Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agroturystyka sposobem na działalność w Dolinie Karpia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agroturystyka sposobem na działalność w Dolinie Karpia"— Zapis prezentacji:

1 Agroturystyka sposobem na działalność w Dolinie Karpia
Zator

2 FORMY TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH - definicje
Turystyka wiejska – stanowi formę rekreacji na obszarach wiejskich i obejmuje wielorakie rodzaje aktywności rekreacyjnej, związaną z przyrodą , wędrówkami, turystyką zdrowotną, krajoznawczą, kulturową, etniczną, wykorzystującą zasoby i walory wsi

3 FORMY TURUSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH - definicje
Agroturystyka - to świadczenie usług turystycznych w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku, w oparciu o zabudowania, grunty i inne zasoby tego gospodarstwa, bez zmiany ich charakteru i naruszenia podstawowej funkcji czyli zachowania zdolności do produkcji rolnej. Budynki i obszary o zmienionej trwale funkcji nie mogą być uznane za część gospodarstwa rolnego

4 I - Formalno prawne aspekty założenia oraz prowadzenia działalności agroturystycznej
Działalność gospodarcza w świetle aktów prawnych. Przepisy podatkowe w turystyce wiejskiej, interpretacja podatkowa. Przepisy o usługach turystycznych. Podatki i opłaty lokalne. Przepisy budowlane i p.poż. w turystyce wiejskiej. Ubezpieczenia: - obowiązkowe, - dobrowolne.

5 Działalność gospodarcza w świetle aktów prawnych
Pod pojęciem agroturystyka rozumie się zwykle świadczenie usług turystycznych przez rolników w ich gospodarstwach. Usługi te obejmują przede wszystkim zapewnienie noclegów i wyżywienia, jak również mogą polegać na spełnianiu dodatkowych świadczeń , takich jak: wypożyczanie sprzętu turystycznego, jazda konna, organizowanie np. polowań, udostępniania łowisk.

6 Działalność gospodarcza w świetle aktów prawnych c.d.
Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807) została podtrzymana dotychczasowa polityka ułatwiania rolnikom prowadzenia działalności agroturystycznej. W artykule 3 tej ustawy czytamy:

7 Działalność gospodarcza w świetle aktów prawnych c.d.
„Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów”.

8 Działalność gospodarcza w świetle aktów prawnych c.d.
Powyższa działalność ma charakter wyjątku od ogólnej zasady, dlatego też ten wyjątek należy interpretować w sposób ścisły. Artykuł 3 omawianej ustawy obejmuje, więc tylko i wyłącznie: osoby świadczące usługi muszą być rolnikami; tzn. osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność rolniczą: właściciele, dzierżawcy, użytkownicy, czy inne osoby, których prawo do korzystania z posiadanego gospodarstwa wynika z umowy zawartej z właścicielem, wynajmowanie do 5 pokoi, natomiast nie domków kempingowych i przyczep turystycznych,

9 Działalność gospodarcza w świetle aktów prawnych c.d.
wynajmowanie miejsc na ustawienie namiotów; również bez przyczep mieszkalnych, jeżeli grunty pod polem namiotowym, nadal są wykorzystywane rolniczo (sady, pastwiska), wówczas nie ma potrzeby opłacania podatku od nieruchomości, w przeciwnym razie jest to już działalność gospodarcza, od której należy opłacać podatek od nieruchomości i to podwyższoną stawkę, jak od działalności gospodarczej,

10 Działalność gospodarcza w świetle aktów prawnych c.d.
sprzedaży posiłków domowych; nie zaś prowadzenia innych ogólnodostępnych usług gastronomicznych, tz.: wyklucza prowadzenie kuchni dla innych osób niż te, które korzystają z noclegu w gospodarstwie, nakłada na usługodawcę obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, goście nie powinni korzystać z kuchni gospodarzy. Tylko dla gości trzeba wygospodarować miejsce i aneks kuchenny, gdzie będą mogli przygotować sobie mały posiłek np. kawę, herbatę, mleko dla dziecka.

11 Działalność gospodarcza w świetle aktów prawnych c.d.
Odpowiedzialność za żywność ponosi przedsiębiorca produkujący lub wprowadzający żywność do obrotu oraz za wszelkie szkody i uszczerbki na zdrowiu konsumenta spowodowane złą jakością zdrowotną żywności , to – często zniechęca usługodawców agroturystycznych do świadczenia tego typu usług. świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów; usługi te powinny być świadczone w gospodarstwie rolnym i związane z pobytem turystów w tym gospodarstwie.

12 Przepisy podatkowe ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników
Zgodnie z przepisem art. 5 a ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników „rolnik lub domownik”, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

13 Przepisy podatkowe c.d. Podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, 2. złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, 3. nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym, 4. nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

14 Przepisy podatkowe c.d. 5. kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów (3166 zł za rok 2014) z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty granicznej. Roczna kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji. Kwota podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej ma wpływ na możliwość pozostania przez rolnika lub domownika w ubezpieczeniu społecznym rolników w kolejnych latach.

15 Przepisy podatkowe c.d. Rolnicy musza pamiętać, że do dnia 31 maja każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego, rolnik lub domownik ubezpieczony w KRUS i prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, ma obowiązek złożyć w KRUS zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie, że kwota należnego podatku dochodowego z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej.

