Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KŁODAWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KŁODAWA."— Zapis prezentacji:

1 KŁODAWA

2 1. Umiejscowienie gminy Kłodawa.

3 Gmina Kłodawa zaliczona jest do powiatu kolskiego, wchodzącego w skład województwa wielkopolskiego.
Gmina położona jest we wschodniej części powiatu a zarazem na wschodnich krańcach województwa. Siedzibą władz gminy jest miasto Kłodawa, położone przy drogach kołowej i kolejowej o międzynarodowym znaczeniu, na kierunku Wschód-Zachód, w połowie odległości między Poznaniem i Warszawą. Gmina Kłodawa graniczy z gminami: Babiak, Chodów, Grzegorzew, Olszówka i Przedecz z powiatu kolskiego oraz z gminą Grabów należącą do powiatu łęczyckiego.

4 2. Informacje ogólne. Gmina ma charakter miejsko – wiejski.
Jej sieć osadnicza obejmuje miasto i 36 miejscowości wiejskich. Obszar wiejski podzielony jest administracyjnie na 28 sołectw. Obszar gminy wynosi 129 kilometrów kwadratowych i jest zamieszkały przez 14,1 tysiąca ludności. Pod względem powierzchni Kłodawa zajmuje 65 miejsce wśród 89 gmin miejsko-wiejskich w województwie i 3 miejsce wśród wszystkich (11) gmin powiatu kolskiego. Pod względem liczby ludności zajmuje odpowiednio miejsca 31-sze i 2-gie ( po gminie miejskiej Koło).

5

6 3. Zasoby przyrodnicze. Rzeźba terenu - teren gminy jest równinny i należy do Wysoczyzny Kłodawskiej, którą stanowią utwory lodowcowe - moreny płaskie i faliste. Struktura glebowa - Gmina Kłodawa jest obszarem typowo rolniczym ze znaczną przewagą gruntów ornych dobrych klas - utworzonych na bazie glin zwałowych. Użytki rolne zajmują areał 11,6 tys. ha, co stanowi 88 % ogólnej powierzchni gminy. Grunty orne zajmują ha, z czego 75 % są to gleby dobre - III i IV klasy bonitacyjnej, co umożliwia osiąganie wysokiej produktywności w rolnictwie. Lasy - lesistość gminy jest niewielka. Lasy zajmują 3,5 % powierzchni gminy, a są to głównie suche bory sosnowe, występujące wzdłuż zachodniej i północnej granicy gminy. Zasoby wodne - gmina Kłodawa zaliczana jest do strefy znacznych deficytów wodnych. Obszar gminy jest odwadniany głównie przez rzekę Rgielewkę – prawobrzeżny dopływ Warty. Rzeka ta jest jednak znacznie zanieczyszczona i zakwalifikowana poza normę. W północno-zachodniej części gminy występują liczne jeziorka i oczka polodowcowe, wśród których największymi są: położone w obrębie rynny glacjalnej jezioro Korzecznik o powierzchni 10,7 ha i Kęcerskie o powierzchni 6,1 ha. Bogactwa naturalne - w obrębie gminy znajduje się złoża soli kamiennej oraz soli potasowo – magnezowej „KŁODAWA”, których zasoby oszacowane są na niecałe 12 mln ton (każde). Do zasobów naturalnych występujących na terenie ale nie eksploatowanych, należy węgiel brunatny (-bez możliwości eksploatacji), złoże kruszywa naturalnego „ZBÓJNO” (- częściowo zawodnione), złoża torfów.

7 4. Analiza – mocne i słabe strony Gminy.
Mocne strony : 1) Korzystne położenie geograficzno – komunikacyjne; 2) Wysoka jakość użytków rolnych, dająca podstawę do rozwoju wysoko towarowej produkcji rolnej; 3) Dość dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna w mieście i na obszarach wiejskich; 4) Ważne w układzie krajowym zasoby surowców naturalnych w postaci soli kamiennej; 5) Korzystna na tle innych gmin struktura dochodów budżetowych charakteryzująca się wysokim udziałem dochodów własnych.

8 Słabe strony : 1) Słaby rozwój lokalnego przetwórstwa rolno – spożywczego oraz obsługi w zakresie pośrednictwa w skupie produktów rolnych; 2) Rozdrobnienie obszarowe indywidualnych gospodarstw rolnych i nadmiar pracujących w rolnictwie; 3) Wysoki stan komunalnych zasobów mieszkaniowych generujących wzrost wydatków budżetowych na ich utrzymanie; 4) Szczupłość bazy dla zaspokojenia społecznych potrzeb sportowo – rekreacyjnych; 5) Brak lokalnej polityki wspierającej rozwój małych przedsiębiorstw i przebudowę struktury gospodarstw rolnych.

