Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA"— Zapis prezentacji:

1 OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

2 Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) zwana dalej POŚ; Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – dział III (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).

3 Art. 273 POŚ

4 Zgodnie z art. 275 w zw. z art. 3 pkt 20 POŚ do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska, czyli: przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki, jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, osoby fizyczne - w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

5 W przypadku składowania odpadów podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat jest posiadacz odpadów, w rozumieniu ustawy o odpadach, tzn. zarządzający składowiskiem odpadów W zakresie składowania w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym oraz magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji powyższy obowiązek dotyczy każdego posiadacza odpadów, który dopuszcza się naruszenia

6 Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo wodne.

7 Podmiot korzystający ze środowiska (zgodnie z art
Podmiot korzystający ze środowiska (zgodnie z art. 287 ustawy POŚ) ma obowiązek prowadzić, aktualizowaną co rok ewidencję zawierającą odpowiednio informacje: o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości; o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej; o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi; o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów; o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, za okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, szczegółowo określonej w przepisach ustawy o odpadach.

8 Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek ustalić we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnieść ją na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (art. 284 ust. 1 ustawy POŚ) Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z urządzeń mobilnych np. ze środków transportu należy wnieść na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska (art. 277 ust. 2 ustawy POŚ) Opłatę ustala się według stawek opłat obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

9 Wykazy należało przedłożyć i wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza: - do 31 lipca za I półrocze, - do 31 stycznia za II półrocze. Od 1 stycznia 2013 r. - zmiana przepisów Wykaz należy przedłożyć i wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska wnosić za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku. Opłaty za ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych wnosi się w terminie 2 miesięcy po zakończeniu cyklu produkcyjnego, za okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego.

10 Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł (art. 289 ust. 1 POŚ). Nie zwalnia to jednak z obowiązku składania wykazu informacji o korzystaniu ze środowiska

11 Marszałek województwa wymierza, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska: Zgodnie z art. 359 ustawy POŚ, kto będąc do tego zobowiązany nie prowadzi wymaganej ewidencji i nie dopełnia obowiązku terminowego przedkładania wykazu podlega karze grzywny. opłatę w drodze decyzji, jeśli podmiot korzystający ze środowiska nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, opłatę w drodze decyzji w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu, jeżeli zamieszczone w wykazie informację i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat nasuwają zastrzeżenia. Zgodnie z art ust 1b

12 Wykazy o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat od 1 stycznia 2013 r. wykazy przedkładamy tylko Marszałkowi Województwa, który przekazuje je w zakresie: Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacji o ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza; informacji o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej; informacji o ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi; Zgodnie z art ust 1b Od 1 stycznia 2013 r. wykaz, na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów, marszałek województwa przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce składowania odpadów.

13 Wzory formularzy Wykaz o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat od 2013 r. - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r. poz. 274) Wykaz o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat od I półrocza 2009 roku do II półrocza roku – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2009 r., Nr 97 poz. 816)

14 Wzory formularzy

15 Stawki opłat Rok Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 196, poz. 1217), Rok Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 (M. P. z 2009 r. Nr 57, poz. 780). Rok Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok (M. P. z 2010 r. Nr 74, poz. 945). Rok Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok (M. P. z 2011 r. Nr 94, poz. 958). Rok 2013 – Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok (M. P. z 2012 r. poz. 766). Rok obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok (M. P. z 2013 r. poz. 729). Rok obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok (M. P. z 2014 r. poz. 790).

16 W przypadku braku wymaganego pozwolenia zintegrowanego bądź na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza czy też pozwolenia na pobór wód lub odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi podmiot ponosi opłaty podwyższone o 500 %

17 Pozwolenia emisyjne Art. 180 POŚ Art. 181 POŚ Art. 152 POŚ
Eksploatacja instalacji powodującej: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wytwarzanie odpadów jest dozwolone po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Art. 181 POŚ Organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia: zintegrowanego na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi na wytwarzanie odpadów Art. 152 POŚ Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska

18 Instalacja to: Stacjonarne urządzenie techniczne, Zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu, Budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję; Prowadzącym instalacje jest: podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymogami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie. Zakład to: jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami

19 Rodzaje działalności z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia, z uwzględnieniem skali działalności prowadzonej w - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 881) 1. Instalacje energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej do: 5 MW - opalane węglem kamiennym; 10 MW - opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW; 15 MW - opalane paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych, nie przekracza 10 MW. 2. Instalacje inne niż energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, paliwem gazowym, z których: 1) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub 2) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny. 3. Instalacje do produkcji szkła - o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę. 4. Instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla - o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę. 5. Instalacje do produkcji wapna palonego - o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę.

20 6. Instalacje do spawania - obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze. 7. Instalacje do chowu lub hodowli zwierząt - z wyłączeniem instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.). 8. Instalacje do powlekania - do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu roku. 9. Zbiorniki materiałów sypkich - o pojemności mniejszej niż 50 m Instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw - o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 50 Mg na rok. 11. Instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych. 12. Instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych. 13. Młyny spożywcze. 14. Instalacje stosowane w gastronomii. 15. Instalacje do produkcji węgla drzewnego. 16. Instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych. 17. Instalacje do oczyszczania ścieków. 18. Instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza. 19. Zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej. 20. Dygestoria. 21. Garaże.

