Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu"— Zapis prezentacji:

1 Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu
ul. Zwycięska 10 Wrocław

2 Powstanie Izb Rolniczych
Samorząd Rolniczy - Ustawa z dnia r. o izbach rolniczych; Członkowie Samorządu Rolniczego: Osoby fizyczne i prawne (podatnicy podatku rolnego); Osoby fizyczne i prawne (podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej); Członkowie RSP (którzy wnieśli ziemię wkładową).

3 Zadania izb rolniczych
Sporządzanie analiz, ocen, opinii; Gromadzenie i przekazywanie informacji; Tworzenie rynku rolnego; Kształtowanie świadomości ekologicznej; Promowanie eksportu produktów rolnych; Poprawa struktury agrarnej; Wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych; Doradztwo i oświata rolnicza; Współpraca z zagranicznymi organizacjami rolniczymi.

4 Organy DIR i kadencja Walne Zgromadzenie Izby; Komisja Rewizyjna;
Zarząd Izby; 26 Rad Powiatowych Izby (285 delegatów) *** Kadencja organów Izby wynosi 4 lata (licząc od dnia wyborów)

5 Walne Zgromadzenie Izby
Walne Zgromadzenie – najwyższy Organ Izby; Walne Zgromadzenie DIR liczy 52 członków, w skład których wchodzą Przewodniczący oraz Delegaci do Walnego Zgromadzenia wybrani spośród członków Rad Powiatowych

6 Komisja Rewizyjna Składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród swoich członków; Skład: Jerzy Bucki – przewodniczący; Danuta Chowaniec; Tadeusz Mochalski; Kazimierz Pochodyła; Andrzej Szczepanik.

7 Zarząd DIR Prezes DIR Leszek Grala Wiceprezes DIR Zbigniew Jarosz
Członkowie: Andrzej Kubski Gerard Urban Tadeusz Jakubowski

8

9 Biuro Zarządu Izby i biura powiatowe
Biurem Zarządu Izby we Wrocławiu oraz biurami powiatowymi kieruje Dyrektor Henryk Zatorski

10 Wybory do WZ Izby Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do WZ mają członkowie izby (małżonkowie); Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela; Członkowie WZ wybierani są spośród członków izby w wyborach pośrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym.

11 Zasady wyborów członków do Walnego Zgromadzenia Izby
W okręgu wyborczym (obszar gminy) wybiera się członków rady powiatowej izb: 1 członka (pow. użytków rolnych do 4 tys.ha); 2 członków (pow. użytków rolnych powyżej 4tys.ha). Na pierwszym posiedzeniu Rada Powiatowa Izby wybiera (większością głosów) Przewodniczącego Rady oraz Delegata na WZ;

12 Zasady wyborów członków do Walnego Zgromadzenia Izby
Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do WZ, w tym do Rady Powiatowej Izby, określa, w drodze uchwały, KRIR; Wygaśnięcie mandatu członka WZ: Utrata prawa wybieralności; Zrzeczenie się mandatu; Wyrok sądowy za przestępstwo umyślne; Śmierć.

13 Gospodarka Izby Dochody Izby pochodzą:
2% odpisu z tytułu podatku rolnego; Środków otrzymanych na realizację zadań zleconych; Dywidendy otrzymane z dochodu spółek prawa handlowego, których Izba jest udziałowcem lub akcjonariuszem; Innego majątku Izby; Darowizn, zapisów i dotacji; Wpłat za usługi świadczone przez Izbę; Składek członkowskich.

14 Działalność DIR Organizacja cyklicznych spotkań z szefami instytucji rolniczych i obsługi rolnictwa z udziałem władz województwa dolnośląskiego; Koordynacja i przewodnictwo w pracach Dolnośląskiego Porozumienia Związków i Organizacji Rolniczych; Organizacja Wystaw Zwierząt Hodowlanych w Piotrowicach wraz z imprezami towarzyszącymi; Prowadzenie „Programu modernizacji i atestacji opryskiwaczy” na lata Prowadzenie szkoleń m.in. ▫ dla producentów rolnych, ▫ z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, ▫ w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin.

15 Działalność DIR Współpraca w ramach zawartych porozumień:
z Agencją Nieruchomości Rolnych O/T we Wrocławiu; z Izbami rolniczymi: Lubuską Izbą Rolniczą, Izbą Rolniczą w Opolu, Śląską Izbą Rolniczą i Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą; w Dolnośląskim Porozumieniu Związków i Organizacji Rolniczych z Akademią Rolniczą we Wrocławiu - koordynacja i podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju wsi dolnośląskiej. ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej „Wici” oraz Centrum Narodowym Młodych Rolników; Uczestnictwo w pracach: Wojewódzkiej i Powiatowych Radach Zatrudnienia; Regionalnego Komitetu Sterującego.

16 Działalność DIR Kontynuacja pracy Punktu Informacji Europejskiej w Legnicy w zakresie projektu „Aktywizacja Ośrodka Informacyjnego o Unii Europejskiej dla Mieszkańców Obszarów Wiejskich”, finansowanego z programu Agro-Info. Koordynacja prac Punktów Informacji o Unii Europejskiej w zakresie Programu „EUROPE DIRECT” w Legnicy i Miliczu. Współpraca z Dolnośląskim Regionalnym Stowarzyszeniem „Obszary Wiejskie”. W ramach działalności na rzecz aktywizacji środowiska wiejskiego realizowany jest na terenie jedenastu gmin program „Leader +”. Nawiązanie współpracy z niemiecką Izbą Rolniczą Westfallen Lippe, Izbą Rolniczą w Alzacji, W ramach kontaktów transgranicznych współpraca z Izbą Rolniczą w Hradec Kralove (Czechy) i Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Saksonii (Niemcy).

17 Działalność DIR „Wieś Dolnośląska”
Dolnośląska Izba Rolnicza wydaje „Wieś Dolnośląską” jako wkładkę do czasopisma „Poradnik Rolniczy” w nakładzie 8 tys. egz.; Kolportaż: Delegaci DIR, gminy, powiaty, inne. Tematyka: Aktualne problemy dolnośląskiego rolnictwa oraz informacje nt. bieżącej działalności.

18 Reprezentacja izb rolniczych
Na szczeblu krajowym izby rolnicze, w tym także Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentuje Krajowa Rada Izb Rolniczych w Warszawie, która liczy 32 członków; W KRIR Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentują Prezes Izby Leszek Grala i Delegat do KRIR Jan Żukowski.


Pobierz ppt "Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google