów segregacji odpadów komunalnych, punktów selektywnej zbiórki odpadów

22 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej W zakres kosztów kwalifikowalnych mogą wchodzić także koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, w wysokości nie przekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji objętych współfinansowaniem, do których zalicza się koszty: Przygotowania ogólnej koncepcji operacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami; Przygotowania ogólnej koncepcji operacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami; Przygotowania dokumentacji technicznej operacji (kosztorysy, projekty budowlane, architektoniczne, oceny, raporty, wyrysy, mapy geodezyjne, opłaty za zaświadczenia, usługi dotyczące zarządzania operacją, itp.) Przygotowania dokumentacji technicznej operacji (kosztorysy, projekty budowlane, architektoniczne, oceny, raporty, wyrysy, mapy geodezyjne, opłaty za zaświadczenia, usługi dotyczące zarządzania operacją, itp.)

23 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Kryteria wyboru (Uchwała nr 10 Komitetu Monitorującego) Podstawowy dochód podatkowy gminy, na terenie której będzie realizowany projekt, w przeliczeniu na 1 mieszkańca (obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jst) kształtuje się na poziomie: Podstawowy dochód podatkowy gminy, na terenie której będzie realizowany projekt, w przeliczeniu na 1 mieszkańca (obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jst) kształtuje się na poziomie: - nie więcej niż 50 % średniej krajowej– 4 pkt; - powyżej 50 % i nie więcej niż 75 % średniej - krajowej– 3 pkt - powyżej 75 % i nie więcej niż 100 % średniej - krajowej– 2 pkt; - powyżej 100 % średniej krajowej – 0 pkt

24 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Bezrobocie w powiecie, gdzie znajduje się gmina, w której planowana jest realizacja operacji w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest: Bezrobocie w powiecie, gdzie znajduje się gmina, w której planowana jest realizacja operacji w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest: - Wyższe od średniej w województwie - 2 pkt - Równe ze średnią w województwie- 1 pkt - Niższe od średniej w województwie- 0 pkt Wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji- 2 pkt Wnioskowana kwota dofinansowania operacji na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji- 2 pkt Kryterium regionalne oparte o mierzalne wskaźniki (ustalone przez Zarząd Województwa) - 2 pkt Kryterium regionalne oparte o mierzalne wskaźniki (ustalone przez Zarząd Województwa) - 2 pkt

25 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Gospodarka wodna: Gospodarka wodna: - Wskaźnik zwodociągowania gminy, w której będzie realizowana operacja z zakresu gospodarki wodnej kształtuje się na poziomie: a) Do 25 % - 3 pkt b) Od 25 % do 50 % - 2 pkt c) Od 50 % do 75 % - 1 pkt Gospodarka ściekowa: Gospodarka ściekowa: - Wskaźnik zwodociągowania gminy, w której będzie realizowana operacja z zakresu gospodarki ściekowej kształtuje się na poziomie: a) Powyżej 80 % - 3 pkt b) Od 80 % do 50 % - 2 pkt c) Poniżej 50 % - 1 pkt jeżeli operacja polega na łącznej realizacji wodociągu i kanalizacji – 2 pkt jeżeli operacja polega na łącznej realizacji wodociągu i kanalizacji – 2 pkt

26 PROW 2007-2013 Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Pomoc może być przyznana na operacje: Pomoc może być przyznana na operacje: a) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które uzyskały co najmniej 4 punkty b) w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, które uzyskały co najmniej 3 punkty

27 PROW 2007-2013 Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi Cel działania: Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

28 PROW 2007-2013 Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi Beneficjent: Gmina; Gmina; Instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego; Instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego; Kościół lub inny związek wyznaniowy (określony zakres operacji); Kościół lub inny związek wyznaniowy (określony zakres operacji); Organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. Zm) której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” Organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. Zm) której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi”

29 PROW 2007-2013 Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi Kryteria dostępu Pomoc może być przyznana jeżeli: Projekt jest realizowany w miejscowości należącej do: Projekt jest realizowany w miejscowości należącej do: - Gminy wiejskiej; - Gminy wiejsko-miejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. Mieszkańców; - Gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców Projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości; Projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości; Projekt nie ma charakteru komercyjnego; Projekt nie ma charakteru komercyjnego; W przypadku, gdy projekt będzie realizowany na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez 7 lat po realizacji projektu W przypadku, gdy projekt będzie realizowany na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez 7 lat po realizacji projektu