21 1) instalacji energetycznych - o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW;
Instalacje podlegające zgłoszeniu rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880) Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia, określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z wyjątkiem: 1) instalacji energetycznych - o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW; 2) instalacji innych niż energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW; 3) instalacji do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - o wydajności do 30 Mg na godzinę; 4) instalacji do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - w ilości do 50 Mg; 5) instalacji do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze. zm.); 6) instalacji stosowanych w gastronomii - przystosowanej do obsługi do 500 osób na dobę;

22 7) instalacji do oczyszczania ścieków;
8) zbiorników bezodpływowych kanalizacji lokalnej; 9) dygestoriów - wykorzystywanych do celów laboratoryjnych; 10) garaży; 11) instalacji innych niż wymienione w pkt 1-10, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków: a) gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej, b) żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) – załącznik nr 1

23 Przeładunek benzyn silnikowych
Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza Źródła powstawania substancji wprowadzanych do powietrza (np.: technologie, spalanie w kotłach o nominalnej mocy cieplnej powyżej 5MW itp.) Przeładunek benzyn silnikowych Kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane Silniki spalinowe Chów lub hodowla drobiu i innych zwierząt

24 Wysokość opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zależy od ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza. Sposób obliczania opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zależy od rodzaju źródła emisji.

25 Podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany określić we własnym zakresie wskaźniki emisji / unosu, które posłużą do naliczania prawidłowej wysokości opłaty. Może również skorzystać z ryczałtowego wyliczenia opłaty dla: gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla którego nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane, gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z chowu lub hodowli drobiu, przeładunku benzyn silnikowych,

26 Opłata z tych źródeł naliczana jest na podstawie rzeczywistego zużycia paliwa, ilości przeładowanej benzyny silnikowej lub wielkości obsady stanowisk, w przypadku drobiu. Opłaty ze źródeł technologicznych ustala się wg ilości wyemitowanych poszczególnych zanieczyszczeń. W przypadku źródeł energetycznych o łącznej nominalnej mocy cieplnej powyżej 5 MW stosuje się wyliczenie opłaty wg wskaźników podanych w Materiałach informacyjno – instruktażowych Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, seria 1/96 Warszawa, kwiecień 1996 oraz w operatach, pozwoleniach oraz z pomiarów.

27 Przykłady rozliczeń i sposoby przedstawiania danych o rodzaju i ilości gazów i pyłów wprowadzonych do powietrza

28 Naliczanie opłat z procesów technologicznych

29 Rozliczenie to powinno zostać umieszczone w tabeli A wykazu
NALICZANIE OPŁAT ZA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Z PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH TJ. SPAWANIE, MALOWANIE ITP. Do obliczeń wykorzystuje się: wskaźniki unosu / emisji wskaźniki pomiarowe ustalone na podstawie pomiarów unosu / emisji na źródle lub emitorze wartości emisji i czasu pracy źródła / emitora dane o skuteczności i dyspozycyjności urządzeń redukujących emisje za pomocą innych metod Rozliczenie to powinno zostać umieszczone w tabeli A wykazu Należy pamiętać, że każdy proces technologiczny należy rozpatrywać indywidualnie.

30 NALICZANIE OPŁAT ZA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Z PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH TJ. SPAWANIE, MALOWANIE ITP. A. Obliczenia ładunku zanieczyszczeń za pomocą wskaźnika unosu / emisji: E = B * wsk. E – emisja w [kg] B – zużycie surowca w danym okresie czasu np. w [Mg] wsk. – wskaźnik unosu / emisji np. w [kg/Mg] B. Obliczanie ładunku zanieczyszczeń za pomocą wskaźnika pomiarowego: wskaźnik unosu / emisji można wyznaczyć na podstawie przeprowadzonych pomiarów unosu / emisji na źródle. Ładunek możemy wyliczyć na podstawie emisji zanieczyszczeń i czasu pracy źródła wg wzoru: E [kg/okres czasu (półrocze/rok)] = czas pracy [h/okres czasu (półrocze/rok)] * emisja [kg/h]

31 NALICZANIE OPŁAT ZA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Z PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH TJ. SPAWANIE, MALOWANIE ITP. W przypadku urządzeń bądź instalacji nie objętych stawkami ryczałtowymi (np. spawanie, malarnia, lakiernia), przy obliczaniu wielkości emisji (w tabeli A) podmiot powinien posłużyć się: danymi z operatu ochrony powietrza; dokumentacji technicznej urządzeń bądź instalacji; znaleźć informacje dołączone do produktów (np. puszki z lakierami); skorzystać z kart charakterystyk, o które można się zwrócić do producenta bądź importera; dokumentacji technicznej urządzeń redukujących emisje (np: filtry, cyklony) przeprowadzić pomiary we własnym zakresie w celu ustalenia wskaźników; Przepisy nie określają sposobu ustalania rodzaju i ilości substancji wprowadzonych do powietrza, dlatego podmiot może dokonać tych ustaleń w dowolny wiarygodny sposób.

