Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr hab. inż. Andrzej Kwinta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr hab. inż. Andrzej Kwinta"— Zapis prezentacji:

1 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU WYKŁAD 1 dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 1

2 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU dr hab. inż. Andrzej Kwinta (pokój 305) mgr inż. Maria Zygmunt (pokój 224) mgr inż. Agnieszka Szeptalin (pokój 303) Katedra Geodezji Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ORGANIZACJA PRZEDMIOTU: PROWADZĄCY ZAJĘCIA Wykłady 5 h (A. Kwinta ) Ćwiczenia h (M. Zygmunt, A. Szeptalin) STRONA PRZEDMIOTU: dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 2

3 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 2

4 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU WYKŁADY: Zakres Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu Metody i technologie pomiarowe w inwentaryzacji Sieci Uzbrojenia Terenu Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 3

5 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU GESUT: Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu: uporządkowany zbiór informacji o przestrzennym położeniu i podstawowych danych technicznych sieci uzbrojenia terenu, a także o właścicielach oraz o jednostkach organizacyjnych zarządzających tymi sieciami, a w szczególności informacje o: a) rodzajach przewodów, b) położeniu przewodu, c) nazwie, siedzibie lub adresie właściciela, d) sposobie uzyskania danych o przewodach dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 4

6 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU PODSTAWY PRAWNE PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE - Ustawa z dnia Tekst jednolity Dz.U. Nr 193/2010 poz z późn. zm. USTAWA z o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Tekst jednolity Dz.U. Nr 0/2014 poz. 897 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA Dz.U. nr 38 z dnia 2 maja 2001 r. poz. 455 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dz. U. Nr 263 z dnia r poz. 1572 w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 5

7 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU PODSTAWY PRAWNE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Dz. U. Nr 0 z dnia r poz. 383 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej INSTRUKCJA TECHNICZNA G-7 Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu WYTYCZNE TECHNICZNE G-4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 5

8 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (2014) Rozdział 5  Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu Art. 27.  1. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, prze-znaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, gromadzi się w postaci: 1) baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3; 2) dokumentów dotyczących sieci uzbrojenia terenu, utrwalonych na innych niż elektroniczne nośnikach danych. 3. W bazach danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu gromadzi się dane dotyczące: 1) lokalizacji przestrzennej obiektów sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w ust. 1, w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych; 2) charakterystyki tych obiektów. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 6

9 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (2014) Rozdział 5  Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu Art. 27.  4. Geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu zakładają i prowadzą: 1) dla obszaru powiatu – starosta; 2) dla obszaru kraju – Główny Geodeta Kraju. 5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych gromadzonych w powiatowej bazie GESUT i krajowej bazie GESUT, tryb i standardy tworzenia i aktualizacji tych baz oraz udostępniania danych z tych baz, mając na uwadze podstawowe znaczenie tych baz dla infrastruktury informacji przestrzennej, zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tych baz z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 6

10 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (2014) Rozdział 5  Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu Art. 28.  Powiatową bazę GESUT starosta zakłada i prowadzi w drodze przetworzenia materiałów źródłowych, będących danymi i informacjami: 1) zgromadzonymi w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w szczególności będącymi treścią: a) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, b) mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych; 2) pozyskanymi z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 6

11 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (2014) Rozdział 5  Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu Art. 28a.  1. Krajową bazę GESUT zakłada i prowadzi Główny Geodeta Kraju w drodze przetworzenia danych i informacji zawartych w powiatowych bazach GESUT lub w innych materiałach, o których mowa w art. 28. 2. Krajowa baza GESUT może być zakładana etapami dostosowanymi do rodzajów sieci uzbrojenia terenu lub zasięgu terytorialnego. Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich, uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 1) przyłączy; 2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 6

12 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (2014) Rozdział 5  Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu Art. 28b.  3. Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta dokumentów zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci zamieszczoną na planie sytuacyjnym lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej, starosta wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia: 1) wnioskodawców; 2) podmioty, które zarządzają sieciami uzbrojenia terenu; 3) wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) na terenie których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu; 4) inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające tere-nami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 6

13 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (2014) Rozdział 5  Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu Art. 28b.  4. Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu zarządzającego siecią uzbrojenia terenu lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej może być sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych niż wymienione w ust. 1, lub sytuowanie przyłączy. 5. Naradzie koordynacyjnej przewodniczy starosta lub upoważniona przez niego osoba. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 6

