Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomorze w Unii Europejskiej Programowanie rozwoju regionalnego z wykorzystaniem funduszy pomocowych UE Rewitalizacja Nowy Staw, 28 maja 2004 r. Zintegrowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomorze w Unii Europejskiej Programowanie rozwoju regionalnego z wykorzystaniem funduszy pomocowych UE Rewitalizacja Nowy Staw, 28 maja 2004 r. Zintegrowany."— Zapis prezentacji:

1 Pomorze w Unii Europejskiej Programowanie rozwoju regionalnego z wykorzystaniem funduszy pomocowych UE Rewitalizacja Nowy Staw, 28 maja 2004 r. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Joanna Zimna Departament Programów Regionalnych

2 Pomorze w Unii Europejskiej DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO FUNDUSZE STRUKTURALNE RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORT Fundusz Spójności Sektorowe Programy OperacyjneZPORR ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH FUNDUSZE POMOCOWE UE 2004-2006 Inicjatywy Wspólnoty INTERREG III EQUAL Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

3 Pomorze w Unii Europejskiej Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Rozwój regionalnych zasobów ludzkich Rozwój lokalny Priorytety ZPORR DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Interwencja funduszy ERDF i ESF dla Pomorza = 159,5 mln EUR

4 Pomorze w Unii Europejskiej Priorytety i działania ZPORR DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 priorytetdziałanieKwota z ERDF (mln EUR) Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 47,9 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska 12,7 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna 9,5 1.4. Rozwój kultury i turystyki 14,3 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 5,4 1.6 Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach 167,8 (Polska)

5 Pomorze w Unii Europejskiej Priorytety i działania ZPORR DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 priorytetdziałanieKwota z ERDF (mln EUR) Priorytet 2. Rozwój regionalnych zasobów ludzkich 2.1. Rozwój umiejętności związanych z potrzebami rynku pracy oraz możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 5,6 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 7,0 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 3,4 2.4. Reorientacja zawodowa dla osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi 4,2 2.5. Promocja przedsiębiorczości 2,6 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 2,6

6 Pomorze w Unii Europejskiej Priorytety i działania ZPORR DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 priorytetdziałanieKwota z ERDF (mln EUR) Priorytet 3. Rozwój lokalny 3.1. Obszary wiejskie 22,1 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji 6,7 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe, powojskowe 5,7 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa 3,2 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna 6,1

7 Pomorze w Unii Europejskiej DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Z P O R R DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZASOBY LUDZKIEMŚPINFRASTRUKTURA Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Instytucje uczestniczące we wdrażaniu ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

8 Pomorze w Unii Europejskiej Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, po- przemysłowe i po-wojskowe Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Poddziałanie 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych Fundusz: ERDF Dostępne środki: około 5.75 mln Euro na lata 2004-2006 Poziom dofinansowania: ERDF - max. 75% kwalifikujących się wydatków publicznych budżet państwa – 10% kwalifikujących się wydatków publicznych Priorytet 3. Rozwój lokalny Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

9 Pomorze w Unii Europejskiej Cel działania Ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno- gospodarczych poprzez: rewitalizację i odnowę zdegradowanych obszarów miast i dzielnic mieszkaniowych w miastach, rewitalizację obiektów i terenów po-przemysłowych, przez zmianę dotychczasowych funkcji na gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne i turystyczne, rewitalizację obiektów i terenów po-wojskowych, przez zmianę z przeważającej, dotychczas funkcji zabudowy po-wojskowej na usługową, gospodarczą, społeczną, edukacyjną, zdrowotną, rekreacyjną i turystyczną 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, po- przemysłowe i po-wojskowe Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

10 Pomorze w Unii Europejskiej Lokalny Program Rewitalizacji przygotowywany na poziomie gminnym lub powiatowym przyjmowany Uchwałą Rady Gminy lub Rady Powiatu obejmuje lata 2004–2006 i kolejny okres programowania UE 2007-2013 zawiera m.in. Charakterystykę obecnej sytuacji Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno-społeczno-gospodarczego miasta/powiatu Założenia programu rewitalizacji Planowane działania (przestrzenne, gospodarcze, społeczne) Plan finansowy na lata 2004-2006 (obligatoryjnie) i następne System wdrażania Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, po- przemysłowe i po-wojskowe Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