32 PRZYKŁADY Naliczenie opłaty na podstawie pomiarów emisji substancji do powietrza gotowe dane uzyskane w wyniku pomiaru [kg/h] x czas pracy instalacji w danym okresie [h] = wielkość emisji [kg] wielkość emisji [kg] x stawka [zł/kg] = opłata za daną substancję [zł]

33 MALOWANIE - naliczenie opłaty z ilości zużytej farby na podstawie karty charakterystyki
emalia nitrocelulozowa - zużycie 50,0 kg ksylen ,1 kg/kg x 50 kg = 5,00 kg x 1,32 zł/kg = 6,60 zł toluen ,05 kg/kg x 50 kg = 2,50 kg x 1,32 zł/kg = 3,30 zł alkohol butylowy - 0,05 kg/kg x 50 kg = 2,50 kg x 1,17 zł/kg = 2,93 zł SUMA:12,83 zł Wg stawek opłat na rok 2012

34 Karta charakterystyki- skład
75 % - 0,75 kg/kg 15 % - 0,15 kg/kg

35 SPAWANIE - naliczenie opłaty na podstawie wskaźników
elektrody ER 146 gr. 2,5 mm szt dwutlenek azotu 48,45 mg/szt. x 1000 szt. = 48 450 mg : 1  = 0,04845 kg x 0,49 zł/kg = 0,024 zł tlenek węgla ,03 mg/szt. x 1000 szt. = 27 030 mg : 1  = 0,02703 kg x 0,11 zł/kg = 0,00297 zł pyły pozostałe 665,7 mg/szt. x 1000 szt. = 665 700 mg : 1  = 0,6657 kg x 0,53 zł/kg = 0,3528 zł

36 SPAWANIE - naliczenie opłaty na podstawie ilości zużytego drutu spawalniczego
drut spawalniczy ,00 kg dwutlenek azotu 0, kg/kg x 100 kg = 0,05388 kg x 0,49 zł/kg = 0,026 zł tlenek węgla , kg/kg x 100 kg = 0,59589 kg x 0,11 zł/kg = 0,0655 zł pyły pozostałe , kg/kg x 100 kg = 0,43041 kg x 0,53 zł/kg = 0,228 zł

37 Naliczanie opłat za energetyczne spalanie paliw w kotłowniach

38 Dane przedstawiane w tabeli C
w przypadku kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane przy wyliczaniu opłaty, zastosować należy stawkę ryczałtową za jednostkę spalonego paliwa [zł/Mg lub zł/m3]. Opłata= zużycie paliwa * jednostkowa stawka 38

39 Wypełnienie tabeli C Odpowiednie zaklasyfikowanie kotła pod kątem:
spalanego w nim paliwa rodzaju rusztu (stały/ mechaniczny), rodzaju ciągu (naturalny/ sztuczny), mocy cieplnej kotła, obecności lub braku urządzenia odpylającego. Wpisanie odpowiedniej liczby kotłów. Podanie zużycia paliwa [Mg lub m3] w danym okresie sprawozdawczym. Zastosowanie odpowiedniej jednostkowej stawki opłaty [zł/Mg lub zł/106 m3]. Wyliczenie wysokości opłaty [zł]= zużycie paliwa[Mg lub m3] x jednostkowa stawka opłaty [zł/Mg lub zł/106 m3].

40 Stosowanie wskaźników
W przypadku źródeł energetycznych o nominalnej mocy: powyżej 5 MW opalanych węglem kamiennym, olejem, koksem, drewnem oraz paliwem gazowym. Do wyliczenia opłat stosuje się wzory i wskaźniki podane w: Materiałach Informacyjno – Instruktażowych Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 1/96, w operatach ochrony powietrza, pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwoleniach zintegrowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – dla kotłów do 5 MW 40

41 Emisja pyłu ze spalania
E = [B × w × Ar (100 – ή)] : (100 – k) gdzie: E – emisja pyłu [kg], B – zużycie paliwa [Mg], w – wskaźnik unosu podany w załącznikach [kg/Mg] paliw, ή – skuteczność urządzenia odpylającego [%], Ar- zawartość popiołu [%] k – zawartość części palnych w unoszonym pyle [%]. 41

42 E = B × w × Ar Emisja sadzy gdzie: E – emisja sadzy [kg],
B – zużycie paliwa [Mg], w – wskaźnik unosu podany w załącznikach [kg/Mg] paliw, Ar- zawartość popiołu [%] 42

43 Emisja dwutlenku siarki SO2
E = B × w × S gdzie: E – emisja SO2 [kg], B – zużycie paliwa [Mg], w – wskaźnik unosu podany w załącznikach [kg/Mg] paliw, S- zawartość siarki [%] 43

44 E = B × w Emisja NO2, CO2, CO, B-a-p gdzie:
E – emisja poszczególnych zanieczyszczeń [kg], B – zużycie paliwa [Mg], w – wskaźnik unosu podany w załącznikach [kg/Mg] paliw, 44

45 Wskaźniki unosu dla spalania paliw
Materiały informacyjno- instruktażowe Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 1/96 45

46

47 Wskaźniki unosu substancji zanieczyszczających powstających przy energetycznym spalaniu koksu
47

48 Wskaźniki unosu substancji zanieczyszczających powstających przy energetycznym spalaniu paliw ciekłych 48

49 Wskaźniki unosu substancji zanieczyszczających powstających przy energetycznym spalaniu gazu ziemnego wysokometanowego 49

50 Wskaźniki unosu substancji zanieczyszczających powstających przy energetycznym spalaniu gazu ziemnego zaazotowanego 50