14 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (2014) Rozdział 5  Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu Art. 28b.  6. Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole zawierającym: 1) określenie sposobu przeprowadzenia narady, jej termin i miejsce oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną; 2) opis przedmiotu narady; 3) imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę; 4) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczące-go; 5) imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują lub informację o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie; 6) stanowiska uczestników narady; 7) informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej; 8) podpisy uczestników narady. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 6

15 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (2014) Rozdział 5  Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu Art. 28b.  7. Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się na żądanie zainteresowanego uczestnika. 8. Narada koordynacyjna może być przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej po uprzednim doręczeniu uczestnikom narady kopii dokumentów, o których mowa w ust. 3. Art. 28c.  1. Na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszcza się adnotację zawierającą informacje, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej oraz dane, o których mowa w art. 28b ust. 6 pkt 1. 2. Adnotację sporządza przewodniczący narady, potwierdzając ją swoim podpisem. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 6

16 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (2014) Rozdział 5  Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu Art. 28d.  Przepisów art. 28a–28c nie stosuje się do projektowanych sieci uzbrojenia terenu sytuowanych w całości lub w przeważającej części w granicach terenu zamkniętego. O usytuowaniu takich sieci lub ich części położonych w granicach terenu zamkniętego decyduje projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem zamkniętym. Art. 28e.  Podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu, są obowiązane do współdziałania ze starostami w procesie zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. W szczególności podmioty te są obowiązane do: 1) wydania opinii co do zgodności treści utworzonej przez starostę inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, w tym wskazania ewentualnych nieprawidłowości w treści tej bazy; 2) delegowania swoich przedstawicieli na narady koordynacyjne. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 6

17 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (2014) Rozdział 5  Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu Art. 28f.  1. Na wniosek podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu staro-sta wydaje decyzję administracyjną o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, które są wykorzystywane wyłącznie przez ten podmiot i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu, oraz o bezpłatnym udostępnieniu temu podmiotowi danych, dotyczących tych sieci, zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. 2. Z dniem określonym w decyzji, o której mowa w ust. 1, podmiot władający siecią uzbrojenia terenu przejmuje na siebie obowiązki: 1) prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; 2) udzielania, na wniosek projektanta lub wykonawcy mapy do celów projektowych, informacji dotyczących wyłączonych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli takie dane są niezbędne projektantowi do opracowania projektu budowlanego. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 6

18 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (2014) Rozdział 5  Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu Art. 28f.  3. Ewidencję, o której mowa w ust. 2 pkt 1, obejmującą wyłączone sieci uzbrojenia terenu, prowadzi się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 5. 4. Za udzielanie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2, podmiot władający siecią uzbrojenia terenu może pobierać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia nie może być wyższa niż opłata pobierana za udostępnienie porównywalnego zbioru danych z powiatowej bazy GESUT. Art. 28g.  1. W przypadku zakończenia działalności gospodarczej, podmiot, który na zasadach określonych w art. 28f, prowadził ewidencję wewnętrznych sieci technologicznych, niezwłocznie i nieodpłatnie przekaże staroście odpowiednie zbiory danych dotyczące tych sieci oraz związaną z tymi zbiorami danych dokumentację geodezyjną. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku: 1) przekształcenia wewnętrznych sieci technologicznych na sie-ci publiczne; 2) zniesienia terenu zamkniętego. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 6

19 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI (2013) Rozdział 2 X ??? dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 7

20 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI (2013) Rozdział 3 X ??? dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 7

21 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU X ROZPORZĄDZENIE w sprawie GESUT oraz ZUDP Rozdział 1  Przepisy ogólne § 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 2) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, zwana dalej "ewidencją" - uporządkowany zbiór informacji o przestrzennym położeniu i podstawowych danych technicznych sieci uzbrojenia terenu, a także o właścicielach oraz o jednostkach organizacyjnych zarządzających tymi sieciami, a w szczególności informacje o: a) rodzajach przewodów (np. kanalizacyjny, wodociągowy, ciepłowniczy, gazowy, telekomunikacyjny, elektroenergetyczny oraz inne przewody specjalne), b) położeniu przewodu, a w szczególności: nazwie własnej oraz identyfikatorze jednostki ewidencyjnej według krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, nazwie i identyfikatorze obrębu ewidencyjnego, numerach ewidencyjnych działek, numerze ewidencyjnym przewodu i opisie jego położenia, współrzędnych poziomych punktów załamania, rzędnych wysokościowych punktów charakterystycznych, gabarycie (średnica, przekrój przewodu), identyfikatorze uzgodnionym z jednostką prowadzącą ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu, c) nazwie, siedzibie lub adresie właściciela sieci uzbrojenia terenu oraz jednostki organizacyjnej zarządzającej tą siecią, d) sposobie uzyskania danych o przewodach, 3) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu, zwana dalej "inwentaryzacją" - dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji, po zrealizowaniu projektu sieci uzbrojenia terenu. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 8