30 PROW 2007-2013 Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi Operacja jest niefinansowana z udziałem innych środków publicznych z wyłączeniem współfinansowania: Operacja jest niefinansowana z udziałem innych środków publicznych z wyłączeniem współfinansowania: - Z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nieobowiązkowe); - Z Funduszu kościelnego; - Ze środków własnych jst Organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „odnowa i rozwój wsi”, w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego (odpis z KRS; statut) Organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „odnowa i rozwój wsi”, w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego (odpis z KRS; statut)

31 PROW 2007-2013 Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi Forma i wysokość pomocy Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu (nie więcej niż 75 % k.k.) Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu (nie więcej niż 75 % k.k.) Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości w okresie realizacji Programu wynosi 500 tys. zł Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości w okresie realizacji Programu wynosi 500 tys. zł Wysokość pomocy nie może być niższa niż 25 tys. zł Wysokość pomocy nie może być niższa niż 25 tys. zł

32 PROW 2007-2013 Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi Pomoc polega na refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych: Pomoc polega na refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych: - po dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 roku - w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu; Koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy są ponoszone na wyłączne ryzyko wnioskodawcy. W przypadku odmowy udzielenia pomocy, wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tych kosztów

33 PROW 2007-2013 Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi Zakres pomocy Zakres pomocy Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: 1. Budowy, remontu, przebudowy i wyposażenie budynków, pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, z wyłączeniem szkół, przedszkoli, żłobków; 2. Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury; 3. Budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego; 4. Zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów; 5. Związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno- przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów, parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego (centrum miejscowości)

34 PROW 2007-2013 Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi 6. 6. Urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; 7. Budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej; 8. Zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości; 9. Rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; 10. Zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne; 11. Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;

35 PROW 2007-2013 Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi 12.Odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej, wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków; 13. Wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w poz. 1-12; 14. Zakupu wieloletniego materiału roślinnego; 15. Zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; 16. ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji

36 PROW 2007-2013 Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi Refundacji podlegają koszty związane z realizacją zadania między innymi: - Zakup usług budowlanych służących realizacji projektu; - Zakup materiałów budowlanych, służących realizacji projektu; - Zakup innych materiałów i usług bezpośrednio związanych z projektem (materiały wykończeniowe, usługi montażowe, usługi transportowe, porządkowe, itp.) - Zakup wyposażenia dla obiektów wchodzących w zakres projektu (maszyny, urządzenia, komputery, eksponaty, meble, itp.); - Zakup materiału roślinnego

37 PROW 2007-2013 Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją projektu, w wysokości nie przekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją projektu, w wysokości nie przekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych. Pomoc nie obejmuje: Pomoc nie obejmuje: - Refinansowania odsetek; - Opłat ubezpieczeniowych; - Podatku VAT, jeżeli możliwe jest jego odzyskanie.

38 PROW 2007-2013 Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi Kryteria oceny wniosków: Dochód podatkowy gminy, w której planowana jest realizacja operacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca na rok, w którym składany jest wniosek, kształtuje się na poziomie: Dochód podatkowy gminy, w której planowana jest realizacja operacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca na rok, w którym składany jest wniosek, kształtuje się na poziomie: - nie więcej niż 75 % średniej krajowej – 2 pkt - powyżej 75 % i nie więcej niż 100 % średniej krajowej – 1 pkt - powyżej średniej krajowej – 0 pkt Bezrobocie w powiecie, na obszarze którego znajduje się gmina w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku jest: Bezrobocie w powiecie, na obszarze którego znajduje się gmina w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku jest: - wyższe od średniej w województwie – 2 pkt; - równe ze średnią w województwie – 1 pkt - niższe od średniej w województwie – 0 pkt Kryterium regionalne – 2 pkt Kryterium regionalne – 2 pkt Wnioskowana kwota dofinansowania operacji wynosi nie więcej niż 50 % k.k. – 1 pkt Wnioskowana kwota dofinansowania operacji wynosi nie więcej niż 50 % k.k. – 1 pkt

39 PROW 2007-2013 Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi Zarząd Województwa określa kryterium regionalne i podaje do publicznej wiadomości wraz z informacją o miejscu i terminie składania wniosków na swojej stronie internetowej oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia biegu terminu do składania wniosków Do realizacji mogą być skierowane projekty, które uzyskały co najmniej 3 punkty. W pierwszej kolejności Zarząd Województwa wybiera projekty, które uzyskały największą liczbę punktów.