51 Chów lub hodowla zwierząt

52 Wymagane pozwolenie zintegrowane
Przedsięwzięcia polegające na chowie lub hodowli zwierząt należące do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających oceny oddziaływania na środowisko, a więc pozwolenia zintegrowanego. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu DJP więcej niż 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg więcej niż 750 stanowisk dla macior

53 Wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz ze zm.) chów zwierząt w liczbie nie niższej niż 210 DJP DJP – duża jednostka przeliczeniowa

54 Wymagane zgłoszenie instalacji
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U r. Nr 213, poz ze zm.) 40 DJP – w granicach administracyjnych miasta, w obrębie zwartej zabudowy wsi i na obszarach objętych ochroną przyrody. na pozostałych obszarach 60 DJP.

55 Współczynniki przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP definiuje załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010: rodzaj zwierząt współczynnik Ogiery 1,2 Klacze, wałachy Buhaje 1,4 Krowy 1 Knury 0,3 Maciory Warchlaki 2-4 mies. 0,1

56 rodzaj zwierząt współczynnik Tuczniki 0,25 Kury, kaczki 0,004 Gęsi 0,008 Indyki 0,024 Króliki 0,007 Norki, tchórze 0,0025 Inne zwierzęta o łącznej masie 500 kg, z wyjątkiem ryb 1

57 wskaźniki emisji z chowu i hodowli
amoniak (NH3) [kg/szt./rok] pył całkowity KROWY MLECZNE 27,8 0,888 BYDŁO POZOSTAŁE 12,5 ŚWINIE 5,1 0,867 OWCE 1,9 - KONIE KURY - NIOSKI 0,32 0,00831 KURY BROJLERY 0,554 DRÓB POZOSTAŁY 0,26 Źródło: Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza za rok 2001 na potrzeby statystyki krajowej i zobowiązań międzynarodowych w ramach konwencji w sprawie transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń na dalekie odległości. Instytut Ochrony Środowiska Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji, Warszawa 2003 r.

58 Trzoda chlewna NH3 CH4 N2O system chowu
[kg/szt./rok] CH4 N2O LOCHY PROŚNE 0,4 - 4,2 21,1 brak danych OPROSZONE 0,8 – 9,0 PROSIAKI <30 KG 0,06 - 0,08 3,9 TUCZNIKI > 30 KG całkowicie rusztowe 1,35 - 3,0 2,8 - 4,5 0,02 - 0,15 częściowo 0,9 - 2,4 4,2 - 11,1 0,59 - 3,44 gładka podłoga, ściółka 2,1 - 4,0 0,9 - 1,1 0,05 - 2,4 najniższe poziomy NH3 ( filtry na wylocie) obserwacje min/max poziomów emisji Źródło: IPPC – INTEGRATED POLLUTION PREVENTION AND CONTROL Zintegrowane Zapobieganie i Kontrola Zanieczyszczeń

59 Wskazania poziomów emisji z budynków drobiarskich DRÓB NH3 CH4 1)
[kg/szt./rok] CH4 1) N2O 1) PYŁ 1) OSIADAJĄCY PYŁ1) LOTNY KURY NIOSKI 0, ,386 0, ,043 0, ,021 0,03 0,09 BROJLERY 0, ,315 0, ,006 0, ,024 0, ,182 0, ,018 INDYKI 0,19 - 0,68 brak danych 0,015 2) Brak danych KACZKI 0,210 PERLICE 0,8 1) średnie wyniki pomiarów [Silsoe Research Institute, 1997] 2) średnie zarejestrowane we Włoszech dla każdego gatunku drobiu Źródło: IPPC – INTEGRATED POLLUTION PREVENTION AND CONTROL Zintegrowane Zapobieganie i Kontrola Zanieczyszczeń

60 SPALANIE PALIW W SILNIKACH SPALINOWYCH I PRZEŁADUNEK PALIW
LPG OLEJ NAPĘDOWY BENZYNY SILNIKOWE

61 Masę spalonego paliwa należy obliczyć przyjmując, że gęstość:
Benzyny silnikowej wynosi: 0,755 kg/l Oleju napędowego wynosi: 0,84 kg/l Sprężonego gazu ziemnego wynosi: 0,74 kg/m3 Biodiesla wynosi 0,84 kg/l Gazu płynnego propan–butan (LPG) wynosi: 0,5 kg/l

62 Spalanie paliw w silnikach spalinowych - tabela D
Wysokość opłaty zależy od: ilości zużytego paliwa (Mg), masy całkowitej pojazdu, daty rejestracji pojazdu.

63 Przykład: Podmiot posiada samochód osobowy, który po raz pierwszy został zarejestrowany przed dniem 31 grudnia 1992 r. W trakcie jego eksploatacji w II półroczu 2009 r. zużyto 2150 l benzyny. Wyliczenie opłaty: ilość paliwa: l, gęstość benzyny: 0,755 kg/l, stawka opłaty na 2009 r.: 63,56 zł/Mg OPŁATA = ILOSĆ SAPLONEGO PALIWA (Mg) x JEDNOSTKOWA STAWKA OPŁATY 2.150 l × 0,755 kg/l = 1.623,25 kg (1,623 Mg), opłata: 1,623 Mg × 63,56 zł/Mg = 103,17 zł.

