Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Programy Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej dla NGO w latach 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Program Operacyjny RYBACTWO I MORZE 2014-2020 Iwona Błaszczyk Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - publiczne wsparcie finansowe adresowane do polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich ukierunkowane, na realizację celów określonych w „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa”. Cel główny Strategii: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju. Cele szczegółowe: Cel 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; Cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej;

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Cel 3. Bezpieczeństwo żywnościowe; Cel 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego; Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich. Celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 będzie poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich; 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych; 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie; 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa; 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym; 6. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. PROW 2014 – 2020 będzie realizował sześć priorytetów wyznaczonych dla wspólnotowej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 w odniesieniu do celów strategii Europa 2020:

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Priorytet 1. Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich Cel szczegółowyDziałanieZakres / ukierunkowanie (1A) Zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich (2B) Wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem, a badaniami i innowacją Transfer wiedzy i innowacji Przedsięwzięcia mające na celu upowszechnienie innowacji i dobrych praktyk w zakresie produkcji rolnej, leśnictwa, przetwórstwa. Doradztwo Doradztwo w zakresie nowych technologii, technik lub organizacji produkcji rolnej lub leśnej. Doskonalenie zawodowe doradców. Współpraca Stymulowanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych poprzez współpracę sektora naukowego z partnerami gospodarczymi sektora rolnego lub leśnego i doradztwem. Tworzenie klastrów. Grupy operacyjne na rzecz innowacji (1C) Promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym i leśnym Transfer wiedzy i innowacji Działania związane z prowadzeniem produkcji rolnej, m.in. z zarządzaniem, technologią i organizacją produkcji w gospodarstwie, marketingiem, ochroną środowiska itp. Doradztwo Usługi doradcze związane z efektywnością gospodarczą, rolną i środowiskową gospodarstwa rolnego. Szkolenia zawodowe doradców.

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Beneficjenci (w zależności od celu szczegółowego): 1A - instytucje naukowo – badawcze, - doradztwo publiczne, -szkoły rolnicze lub szkoły leśne lub centra kształcenia ustawicznego lub centra kształcenia praktycznego prowadzone przez JST lub organy administracji rządowej. 1B - instytucje naukowo – badawcze, - doradztwo publiczne, – podmioty prowadzące działalność szkoleniową. 1C - instytucje naukowo – badawcze, -szkoły rolnicze lub szkoły leśne lub centra kształcenia ustawicznego lub centra kształcenia praktycznego prowadzone przez JST lub organy administracji rządowej, - Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej – podmioty prowadzące działalność szkoleniową, - doradztwo publiczne.

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Priorytet 2. Priorytet 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych Priorytet 2. Priorytet 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych Cel szczegółowyDziałanieZakres/ukierunkowanie (2A) Ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw stojących przed problemami strukturalnymi, szczególnie gospodarstw o niskim poziomie uczestnictwa w rynku, gospodarstw prowadzących działalność o charakterze rynkowym w określonych sektorach i gospodarstw wymagających zróżnicowania produkcji rolnej Modernizacja gospodarstw rolnych Projekty mające na celu poprawę wyników ekonomicznych (i dodatkowo efektywności energetycznej lub środowiskowej) gospodarstw rolnych (pomoc inwestycyjna). Restrukturyzacja małych gospodarstw Premie ułatwiające rozwój małym gospodarstwom przeprowadzenie inwestycji mających na celu restrukturyzację ich działalności rolniczej. (2B) Ułatwianie wymiany pokoleniowej w sektorze rolnym Premia dla młodych rolników Premie dla osób po raz pierwszy podejmujących prowadzenie gospodarstwa rolnego przeznaczone na inwestycje związane z funkcją rolniczą gospodarstw.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Beneficjenci (w zależności od celu szczegółowego): A -Rolnik lub grupa rolników -Rolnik lub grupa rolników – min. 2 osoby (rolnik będący beneficjentem tego działania może być osobą fizyczną, osobą prawną, spółką osobową, prowadząca działalność rolniczą w celach zarobkowych w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej) B Młody rolnik Młody rolnik – osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy rozpoczyna samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, czyli nie prowadziła działalności rolniczej lub prowadzi działalność rolniczą nie dłużej niż 18 miesięcy w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Priorytet 3. Priorytet 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie Priorytet 3. Priorytet 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie Cel szczegółowyDziałanieZakres/ukierunkowanie (3A) Lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organizacje międzybranżowe Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Roczne płatności określone w związku z kosztami ponoszonymi przez rolników ze względu na wytwarzanie produktów objętych systemami jakości (UE lub krajowymi). Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Wsparcie inwestycyjne projektów w aspekcie tworzenia powiązań pomiędzy sektorem przetwórstwa a producentami rolnymi mającymi na celu skrócenie łańcucha dostaw. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - Targowiska Budowa i modernizacja targowisk służących sprzedaży produktów rolnych na rynku lokalnym. Tworzenie grup producentów Pomoc na rzecz nowopowstających grup producentów działających we wszystkich sektorach produkcji rolnej (roczne płatności). (3B) Wspieranie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych Wsparcie inwestycji przyczyniających się do zapobiegania lub minimalizowania skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych i katastrof oraz związanych z rekultywacją gruntów lub przywracaniem potencjału produkcji roślinnej lub zwierzęcej, zniszczonych w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub katastrof.