16 c.d. Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą będzie zobowiązany do opłacania kwartalnej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze (2015r.) - emerytalno-rentowe = 504zł . - ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana jest w pojedynczej wysokości=126zł Razem: =630zł

17 Podatki i opłaty lokalne
Podatek od nieruchomości: W zasadzie każdy posiadacz gruntów, budynków i budowli ma obowiązek odprowadzać do gminy podatek od nieruchomości. za działalność gospodarczą według ustawy nie uważa się „wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5”. Od pokoi takich należy odprowadzać podatek od powierzchni budynku mieszkalnego.

18 Przepisy podatkowe c.d. 2. Opłata miejscowa:
Obowiązek opłaty miejscowej wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Pobierana jest od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych, w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach. .

19 Przepisy podatkowe c.d. Rada gminy określa wysokość opłaty miejscowej, która ustawowo nie może przekroczyć 2,19 zł za jeden dzień pobytu, a w miejscowościach uzdrowiskowych 4,30 zł dziennie. Samorząd ma prawo zobowiązać kwaterodawców do pełnienia roli płatnika, czyli osoby zobowiązanej do pobrania tej opłaty i odprowadzenia jej do urzędu gminy.

20 Prawo w agroturystyce Organ gminy może dokonać kontroli obiektu
agroturystycznego pod względem spełnienia wymagań zapisanych w ustawie o usługach turystycznych w punkcie : „ obiekty inne” – spełnienie minimalnych wymagań dla obiektów hotelarskich ( kontroli podlega odpowiednie wyposażenie, wymagania budowlane, sanitarne, przeciwpożarowe) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, może zostać wydana decyzja nakazująca wstrzymanie świadczenia usług do czasu ich usunięcia

21 Prawo w agroturystyce Obowiązkiem kwaterodawcy jest zgłoszenie obiektu agroturystycznego do ewidencji innych obiektów w gminie potwierdzone zaświadczeniem Ewidencja tego rodzaju nie jest ewidencją działalności gospodarczej !!

22 Prawo w agroturystyce wpis do ewidencji
Ewidencja w gminie obejmuje następujące informacje : Imię i Nazwisko Adres, położenie obiektu, ewentualnie jego nazwę, Liczbę miejsc noclegowych, Czasookres prowadzenia działalności ( np. obiekt całoroczny, sezonowy)

23 Prawo w agroturystyce Podatek : VAT
Ze względu na warunki prawne turystyki wiejskiej istotne znaczenie mają zasady opłacania podatku VAT przez rolników korzystających ze zwolnienia podatkowego. Ze względu na niewielki rozmiar działalności w/w osoby mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za dany dzień w celu uchwycenia przekroczenia ,00 zł. przychodu rocznie ( suma dozwolona do uzyskania w ciągu całego roku) Brak ewidencji może spowodować oszacowanie przychodu i opodatkowanie go w całości stawką 23% bez możliwości jakichkolwiek odliczeń. Osoby zwolnione z VAT wystawiają rachunki – dowody księgowe, które zawierają opis operacji jej wartość datę i podpis

24 Prawo w agroturystyce Na podstawie ustawy z dnia 20 listopada
1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych wyróżnia się 3 formy opodatkowania : Ryczałt ewidencjonowany, Karta podatkowa, Książka przychodów i rozchodów

25 Prawo w agroturystyce Ryczałt polega na opłacaniu podatku liczonego od całości przychodów bez udokumentowania i odliczania kosztów ich uzyskania. Dotyczy osób, których dochód nie przekroczył 250 tys Euro. Stawka ryczałtu 17% Dotyczy osób świadczących wynajem pokoi powyżej 5 lecz nie przekraczają 12, pokoje mogą znajdować się poza budynkiem mieszkalnym, posiadaczy domków turystycznych, osób żywiących gości obcych. wynajmujący nie musi posiadać gospodarstwa rolnego, obiekt może znajdować się w mieście.

26 Prawo w agroturystyce Osoby korzystające z ryczałtu zobowiązane są :
złożenia w US pisemnego oświadczenia do danego roku opodatkowania, prowadzenia ewidencji przychodów, złożenia zeznanie PIT 28 do 30 stycznia następnego roku

27 Prawo w agroturystyce Karta podatkowa :
comiesięczne odprowadzenie podatku, stałej kwoty, niezależnie od przychodów, bez konieczności ewidencjonowania przychodów ani kosztów, zależy od ilości pracowników, lub liczby mieszkańców.( Do 12 pokoi) stawki zł ( do 5 tys. Mieszkańców), stawki zl ( od tys. Mieszkańców) stawki zł ( powyżej 20 tys. Mieszkańców)

28 Prawo w agroturystyce Plusy karty podatkowej :
zwolnienie z prowadzenia ksiąg podatkowych, zwolnienie ze składania deklaracji o wysokości dochodu, dochody nie sumują się z innymi dochodami, możliwość odliczenia składki zdrowotnej ZUS

29 Podatkowa książka przychodów i rozchodów
Prawo w agroturystyce Podatkowa książka przychodów i rozchodów Podatek od faktycznych dochodów do zł rocznego dochodu 19% ponad tę kwotę do zł – 30% powyżej - 40%

30 Wystawianie rachunków:
Prawo w agroturystyce Wystawianie rachunków: Rolnicy świadczący usługi odpłatnie mają prawo i obowiązek wystawić na życzenie klienta rachunek lub fakturę podatnik VAT wystawia fakturę VAT wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 2005r. osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami nie muszą zamieszczać numeru NIP