22 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU X ROZPORZĄDZENIE w sprawie GESUT oraz ZUDP Rozdział 4 § 17. Jednostka prowadząca ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu jest obowiązana: 1) przy wykonywaniu prac dotyczących zakładania i prowadzenia ewidencji: a) udzielać jednostce prowadzącej geodezyjną ewidencję sieci informacji o ogólnym przebiegu przewodów i związanych z nimi urządzeń, rodzaju i funkcji przewodów, materiale, z którego jest wykonana obudowa przewodu, wraz z potwierdzeniem zgodności z posiadaną ewidencją branżową, b) udostępniać jednostce prowadzącej geodezyjną ewidencję sieci dokumentację techniczną przewodu, dokumentację z pomiarów powykonawczych i mapy dotyczące przebiegu istniejących przewodów, c) udostępniać jednostce prowadzącej geodezyjną ewidencję sieci branżowe zasady wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, 2) przy wykonywaniu inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu: a) umożliwić jednostce prowadzącej geodezyjną ewidencję sieci wstęp do obiektów podlegających inwentaryzacji, b) zapewnić nadzór przy bezpośrednim kontakcie z urządzeniami w celu bezpiecznego dokonania pomiarów sieci, c) udostępnić jednostce prowadzącej geodezyjną ewidencję sieci dane dotyczące przebiegu przewodów i związanych z nimi urządzeń, a w szczególności: rodzaju i funkcji przewodów, materiału, z którego jest wykonana obudowa przewodu, wraz z potwierdzeniem zgodności z posiadaną ewidencją branżową, dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 9

23 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU X ROZPORZĄDZENIE w sprawie GESUT oraz ZUDP Rozdział 4 § 17. Jednostka prowadząca ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu jest obowiązana: 3) w czasie eksploatacji sieci uzbrojenia terenu: a) nie przyjmować i nie oddawać do eksploatacji oraz nie wprowadzać do ewidencji branżowej nowo wybudowanych przewodów przed ich przyjęciem do ewidencji, b) zgłaszać zmiany dotyczące położenia przewodów, wyłączenia ich z eksploatacji bądź likwidacji, c) prowadzić branżową ewidencję sieci uzbrojenia terenu na podstawie ewidencji. § 18. Jednostka prowadząca ewidencję jest obowiązana: 1) przekazywać jednostkom prowadzącym ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu kopie map terenu, zawierające nowo wybudowane przewody, 2) zawiadamiać jednostki prowadzące ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu o dokonanych zmianach w ewidencji. § 19. Wymiana materiałów i informacji dotyczących sieci uzbrojenia terenu pomiędzy jednostkami prowadzącymi ewidencję a jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci odbywa się nieodpłatnie. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 10

24 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU X Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) Starostowie koordynują uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przy pomocy ZUDP. Zakresem prac ZUDP jest teren powiatu z wyłączeniem terenów zamkniętych. Skład ZUDP: Przewodniczący – pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych inwentaryzacyjnych. Członkowie - pracownicy organów administracji architektoniczno – budowlanej, nadzoru budowlanego, pracownicy zarządców dróg podległych staroście Konsultanci - przedstawiciele jednostek branżowych zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, przedstawiciele zarządów dróg, nie podlegających staroście. (nieobecność konsultantów na posiedzeniu zespołu jest brakiem zastrzeżeń) dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 11

25 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU X Procedura uzgadniania projektów (według starych przepisów) 1. Rejestracja i nadanie numeru ewidencyjnego data rejestracji ważna ze względu na 14 dniowy rygor odpowiedzi 2. Wstępna ocena projektu Zawartość projektu: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela datę wypełniania wniosku rodzaj i zakres przedkładanych do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu dokładne położenie uzgadnianych obiektów ( obręb, gmina, numer działki) ilość projektowanych przyłączy oraz długość sieci określenie formy zapłaty. podpis inwestora Załączniki: 3 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu, warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci, prawomocna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, orientacja położenia sieci uzbrojenia terenu na mapie w skali 1:10000 dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 12

