Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego"— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Programowanie rozwoju regionalnego z wykorzystaniem funduszy pomocowych UE Rewitalizacja Joanna Zimna Departament Programów Regionalnych Nowy Staw, 28 maja 2004 r. Pomorze w Unii Europejskiej

2 FUNDUSZE STRUKTURALNE Fundusz Spójności
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZE POMOCOWE UE FUNDUSZE STRUKTURALNE Fundusz Spójności ZPORR Sektorowe Programy Operacyjne Inicjatywy Wspólnoty WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW INTERREG III RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH EQUAL RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB TRANSPORT ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH Pomorze w Unii Europejskiej

3 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Priorytety ZPORR Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Rozwój regionalnych zasobów ludzkich Rozwój lokalny Interwencja funduszy ERDF i ESF dla Pomorza = 159,5 mln EUR Pomorze w Unii Europejskiej

4 Priorytety i działania ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Priorytety i działania ZPORR priorytet działanie Kwota z ERDF (mln EUR) Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 47,9 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska 12,7 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna 9,5 1.4. Rozwój kultury i turystyki 14,3 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 5,4 1.6 Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach 167,8 (Polska) Pomorze w Unii Europejskiej

5 Priorytety i działania ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Priorytety i działania ZPORR priorytet działanie Kwota z ERDF (mln EUR) Priorytet 2. Rozwój regionalnych zasobów ludzkich 2.1. Rozwój umiejętności związanych z potrzebami rynku pracy oraz możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 5,6 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 7,0 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 3,4 2.4. Reorientacja zawodowa dla osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi 4,2 2.5. Promocja przedsiębiorczości 2,6 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Pomorze w Unii Europejskiej

6 Priorytety i działania ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Priorytety i działania ZPORR priorytet działanie Kwota z ERDF (mln EUR) Priorytet 3. Rozwój lokalny 3.1. Obszary wiejskie 22,1 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji 6,7 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe, powojskowe 5,7 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa 3,2 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna 6,1 Pomorze w Unii Europejskiej

7 Instytucje uczestniczące we wdrażaniu ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Instytucje uczestniczące we wdrażaniu ZPORR Z P O R R INFRASTRUKTURA MŚP ZASOBY LUDZKIE DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA Pomorze w Unii Europejskiej

8 Priorytet 3. Rozwój lokalny
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Priorytet 3. Rozwój lokalny Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, po- przemysłowe i po-wojskowe Poddziałanie Rewitalizacja obszarów miejskich Poddziałanie Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych Fundusz: ERDF Dostępne środki: około 5.75 mln Euro na lata Poziom dofinansowania: ERDF - max. 75% kwalifikujących się wydatków publicznych budżet państwa – 10% kwalifikujących się wydatków Pomorze w Unii Europejskiej

9 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, po- przemysłowe i po-wojskowe
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, po- przemysłowe i po-wojskowe Cel działania Ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych poprzez: rewitalizację i odnowę zdegradowanych obszarów miast i dzielnic mieszkaniowych w miastach, rewitalizację obiektów i terenów po-przemysłowych, przez zmianę dotychczasowych funkcji na gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne, rewitalizację obiektów i terenów po-wojskowych, przez zmianę z przeważającej, dotychczas funkcji zabudowy po-wojskowej na usługową, gospodarczą, społeczną, edukacyjną, zdrowotną, rekreacyjną i turystyczną Pomorze w Unii Europejskiej

10 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, po- przemysłowe i po-wojskowe
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, po- przemysłowe i po-wojskowe Lokalny Program Rewitalizacji przygotowywany na poziomie gminnym lub powiatowym przyjmowany Uchwałą Rady Gminy lub Rady Powiatu obejmuje lata 2004–2006 i kolejny okres programowania UE zawiera m.in. Charakterystykę obecnej sytuacji Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno-społeczno-gospodarczego miasta/powiatu Założenia programu rewitalizacji Planowane działania (przestrzenne, gospodarcze, społeczne) Plan finansowy na lata (obligatoryjnie) i następne System wdrażania Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej Pomorze w Unii Europejskiej

11 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Rodzaje kwalifikujących się projektów tworzenie w zdegradowanych dzielnicach warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości ( w tym inkubatory przedsiębiorczości), działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszkańców ww. terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym izolacja, remont i/lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń remont, przebudowa instalacji w budynkach: grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych zagospodarowaniem przyległego terenu Pomorze w Unii Europejskiej

12 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Rodzaje kwalifikujących się projektów c.d. renowacja zabudowy budynków i kubatury użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne izolacja, remont, przebudowa fasad i dachów budynków remont, przebudowa, adaptacja pomieszczeń budowa, remont, przebudowa instalacji w budynkach: grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych zagospodarowanie przyległego terenu (np. budowa, remont, przebudowa ogrodzeń i małej architektury) Pomorze w Unii Europejskiej

13 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Rodzaje kwalifikujących się projektów c.d renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym oraz ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne i kulturalne prace konserwatorskie odnowienie fasad i dachów budynków zagospodarowaniem przyległego terenu przebudowa i/lub remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych połączonych z działalnością gospodarczą wyburzanie budynków pod cele: usługowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne lub rekreacyjne porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem Pomorze w Unii Europejskiej