9 Odrodzenie Samorządu Terytorialnego i jego wpływ na rozwój gminy.
W 1990 roku Polacy po raz pierwszy w powojennej historii Polski mogli w wolnych wyborach wyłonić przedstawicieli do władz lokalnych samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym. Dziś to wydarzenie to symboliczny moment odrodzenia samorządności. Obecnie, po 20 latach, samorządy gminne mają w większości znaczące osiągnięcia i ustabilizowaną sytuację. Borykając się z kłopotami finansowymi, potrafiły i tak zrobić wiele dobrego dla swych środowisk.

10 W gminie Kłodawa organem uchwałodawczym jest Rada Miejska, a wykonawczym – Zarząd Miejski, którego przewodniczącym jest każdorazowo Burmistrz Miasta. W Kłodawie, w oparciu o wyniki wyborów z dnia 27 maja 1990 roku, powołano Radę miejską , której przewodniczącym został Wacław Kurpik. Burmistrzem na kadencję do 1994r. wybrano Józefa Chudego. Na następną kadencję burmistrzem wybrano kilkakrotnie Zdzisława Domańskiego, lecz pan Józef Chudy obecnie znów pełni swoje obowiązki w tej roli.

11 Działania Samorządu w Gminie Kłodawa w latach 1990 – 2010.
Większość znaczących dla gminy i jej okolic inwestycji Kłodawa uzyskała w latach 1950 – W latach kolejnych były one jednak modernizowane, ulepszane dla coraz to nowszych pokoleń Kłodawian, dzięki działaniom tutejszego samorządu.

12 Wydarzeniem na skalę kontynentalną było powstanie Kopalni Soli ‘Kłodawa’ w latach pięćdziesiątych, drugiej co do wielkości tego rodzaju kopalni w Europie i największej w Polce. Był to główny czynnik miastotwórczy. Do niedawna kopalnia zajmowała się jedynie wydobyciem, obróbką i sprzedażą soli w różnych jej formach. Dzięki współpracy samorządu gminnego z wyższymi szczeblami, udało się poszerzyć nieco horyzonty zakładu…

13 Widok na kopalnię z góry.

14 Podziemna Trasa Turystyczna.
W 2007r. podziemne wyrobiska kopalni zostały wpisane do rejestru zabytków Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora. Wyrobiska są elementem Podziemnej Trasy Turystycznej, którą otworzono w 2004 roku.

15

16 Kolejne działania samorządu gminy:
Telefonizacja okolicznych wsi w latach 90., przy udziale środków z budżetu gminy. Realizowanie inwestycji polegających na rozbudowie sieci telefonicznej w niemal wszystkich miejscowościach gminy. Modernizacja wodociągów gminy – wybudowanie dodatkowego zagęszczacza grawitacyjnego, budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy większości ulic gminnych. Budowa nowoczesnej hali sportowej w 200r. z zapleczem, w konstrukcji łuków stalowych. Remont i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego. W latach 1995 – 1999 przeprowadzono kapitalny remont całej bazy lokalowej Zespołu Szkół nr 2. Wymiana systemów grzewczych w wielu szkołach, z piecowego na gazowe, w 2000r. Wybudowanie dwóch kompleksowych obiektów sportowych Orlik 2012.

17 ROK 2007/2008: Budowa i modernizacja linii wodociągowej.
Przebudowa ulic. Zakup sprzętu do prowadzenia akcji pożarniczych. Zakup autobusu szkolnego. Remonty w szkołach. Zakup gruntów celem uzbrojenia pod budownictwo mieszkaniowe.

18 ROK 2009: Otwarcie placu zabaw.
Inwestycje prowadzone na drogach wojewódzkich (chodniki), powiatowych (nawierzchnia, rowy, zjazdy) . Rozpoczęcie długo oczekiwanego kapitalnego remontu i przebudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie. Gruntowny remont Przedszkola nr 1.

19 Tytuły, certyfikaty gminy:
Gmina Przyjazna Środowisku; rok nadania: 2oo5. Członkowstwo w stowarzyszeniu ‘Wielkopolska Wschodnia’. Certyfikat Turystyczny Produkt Roku 2009 dla Kopalni Soli ‘Kłodawa’. Tytuł Mecenas Polskiej Ekologii dla Gminy Kłodawa, rok 2009. Certyfikat potwierdzający dokonanie wpisu do Księgi Rekordów Guinnessa za wykonanie koncertu symfonicznego na rekordowej głębokości 600m pod poziomem morza.

20 Dziękuję za uwagę! Wykonała: Żaneta Michalak, ur. 1993, klasa I B
Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku Opiekun: mgr Anna Baranowska


Pobierz ppt "KŁODAWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google