Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Umiejscowienie gminy Kłodawa.  Gmina Kłodawa zaliczona jest do powiatu kolskiego, wchodzącego w skład województwa wielkopolskiego.  Gmina położona.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Umiejscowienie gminy Kłodawa.  Gmina Kłodawa zaliczona jest do powiatu kolskiego, wchodzącego w skład województwa wielkopolskiego.  Gmina położona."— Zapis prezentacji:

1

2

3 1. Umiejscowienie gminy Kłodawa.

4  Gmina Kłodawa zaliczona jest do powiatu kolskiego, wchodzącego w skład województwa wielkopolskiego.  Gmina położona jest we wschodniej części powiatu a zarazem na wschodnich krańcach województwa.  Siedzibą władz gminy jest miasto Kłodawa, położone przy drogach kołowej i kolejowej o międzynarodowym znaczeniu, na kierunku Wschód-Zachód, w połowie odległości między Poznaniem i Warszawą.  Gmina Kłodawa graniczy z gminami: Babiak, Chodów, Grzegorzew, Olszówka i Przedecz z powiatu kolskiego oraz z gminą Grabów należącą do powiatu łęczyckiego.

5 2. Informacje ogólne.  Gmina ma charakter miejsko – wiejski.  Jej sieć osadnicza obejmuje miasto i 36 miejscowości wiejskich.  Obszar wiejski podzielony jest administracyjnie na 28 sołectw.  Obszar gminy wynosi 129 kilometrów kwadratowych i jest zamieszkały przez 14,1 tysiąca ludności.  Pod względem powierzchni Kłodawa zajmuje 65 miejsce wśród 89 gmin miejsko-wiejskich w województwie i 3 miejsce wśród wszystkich (11) gmin powiatu kolskiego.  Pod względem liczby ludności zajmuje odpowiednio miejsca 31-sze i 2-gie ( po gminie miejskiej Koło).

6

7 3. Zasoby przyrodnicze.  Rzeźba terenu - teren gminy jest równinny i należy do Wysoczyzny Kłodawskiej, którą stanowią utwory lodowcowe - moreny płaskie i faliste.  Struktura glebowa - Gmina Kłodawa jest obszarem typowo rolniczym ze znaczną przewagą gruntów ornych dobrych klas - utworzonych na bazie glin zwałowych. Użytki rolne zajmują areał 11,6 tys. ha, co stanowi 88 % ogólnej powierzchni gminy. Grunty orne zajmują 10.824 ha, z czego 75 % są to gleby dobre - III i IV klasy bonitacyjnej, co umożliwia osiąganie wysokiej produktywności w rolnictwie.  Lasy - lesistość gminy jest niewielka. Lasy zajmują 3,5 % powierzchni gminy, a są to głównie suche bory sosnowe, występujące wzdłuż zachodniej i północnej granicy gminy.  Zasoby wodne - gmina Kłodawa zaliczana jest do strefy znacznych deficytów wodnych. Obszar gminy jest odwadniany głównie przez rzekę Rgielewkę – prawobrzeżny dopływ Warty. Rzeka ta jest jednak znacznie zanieczyszczona i zakwalifikowana poza normę. W północno-zachodniej części gminy występują liczne jeziorka i oczka polodowcowe, wśród których największymi są: położone w obrębie rynny glacjalnej jezioro Korzecznik o powierzchni 10,7 ha i Kęcerskie o powierzchni 6,1 ha.  Bogactwa naturalne - w obrębie gminy znajduje się złoża soli kamiennej oraz soli potasowo – magnezowej „KŁODAWA”, których zasoby oszacowane są na niecałe 12 mln ton (każde). Do zasobów naturalnych występujących na terenie ale nie eksploatowanych, należy węgiel brunatny (-bez możliwości eksploatacji), złoże kruszywa naturalnego „ZBÓJNO” (- częściowo zawodnione), złoża torfów.

8 4. Analiza – mocne i słabe strony Gminy.  Mocne strony :  1) Korzystne położenie geograficzno – komunikacyjne;  2) Wysoka jakość użytków rolnych, dająca podstawę do rozwoju wysoko towarowej produkcji rolnej;  3) Dość dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna w mieście i na obszarach wiejskich;  4) Ważne w układzie krajowym zasoby surowców naturalnych w postaci soli kamiennej;  5) Korzystna na tle innych gmin struktura dochodów budżetowych charakteryzująca się wysokim udziałem dochodów własnych.

9  Słabe strony :  1) Słaby rozwój lokalnego przetwórstwa rolno – spożywczego oraz obsługi w zakresie pośrednictwa w skupie produktów rolnych;  2) Rozdrobnienie obszarowe indywidualnych gospodarstw rolnych i nadmiar pracujących w rolnictwie;  3) Wysoki stan komunalnych zasobów mieszkaniowych generujących wzrost wydatków budżetowych na ich utrzymanie;  4) Szczupłość bazy dla zaspokojenia społecznych potrzeb sportowo – rekreacyjnych;  5) Brak lokalnej polityki wspierającej rozwój małych przedsiębiorstw i przebudowę struktury gospodarstw rolnych.