64 Przeładunek paliw Przeładunek benzyn silnikowych – naliczenie opłaty przy użyciu stawek określonych w rozporządzeniu (ryczałt) – tabela B Przeładunek oleju napędowego – naliczenie opłaty przy użyciu wskaźników z pomiarów - tabela A

65 Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych Napełnianie zbiorników z dachem stałym Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym Napełnianie zbiorników podziemnych Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw Napełnianie cystern kolejowych Napełnianie cystern samochodowych Napełnianie zbiorników pojazdów

66 Przykład: przeładunek oleju napędowego tabela A
Wskaźniki (przykładowe dane z pomiarów): - węglowodory alifatyczne 0,724 g/Mg oleju - węglowodory aromatyczne 0,310 g/Mg oleju Ilość oleju napędowego l x 0,84 kg/l = 1 680 kg = 1,68 Mg - węglowodory alifatyczne 1,68 Mg x 0,724 g/Mg oleju = 1,2163 g = 0, kg x 0,11 zł/kg = 0, zł - węglowodory aromatyczne 1,68 Mg x 0,310 g/Mg oleju = 0,5208 g = 0, kg x 1,32 zł/kg = 0,0007 zł Łącznie = 0,00 zł

67 Przykład: przeładunek benzyn silnikowych tabela B
Ilość przeładowanej benzyny [Mg] x (100% - Skuteczność redukcji emisji [%])‏ x Jednostkowa stawka opłaty [zł/Mg] Napełnianie zbiorników podziemnych – skuteczność redukcji 85% 10 Mg x (100%-85%) = 1,50 Mg x 2,90 zł/Mg = 4,35 zł Napełnianie zbiorników pojazdów 10 Mg x (100%-99%) = 0,10 Mg x 3,23 zł/Mg = 0,32 zł BEZ redukcji emisji Napełnianie zbiorników podziemnych 10 Mg x 2,90 zł/Mg = 29,00 zł 10 Mg x 3,23 zł/Mg = 32,30 zł

68 POBÓR WÓD I WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI

69 Zadaniem gospodarki wodnej jest racjonalne kształtowanie i wykorzystywanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych z uwzględnieniem ich ilości i jakości Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy gospodarowania wodami jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.)

70 Korzystanie z wód Korzystanie powszechne Korzystanie zwykłe
Korzystanie szczególne

71 Powszechne korzystanie
Polega na udostępnianiu człowiekowi możliwości korzystania z wód dla: wypoczynku uprawiania sportów wodnych wędkowania turystyki dla zaspokajania jego potrzeb bytowych oraz potrzeb gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych

72 Korzystanie zwykłe Polega na korzystaniu z wody stanowiącej własność właściciela gruntu oraz z wody podziemnej na jego gruncie, jeśli pobór wody nie przekracza ilości 5 m3 na dobę w celu zaspokojenia potrzeb własnych i gospodarstwa domowego, czyli indywidualnego gospodarstwa rolnego.

73 Szczególne korzystanie
Jest to korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, np.: korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5m3/dobę nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków jeżeli łączna ilość jest większa niż 5 m3

74 Pozwolenie wodnoprawne
Wydawane przez Marszałka lub Starostę w drodze decyzji administracyjnej na wniosek zainteresowanego korzystaniem z wód lub urządzeń wodnych na czas określony, nie dłuższy niż: 20 lat – na szczególne korzystanie z wód 10 lat – na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 4 lata – na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 5 lat – na wycinanie roślin z wód lub z brzegu oraz wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów z wód lub z obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią

75 Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane m. in
Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane m. in. na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nie przekraczającej 5 m3 na dobę

76 OPŁATY ZA POBÓR WÓD

77 Pobór wód Pobór wody podziemnej Pobór wody powierzchniowej
Pobór morskich wód wewnętrznych

78 Zasady naliczania opłat za pobór wód
Wysokość opłaty za pobór wód zależy od: rodzaju pobranej wody: powierzchniowa czy podziemna ilości pobranej wody z danego ujęcia procesu uzdatniania, jakiemu poddawana woda przeznaczenia (celu zużycia) w przypadku wód powierzchniowych: od części obszaru kraju

79 Za pobór wody bez wymaganego pozwolenia nalicza się opłatę podwyższoną
OPŁATA Ilość pobranej wody (m3) x współczynnik różnicujący (sposób uzdatniania wody) x jednostkowa stawka opłaty (zł/m3) Za pobór wody bez wymaganego pozwolenia nalicza się opłatę podwyższoną

80 Jednostkowe stawki opłat zależne są od przeznaczenia pobieranej wody
WODA PODZIEMNA A – na zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno- bytowe B – na potrzeby produkcji, której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania C – inne cele WODA POWIERZCHNIOWA A – na zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe B – inne cele

81 Współczynniki różnicujące zależą od:
Jakości ujmowanej wody określonej sposobem uzdatniania, które wykonuje podmiot korzystający ze środowiska dokonujący poboru wód podziemnych lub powierzchniowych śródlądowych w celu uzyskania jej potrzebnej jakości Obszaru kraju oraz dostępności zasobów wody