26 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU ZUDP Wniosek o uzgodnienie dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 13

27 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU X Procedura uzgadniania projektów 3. Dalsza analiza Sprawdzenie aktualności mapy do celów projektowych (przynajmniej jeden załączany projekt wykonany na oryginalne) Ocena prawidłowości wykorzystywanej mapy pod względem zachowania skali i treści. Sprawdzenie oryginalności klauzul przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego. Ocenę czytelności projektu. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 14

28 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU ZUDP Klauzula potwierdzająca aktualizację mapy do celów projektowych dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 14

29 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU X Procedura uzgadniania projektów 3. Dalsza analiza Sprawdzenie aktualności mapy do celów projektowych (przynajmniej jeden załączany projekt wykonany na oryginalne) Ocena prawidłowości wykorzystywanej mapy pod względem zachowania skali i treści. Sprawdzenie oryginalności klauzul przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego. Ocenę czytelności projektu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sporządzeniu mapy lub projektu, niekompletności przedkładanych dokumentów gdy istnieje konieczność dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień , wniosek zwraca się inwestorowi, z zachowaniem formy pisemnej. Wezwanie do usunięcia braków w terminie 7 dni. 4. Analiza prawno-techniczna na posiedzeniu ZUDP Opiniowanie wniosku przez członków i konsultantów zespołu 5. Opinia ZUDP Członkowie zespołu oraz konsultanci po zbadaniu zgodności projektu z obowiązującymi przepisami oraz normami zamieszczają swoje uwagi na protokole z posiedzenia ZUDP. Inwestor otrzymuje treść uzgodnienia i dwa egzemplarze projektu z klauzulą potwierdzającą dokonanie uzgodnienia. Klauzula ta określa: nazwę organu uzgadniającego usytuowanie projektowanych sieci, wyszczególnienie uzgadnianych sieci oraz numer i datę wydania opinii dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 14

30 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU ZUDP Opinia negatywna dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 15

31 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU ZUDP Opinia pozytywna dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 16

32 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU X Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowują ważność przez 3 lata od daty wydania opinii, chyba, że inwestor uzyska zgodę na jego przedłużenie. Natomiast uzgodnienie traci automatycznie ważność gdy: inwestor nie zrealizował projektu przez 3 lata; została uchylona lub zmieniona decyzja o: · warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu · ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego · zatwierdzeniu projektu budowlanego · pozwoleniu na budowę inwestor nie uzyskał przedłużenia okresu ważności opinii; Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu uległ zmianie; dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 17

33 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU X Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) Akta spraw przechowywane są przez 3 lata i zawierają: 1. Wniosek 2. Opinia zawierająca tekst uzgodnienia 3. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu 4. Protokół posiedzenia zespołu zawierający w szczególności: wykaz rozpatrywanych wniosków listę obecnych członków zespołu uwagi i zalecenia dotyczące poszczególnych wniosków, które są potwierdzone podpisami członków zespołu; 5. Geodezyjne opracowanie dokumentacji projektowej – oryginał szkicu realizacyjnego z potwierdzeniem odbioru wytyczonych elementów urządzeń 6. Szkic z wynikami pomiarów powykonawczych; 7. Decyzje organu nadzoru budowlanego kwalifikująca ułożenie elementów urządzeń w stosunku do uzgodnionego projektu; 8. Protokół przekazania inwestorowi odpowiedniej dokumentacji; 9. Faktury (rachunki) za wykonanie roboty; 10. Mapy dyżurne; dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 18

34 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Dokument na naradę konsultacyjną dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 19

35 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Dokument na naradę konsultacyjną (c.d.) dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 19

36 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Źródło danych Inwentaryzacja geodezyjna: Pomiar którego celem jest stwierdzenie faktu istnienia danego urządzenia lub przewodu, podanie jego rodzaju i klasyfikacji, dokładne określenie położenia i wymiarów jego elementów oraz uwidocznienie wyników na szkicu polowym i na mapie INWENTARYZACJA Inwentaryzacja branżowa: Szczegółowy opis techniczny, określenie funkcji i ocena stanu technicznego urządzenia dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 20

37 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Źródło danych GES_Zrodlo (RMAiC2013) dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 20