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Beneficjenci (w zależności od celu szczegółowego): 3A - Rolnik lub grupa rolników; -Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: a) posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, b) działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. -Gmina w przypadku zakresu dotyczącego dziedzictwa kulturowego wsi; -Gmina lub związek międzygminny – w przypadku zakresu dotyczącego infrastruktury handlowej – targowiska; - Gmina - w przypadku zakresu dotyczącego infrastruktury małej skali; - Grupy producentów (w tym grupy producentów owoców i warzyw), wpisane do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. 3B Rolnik lub grupa rolników. Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, zrzeszająca, osoby fizyczne lub prawne, która ma na celu zaspokajanie potrzeb w dziedzinie zapobiegania skutkom określonych zjawisk atmosferycznych powodujących niszczenie potencjału produkcyjnego gospodarstw rolnych. Jednostka ta może podejmować prowadzenie działalności umożliwiającej osiągnięcie zysku, jeśli przeznaczony będzie on wyłącznie na cele statutowe organizacji.

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Priorytet 4. Priorytet 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa. Cel szczegółowyDziałanieZakres/ukierunkowanie (4A) Odtwarzanie i zachowanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej i stanu europejskich krajobrazów Działanie Rolnośrodowiskowo- klimatyczne Płatności roczne dla rolników stosujących ponadstandardowe praktyki produkcyjne zapewniające ochronę cennych siedlisk przyrodniczych, bioróżnorodności (w tym: zagrożonych zasobów genetycznych roślin uprawnych, i zwierząt) oraz krajobrazu na obszarach wiejskich. Płatności dla obszarów ONW Płatności roczne dla rolników prowadzących działalności na obszarach wyznaczonych (na podstawie obiektywnych kryteriów biofizycznych) jako obszary, gdzie produkcja rolna napotyka na ograniczenia. (4B) Poprawa gospodarki wodnej (4C) Poprawa gospodarowania glebą Działanie Rolnośrodowiskowo- klimatyczne Płatności roczne dla rolników stosujących ponadstandardowe praktyki produkcyjne zapewniające ochronę wód lub gleb. Rolnictwo ekologiczne Płatności roczne dla rolników prowadzących produkcję metodami rolnictwa ekologicznego. Scalanie gruntów Scalenia gruntów (dofinansowanie inwestycji).

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Beneficjenci (w zależności od celu szczegółowego): 4A - Rolnicy, grupy rolników, grupy rolników i innych gospodarujących gruntami, w uzasadnionych przypadkach także inni gospodarujący gruntami lub ich grupy. - Rolnik, który użytkuje grunty rolne położone na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, które zostały wyznaczone zgodnie z art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 4B, 4C -Rolnicy lub grupy rolników, którzy dobrowolnie podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007, - starosta, - jednostki organizacyjne przekazane samorządowi województwa na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.).

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Priorytet 5. Priorytet 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. Cele szczegółowe: (5a) Poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych w rolnictwie; (5b) Poprawa efektywności korzystania z energii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym; (5c) Ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii produktów ubocznych, odpadów, pozostałości i innych surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki; (5d) Redukcja emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa; (5e) Zwiększenie sekwestracji węgla w rolnictwie i leśnictwie.