31 Przepisy budowlane i p.poż. w agroturystyce
Przepisy przeciwpożarowe Nadzór nad spełnianiem wymogów przeciwpożarowych sprawuje odpowiedni terytorialnie komendant powiatowej straży pożarnej. Komenda Główna Straży Pożarnej zaliczyła tzw. obiekty agroturystyczne – budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, a także budynki gospodarcze w gospodarstwach rolnych przystosowane do celów agroturystycznych – zawierające najwyżej 5 pokoi, wykorzystywanych do prowadzenia usług agroturystycznych, do kategorii zagrożenia ludzi ,czyli do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, do których są najmniejsze wymagania pod tym względem

32 Przepisy przeciwpożarowe c.d.
Odpowiadamy za bezpieczeństwo swoich klientów dlatego byłoby dobrze gdyby w obiekcie spełnione były następujące wymogi: użytkowanie urządzeń elektrycznych w sposób zabezpieczający podłoże przed zapaleniem nie blokowanie dojść do urządzeń przeciwpożarowych, wyjść ewakuacyjnych, wyłączników, tablic rozdzielczych, głównych zaworów gazu umieszczenie w widocznym miejscu wykazu telefonów alarmowych, instrukcji pożarowych, oznakowania dróg ewakuacji, głównych zaworów i wyłączników zachowanie dostępu do obiektu na wypadek działania ratowniczego

33 Przepisy przeciwpożarowe c.d.
gaśnica w łatwo dostępnym, widocznym miejscu, zachowanie minimalnej odległości od sąsiednich obiektów kraty i okiennice powinny otwierać się na zewnątrz palne elementy konstrukcji i wystroju wewnątrz budynku, w sąsiedztwie których przechodzą przewody grzewcze, wentylacyjne, dymowe, spalinowe powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia. Spełnienie wymagań przeciwpożarowych można udokumentować opinią komendanta powiatowej straży pożarnej, wydawaną na wniosek zainteresowanego.

34 Przepisy budowlane i p.poż. w agroturystyce
Obiekty (budynki mieszkalne i usługowe) w których świadczone są usługi hotelarskie (w tym usługi  agroturystyczne) powinny spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2000r Nr 106 poz. 1126) . Artykuł ten dotyczy każdego, także osób prywatnych. w odniesieniu do innych obiektów, w tym do pokoi gościnnych, spełnienie wymagań może zostać sprawdzone w wyniku kontroli dokonywanej przez wójta lub marszałka województwa (na podstawie ustawy o usługach turystycznych), a także przez organy nadzoru budowlanego.

35 c.d. prawo budowlane Podstawowym wymaganiem dla każdego obiektu budowlanego jest posiadanie decyzji pozwalającej na budowę lub użytkowanie obiektu. Jeżeli obiekt zmienia przeznaczenie np. z gospodarskiego na usługowy - turystyczny, potrzebna jest decyzja o zmianie sposobu użytkowania obiektu, którą wydaje organ nadzoru budowlanego. - W budynkach starszych decyzje tego rodzaju często się już nie zachowały, a uzyskanie nowych nie jest możliwe, bowiem zmieniły się wymagania warunków technicznych. W takim przypadku dopuszcza się zastąpienie tych decyzji opinią o bezpieczeństwie użytkowania budynku wystawiona przez rzeczoznawcę budowlanego.

36 Ubezpieczenia: - obowiązkowe, - dobrowolne.
ubezpieczenie obowiązkowe: Gospodarstwo rolne zostało szczególnie potraktowane w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, gdyż utrzymane zostały dwa ubezpieczenia obowiązkowe : obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych zwane dalej ubezpieczeniem budynków w gospodarstwie rolnym 2. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego zwane dalej OC rolnika.

37 ubezpieczenie dobrowolne
Lista ubezpieczeń dobrowolnych zawieranych w związku z ruchem turystycznym jest znacznie obszerniejsza i obejmuje między innymi takie ubezpieczenia jak: od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, poza zakresem omówionym powyżej, rzeczy osobistych i bagażu podróżnego, ubezpieczenie kosztów odstąpienia od umowy, ubezpieczenia pomocy prawnej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, także poza zakresem omówionym powyżej.

38 II- Warunki sanitarne i żywieniowe w gospodarstwach agroturystycznych
Przepisy sanitarne. Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GPH). Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej(GMP). Zasady żywienia gości

39 Przepisy sanitarne PROCEDURY I OBOWIĄZKI :
Na podstawie artykułów 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz Rozporządzenia nr.852/2004 Parlamentu Europejskiego w sprawie higieny środków spożywczych gospodarstwa agroturystyczne prowadzące działalność w zakresie żywienia podlegają kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. działalność takiego gospodarstwa powinna być poprzedzona uzyskaniem zatwierdzenia i rejestracji przez właściwego terenowo Państwowego Inspektora Sanitarnego. Nieprzestrzeganie tych zasad wiąże się najczęściej z karami pieniężnymi.

40 Przepisy sanitarne. Obecnie obowiązujące przepisy nie wymagają szczególnych badań lekarskich od osób wynajmujących dla gości pomieszczenia noclegowe. Natomiast w kontakcie z żywnością wymaga się badań wykluczających zakażenie chorobami zakaźnymi, oraz stanów chorobowych uniemożliwiających wykonywanie czynności z zakresu produkcji i obrotu żywnością. Wymagana jest również książeczka zdrowia, dokumentująca przeprowadzone badania.

41 Przepisy sanitarne c.d. W przepisach brak jest szczegółowych uregulowań dotyczących żywienia gości w gospodarstwach agroturystycznych. Dotychczas przy wydawaniu do 20 posiłków w gospodarstwie agroturystycznym kontrola sanitarna nie stawiała szczegółowych wymagań wykraczających poza zwykły poziom czystości w warunkach domowych.