11 Pomorze w Unii Europejskiej Rodzaje kwalifikujących się projektów tworzenie w zdegradowanych dzielnicach warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości ( w tym inkubatory przedsiębiorczości), działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym mających za zadanie podniesienie kwalifikacji mieszkańców ww. terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym izolacja, remont i/lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń remont, przebudowa instalacji w budynkach: grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych zagospodarowaniem przyległego terenu 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

12 Pomorze w Unii Europejskiej Rodzaje kwalifikujących się projektów c.d. renowacja zabudowy budynków i kubatury użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne izolacja, remont, przebudowa fasad i dachów budynków remont, przebudowa, adaptacja pomieszczeń budowa, remont, przebudowa instalacji w budynkach: grzewczych, wodno- kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych zagospodarowanie przyległego terenu (np. budowa, remont, przebudowa ogrodzeń i małej architektury) 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

13 Pomorze w Unii Europejskiej Rodzaje kwalifikujących się projektów c.d renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym oraz ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne i kulturalne prace konserwatorskie odnowienie fasad i dachów budynków zagospodarowaniem przyległego terenu przebudowa i/lub remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych połączonych z działalnością gospodarczą wyburzanie budynków pod cele: usługowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne lub rekreacyjne porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

14 Pomorze w Unii Europejskiej Rodzaje kwalifikujących się projektów c.d. regeneracja, rehabilitacja i zabudowywanie pustych przestrzeni publicznych remont i/lub przebudowa placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, małej architektury, miejsc rekreacji, terenów zielonych oraz prace restauracyjne na terenie istniejących parków poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych remonty, przebudowa i/lub modernizacja dróg lokalnych i ulic prowadzących do dzielnic mieszkalnych oraz komunalnych dróg osiedlowych oraz małych obiektów inżynieryjnych budowa, remonty i/lub przebudowa chodników i przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne i/lub zakup wyposażenia pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów lub zwierząt 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

15 Pomorze w Unii Europejskiej Rodzaje kwalifikujących się projektów c.d. remonty i/lub przebudowa infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska na terenie zdegradowanych dzielnic miast sieci kanalizacyjne i inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków kanalizacja deszczowa sieci wodociągowe, ujęcia wody i urządzenia służące do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzenia regulujące ciśnienie wody tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast budowa i/lub remont oświetlenia zakup i instalacja systemów monitoringu przyczyniających się do realizacji działania 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

16 Pomorze w Unii Europejskiej W ramach Poddziałania realizowane będą projekty: Wynikające ze zintegrowanych programów rewitalizacji społeczno- gospodarczej, przestrzennej i funkcjonalnej zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych, zespołów mieszkaniowych w miastach (szczególnie na obszarach zagrożonych lub dotkniętych zjawiskami patologii społecznej) Służące: pobudzeniu aktywności środowisk lokalnych stymulowaniu współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast poprzez szybszy wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

17 Pomorze w Unii Europejskiej Koszty kwalifikowane - Zgodnie z rozporządzeniem 448/2004 Przygotowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badań) Prace przygotowawcze: Badania i prace projektowe poprzedzające rewitalizację obszarów miejskich związane z urbanistyką, krajobrazem, i budownictwem oraz roboty pomiarowe Przygotowanie dokumentacji technicznej, Przygotowane studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko, ekspertyz i opinii konserwatorskich, Wykup gruntów niezabudowanych, jeśli jest to nierozerwalnie związane z realizacją projektu (max.10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu) Zakup nieruchomości jeśli istnieje bezpośrednie powiązanie między zakupem i celami realizacji poddziałania 3.3.1. ZPORR Przygotowanie dokumentacji przetargowej, Koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