14 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Rodzaje kwalifikujących się projektów c.d. regeneracja, rehabilitacja i zabudowywanie pustych przestrzeni publicznych remont i/lub przebudowa placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, małej architektury, miejsc rekreacji, terenów zielonych oraz prace restauracyjne na terenie istniejących parków poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych remonty, przebudowa i/lub modernizacja dróg lokalnych i ulic prowadzących do dzielnic mieszkalnych oraz komunalnych dróg osiedlowych oraz małych obiektów inżynieryjnych budowa, remonty i/lub przebudowa chodników i przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne i/lub zakup wyposażenia pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów lub zwierząt Pomorze w Unii Europejskiej

15 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Rodzaje kwalifikujących się projektów c.d. remonty i/lub przebudowa infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska na terenie zdegradowanych dzielnic miast sieci kanalizacyjne i inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków kanalizacja deszczowa sieci wodociągowe, ujęcia wody i urządzenia służące do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzenia regulujące ciśnienie wody tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast budowa i/lub remont oświetlenia zakup i instalacja systemów monitoringu przyczyniających się do realizacji działania Pomorze w Unii Europejskiej

16 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich W ramach Poddziałania realizowane będą projekty: Wynikające ze zintegrowanych programów rewitalizacji społeczno-gospodarczej, przestrzennej i funkcjonalnej zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych, zespołów mieszkaniowych w miastach (szczególnie na obszarach zagrożonych lub dotkniętych zjawiskami patologii społecznej) Służące: pobudzeniu aktywności środowisk lokalnych stymulowaniu współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast poprzez szybszy wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia Pomorze w Unii Europejskiej

17 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Koszty kwalifikowane - Zgodnie z rozporządzeniem 448/2004 Przygotowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badań) Prace przygotowawcze: Badania i prace projektowe poprzedzające rewitalizację obszarów miejskich związane z urbanistyką, krajobrazem, i budownictwem oraz roboty pomiarowe Przygotowanie dokumentacji technicznej, Przygotowane studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko, ekspertyz i opinii konserwatorskich, Wykup gruntów niezabudowanych, jeśli jest to nierozerwalnie związane z realizacją projektu (max.10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu) Zakup nieruchomości jeśli istnieje bezpośrednie powiązanie między zakupem i celami realizacji poddziałania ZPORR Przygotowanie dokumentacji przetargowej, Koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych Pomorze w Unii Europejskiej

18 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Koszty kwalifikowane c.d. Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym: Przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe, Prace ziemne, Prace budowlano – montażowe, Prace instalacyjne, Prace wykończeniowe, Prace rozbiórkowe Przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją Zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji, Nadzór inżynierski Koszty promocji integralnie związane z realizacją projektu Koszt budowy kanalizacji teletechnicznej Pomorze w Unii Europejskiej

19 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Koszty niekwalifikowane budowa budynków adaptacja, przebudowa, remont budynków, powierzchni i mieszkań na cele mieszkaniowe remont, przebudowa, adaptacja budynków administracji publicznej w celach wyłącznie administracyjnych rozbiórka budynków pod budowę budynków mieszkalnych zakup nieruchomości dla celów mieszkaniowych wykorzystywanych jako miejsce świadczenia usług przez administrację publiczną jeśli w ciągu ostatnich 10 lat była finansowana z krajowych lub unijnych grantów, które powodowałyby podwójne współfinansowanie jego zakupu Pomorze w Unii Europejskiej

20 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Rodzaje beneficjentów Gminy, miasta na prawach powiatu lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne; Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd gminny lub powiatowy; Podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny Organizacje pozarządowe działające non-profit, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i inne związki wyznaniowe Szkoły wyższe Instytucje użyteczności publicznej: np. policja, straż pożarna Spółdzielnie mieszkaniowe Wspólnoty mieszkaniowe Pomorze w Unii Europejskiej

21 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych Rodzaje kwalifikujących się projektów izolacja, remont, prace rozbiórkowe, przebudowa i/lub adaptacja budynków, obiektów, infrastruktury i urządzeń po-przemysłowych i po-wojskowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu nadania im nowych funkcji użytkowych (usługowych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych, zdrowotnych i edukacyjnych), w tym: remont, przebudowa, adaptacja pomieszczeń (za wyjątkiem celów mieszkaniowych) izolacja, remont, przebudową fasad, dachów budowa, remont, przebudowa instalacji w budynkach: grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych zagospodarowanie przyległego terenu, w tym budowa, remont, przebudowa małej architektury i ogrodzeń Pomorze w Unii Europejskiej

22 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych Rodzaje kwalifikujących się projektów c.d. renowacja budynków, infrastruktury o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, a także ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy budowa, przebudowa i/lub remont obiektów dla nadania im funkcji zaplecza kulturalnego, turystycznego lub rekreacyjnego rewitalizowanego obszaru w celu tworzenia stałych miejsc pracy Pomorze w Unii Europejskiej