42 Przepisy sanitarne. c.d. Aktualnie obowiązujących przepisów nie stosuje się jedynie we własnym gospodarstwie domowym do środków spożywczych, służących do zaspokajania potrzeb tego gospodarstwa domowego. Przyjmowanie i żywienie gości w gospodarstwie agroturystycznym wykracza już poza zaspokajanie potrzeb gospodarstwa domowego. W związku z powyższym od 1 maja 2004 r. gospodarstwa agroturystyczne traktowane są jako zakłady żywienia zbiorowego (art. 3 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia). W myśl ustawy, zakład żywienia zbiorowego to miejsce prowadzenia działalności w zakresie zorganizowanego żywienia konsumentów. Obejmuje więc również obiekty turystyki wiejskiej i agroturystyki, które świadczą usługi żywienia, niezależnie od skali prowadzonej działalności.

43 Przepisy sanitarne. c.d. W świetle obowiązującego prawa pełna odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ponosi przedsiębiorca (realizator żywienia zbiorowego) produkujący lub wprowadzający ją do obrotu. On też odpowiada za wszelkie szkody i uszczerbki na zdrowiu konsumenta spowodowane niewłaściwą jakością zdrowotną żywności. Obecnie w gospodarstwach agroturystycznych wymagane jest dokonanie wpisu do rejestru zakładów wprowadzających do obrotu żywność podlegającej urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności.

44 Prowadzenie dokumentacji
Każde gospodarstwo agroturystyczne powinno posiadać odpowiednią dokumentację: książkę kontroli sanitarnej, wyniki badań wody, zaświadczenie o badaniu mięsa (jeżeli z własnego uboju albo od sąsiada), zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu z minimum sanitarnego, wstępne i okresowe badania lekarskie.

45 Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GPH)
to spełnienie odpowiednich warunków i podjęcie właściwych działań na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, celem zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Obejmuje ona następujące obszary: - lokalizację, otoczenie i infrastrukturę gospodarstwa - właściwe zagospodarowanie kuchni, jadalni oraz ich wyposażenie - procesy mycia i dezynfekcji - usuwanie odpadów i ścieków - zabezpieczenie przed szkodnikami - odpowiedni poziom świadomości i higienę osób prowadzących gospodarstwo.

46 Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej(GMP).
warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności zgodnie z przeznaczeniem i całkowicie bezpieczną dla zdrowia konsumentów. Obejmuje ona np: właściwy dobór surowców i ich przechowywanie, prowadzenie właściwej obróbki wstępnej, cieplnej, prawidłowe przechowywanie gotowych potraw i ich serwowanie.

47 c.d. HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.
Zapobiega on wszelkim zagrożeniom żywności. Polega on na zidentyfikowaniu miejsc, w których mogą pojawić się niebezpieczeństwa i odpowiednim zareagowaniu, jeśli zagrożenie nastąpi. Wymóg wdrażania i stosowania systemu HACCP obowiązuje od 1 maja 2004 r. Oznacza to, że zasady systemu HACCP w gospodarstwach agroturystycznych powinny stanowić uzupełnienie dobrej praktyki higienicznej.

48 Zasady żywienia gości Właściwe żywienie człowieka polega na całkowitym pokryciu zapotrzebowania organizmu na wszystkie składniki potrzebne do życia i zachowania zdrowia, oraz energię. Jedzenie powinno być dostosowane do potrzeb organizmu, z uwzględnieniem wieku, płci, stanów fizjologicznych . Żywienie turystów na wczasach ma ważne znaczenie dla ich zdrowia i samopoczucia. Dlatego w gestii organizatorów żywienia jest zadbanie o wysoką jakość, świeżość, czystość podawanych gościom posiłków.

49 Baza żywieniowa Atuty kuchni agroturystycznej :
domowe posiłki przygotowane na bazie produktów pochodzących z gospodarstwa, serwowanie potraw regionalnych (poznanie dziedzictwa kulinarnego regionu) posiłki często przygotowywane „na zamówienie”

50 III - Marketing, promocja i reklama gospodarstw agroturystycznych z wykorzystaniem lokalnych produktów Ogólne zasady marketingu w turystyce. Pojęcie produktu w turystyce wiejskiej, charakterystyka produktu pakiet usług. Strategia cen. Kanały dystrybucji w turystyce. Promocja. Segmentacja rynku w turystyce wiejskiej.

51 CZYM JEST MARKETING? Marketing jest procesem społeczno- gospodarczym
mającym na celu: - poznanie przyszłej struktury popytu na produkty lub usługi, - zaspokojenie poprzez kreowanie podaży, - przekazywanie informacji nabywcom, - dostarczanie wytworzonych dóbr w odpowiednim miejscu i czasie, - a także ich zrealizowanie.

52 Produkt –Cena –Miejsce –Promocja
MODEL MARKETINGU Najczęściej stosowany model marketingu to marketing mix czyli: Produkt –Cena –Miejsce –Promocja 1. PRODUKT - czyli jego jakość, marka, logo, opakowanie, gwarancja usługi. 2. CENA -wysokość ceny, planowane zniżki i rabaty, termin i sposób płatności. 3. MIEJSCE/ DYSTRYBUCJA. 4. PROMOCJA- zarządzanie promocją, materiały promocyjne

53 Elementy produktu: 1. Zagospodarowanie turystyczne
a. baza noclegowa -lokalizacja , standard usług, czystość, bezpieczeństwo, dostępna infrastruktura, b. baza pozostała – komunikacyjna, gastronomiczna, handlowa, urządzenia i obiekty sportowe, kulturalne , rozrywkowe w tym ;kąpieliska, łowiska ryb, wypożyczalnie sprzętu, wyciągi narciarskie.