38 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Typy obiektów w ewidencji uzbrojenia terenu: 1. Obiekt punktowy - URZĄDZENIE 2. Obiekt liniowy – ODCINEK PRZEWODU 3. Obiekt przestrzenny- BUDOWLA Przebieg obiektów: 1. Nadziemny 2. Naziemny 3. Podziemny dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 21

39 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Przedmiot geodezyjnej inwentaryzacji (G-7): W szczególności sieci: wodociągowe, kanalizacyjne, gazownicze, ciepłownicze, teletechniczne, telekomunikacyjne, komputerowe, telewizyjne, elektroenergetyczne , benzynowe, inne sieci kablowe i rurowe podziemne budowle jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 22

40 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Przedmiot geodezyjnej inwentaryzacji (RMAiC 2013): Rodzaje sieci: benzynowe, ciepłownicze, elektroenergetyczne , gazownicze, kanalizacyjne, naftowe telekomunikacyjne, wodociągowe, niezidentyfikowane, Inne. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 22

41 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU SIEĆ WODOCIĄGOWA: Sieć wodociągowa składa się z systemu przewodów i urządzeń służących do ujęcia wody, przepompowania jej na wyższy poziom, oczyszczania wody oraz przeprowadzania jej do poszczególnych użytkowników. Przewody wodociągowe Doprowadzające zwane również tłocznymi są to przewody, którymi woda doprowadzana zostaje z ujęcia do stacji uzdatniania, lub ze stacji uzdatniania do zbiorników wyrównawczych. Przewody rozprowadzające wodę na obszarze miasta Przewody magistralne o średnicach od 300 do 1200 mm służą do zasilania sieci miejskiej Przewody rozdzielcze o średnicach 80 do 250 mm służą do doprowadzania wody do hydrantów lub za pośrednictwem podłączeń domowych do poszczególnych nieruchomości. Połączenia domowe ułożone są prostopadle do przewodu ulicznego /rozdzielczego/ i posiadają średnice od 25 mm do 150 mm. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str.23

42 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Przykłady: zbiornik studnia stacja pomp oczyszczalnia wody zbiornik wody czystej Wieża wodociągowa instalacja domowa Sieć wodociągowa (ujęcie powierzchniowe): dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 24

43 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU SIEĆ KANALIZACYJNA: Systemy sieci kanalizacyjnych stanowią: a/ kanalizacja pełna ogólno spławna, której celem jest odprowadzenie wspólnymi kanałami ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych oraz wód opadowych, b/ kanalizacja pełna rozdzielcza, składająca się z sieci ściekowej do odprowadzenia ścieków bytowo- gospodarczych, przemysłowych oraz z sieci deszczowej, c/ kanalizacja pełna pół rozdzielcza, składająca się z sieci deszczowej oraz z sieci odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe, a także zanieczyszczenia spłukane z terenu, które odprowadzane są z sieci deszczowej do ściekowej za pomocą specjalnych urządzeń. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 25

44 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU SIEĆ KANALIZACYJNA: Przewody kanalizacyjne – podział: a/ przykanaliki będące kanałami łączącymi podłączenie domowe, rynny deszczowe, wpusty uliczne /kratki ściekowe/ oraz podwórzowe z kanałami ulicznymi, b/ kanały uliczne, służące do zbierania ścieków z domowych instalacji kanalizacyjnych oraz wód opadowych z wpustów ulicznych, c/ kanały główne, zbierające spławiane ciecze z kanałów ulicznych. d/ kolektor główny służący do zebrania cieczy z kanałów głównych i odprowadzenia ich do oczyszczalni ścieków. A następnie do odbiornika /rzeki, jeziora itp./. e/ kanały burzowe, odprowadzające nadmiar wód opadowych z kolektora najkrótszą drogą wprost do odbiornika, dzięki czemu odciążona zostaje sieć kanalizacyjna w systemie ogólnospławnym, f/ kanały tłoczne, służące do odprowadzenia ścieków pod ciśnieniem ze stacji pomp kanałowych do oczyszczalni ścieków położonych na wyższym poziomie, g/ kanały przełazowe i nie przełazowe różniące się od siebie wielkością przekrojów. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 26

45 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Przykłady: Kanał uliczny przykanalik Pion spustowy Przewód odpływowy deszczowy rynna Przewód odpływowy domowy Sieć kanalizacyjna ogólnospławna dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 27