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Inwestycje w przedsiębiorstwach i gospodarstwach, których efektem dodatkowym jest oszczędność wody, energii, wykorzystanie produktów ubocznych lub odpadowych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub produkcja surowców odnawialnych do produkcji energii będą wspierane w ramach działania Inwestycje w środki trwałe realizowanego w ramach priorytetu 2 oraz 3. W efekcie realizowany będzie postulat zmniejszenia presji na środowisko i przeciwdziałania zmianom klimatu. Poprawa bilansu gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie ich emisji może następować w wyniku realizacji inwestycji wymienionych powyżej oraz zwiększenia sekwestracji dwutlenku węgla w wyniku zalesień i niektórych schematów programu rolnośrodowiskowoklimatycznego. Cel szczegółowyDziałanieZakres/ukierunkowanie Zwiększenie sekwestracji węgla w rolnictwie i leśnictwie. Zalesienie i tworzenie terenu zalesionego Pomoc finansowa na przeprowadzenie zalesiania gruntów i pielęgnację zalesień – płatności roczne. Beneficjenci Rolnicy - właściciele gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Priorytet 6. Priorytet 6. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Cel szczegółowyDziałanieZakres/ukierunkowanie (6A) Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania nowych, małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Pomoc w postaci premii przyznawana w związku z rozpoczynaniem samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. (6B) Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Odnowa i rewitalizacja, zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi. Mała infrastruktura. Leader Wsparcie przygotowawcze. Realizacja lokalnych strategii rozwoju wdrażanych przez lokalne grupy działania (LGD). W ramach strategii dofinansowanie projektów z zakresu: − transferu wiedzy i innowacji oraz doradztwa, − przetwórstwa i marketingu produktów rolnych, w tym inkubatorów kuchennych, − rozwoju przedsiębiorczości − odnowy i rozwoju wsi, − tworzenia i funkcjonowania sieci w zakresie krótkich łańcuchów dostaw. Projekty współpracy. Koszty bieżące. Aktywizacja.

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Beneficjenci (w zależności od celu szczegółowego): 6A -Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik deklarujący podjęcie działalności pozarolniczej. 6B − gmina– w przypadku zakresu dotyczącego dziedzictwa kulturowego wsi; − gmina lub związek międzygminny – w przypadku zakresu dotyczącego infrastruktury handlowej – targowiska; − gmina - w przypadku zakresu dotyczącego infrastruktury małej skali. Leader - gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie i gminy miejskie z wyłączeniem miejscowości powyżej 20 000 mieszkańców.

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Typy działań objętych wsparciem PROW 2014-2020: − Inwestycje w projekty demonstracyjne poszerzające bazę wiedzy i najlepszych praktyk innowacji w zakresie produkcji rolnej lub leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego; − Działania upowszechniające innowacyjne rozwiązania dotyczące produkcji rolnej lub leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego; -Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych przez rolników lub posiadaczy lasów, uczniów szkół rolniczych i leśnych, doradców rolnych i nauczycieli szkół rolniczych lub leśnych; - Kompleksowa pomoc doradcza dla grup docelowych; - Pomoc finansowa na materialne lub niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą, - Przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych; -Zapobieganie lub minimalizacja skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych lub katastrof w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz operacje odtwarzające potencjał produkcji roślinnej lub zwierzęcej zniszczony w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub katastrof; - Scalanie gruntów, - I inne.

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 2014-2020 Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 2014-2020 Program kładzie nacisk na długoterminowe cele strategiczne reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa i Zintegrowanej Polityki Morskiej (ZPM) w szczególności zrównoważone i konkurencyjne rybołówstwo i akwakulturę, spójne ramy polityczne, umożliwiające dalszy rozwój ZPM, a także zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój terytorialny obszarów rybackich. PRIORYTETY 1. Promowanie zrównoważonego i zasobooszczędnego rybołówstwa i akwakultury; 2. Wspieranie innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy rybołówstwa i akwakultury; 3. Wspieranie procesu wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa; 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej; 5. Zintegrowana Polityka Morska.

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Priorytet 1. Priorytet 1. Promowanie zrównoważonego rybołówstwa oraz akwakultury Priorytet obejmuje działania dotyczące: RYBOŁÓSTWA: - trwałe zaprzestanie działalności połowowej, - zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków, - ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich w ramach zrównoważonej działalności połowowej, - łagodzenie zmian klimatu, - inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach służące zmniejszeniu oddziaływania rybołówstwa na środowisko, -inwestycje w zakresie rybołówstwa śródlądowego służące ochronie środowiska. AKWAKULTURY: - akwakultura świadcząca usługi w zakresie ochrony środowiska, - środki dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt. Priorytet obejmuje działania dotyczące: RYBOŁÓSTWA: - trwałe zaprzestanie działalności połowowej, - zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków, - ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich w ramach zrównoważonej działalności połowowej, - łagodzenie zmian klimatu, - inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach służące zmniejszeniu oddziaływania rybołówstwa na środowisko, -inwestycje w zakresie rybołówstwa śródlądowego służące ochronie środowiska. AKWAKULTURY: - akwakultura świadcząca usługi w zakresie ochrony środowiska, - środki dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt.