54 ELEMENTY PRODUKTU CD 2. Walory regionu odwiedzanego (atrakcje turystyczne): a. przyrodnicze- lasy , pomniki przyrody, wody itp., tworzące piękno krajobrazu, b. kulturowe - zabytki, osiedla, tereny rolne itp. tworzące harmonijny krajobraz kulturowy 3. Imprezy festiwale, koncerty, widowiska, zawody sportowe , spływy, rajdy -samochodowe, konne, piesze, kolarskie

55 ELEMENTY PRODUKTU CD. 4. Składniki niematerialne
emocjonalne, np. przeżycie lub doświadczenie czegoś ważnego dla klienta, poznanie czegoś lub kogoś ciekawego, pobudzenie wyobraźni. 5. System zarządzania i dystrybucji - biura podróży, - ośrodki informacji, - centra obsługi turystów, - banki i instytucje ubezpieczeniowe.

56 Produkt turystyczny winien być oferowany w postaci:
pakietu usług

57 CENA CENA • Wysokość cen, • Planowane zniżki i rabaty
• Termin i sposób płatności

58 Koncepcje ustalania cen w turystyce:
1. Na podstawie kosztów – koszty stałe i zmienne plus marża 2. Metoda rynkowa -wskazuje, że ceny można ustalić na niskim poziomie (w stosunku do cen rynkowych), licząc na podniesienie wysokości sprzedaży i osiągnięcie w ten sposób pewnego zysku. Można również ustalić ceny wysokie, sprzedać mniej oraz osiągnąć taki sam efekt. 3. Metoda odwrócona - klient informuje ile jest skłonny zapłacić za oferowany produkt , a my przystosowujemy ofertę do wymagań cenowych klienta.

59 CENA CD. 4. Rabaty(upusty)-stosowane w celu zachęcenia nabywców do zakupu lub szybkiej zapłaty. Rabaty mogą być: - ilościowe: przy zakupie większej ilości obniżka ceny - sezonowe: stosowane w pewnych okresach - gotówkowe: zachęcają do szybkiej zapłaty - handlowe: udzielane pośrednikowi w zamian za przejęcie dodatkowych funkcji np. reklamy.

60 CENA CD. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI NALEŻY USTALIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY.

61 MIEJSCE/ DYSTRYBUCJA Przekazanie produktu/ usługi od producenta do
konsumenta Kanał bezpośredni- (wytwórca usługi –turysta lub konsument) W kanale bezpośrednim usługodawca sam sprzedaje produkt konsumentom, na własny koszt i ryzyko prowadzi dystrybucję wykorzystując własną sieć punktów sprzedaży detalicznej. Na funkcjonowanie mają wpływ: - mała liczba nabywców znaczna ich koncentracja przestrzenna, początkowa faza cyklu życia produktu, duże ryzyko sprzedaży

62 MIEJSCE/ DYSTRYBUCJA C.D
2. Kanał pośredni (wytwórca usługi –pośrednik -turysta lub konsument). Zwiększenie możliwości ekspansji na dodatkowe rynki, mniejsze koszty związane z poszukiwaniem potencjalnych nabywców i kontaktowaniem się z nimi, redukcja liczby transakcji z nabywcami, możliwość dotarcia do dużej liczby rozproszonych geograficznie nabywców. INTERNET

63 PROMOCJA Promocja oznacza zespół środków za pomocą
których firma komunikuje się z rynkiem - przekazuje informacje, - kształtuje potrzeby, - ukierunkowuje popyt. Model AIDA : Attention- przyciągnąć uwagę Interest- zainteresować produktem Desire- wywołać pragnienie zakupu Action-pobudzić działanie do zakupu

64 ZARZĄDZANIE PROMOCJĄ reklama-(prasowa, radiowa, zewnętrzna internet)
wydawnictwa-(ulotki, foldery, broszury, katalogi, plakaty)· prezentacje(targi, wystawy, festyny, punkty informacji turystycznej). sprzedaż osobista (właściwy kontakt sprzedawcy z nabywcą, odpowiednie kwalifikacje, osobowość), promocja dodatkowa (obniżki cen, kupony, konkursy, karty stałych klientów, drobne upominki „od firmy”).

65 MATERIAŁY PROMOCYJNE Wizytówki -Ulotki -Foldery - Dostępne dla aktualnych gości. - Rozdawane naszym znajomym. - Dystrybuowane wśród współpracujących z nami obiektów usługowych. - Narzędzie promocji na targach i stoiskach.

66 STRONA INTERNETOWA Prosta, bez rozbudowanej grafiki Przejrzysta
Zdjęcia dobre jakościowo Opis obiektu, pokoi Lokalizacja, dojazd Kontakt Warto, aby ceny były podane Nasza specyfika Nie rozpisywać się, wypunktować do kogo oferta jest skierowana Umieścić aktywny formularz ODPOWIADAĆ NA MAILE !