18 Pomorze w Unii Europejskiej Koszty kwalifikowane c.d. Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym: Przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe, Prace ziemne, Prace budowlano – montażowe, Prace instalacyjne, Prace wykończeniowe, Prace rozbiórkowe Przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją Zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji, Nadzór inżynierski Koszty promocji integralnie związane z realizacją projektu Koszt budowy kanalizacji teletechnicznej 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

19 Pomorze w Unii Europejskiej Koszty niekwalifikowane budowa budynków adaptacja, przebudowa, remont budynków, powierzchni i mieszkań na cele mieszkaniowe remont, przebudowa, adaptacja budynków administracji publicznej w celach wyłącznie administracyjnych rozbiórka budynków pod budowę budynków mieszkalnych zakup nieruchomości dla celów mieszkaniowych wykorzystywanych jako miejsce świadczenia usług przez administrację publiczną jeśli w ciągu ostatnich 10 lat była finansowana z krajowych lub unijnych grantów, które powodowałyby podwójne współfinansowanie jego zakupu 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

20 Pomorze w Unii Europejskiej Rodzaje beneficjentów Gminy, miasta na prawach powiatu lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne; Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd gminny lub powiatowy; Podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny Organizacje pozarządowe działające non-profit, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i inne związki wyznaniowe Szkoły wyższe Instytucje użyteczności publicznej: np. policja, straż pożarna Spółdzielnie mieszkaniowe Wspólnoty mieszkaniowe 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

21 Pomorze w Unii Europejskiej Rodzaje kwalifikujących się projektów izolacja, remont, prace rozbiórkowe, przebudowa i/lub adaptacja budynków, obiektów, infrastruktury i urządzeń po-przemysłowych i po-wojskowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu nadania im nowych funkcji użytkowych (usługowych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych, zdrowotnych i edukacyjnych), w tym: remont, przebudowa, adaptacja pomieszczeń (za wyjątkiem celów mieszkaniowych) izolacja, remont, przebudową fasad, dachów budowa, remont, przebudowa instalacji w budynkach: grzewczych, wodno- kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych zagospodarowanie przyległego terenu, w tym budowa, remont, przebudowa małej architektury i ogrodzeń 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

22 Pomorze w Unii Europejskiej Rodzaje kwalifikujących się projektów c.d. renowacja budynków, infrastruktury o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, a także ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy budowa, przebudowa i/lub remont obiektów dla nadania im funkcji zaplecza kulturalnego, turystycznego lub rekreacyjnego rewitalizowanego obszaru w celu tworzenia stałych miejsc pracy 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

23 Pomorze w Unii Europejskiej Rodzaje kwalifikujących się projektów c.d. wyburzanie budynków na cele: usługowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne lub rekreacyjne zagospodarowywanie i zabudowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem na cele usługowe, edukacyjne, społeczne, turystyczne, rekreacyjne, gospodarcze, kulturalne remont i/lub przebudowa placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, małej architektury, miejsc rekreacji, terenów zielonych oraz prace restauracyjne na terenie istniejących parków rekultywacja gruntów, usuwanie niebezpiecznych materiałów, w tym zakładanie parków i/lub zalesianie oczyszczonego obszaru, w celu nadania im funkcji turystycznych i/lub rekreacyjnych 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

24 Pomorze w Unii Europejskiej Rodzaje kwalifikujących się projektów c.d. kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych budowa, rozbudowa, modernizacja i/lub remont dróg lokalnych na terenach obszarów po-wojskowych i po-przemysłowych i ich połączeń z siecią dróg publicznych łącznie z budową i/lub remontem drogowej infrastruktury towarzyszącej (w tym obiektów inżynieryjnych), budowa, remonty i/lub przebudowa chodników i przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne i/lub zakup wyposażenia pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów lub zwierząt 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