46 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA: Linie elektroenergetyczne– podział: - tranzytowe, - magistralne, - odgałęźne, Systematyka linii ze względu na napięcie: a/ kable niskiego napięcia do 1 kV włącznie, b/ kable wysokiego napięcia od 1 kV do 60 kV, c/ kable najwyższego napięcia - ponad 60 kV. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 28

47 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Przykłady: Linia elektroenergetyczna napowietrzna 110 kV linka odgromowa Przewody robocze izolatory wysięgnik dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 29

48 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Przykłady: Wzajemne rozmieszczenie przewodów różnych sieci Wpusty uliczne Kanał sieci ogólnospławnej Kable telefoniczne Kable elektryczne Przewód gazowy wodociąg dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 30

49 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Zakres pomiarów geodezyjnych Pomiar sytuacyjny: 1. Osie przewodów - odcinki proste, punkty załamania i rozgałęzienia, punkty główne łuków (np. oś wodociągu) 2. Uzbrojenie przewodów (np. studzienki kanalizacyjne) 3. Wymiary przewodów i uzbrojenia Pomiar wysokościowy: 1. Rzędne wszystkich punktów charakterystycznych 2. Rzędne uzbrojenia przewodów (np. dna studzienek, dna komory ciepłowniczej) dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 31

50 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny może być wykonany dwoma sposobami (G4.4): - bezpośrednim - stosowanym w odniesieniu do naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu, po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem. - pośrednim - stosowanym w odniesieniu do przewodów podziemnych zasypanych /zakrytych/ z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury elektronicznej.   dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 32

51 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiary sieci uzbrojenia terenu Na początek 1. Pomiary urządzeń naziemnych 2. Pomiary urządzeń nadziemnych 3. Pomiary urządzeń podziemnych dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 33

52 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny bezpośredni (G4.4): Pomiary sytuacyjne sieci wodociągowych obejmują:  1/ położenie przewodów tranzytowych, magistralnych i rozdzielczych, 2/ położenie rurociągów łączących obiekty specjalne, 3/ położenie podłączeń domowych od przewodu rozdzielczego do fundamentu lub ściany budynku, 4/ elementy uzbrojenia sieci wodociągowej, np.: zasuwy uliczne, hydranty, odpowietrzniki, odwodnienia /odwadniacze/, 5/ inne rodzaje uzbrojenia spotykane rzadziej np.: reduktory ciśnienia, zawory bezpieczeństwa, klapy zwrotne, wodomierze sieciowe, 6/ studzienki, rury ochronne, trójniki, czwórniki, 7/ obiekty specjalne związane z siecią wodociągową, np.: ujęcia wody, przewody grawitacyjne, przewody ssawne, przewody tłoczne, pompy, oczyszczalnie wody, zbiorniki czystej wody, wieże wodne. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 34

53 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny bezpośredni (G4.4): Pomiary wysokościowe sieci wodociągowej obejmują: 1/ górne powierzchnie elementów naziemnych uzbrojenia podziemnego, jak krawędzie włazów studzienek, zasuw, hydrantów, odpowietrzników, odwadniaczy, wodomierzy sieciowych, reduktorów ciśnienia, zaworów bezpieczeństwa itp., 2/ dna studzienek i komór oraz górne powierzchnie przewodów w nich przebiegających, 3/ górne powierzchnie rurociągów w punktach, w których następuje zmiana kierunku w rzucie pionowym lub poziomym,  4/ górne powierzchnie rurociągów przy zaworach, zasuwach, połączeniach i rozgałęzieniach w punktach wlotu i wylotu, 5/ górne powierzchnie rur ochronnych.  dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 35

54 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny bezpośredni (G4.4): Pomiary sytuacyjne sieci kanalizacyjnych obejmują: 1/ położenie kolektora głównego, kanałów burzowych /burzowców/, kanałów głównych zbierających ścieki z kanałów ulicznych, 2/ położenie kanałów tłocznych - ze stacji pomp kanałowych w górę do oczyszczalni ścieków; przy pomiarach przewodów należy uwzględnić takie ich elementy, jak prostki kielichowe oraz kształtki: trójniki luki, syfony i zwężki, 3/ położenie kanałów ulicznych i przykanalików, 4/ elementy uzbrojenia kanałów obejmujące: studzienki rewizyjne, studzienki spadowe i komory spadowe /kaskadowe/, studzienki włazowe, zsypy śniegowe, wejścia boczne do kanałów, studzienki i komory połączeniowe, rozgałęzieniowe i połączeniowo - rozgałęzieniowe, wpusty deszczowe, studzienki płuczące, płuczki miejscowe, płuczki kanałowe centralne, przewietrzniki, świetliki, spoczniki, kanałowe, zamknięcia kanałów /między innymi dla płukania kanałów/, 5/ urządzenia specjale obejmujące: syfony-przewody rurowe przy przejściu przez rzeki, separatory ścieków do odprowadzenia ścieków z jednego układu do drugiego/.    dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 36