67 IV Oczekiwania klientów, konkurencja, najnowsze trendy
1. Jakość w agroturystyce i turystyce wiejskiej. 2. Kategoryzacja bazy noclegowej. 3. Trendy w turystyce i turystyce wiejskiej. 4. Charakterystyka walorów turystycznych regionów

68 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH
1.Przystosowanie bazy noclegowej i gastronomicznej do wymogów współczesnego rynku turystycznego, 2. Infrastruktura turystyczna gospodarstwa agroturystycznego jak i regionu ( zagospodarowanie otoczenia, infrastruktura usługowa, jakość dróg, transport, atrakcje środowiska (obiekty dziedzictwa kulturowego, obiekty sportowe, szlaki turystyczne) 3. Stworzenie systemu promocji, informacji i rezerwacji usług łatwo dostępnego dla turysty krajowego i zagranicznego, 4. System oceny i kontroli Wiejskiej Bazy Noclegowej

69 Kategoryzacja bazy noclegowej.
1.Inne obiekty,” które nie korzystają z nazw rodzajowych chronionych prawem, gdzie mieści się agroturystyka. Obiekty te nie muszą poddawać się ocenie kategoryzacyjnej. System kategoryzacyjny Wiejskiej Bazy Noclegowej prowadzony przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej nie jest obowiązkowy Obowiązkiem kwaterodawcy jest zgłoszenie obiektu agroturystycznego do ewidencji innych obiektów w gminie potwierdzone zaświadczeniem Ewidencja tego rodzaju nie jest ewidencją działalności gospodarczej !!

70 Kategoryzacja bazy noclegowej c.d.
2. obiekty hotelarskie o zastrzeżonych ustawowo nazwach : hotele, motele, pensjonaty, kempingi, pola biwakowe, schroniska młodzieżowe, domy wycieczkowe. Obiekty te podlegają ocenie kategoryzacyjnej prowadzonej przez Urzędy Marszałkowskie

71 WIEJSKA BAZA NOCLEGOWA
Podstawową funkcją bazy noclegowej jest umożliwienie turystom przebywania poza miejsce stałego zamieszkania dłużej niż jeden dzień. Typy zakwaterowania : 1.Pokoje gościnne ( 1-4 osobowe ,dostęp do łazienki) 2.Samodzielne Jednostki Mieszkalne ( SJM) 3.Pokoje grupowe, 4. Przyzagrodowe pole namiotowe

72 Wiejska Baza Noclegowa Pokój gościnny

73 Wiejska Baza Noclegowa Samodzielna Jednostka Mieszkaniowa

74 Wiejska Baza Noclegowa

75 Wiejska Baza Noclegowa

76 Wiejska Baza Noclegowa

77 Wiejska Baza Noclegowa

78 Wiejska Baza Noclegowa

79 Wiejska Baza Noclegowa
Pokój grupowy : pomieszczenie sypialne o podstawowym standardzie, wyposażone w powyżej 4 miejsca noclegowe z dostępem do łazienki, WC oraz pomieszczenia wspólnego,

80 Wiejska Baza Noclegowa
Przyzagrodowe pole namiotowe : dodatkowy rodzaj zakwaterowania , obejmuje obszar w pobliżu działki siedliskowej specjalnie do tego przeznaczony , zaopatrzony w zaplecze sanitarne i elektryczne, miejsce na ustawienie namiotu lub przyczepy kempingowej

81 Trendy w turystyce i turystyce wiejskiej.
Na stan i tendencje rozwojowe turystyki duży wpływ mają zmiany w zglobalizowanej gospodarce światowej, takie jak: czynniki polityczne: czynniki gospodarcze: czynniki społeczne: czynniki środowiskowe czynniki technologiczne:

82 Trendy w turystyce i turystyce wiejskiej.
Czynniki te wpływają na zmiany w turystyce światowej. Wyraźnie obserwowany jest trend, zgodnie z którym wyjazdy turystyczne stają się częstsze, lecz krótsze. Zwiększają się preferencje do podróży w bliskiej odległości od domu, następuje także wzrost turystyki krajowej. Coraz częściej łączone są różne formy turystyki (np. biznesowa z kulturową, itp.). Odwiedzający w coraz większym stopniu oczekują usług dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb, a także zapewniających bardziej autentyczne przeżycia.

83 Trendy w turystyce i turystyce wiejskiej.
W wielu krajach rola rządu w coraz większym stopniu koncentruje się nie na bezpośrednich działaniach w obszarze turystyki, lecz na tworzeniu konkurencyjnego środowiska dla jej rozwoju, m.in. poprzez tworzenie strategii w zakresie polityki turystycznej, określanie priorytetów w zakresie wydatków budżetowych na turystykę, tworzenie właściwych ram prawnych, nadzór nad strukturami administracyjnymi, odpowiedzialnymi za realizację polityki turystycznej oraz tworzenie i realizację odpowiednich programów badawczych w zakresie przemian.

84 Trendy w turystyce i turystyce wiejskiej.
We współczesnym świecie turystyka jest siecią powiązanych działań i połączonych wzajemnymi zależnościami usług hoteli, restauracji, firm transportowych, właścicieli sklepów, atrakcji turystycznych i wielu innych czynników. Dlatego też, współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami sektora turystycznego jest jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na rozwój efektywnych i innowacyjnych strategii turystycznych, istotnych dla rozwoju społeczno – gospodarczego poszczególnych obszarów.

85 Charakterystyka walorów turystycznych regionów
Województwo małopolskie posiada bardzo bogate dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze, które stanowi podstawę atrakcyjności turystycznej. Na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduje się 8 zespołów i obiektów zabytkowych tego regionu. Ponadto o wyjątkowych walorach przyrodniczych świadczy zróżnicowany krajobraz, głównie górski (Tatry, Pieniny, Beskidy). Bogate i zróżnicowane zasoby wód mineralnych predysponują do rozwoju turystyki uzdrowiskowej. Ponadto, w województwie rozwija się turystyka kulturowa i przyrodnicza. Kraków jest jednym z największych centrów turystyki przyjazdowej w Polsce, co wynika z jego unikalnych walorów jako miasta zabytków, ale i cennych obszarów przyrodniczo-krajobrazowych zarówno miasta jak i okolicy – Kopalnia Soli w Wieliczce, Ojcowski Park Narodowy.