40 PROW 2007-2013 Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi O kolejności projektów decydują: 1) liczba uzyskanych punktów; 2) w przypadku projektów z taką samą liczbą punktów – niższa wartość dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca; 3) w przypadku wniosków o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca – kolejność zarejestrowania poprawnie wypełnionego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

41 PROW 2007-2013 Oś 4. Leader Działania osi 4 Leader: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - działanie 4.1 Wdrażanie projektów współpracy - działanie 4.2 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - działanie 4.3

42 PROW 2007-2013 Oś 4. Leader Cele osi 4 Leader: budowanie kapitału społecznego na wsi poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja

43 PROW 2007-2013 Oś 4. Leader Beneficjenci: Lokalne grupy działania (LGD) Kryteria dostępu dla LGD: Partnerstwo trójsektorowe składające się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego; Na poziomie decyzyjnym partnerstwa przynajmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni, w tym przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności: rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia; LGD przygotowuje lokalną strategię rozwoju; obszar LGD obejmuje gminy wiejskie, gminy miejsko – wiejskie, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. Mieszkańców; gminy miejskie, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Obszar, na którym jest realizowana LSR, liczy co najmniej 10 tys. I nie więcej niż 150 tys. mieszkańców;

44 PROW 2007-2013 Oś 4. Leader Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Pomoc na realizację projektów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w ramach działań osi III Pomoc może być przyznana jeśli spełnione są następujące warunki: Projekt:  spełnia kryteria dostępu zgodnie z przepisami regulującymi zasady wdrażania poszczególnych działań (PROW 2007-2013, ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich …, rozporządzenia),  uzyska uchwałę właściwej LGD w zakresie zgodności (lub braku zgodności) z LSR,  projekt jest realizowany na obszarze działania LGD,  wnioskodawca mieszka lub ma siedzibę na obszarze objętym LSR,

45 PROW 2007-2013 Oś 4. Leader Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Małe projekty a. Pomoc na realizację projektów nie odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III może być przyznana mieszkańcom gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich objętych LSR, z wyłączeniem mieszkańców miast powyżej 20 tys. mieszkańców. b. beneficjenci tzw. „Małych projektów”:  osoby fizyczne zameldowane na obszarze objętym LSR  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR;  osoby prawne: organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz pozostałe osoby prawne posiadające siedzibę lub działające na obszarze objętym LSR.

46 PROW 2007-2013 Oś 4. Leader Działania dla małych projektów mogą dotyczyć: 1. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszarów objętych LSR 2. Podniesienie jakości życia ludności na obszarze realizacji LSR, w tym poprzez: a. Udostępnienie na potrzeby społeczności lokalnej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu; b. Organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych na obszarze realizacji LSR;

47 PROW 2007-2013 Oś 4. Leader Działania dla małych projektów mogą dotyczyć: 3. Rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez: a. Promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego, b. Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, c. Kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

48 PROW 2007-2013 Oś 4. Leader Działania dla małych projektów mogą dotyczyć: 4. Rozwój agroturystyki i turystyki na obszarze realizacji LSR; w tym poprzez: a. Utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, b. Budowę lub odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych i dydaktycznych; 5. Zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów NATURA 2000;

49 PROW 2007-2013 Oś 4. Leader 6. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez: a. Prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowę lub renowację, zabezpieczanie, uporządkowanie i oznakowanie obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości b. Odnawianie, uporządkowanie i oznakowanie prywatnych budynków i obiektów charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu danego regionu, c. Remont świetlic wiejskich i ich wyposażenie; 7. Rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez inicjowanie powstania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych, tradycyjnych sektorach gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym.

50 PROW 2007-2013 Oś 4. Leader Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy Finansowaniu podlegają projekty współpracy polegające na realizacji wspólnych działań przez partnerów biorących udział w projekcie, z wykorzystaniem lokalnych zasobów. Przynajmniej 1 partner spośród biorących udział w projekcie powinien być LGD w ramach realizacji założeń osi 4. Tylko koszty związane z uczestnictwem tego partnera są kosztami kwalifikowalnymi. Kosztami kwalifikowalnymi są także koszty związane z planowaniem i przygotowaniem projektu współpracy, tj. np. organizacja spotkań w celu nawiązania współpracy.

51 PROW 2007-2013 Oś 4. Leader Działanie 4.3 Funkcjonowanie LGD W ramach działania pokrywane będą następujące koszty: 1) realizacji badań dotyczących obszaru objętego LSR, 2) informowania o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz działalności LGD, 3) szkolenia pracowników LGD oraz członków organu LGD, 4) realizacji wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSR, realizacją LSR oraz działalnością LGD 5) animowania społeczności lokalnej, 6) bieżące (administracyjne) LGD Koszty bieżące mogą wynieść maksymalnie 15% wartości wszystkich przeprowadzonych przez LGD działań.