25 Pomorze w Unii Europejskiej Rodzaje kwalifikujących się projektów c.d. budowa, przebudowa i/lub remonty infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska na rewitalizowanym terenie sieci kanalizacyjne i inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków kanalizacja deszczowa sieci wodociągowe, ujęcia wody i urządzenia służące do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzenia regulujące ciśnienie wody systemy odwadniające tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast budowa i/lub remont oświetlenia zakup i instalacja systemów monitoringu przyczyniających się do realizacji działania 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

26 Pomorze w Unii Europejskiej W ramach Poddziałania realizowane będą projekty: Wynikające ze zintegrowanych programów rewitalizacji społeczno- gospodarczej, przestrzennej i funkcjonalnej terenów po- przemysłowych i po-wojskowych wraz ze znajdującymi się na nich obiektami Służące: pobudzeniu aktywności środowisk lokalnych stymulowaniu współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast poprzez szybszy wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

27 Pomorze w Unii Europejskiej Koszty kwalifikowane - Zgodnie z rozporządzeniem 448/2004 Przygotowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji Prace przygotowawcze: Badania i prace projektowe poprzedzające rewitalizację związane z urbanistyką, krajobrazem, i budownictwem oraz roboty pomiarowe Przygotowanie dokumentacji technicznej, Przygotowane studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko, ekspertyz i opinii konserwatorskich, Wykup gruntów niezabudowanych, jeśli jest to nierozerwalnie związane z realizacją projektu (max.10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu) Zakup nieruchomości jeśli istnieje bezpośrednie powiązanie między zakupem i celami realizacji poddziałania 3.3.1. ZPORR Przygotowanie dokumentacji przetargowej, Koszt przygotowania przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

28 Pomorze w Unii Europejskiej Koszty kwalifikowane c.d. Prace inwestycyjne i związane z procesem inwestycyjnym: Przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe, Prace ziemne, Prace budowlano – montażowe, Prace instalacyjne, Prace wykończeniowe, Prace rozbiórkowe Prace porządkowe związane z oczyszczaniem terenu z materiałów, sprzętu i chemikaliów po-wojskowych i po-przemysłowych, asenizacją i wywozem niepożądanych materiałów Przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją Zakup sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji, Nadzór inżynierski Koszty promocji integralnie związane z realizacją projektu 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

29 Pomorze w Unii Europejskiej Koszty niekwalifikowane budowa budynków mieszkalnych adaptacja, przebudowa, remont budynków, powierzchni i mieszkań na cele mieszkaniowe remont, przebudowa, adaptacja budynków administracji publicznej w celach wyłącznie administracyjnych rozbiórka budynków pod budowę budynków mieszkalnych zakup nieruchomości dla celów mieszkaniowych wykorzystywanych jako miejsce świadczenia usług przez administrację publiczną jeśli w ciągu ostatnich 10 lat była finansowana z krajowych lub unijnych grantów, które powodowałyby podwójne współfinansowanie jego zakupu 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

30 Pomorze w Unii Europejskiej Rodzaje beneficjentów Gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne; Związki, porozumienia i stowarzyszenie j.s.t. Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd gminny lub powiatowy; Podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny Organizacje pozarządowe działające non-profit, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i inne związki wyznaniowe Szkoły wyższe Instytucje użyteczności publicznej: np. policja, straż pożarna Spółdzielnie mieszkaniowe Wspólnoty mieszkaniowe 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

31 Pomorze w Unii Europejskiej Więcej informacji: www.zporr.gov.pl ; Joanna Zimna – tel. +58 320 70 36, joanna.zimna@woj-pomorskie.pl Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

32 DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Pomorze w Unii Europejskiej Zespół ds. Wdrażania Programu Tel. (058) 320 70 36-38 Zespół ds. Monitoringu Tel. (058) 320 70 39 Zespół ds. Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej Tel. (058) 320 70 41-42 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH Tel. (058) 320 70 33, fax (058) 320 70 34 E-mail: bpr@woj-pomorskie.pl Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006


Pobierz ppt "Pomorze w Unii Europejskiej Programowanie rozwoju regionalnego z wykorzystaniem funduszy pomocowych UE Rewitalizacja Nowy Staw, 28 maja 2004 r. Zintegrowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google