86 Sieciowe produkty turystyczne
Utworzenie sieci agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych

87 Sieciowe produkty turystyczne Projekt realizuje Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie oraz Ośrodki Doradztwa Rolniczego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

88 Zagroda edukacyjna - definicja
przedsięwzięcie zlokalizowane na obszarach wiejskich, prowadzone przez mieszkańca wsi, posiadające zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie,

89 Zagroda edukacyjna - definicja
Zagroda edukacyjna winna realizować przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych : edukacja w zakresie produkcji roślinnej, edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej, edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej

90 Zagrody edukacyjne – warunki techniczne
Minimalne obligatoryjne warunki techniczne w gospodarstwie rolnym dotyczą posiadania : zadaszonego pomieszczenia do prowadzenia zajęć toalet dla uczestników zajęć.

91 Zagrody edukacyjne – korzyści dla rolnika
Zapewniają dodatkowe źródło dochodu dla rolników, Podnoszą poziom świadomości ogółu społeczeństwa na temat życia wiejskiego i gospodarki żywnościowej, W kalkulacjach ekonomicznych należy uwzględnić dochody z tytułu samego prowadzenia zajęć stawki godzinowe lub za całość bloku dydaktycznego, sprzedaż posiłków ,sprzedaż produktów

92 Zagrody edukacyjne - korzyści dla dydaktyki
urozmaicenie i wzbogacenie procesu kształcenia, programy nauczania zorientowane na praktyczne działanie, ćwiczenia praktyczne z różnych przedmiotów, poznanie wiejskiej kultury.

93 PROW 2014-2020 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
Premia w wysokości 100 tys. zł wypłacana w ratach: − I rata – 80% kwoty pomocy, − II rata – 20% kwoty pomocy.

94 PROW 2014-2020 Rozwój przedsiębiorczości Wsparcie:
50% kosztów kwalifikowalnych, do 500 tys. zł w okresie realizacji Programu. Beneficjent: Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości

95 Życząc Państwu udanych przedsięwzięć agroturystycznych
Dziękuję za uwagę Mirosława Rogacz

96

97

98 Infrastruktura otoczenia

99 Infrastruktura otoczenia

100 Infrastruktura otoczenia

101 Infrastruktura turystyczna

102 Infrastruktura turystyczna

103 Infrastruktura turystyczna - Dziedzictwo kulturowe regionu

104 Infrastruktura turystyczna - Dziedzictwo kulturowe związane z regionem

105 Infrastruktura turystyczna - Dziedzictwo kulturowe związane z regionem

106 Infrastruktura turystyczna - Dziedzictwo kulturowe związane z regionem

107 Infrastruktura Turystyczna – Dziedzictwo kulturowe regionu

108 Baza żywieniowa PROCEDURY I OBOWIĄZKI : Na podstawie artykułów 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz Rozporządzenia nr.852/2004 Parlamentu Europejskiego w sprawie higieny środków spożywczych gospodarstwa agroturystyczne prowadzące działalność w zakresie żywienia podlegają kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. działalność takiego gospodarstwa powinna być poprzedzona uzyskaniem zatwierdzenia i rejestracji przez właściwego terenowo Państwowego Inspektora Sanitarnego. Nieprzestrzeganie tych zasad wiąże się najczęściej z karami pieniężnymi.

109 Baza żywieniowa Podstawowymi narzędziami zapewniającymi bezpieczeństwo zdrowotne żywności jest realizacja zasad: Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), HACCP – Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli

110 Baza żywieniowa Atuty kuchni agroturystycznej :
domowe posiłki przygotowane na bazie produktów pochodzących z gospodarstwa, serwowanie potraw regionalnych ( poznanie dziedzictwa kulinarnego regionu) posiłki często przygotowywane „na zamówienie” W świetle obowiązującego prawa - odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowotne żywności ponosi przedsiębiorca produkujący lub wprowadzający żywność do obrotu.

111 Prawo w agroturystyce Świadczenie usług agroturystycznych : reguluje ustawa usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami. Ustawa wprowadziła podział obiektów , w których prowadzone są usługi hotelarskie na dwie grupy: obiekty hotelarskie o zastrzeżonych ustawowo nazwach : hotele, motele, pensjonaty, kempingi, pola biwakowe, schroniska młodzieżowe, domy wycieczkowe. Obiekty te podlegają ocenie kategoryzacyjnej prowadzonej przez Urzędy Marszałkowskie

112 Prawo w agroturystyce „Inne obiekty,” które nie korzystają z nazw rodzajowych chronionych prawem, gdzie mieści się agroturystyka. Obiekty te nie muszą poddawać się ocenie kategoryzacyjnej. System kategoryzacyjny Wiejskiej Bazy Noclegowej prowadzony przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej nie jest obowiązkowy Obowiązkiem kwaterodawcy jest zgłoszenie obiektu agroturystycznego do ewidencji innych obiektów w gminie potwierdzone zaświadczeniem Ewidencja tego rodzaju nie jest ewidencją działalności gospodarczej !!