55 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny bezpośredni (G4.4): Pomiary wysokościowe sieci kanalizacyjnej obejmują: 1/ górne powierzchnie krawędzi włazów studzienek oraz górne powierzchnie wpustów deszczowych i krawędzi przewietrzników. 2/ dna: studzienek wlotów i wylotów przewodów kanałowych i przykanalików.   dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 37

56 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny bezpośredni (G4.4): Pomiary sytuacyjne sieci cieplnych obejmują:  1/ położenie przewodów magistralnych, odgałęźnych i rozdzielczych,  2/ położenie połączeń domowych, 3/ położenie przewodów /tzw. przejścia/ pod nasypami kolejowymi w rurach ochronnych jak również przy skrzyżowaniach poprzecznych z innymi przewodami,  4/ położenie przewodów przechodzących przez rzeki w rurach ochronnych przymocowanych do przęseł mostów ewentualnie w postaci przeprawy na estakadach oraz nośnic przełazowych lub tuneli podwodnych, łączonych z powierzchnią szybami, 5/ zewnętrzne krawędzie obudowy ochronnej, 6/ uzbrojenie sieci cieplnej:  a/ kompensatory w kształcie niszy usytuowane na trasie między komorami, bądź też w komorach przy prostoliniowym układzie rurociągów, b/ studzienki rozgałęzieniowe /między komorami/,   c/ komory.  dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 38

57 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny bezpośredni (G4.4): Pomiary wysokościowe sieci cieplnych obejmują:  1/ górne krawędzie włazów do studzienek i komór,  2/ dna studzienek i komór,  3/ górne powierzchnie obudowy ochronnej w punktach charakterystycznych,  4/ górne powierzchnie rurociągów w punktach stałych /zakotwienia, przewodów /,  5/ posadzki obudowy ochronnej w punktach stałych,  6/ górne powierzchnie rurociągów przebiegających bezpośrednio w ziemi w punktach charakterystycznych.   dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 39

58 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny bezpośredni (G4.4): Pomiary sytuacyjne sieci gazowych obejmują: 1/ położenie rurociągów tranzytowych, magistralnych i rozdzielczych, 2/ położenie podłączeń domowych,  3/ uzbrojenie rurociągów gazowych np.: zasuwy, studzienki, rurki kontrolne /sączki węchowe/ wyprowadzone na powierzchnię terenu, regulatory ciśnienia /reduktory/. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 40

59 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny bezpośredni (G4.4): Pomiary wysokościowe sieci gazowych obejmują:   1/ górne powierzchnie krawędzi włazów do studzienek i komór regulatorów ciśnienia, pokryw zasuw, odwadniaczy, wentylacji bezpieczeństwa, 2/ dna studzienek, komór oraz górne powierzchnie przewodów w nich przebiegających, 3/ Górne powierzchnie rurociągów w miejscach, w których następuje zmiana kierunku w rzucie pionowym lub poziomym,  4/ górne powierzchnie rurociągów przy zaworach zasuwach i rozgałęzieniach w punktach wlotu i wylotu,  5/ górne powierzchnie rur ochronnych. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 41

60 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny bezpośredni (G4.4): 1. Pomiary sytuacyjne sieci elektroenergetycznych obejmują:  1/ kable elektroenergetyczne wszystkich napięć 2/ kable oświetleniowe, 3/ kable trakcyjne, 4/ bloki kablowe, 5/ mufy kablowe złączowe, rozgałęźne i głowicowe, 6/ skrzynie i szafki rozdzielcze do połączenia lub rozgałęzienia kabli,  7/ słupy trakcyjne, nośne, oświetleniowe oraz sygnalizacji świetlnej, połączone bezpośrednio z siecią kabli podziemnych, 8/ transformatory, stacje transformatorowe, podstacje rozdzielcze,   9/ studzienki kablowe. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str.42