23 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych Rodzaje kwalifikujących się projektów c.d. wyburzanie budynków na cele: usługowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne lub rekreacyjne zagospodarowywanie i zabudowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem na cele usługowe, edukacyjne, społeczne, turystyczne, rekreacyjne, gospodarcze, kulturalne remont i/lub przebudowa placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, małej architektury, miejsc rekreacji, terenów zielonych oraz prace restauracyjne na terenie istniejących parków rekultywacja gruntów, usuwanie niebezpiecznych materiałów, w tym zakładanie parków i/lub zalesianie oczyszczonego obszaru, w celu nadania im funkcji turystycznych i/lub rekreacyjnych Pomorze w Unii Europejskiej

24 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych Rodzaje kwalifikujących się projektów c.d. kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych budowa, rozbudowa, modernizacja i/lub remont dróg lokalnych na terenach obszarów po-wojskowych i po-przemysłowych i ich połączeń z siecią dróg publicznych łącznie z budową i/lub remontem drogowej infrastruktury towarzyszącej (w tym obiektów inżynieryjnych), budowa, remonty i/lub przebudowa chodników i przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne i/lub zakup wyposażenia pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów lub zwierząt Pomorze w Unii Europejskiej

25 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych Rodzaje kwalifikujących się projektów c.d. budowa, przebudowa i/lub remonty infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska na rewitalizowanym terenie sieci kanalizacyjne i inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków kanalizacja deszczowa sieci wodociągowe, ujęcia wody i urządzenia służące do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzenia regulujące ciśnienie wody systemy odwadniające tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast budowa i/lub remont oświetlenia zakup i instalacja systemów monitoringu przyczyniających się do realizacji działania Pomorze w Unii Europejskiej

26 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych W ramach Poddziałania realizowane będą projekty: Wynikające ze zintegrowanych programów rewitalizacji społeczno-gospodarczej, przestrzennej i funkcjonalnej terenów po-przemysłowych i po-wojskowych wraz ze znajdującymi się na nich obiektami Służące: pobudzeniu aktywności środowisk lokalnych stymulowaniu współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast poprzez szybszy wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia Pomorze w Unii Europejskiej

27 Koszty kwalifikowane - Zgodnie z rozporządzeniem 448/2004
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych Koszty kwalifikowane - Zgodnie z rozporządzeniem 448/2004 Przygotowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji Prace przygotowawcze: Badania i prace projektowe poprzedzające rewitalizację związane z urbanistyką, krajobrazem, i budownictwem oraz roboty pomiarowe Przygotowanie dokumentacji technicznej, Przygotowane studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko, ekspertyz i opinii konserwatorskich, Wykup gruntów niezabudowanych, jeśli jest to nierozerwalnie związane z realizacją projektu (max.10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu) Zakup nieruchomości jeśli istnieje bezpośrednie powiązanie między zakupem i celami realizacji poddziałania ZPORR Przygotowanie dokumentacji przetargowej, Koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych Pomorze w Unii Europejskiej

28 Koszty kwalifikowane c.d.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych Koszty kwalifikowane c.d. Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym: Przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe, Prace ziemne, Prace budowlano – montażowe, Prace instalacyjne, Prace wykończeniowe, Prace rozbiórkowe Prace porządkowe związane z oczyszczaniem terenu z materiałów, sprzętu i chemikaliów po-wojskowych i po-przemysłowych, asenizacją i wywozem niepożądanych materiałów Przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją Zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji, Nadzór inżynierski Koszty promocji integralnie związane z realizacją projektu Pomorze w Unii Europejskiej

29 Koszty niekwalifikowane
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych Koszty niekwalifikowane budowa budynków mieszkalnych adaptacja, przebudowa, remont budynków, powierzchni i mieszkań na cele mieszkaniowe remont, przebudowa, adaptacja budynków administracji publicznej w celach wyłącznie administracyjnych rozbiórka budynków pod budowę budynków mieszkalnych zakup nieruchomości dla celów mieszkaniowych wykorzystywanych jako miejsce świadczenia usług przez administrację publiczną jeśli w ciągu ostatnich 10 lat była finansowana z krajowych lub unijnych grantów, które powodowałyby podwójne współfinansowanie jego zakupu Pomorze w Unii Europejskiej

30 Rodzaje beneficjentów
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych Rodzaje beneficjentów Gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne; Związki, porozumienia i stowarzyszenie j.s.t. Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd gminny lub powiatowy; Podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny Organizacje pozarządowe działające non-profit, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i inne związki wyznaniowe Szkoły wyższe Instytucje użyteczności publicznej: np. policja, straż pożarna Spółdzielnie mieszkaniowe Wspólnoty mieszkaniowe Pomorze w Unii Europejskiej

31 Więcej informacji: www.zporr.gov.pl ;
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Więcej informacji: ; Joanna Zimna – tel , Pomorze w Unii Europejskiej

32 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH Tel. (058) , fax (058) Zespół ds. Wdrażania Programu Tel. (058) Zespół ds. Monitoringu Tel. (058) Zespół ds. Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej Tel. (058) Pomorze w Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google