113 Prawo w agroturystyce Ewidencja w gminie obejmuje następujące informacje : Imię i Nazwisko Adres, położenie obiektu, ewentualnie jego nazwę, Liczbę miejsc noclegowych, Czasookres prowadzenia działalności ( np. obiekt całoroczny, sezonowy)

114 Prawo w agroturystyce Organ gminy może dokonać kontroli obiektu
agroturystycznego pod względem spełnienia wymagań zapisanych w ustawie o usługach turystycznych w punkcie : „ obiekty inne” – spełnienie minimalnych wymagań dla obiektów hotelarskich ( kontroli podlega odpowiednie wyposażenie, wymagania budowlane, sanitarne, przeciwpożarowe) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, może zostać wydana decyzja nakazująca wstrzymanie świadczenia usług do czasu ich usunięcia

115 Prawo w agroturystyce Działalność gospodarcza
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej interpretuje działalność gospodarczą jako działalność zarobkową do której zalicza się działalność : usługową, budowlaną, wytwórczą, handlową, poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż

116 Prawo w agroturystyce Artykuł nr.3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zakłada, że tej ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie : upraw rolnych, chowu zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa rybactwa śródlądowego, a także : wynajmowania pokoi, sprzedaży posiłków, świadczenia w gospodarstwie rolnym innych usług związanych z pobytem turystów

117 Prawo w agroturystyce Należy pamiętać, że przepis ten dotyczy :
Wynajmowania pokoi , a nie odrębnych miejsc noclegowych, całych domów czy domków turystycznych, Sprzedaży posiłków domowych , a nie prowadzenia ogólnodostępnych usług gastronomicznych, Świadczenia usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym , za które nie pobiera się dodatkowej opłaty.

118 Prawo w agroturystyce Podatek dochodowy od osób fizycznych :
Artykuł 21,pkt.43 zwalnia z opodatkowania dochodów z tytułu wynajmu pokoi gościnnych oraz wyżywienia osób korzystających z tych pokoi jeżeli : Wynajmowane pokoje znajdują się w budynkach mieszkalnych, Budynki mieszkalne należą do gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, Budynki mieszkalne w których wynajmowane są pokoje położone są na terenach wiejskich, tj poza granicami administracyjnymi miast

119 Prawo w agroturystyce cd.
Pokoje wynajmowane są osobom przebywającym na wypoczynku ( nie robotnikom, czy pod najem), Liczba pokoi nie przekracza 5 , do tej liczby wlicza się jedynie pokoje oddawane jedynie do wyłącznej dyspozycji gości, nie uwzględnia się jadalni, bawialni, kuchni Dochody uzyskane z tak pojętej działalności nie łączą się z innymi dochodami

120 Prawo w agroturystyce Podatek : VAT
Ze względu na warunki prawne turystyki wiejskiej istotne znaczenie mają zasady opłacania podatku VAT przez rolników korzystających ze zwolnienia podatkowego. Ze względu na niewielki rozmiar działalności w/w osoby mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za dany dzień w celu uchwycenia przekroczenia zł. Przychodu rocznie ( suma dozwolona do uzyskania w ciągu całego roku) Brak ewidencji może spowodować oszacowanie przychodu i opodatkowanie go w całości stawką 23% bez możliwości jakichkolwiek odliczeń. Osoby zwolnione z VAT wystawiają rachunki – dowody księgowe, które zawierają opis operacji jej wartość datę i podpis

121 Prawo w agroturystyce Na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998r.
O zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych wyróżnia się 3 formy opodatkowania : Ryczałt ewidencjonowany, Karta podatkowa, Książka przychodów i rozchodów

122 Prawo w agroturystyce Ryczałt polega na opłacaniu podatku liczonego od całości przychodów bez udokumentowania i odliczania kosztów ich uzyskania. Dotyczy osób, których dochód nie przekroczył 250 tys Euro. Stawka ryczałtu 17% Dotyczy osób świadczących wynajem pokoi powyżej 5 lecz nie przekraczają 12, pokoje mogą znajdować się poza budynkiem mieszkalnym, posiadaczy domków turystycznych, osób żywiących gości obcych. wynajmujący nie musi posiadać gospodarstwa rolnego, obiekt może znajdować się w mieście.

123 Prawo w agroturystyce Osoby korzystające z ryczałtu zobowiązane są :
złożenia w US pisemnego oświadczenia do danego roku opodatkowania, prowadzenia ewidencji przychodów, złożenia zeznanie PIT 28 do 30 stycznia następnego roku

124 Prawo w agroturystyce Karta podatkowa : comiesięczne odprowadzenie podatku, stałej kwoty, niezależnie od przychodów, bez konieczności ewidencjonowania przychodów ani kosztów, zależy od ilości pracowników, lub liczby mieszkańców.( Do 12 pokoi) stawki zł ( do 5 tys. Mieszkańców), stawki zl ( od tys. Mieszkańców) stawki zł ( powyżej 20 tys. Mieszkańców)

125 Prawo w agroturystyce Plusy karty podatkowej :
zwolnienie z prowadzenia ksiąg podatkowych, zwolnienie z e składania deklaracji o wysokości dochodu, dochody nie sumują się z innymi dochodami, możliwość odliczenia składki zdrowotnej ZUS

126 Prawo w agroturystyce Podatkowa książka przychodów i rozchodów
Podatek od faktycznych dochodów do zł rocznego dochodu 19% ponad tę kwotę do zł – 30% powyżej - 40%

127 Prawo w agroturystyce Wystawianie rachunków:
Rolnicy świadczący usługi odpłatnie mają prawo i obowiązek wystawić na życzenie klienta rachunek lub fakturę podatnik VAT wystawia fakturę VAT wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 2005r. osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami nie muszą zamieszczać numeru NIP

128 Dziękuję za uwagę Życząc Państwu udanych przedsięwzięć
agroturystycznych Dziękuję za uwagę Grażyna Poloczek Tel


Pobierz ppt "Agroturystyka sposobem na działalność w Dolinie Karpia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google