61 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny bezpośredni (G4.4): 2. Pomiary wysokościowe sieci elektroenergetycznych obejmują:  1/ górne powierzchnie krawędzi włazów do studzienek kablowych,  2/ dna studzienek,  3/ górne i dolne powierzchnie bloków kablowych w studzienkach, 4/ górne powierzchnie bloków kablowych w punktach ich załamań,   5/ górne powierzchnie kabli doziemnych w punktach ich załamań, a w przypadkach ich przykrycia np. cegłami, gąsiorami lub folią należy pomierzyć górną powierzchnię przykrycia,  6/ górne powierzchnie rur ochronnych.   dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str.43

62 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiar inwentaryzacyjny bezpośredni (G4.4): dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str.44

63 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Pomiary sieci uzbrojenia terenu 1. Pomiary urządzeń naziemnych Teraz 2. Pomiary urządzeń nadziemnych 3. Pomiary urządzeń podziemnych dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 45

64 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU 2. Pomiary urządzeń nadziemnych Dla celów: Inwentaryzacji geodezyjnej (GESUT) Inwentaryzacji branżowej Określenie odległości od obiektów Inne (np. przejazd dźwigu pod linią energetyczną) Normy PN-75-E : 1998, PN-EN , PN-EN Odległość budynku od linii napowietrznych wysokiego napięcia zależy przede wszystkim od tego pod jakim napięciem są przewody i łatwopalności materiałów budowlanych. W płaszczyźnie poziomej: linia napowietrzna o napięciu od 1 do 45 kV odl.≥ 3m, linia napowietrzna o napięciu 110kV - odl. ≥ 4,9m. W pionie: linia napowietrzna o napięciu do 1kV odl. 2.5m (płaski dach) 1m (dach spadzisty), linia napowietrzna o napięciu od 1 do 45 kV odl. ≥ 5,2m linia napowietrzna o napięciu 110kV - odl. ≥ 6,5m. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 46

65 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU 2. Pomiary urządzeń nadziemnych Przęsło – część linii napowietrznej zawarta pomiędzy sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi Rozpiętość a – pozioma odl. między osiami sąsiednich konstrukcji wsporczych Zwis f – odl. pionowa między przewodem, a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu, w środku rozpiętości przęsła Spad b – pionowa odl. pomiędzy punktami zawieszenia tego samego przewodu w przęśle pochyłym Mimośród m – w przęsłach pochyłych; odl. najniższego punktu przewodu od środka przęsła Dewilacja d – największa odl. łuku krzywej zwisania od jego cięciwy, mierzona prostopadle do cięciwy Cięciwa c – odcinek łączący punkty zawieszenia przewodu dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 47

66 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU 2. Pomiary urządzeń nadziemnych Pomiar linii napowietrznych Bezpośredni Pośredni za pomocą łat za pomocą tarcz celowniczych - metodą drgań wymuszonych wcięcie kątowe metoda trygonometryczna dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 48

67 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU 2. Pomiary urządzeń nadziemnych Pomiar bezpośredni za pomocą łat dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 51

68 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU 2. Pomiary urządzeń nadziemnych Pomiar bezpośredni za pomocą tarcz celowniczych dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 52

69 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU 2. Pomiary urządzeń nadziemnych Metoda drgań wymuszonych Szarpnięcie linką (wzbudzenie fali) i pomiar czasu od wyjścia fali do powrotu dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 53

70 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU 2. Pomiary urządzeń nadziemnych Metoda trygonometryczna dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str.54

71 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU 2. Pomiary urządzeń nadziemnych Wcięcie w przód (pionowo) dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 55

72 dr hab. inż. Andrzej Kwinta
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Literatura K. Bramorski J. Gomoliszewski M. Lipiński: Geodezja miejska. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Warszawa 1973 M Gałda E. Kujawski S. Przewłocki : Geodezja i miernictwo budowlane. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1983 E. Neufert : Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Wydawnictwo „Arkady”. Warszawa 2003 S. Przewłocki : Geodezja inżynieryjno-drogowa. Wydawnictwo PWN. Warszawa 2000 Instrukcja techniczna G-7: Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu. Wytyczne Techniczne G 4.4: Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu. dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str.56

73 Zapraszam na ostatni wykład
GEODEZYJNE SIECI UZBROJENIA TERENU Zapraszam na ostatni wykład dr hab. inż. Andrzej Kwinta Rok akad. 2014/2015 wykład 1 Str. 57


Pobierz ppt "dr hab. inż. Andrzej Kwinta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google