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Priorytet 2. Priorytet 2. Innowacyjne i konkurencyjne rybołówstwo i akwakultura Priorytet obejmuje działania dotyczące: INNOWACYJNE RYBOŁÓSTWO - projektów innowacyjnych w zakresie rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego - zdrowia i bezpieczeństwa na statkach rybackich - rozpoczęcia działalności przez młodych rybaków -projektów innowacyjnych służących ochronie morskich zasobów biologicznych - inwestycji w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach mających na celu rozwój technologiczny i poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy -rybołówstwa śródlądowego w zakresie modernizacji łodzi i gospodarstw śródlądowych - jakości produktów INNOWACYJNA AKWAKULTURA - projektów innowacyjnych w zakresie akwakultury - inwestycje produkcyjne w akwakulturę - nowych form dochodów - u - usług z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury - promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów - zwiększanie potencjału terenów hodowli w ramach akwakultury - ubezpieczenie zasobów akwakultury Priorytet ponadto obejmuje wsparcie, badanie i rozwój rynku rybnego. Priorytet obejmuje działania dotyczące: INNOWACYJNE RYBOŁÓSTWO - projektów innowacyjnych w zakresie rybołówstwa morskiego i rybactwa śródlądowego - zdrowia i bezpieczeństwa na statkach rybackich - rozpoczęcia działalności przez młodych rybaków -projektów innowacyjnych służących ochronie morskich zasobów biologicznych - inwestycji w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach mających na celu rozwój technologiczny i poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy -rybołówstwa śródlądowego w zakresie modernizacji łodzi i gospodarstw śródlądowych - jakości produktów INNOWACYJNA AKWAKULTURA - projektów innowacyjnych w zakresie akwakultury - inwestycje produkcyjne w akwakulturę - nowych form dochodów - u - usług z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury - promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktów - zwiększanie potencjału terenów hodowli w ramach akwakultury - ubezpieczenie zasobów akwakultury Priorytet ponadto obejmuje wsparcie, badanie i rozwój rynku rybnego.

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Priorytet 3. Priorytet 3. Wdrażanie Wspólnej Polityki Rybołówstwa Priorytet obejmuje działania dotyczące: - wsparcia dla systemów przekazywalnych koncesji połowowych w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb), - wsparcia dla wdrażania środków ochrony w ramach WPRyb, - kontroli i egzekwowania oraz gromadzenia danych (w celu zapewnienie efektywnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania prawa). Priorytet obejmuje działania dotyczące: - wsparcia dla systemów przekazywalnych koncesji połowowych w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb), - wsparcia dla wdrażania środków ochrony w ramach WPRyb, - kontroli i egzekwowania oraz gromadzenia danych (w celu zapewnienie efektywnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania prawa).

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Priorytet 4. Priorytet 4. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich Priorytet obejmuje działania dotyczące: - wsparcia na rzecz zintegrowanego rozwoju lokalnego (koszty pomocy przygotowawczej, koszty bieżące i animacja Lokalnej Strategii Rozwoju, działania prowadzone w ramach współpracy) - re - realizacji lokalnych strategii rozwoju a) a) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy i promowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa i akwakultury; b) b) wspieranie dywersyfikacji działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich; c) c) powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską. Priorytet obejmuje działania dotyczące: - wsparcia na rzecz zintegrowanego rozwoju lokalnego (koszty pomocy przygotowawczej, koszty bieżące i animacja Lokalnej Strategii Rozwoju, działania prowadzone w ramach współpracy) - re - realizacji lokalnych strategii rozwoju a) a) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy i promowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa i akwakultury; b) b) wspieranie dywersyfikacji działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich; c) c) powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym i zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Priorytet 5. Priorytet 5. Zintegrowana Polityka Morska Priorytet obejmuje działania dotyczące: - osiągania celów zintegrowanego nadzoru morskiego, a w szczególności do realizacji celów wspólnego mechanizmu wymiany informacji (CISE), - ochrony środowiska morskiego, - poprawy wiedzy na temat stanu środowiska morskiego. Priorytet obejmuje działania dotyczące: - osiągania celów zintegrowanego nadzoru morskiego, a w szczególności do realizacji celów wspólnego mechanizmu wymiany informacji (CISE), - ochrony środowiska morskiego, - poprawy wiedzy na temat stanu środowiska morskiego. Priorytet 6. Priorytet 6. Pomoc techniczna Pomoc techniczna będzie mogła wspierać działania dotyczące przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informacji i komunikacji, sieciowania („networking”), obsługi skarg (odwołań), kontroli i inspekcji oraz audytów w ramach wdrażania programu operacyjnego

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Pomocne Strony Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/ Strona Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Dziękuję za uwagę Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku Al. Wojska Polskiego 499 82-200 Malbork tel./fax 55 272 36 78 Internet: www.swp.malbork.pl e-mail: pkd@swp.malbork.pl


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google