82 Współczynniki różnicujące – Metoda uzdatniania wody
PODZIEMNEJ 2 – woda nie podlega żadnym procesom uzdatniania lub podlega tylko dezynfekcji lub demineralizacji lub innym procesom nie wymienionym poniżej 1,25 – woda podlega procesom odżelaziania 1 – woda podlega procesom odmanganiania 0,5 – woda podlega procesom usuwania amoniaku, koagulacji lub adsorpcji 0,3 – woda podlega procesom usuwania azotanów lub metali ciężkich POWIERZCHNIOWEJ 2,8 – woda nie podlega żadnym procesom uzdatniania lub następuje uzdatnianie za pomocą cedzenia na kratach lub sitach oraz usuwanie zawiesin bez stosowania chemicznych środków uzdatniania lub za pomocą innych środków niż wymagane poniżej 2 – filtracja pośpieszna lub ujmowanie wody za pomocą urządzeń filtracyjnych 1 – koagulacja, flokulacja lub filtracja powolna albo stosowanie odżelaziania lub odmanganianie wody z własnych ujęć filtracyjnych 0,6 – procesy membranowe, wymiana jonowa, sorpcja na węglu aktywnym utlenianie ozonem lub innymi utleniaczami

83 1,2 – w Gliwicach, Krakowie, Wrocławiu w Warszawie:
Współczynnik różnicujący dla poboru wód powierzchniowych dla obszarów działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 1 – w Gdańsku, Szczecinie 1,1 – w Poznaniu 1,2 – w Gliwicach, Krakowie, Wrocławiu w Warszawie: - na terenie woj. łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego – 1,1 - na pozostałym obszarze - 1 83

84 Obszary działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej (źródło:

85 Jeżeli do uzdatniania wody stosuje się dwa lub więcej procesów uzdatniania to przy ustalaniu opłaty przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący jest NAJNIŻSZY. Jeżeli podmiot prowadzi za pomocą przyrządów posiadających dowód legalizacji pomiar ilości wody podziemnej lub powierzchniowej uzdatnionej różnymi sposobami OPŁATY USTALA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM ILOŚCI WODY UZDATNIONEJ POSZCZEGÓLNYMI SPOSOBAMI Jeżeli podmiot uzdatnia część pobranej wody różnymi sposobami nie prowadząc pomiaru za pomocą zalegalizowanych przyrządów ZA MIARODAJNY PRZY USTALANIU OPŁAT PRZYJMUJE SIĘ PROCES, PRZY KTÓRYM WSPÓŁCZYNNIK RÓŻNICUJĄCY JEST NAJWYŻSZY

86 PRZYKŁAD 1- pobór wody podziemnej
Spółka zużyła m3 wody podziemnej w I półroczu r. na potrzeby związane z farmaceutyką. Woda została poddana dezynfekcji oraz procesom odmanganiania. Podmiot nie posiada pozwolenia wodnoprawnego stawka jednostkowa wynosi w 2009 r. = 0,081 zł/ m3 współ. różnicujący: dezynfekcja – 2, odmanganianie – 1 Opłata: x 0,081 x 1 = 648 zł Z uwagi na brak pozwolenia na pobór wód podziemnych opłata jest zwiększona o 500% 648 zł x 6 = zł

87 PRZYKŁAD 2 – pobór wody powierzchniowej
Firma, mająca siedzibę w Poznaniu, w II półroczu 2008 r. pobrała m3 wody powierzchniowej na cele socjalno-bytowe. Pobraną wodę poddano cedzeniu na sitach (2,8) oraz utlenianiu ozonem (0,6). Firma nie posiada pozwolenia wodnoprawnego. jednostkowa stawka na rok = 0,033 zł/ m3 współ. różnicujący: cedzenie na sitach – 2,8; utlenianie ozonem – 0,6 RZGW Poznań – 1,1 Opłata: x 0,6 x 0,033 x 1,1 = 261 zł Z uwagi na brak pozwolenia opłata podwyższona o 200% 261 x 3 = 784zł

88 Pobór wód zwolniony z opłat
Dokonywany na potrzeby przerzutów wody Na potrzeby energetyki wodnej pod warunkiem zwrotu takiej samej ilości wody, co najmniej nie gorszej jakości Powierzchniowej na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej w części odpowiadającej ilości wody odprowadzanej do odbiornika (zgodny z pozwoleniem) Na potrzeby funkcjonowania pomp cieplnych oraz geotermii, wykorzystujących energię wody podziemnej, pod warunkiem zwrotu do wód podziemnych takiej samej ilości wody co najmniej nie gorszej jakości Na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych (zgodny z pozwoleniem) Na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych Pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i zakładów górniczych

89 OPŁATY ZA WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI

90 Opłaty nalicza się za wprowadzanie do wód lub do ziemi:
ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych i innych, wód chłodniczych, wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni o trwałej nawierzchni, ujętych w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej, wód zasolonych, wód wykorzystanych, odprowadzanych z obiektów chowu i hodowli ryb i innych organizmów wodnych.

91 Wysokość opłat zależy od:
ilości, stanu, składu i rodzaju ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w przypadku wód chłodniczych od temperatury tych wód, w przypadku wód zasolonych od zawartości sumy jonów chlorków i siarczanów, w przypadku wód opadowych lub roztopowych – od wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki,

92 Wysokość opłat zależy od (c.d.):
w przypadku wód pochodzących z chowu lub hodowli ryb łososiowatych – od rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości, w przypadku wód pochodzących z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych – od wielkości produkcji tych ryb lub tych organizmów, o ile produkcja tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu (od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego p zakończeniu cyklu produkcyjnego).