10 Odrodzenie Samorządu Terytorialnego i jego wpływ na rozwój gminy.  W 1990 roku Polacy po raz pierwszy w powojennej historii Polski mogli w wolnych wyborach wyłonić przedstawicieli do władz lokalnych samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym.  Dziś to wydarzenie to symboliczny moment odrodzenia samorządności.  Obecnie, po 20 latach, samorządy gminne mają w większości znaczące osiągnięcia i ustabilizowaną sytuację.  Borykając się z kłopotami finansowymi, potrafiły i tak zrobić wiele dobrego dla swych środowisk.

11  W gminie Kłodawa organem uchwałodawczym jest Rada Miejska, a wykonawczym – Zarząd Miejski, którego przewodniczącym jest każdorazowo Burmistrz Miasta.  W Kłodawie, w oparciu o wyniki wyborów z dnia 27 maja 1990 roku, powołano Radę miejską, której przewodniczącym został Wacław Kurpik. Burmistrzem na kadencję do 1994r. wybrano Józefa Chudego.  Na następną kadencję burmistrzem wybrano kilkakrotnie Zdzisława Domańskiego, lecz pan Józef Chudy obecnie znów pełni swoje obowiązki w tej roli.

12 Działania Samorządu w Gminie Kłodawa w latach 1990 – 2010.  Większość znaczących dla gminy i jej okolic inwestycji Kłodawa uzyskała w latach 1950 – 1990. W latach kolejnych były one jednak modernizowane, ulepszane dla coraz to nowszych pokoleń Kłodawian, dzięki działaniom tutejszego samorządu.

13  Wydarzeniem na skalę kontynentalną było powstanie Kopalni Soli ‘Kłodawa’ w latach pięćdziesiątych, drugiej co do wielkości tego rodzaju kopalni w Europie i największej w Polce. Był to główny czynnik miastotwórczy.  Do niedawna kopalnia zajmowała się jedynie wydobyciem, obróbką i sprzedażą soli w różnych jej formach. Dzięki współpracy samorządu gminnego z wyższymi szczeblami, udało się poszerzyć nieco horyzonty zakładu…

14 Widok na kopalnię z góry.

15 Podziemna Trasa Turystyczna.  W 2007r. podziemne wyrobiska kopalni zostały wpisane do rejestru zabytków Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora.  Wyrobiska są elementem Podziemnej Trasy Turystycznej, którą otworzono w 2004 roku.

16

17 Kolejne działania samorządu gminy:  Telefonizacja okolicznych wsi w latach 90., przy udziale środków z budżetu gminy. Realizowanie inwestycji polegających na rozbudowie sieci telefonicznej w niemal wszystkich miejscowościach gminy.  Modernizacja wodociągów gminy – wybudowanie dodatkowego zagęszczacza grawitacyjnego, budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy większości ulic gminnych.  Budowa nowoczesnej hali sportowej w 200r. z zapleczem, w konstrukcji łuków stalowych.  Remont i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego.  W latach 1995 – 1999 przeprowadzono kapitalny remont całej bazy lokalowej Zespołu Szkół nr 2.  Wymiana systemów grzewczych w wielu szkołach, z piecowego na gazowe, w 2000r.  Wybudowanie dwóch kompleksowych obiektów sportowych Orlik 2012.

18 ROK 2007/2008:  Budowa i modernizacja linii wodociągowej.  Przebudowa ulic.  Zakup sprzętu do prowadzenia akcji pożarniczych.  Zakup autobusu szkolnego.  Remonty w szkołach.  Zakup gruntów celem uzbrojenia pod budownictwo mieszkaniowe.

19 ROK 2009:  Otwarcie placu zabaw.  Inwestycje prowadzone na drogach wojewódzkich (chodniki), powiatowych (nawierzchnia, rowy, zjazdy).  Rozpoczęcie długo oczekiwanego kapitalnego remontu i przebudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.  Gruntowny remont Przedszkola nr 1.

20 Tytuły, certyfikaty gminy:  Gmina Przyjazna Środowisku; rok nadania: 2oo5.  Członkowstwo w stowarzyszeniu ‘Wielkopolska Wschodnia’.  Certyfikat Turystyczny Produkt Roku 2009 dla Kopalni Soli ‘Kłodawa’.  Tytuł Mecenas Polskiej Ekologii dla Gminy Kłodawa, rok 2009.  Certyfikat potwierdzający dokonanie wpisu do Księgi Rekordów Guinnessa za wykonanie koncertu symfonicznego na rekordowej głębokości 600m pod poziomem morza.

21 Wykonała: Żaneta Michalak, ur. 1993, klasa I B Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku Opiekun: mgr Anna Baranowska Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "1. Umiejscowienie gminy Kłodawa.  Gmina Kłodawa zaliczona jest do powiatu kolskiego, wchodzącego w skład województwa wielkopolskiego.  Gmina położona."

Podobne prezentacje


Reklamy Google