52 PROW 2007-2013 Aktualny stan przygotowań do rozpoczęcia realizacji działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach PROW 2007 - 2013 Główne uwarunkowania rozpoczęcia naborów wniosków: 1. Zabezpieczenie środków na Pomoc Techniczną PROW 2007 – 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 2. Rozstrzygnięcie kwestii zakresu akredytacji Agencji Płatniczej dotyczącej działań delegowanych – Minister Finansów/ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi W pierwszej kolejności zostanie uruchomione działania „Odnowa i rozwój wsi” – planowany termin rozpoczęcia działania II kwartał 2008 roku.

53 Podsumowanie działań Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” wdrażanych przez Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego Toruń, luty 2008 r.

54 SPO 2004 - 2006 W Województwie Kujawsko-Pomorskim ogłoszono 5 naborów wniosków do działań wdrażanych przez Samorząd Województwa w ramach SPO-ROL  Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego nabór wniosków 16.05.2005 - 30.06.2005 r. 02.07.2007 – 31.07.2007 r.  Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi nabór wniosków 27.06.2005 - 29.07.2005 r. 1.10.2006 – 30.10.2006 r.  Działanie 2.2 Scalanie gruntów nabór wniosków 20.03.2006 - 20.06.2006 r.

55 SPO 2004 - 2006 Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Łącznie w ramach pierwszego i drugiego naboru wniosków zawartych zostało 179 umów o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę dofinansowania ze środków unijnych: 23.425.979,53 PLN.

56 SPO 2004 - 2006 Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Do dnia lutego br. wpłynęło 179 wniosków o płatność, na łączną kwotę dofinansowania 21.761.286,69 PLN. Obecnie trwa weryfikacja wniosków o płatność złożonych przez Beneficjentów działania.

57 SPO 2004 - 2006 Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Do dnia lutego br. przekazano do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 166 zleceń płatności na łączną kwotę dofinansowania 19.570.272,30 PLN Wartość zrealizowanych płatności na rzecz beneficjentów działania 2.3 do lutego br. wyniosła łącznie 18.643.374,30 PLN

58 SPO 2004 - 2006 Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego PowiatLiczba zawartych umów Aleksandrowski3 Brodnicki12 Bydgoski9 Chełmiński16 Golubsko - dobrzyński10 Grudziądzki7 Inowrocławski11 Lipnowski9 Mogileński3 Nakielski6 Radziejowski1 Rypiński3 Sępoleński6 Świecki22 Toruński13 Tucholski22 Wąbrzeski5 Włocławski15 Żniński6 Suma179

59 SPO 2004 - 2006 Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

60 Łącznie wybudowano, zmodernizowano, odnowiono lub wyposażono 332 obiekty, w tym:

61 SPO 2004 - 2006 SPO 2004 - 2006 Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego zmodernizowano, wyremontowano lub wyposażono 136 świetlic wiejskich, 18 domów kultury i 2 biblioteki zbudowano lub odnowiono 62 boisk i 66 placów zabaw oraz wyposażono 2 siłownie

62 SPO 2004 - 2006 SPO 2004 - 2006 Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego zagospodarowano 18 centrów wsi zbudowano 5 pomosty oraz urządzono 12 miejsc wypoczynku dla mieszkańców miejscowości

63 SPO 2004 - 2006 SPO 2004 - 2006 Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wytyczono lub odnowiono 3 ścieżki rowerowe oraz zagospodarowano 2 zbiorniki wodne w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego zmodernizowano m.in. Izbę Pamięci Marii Dąbrowskiej w Płonnem oraz rezerwat archeologiczny w Sarnowie

64 SPO 2004 - 2006 SPO 2004 - 2006 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi WYNIK NABORÓW: W ramach Działania 2.5. złożono 25 wniosków na łączną kwotę ogółem 36.537.159,00 zł. Wnioski zostały złożone przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

65 SPO 2004 - 2006 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Lista projektów wybranych do realizacji objęła: 3 projekty z zakresu wykonywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz 18 projektów z zakresu obejmującego budowę i modernizację urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego, a także układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczające poza działanie związane z utrzymaniem wód na łączną kwotę dofinansowania ze środków unijnych wynoszącą 18 102 431,42 zł.

66 SPO 2004 - 2006 SPO 2004 - 2006 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Łącznie do lutego br. zostało wydanych 21 decyzji na realizację projektów na łączną kwotę dofinansowania 18.102.431,42 PLN Do lutego br. wpłynęły 18 wniosków o płatność, na łączną kwotę dofinansowania 12.341.403,78 PLN. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazano 6 zlecenia płatności na łączną kwotę dofinansowania 3.170.921,89 PLN Wartość zrealizowanych płatności na rzecz beneficjenta działania 2.5 do lutego br. wyniosła 1.269.956,19 PLN

67 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prezentacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - działania wdrażane przez Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google