93 Ilość i skład ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi ustala się w miejscu wylotu ścieków z instalacji służących do ich oczyszczania lub kolektorów eksploatowanych przez podmioty korzystające ze środowiska (w przypadku wprowadzania wód chłodniczych wraz z innymi rodzajami ścieków ilość i skład ścieków ustala się przed ich zmieszaniem)

94 Wysokość opłaty ustala się na podstawie:
pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT), zawiesiny ogólnej, sumy jonów chlorków i siarczanów. Wysokość opłaty ustala się, biorąc pod uwagę wskaźnik, który powoduje opłatę najwyższą.

95 W przypadku wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków przemysłowych lub komunalnych innych niż bytowe, do opłaty ustalonej według powyższych zasad, dolicza się opłatę za inne substancje zawarte w ściekach [fenole lotne, heksachlorocykloheksan (HCH), tetrachlorometan (czterochlorek węgla - CCl4), pentachlorofenol (PCP), aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heksachlorobenzen (HCB), heksachlorobutadien (HCBD), trichlorometan (chloroform - CHCl3), 1,2-dichloroetan (EDC), trichloroetylen (TRI), tetrachloroetylen (nadchloroetylen - PER), trichlorobenzen (TCB), rtęć, kadm, cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, arsen, wanad, srebro]

96 Podstawą naliczenia opłaty za wprowadzanie ścieków jest ilość substancji zawartych w ściekach pomniejszona o ilość tych substancji zawartych w pobranej wodzie, której zużycie spowodowało powstanie tych ścieków, (jeśli podmiot dysponuje danymi w tym zakresie). W przypadku wprowadzania ścieków do jezior wysokość jednostkowej stawki opłaty jest podwajana.

97 Jednostkowe stawki opłaty za 1 kg substancji wprowadzonych ze ściekami do wód lub do ziemi – dla danego wskaźnika mnoży się przez współczynniki różnicujące zależne od rodzaju wprowadzanych ścieków.

98 Współczynniki różnicujące
rodzaj ścieków / wskaźnik dla BZT5 dla ChZTCr ścieki bytowe, z wyłączeniem ścieków bytowych wchodzących w skład ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych lub ścieków innych niż ścieki komunalne 0,3 0,4 ścieki komunalne wprowadzane do wód lub do ziemi urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych 0,5 ścieki przemysłowe 1 ścieki inne 0,7

99 Sposób naliczenia opłaty
I etap – ustalenie ładunku substancji (brutto) zawartych w ściekach dla każdego rodzaju wskaźnika Łś = V x s/1000 [kg] V – ilość ścieków odprowadzonych w danym półroczu [m3] s – stężenie zanieczyszczeń wyrażone jako wskaźnik: BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna suma chlorków i siarczanów [mg/dm3]

100 Sposób naliczenia opłaty (c.d.)
II etap – ustalenie opłaty Opłata = S x w x Łś w przypadku zakładów, które pobierają wodę i dysponują danymi dot. substancji zawartych w pobranej wodzie: Opłata = S x w x (Łś – Łw) S – jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji [zł/kg] W – współczynnik różnicujący zależny od rodzaju wprowadzanych ścieków Łś – ładunek substancji zawarty w ściekach [kg] Łw – ładunek substancji zawarty w pobranej wodzie [kg]

101 Przykład 1 –wprowadzanie ścieków bytowych
Podmiot korzystający ze środowiska wprowadza ścieki socjalno-bytowe do rzeki Warty. W okresie II półrocza 2011 r. odprowadzili 9000 m3 ścieków. Wskaźniki zanieczyszczeń BZT5 = 8 mg/dm3 , CHZT-Cr = 15 mg/dm3 , Zawiesina ogólna = 20 mg/dm3 . Zakład posiada pozwolenie na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Współczynniki różnicujące dla ścieków bytowych: BZT5 = 0,3; CHZT-Cr = 0,4 Ilość substancji (ładunki brutto) w ściekach: BZT x 8 mg/dm3 /1000 = 72 kg CHZT-Cr x 15 mg/dm3 /1000 = 135 kg Zawiesina ogólna x 20 mg/dm3 /1000 = 180 kg Naliczenie opłaty: Opłata BZT5 = 72 kg x 3,82 zł/kg x 0,3 = 82,51 zł Opłata CHZT-Cr =135 kg x 1,52 zł/kg x 0,4 = 82,08 zł Opłata zawiesina ogólna = 180 kg x 0,47 zł/kg = 84,6 zł Opłata za ścieki wynosi 84,6 zł = 85 zł (na podstawie wskaźnika powodującego opłatę najwyższą)

102 Przykład – wprowadzanie ścieków przemysłowych
Zakład wprowadza ścieki przemysłowe do jeziora, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym W okresie I półrocza 2010 r. odprowadził 3700 m3 ścieków. Wskaźniki zanieczyszczeń BZT5 = 32 mg/dm3, CHZT-Cr = 67mg/dm3, Zawiesina ogólna = 15 mg/dm3 , Chlorki i siarczany = 23 mg/dm3, Fenole lotne 7,5 mg/dm3 , Rtęć = 0,8 mg/dm3 , Miedź = 2 mg/dm3 Współczynniki różnicujące dla ścieków przemysłowych: BZT5 = 1; CHZT-Cr =1; zawiesina ogólna = 1 Ilość substancji (ładunki brutto) w ściekach: BZT x 32 mg/dm3 /1000 = 118,5 kg CHZT-Cr x 67 mg/dm3 /1000 = 247,9 kg Zawiesina ogólna x 15 mg/dm3 /1000 = 55,5 kg Chlorki i siarczany x 23 mg/dm3 /1000 = 85,1 kg Fenole lotne x 7,5 mg/dm3 /1000 = 27,75 kg Rtęć x 0,8 mg/dm3 /1000 = 2,96 kg Miedź x 2 mg/dm3 /1000 = 7,4 kg Naliczenie opłaty: Opłata BZT5 = 118,5 kg x 3,69 zł/kg x 1 = 437,27 zł Opłata CHZT-Cr =247,9 kg x 1,47 zł/kg x 1 = 364,41 zł Opłata zawiesina ogólna = 55,5 kg x 0,45 zł/kg x 1= 84,6 zł Opłata Chlorki i siarczany = 85,1 kg x 0,043 zł/kg = 3,66 zł Opłata fenole lotne = 27,75 kg x 39,30 zł/kg = 1090,58 zł Opłata rtęć = 2,96 kg x 107,49 zł/kg = 318,17 zł Opłata miedź = 7,4 kg x 107,49 zł/kg = 795,43 zł Opata wznosi : 437, , , ,43 = 2 641,45 zł = zł W przypadku odprowadzania ścieku do jeziora opłatę mnożymy x2 2 641 x 2 = zł – całkowita opłata za ścieki przemysłowe

103 Przykład – mieszanina ścieków
W związku z działalnością firmy powstają ścieki bytowe oraz przemysłowe, które po zmieszaniu wprowadzane są do środowiska jednym wylotem do rzeki Wisły. Spółka nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5 = 24 mg/dm3 , CHZT-Cr = 53mg/dm3 , Zawiesina ogólna = 30 mg/dm3. Ilość wprowadzonych ścieków w I półroczu 2009 r. wyniosła 5340 m3 Ilość substancji (ładunki brutto) w ściekach: BZT x 24 mg/dm3 /1000 = 128,16 kg CHZT-Cr x 53 mg/dm3 /1000 = 283,02 kg Zawiesina ogólna x 30 mg/dm3 /1000 = 160,20 kg Naliczenie opłaty: Opłata BZT5 = 128,16 kg x 3,54 zł/kg x 1 = 453,69 zł Opłata CHZT-Cr = 283,02 kg x 1,41 zł/kg x 1 = 399,06 zł Opłata zawiesina ogólna = kg x 0,43 zł/kg x 1 = 68,89 zł Z uwagi na brak pozwolenia opłata jest zwiększona o 500% 453,69 zł x 6 = 2 722,14 zł Opłata za ścieki wynosi zł (na podstawie wskaźnika powodującego opłatę najwyższą)

104 Wody zasolone Opłatę ustala się na podstawie sumy jonów chlorków i siarczanów. Zwolnione z opłat jest wprowadzanie do wód lub do ziemi wód zasolonych, jeżeli wartość sumy jonów chlorków i siarczanów w tych wodach nie przekracza 500 mg/l.

105 Wody chłodnicze Opłatę za wprowadzanie wód chłodniczych do środowiska, ponosi się w zależności od ich temperatury. Stawki ustalane są dla poszczególnych przedziałów temperatur: temp. wyższa niż +26˚C, a nie przekracza +32 ˚C temp. wyższa niż +32 ˚C, a nie przekracza +35 ˚C temp. wyższa niż +35 ˚C. Opłata = S x V S – jednostkowa stawka opłaty dla danego zakresu temperatur w [zł/dam3] V – ilość wód chłodniczych odprowadzanych w danym okresie sprawozdawczym [dam3]

106 Przykład 4 Opłata: 1 000 m3 = 1 dam3
Firma w wyniku swojej działalności wytwarza wody chłodnicze o temp. 29 ˚C oraz o temp. 19 ˚C, zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym. W 2013 r. wytworzyła m3 wód chłodniczych o temp. 29˚C oraz m3 wód chłodniczych o temp. 19 ˚C. Stawka dla wód chłodniczych o temp. >26 a <32 ˚C w 2013 r. = 0,65 zł/dam3 Wody chłodnicze o temp. ≤ 26 ˚C nie podlegają opłacie Opłata: m3 = 1 dam3 3,8 x 0,65 = 2,47 zł = 2 zł Całkowita opłata za wody chłodnicze za 2013 r. = 2 zł (opłata nienależna – podmiot zwolniony z opłaty)

107 Wody opadowe lub roztopowe
Opłaty ponosi się za wprowadzanie ścieków stanowiących wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni (w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów). Opłata zależy od wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego te ścieki są odprowadzane.

108 Wody opadowe lub roztopowe
W celu ustalenia wysokości opłaty należy ustalić: sposób zagospodarowania terenu (tereny przemysłowe, składowe, bazy transportowe, drogi i parkingi) wielkość powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni [m2]. Opłata = P x S S – jednostkowa stawka opłaty dla danego rodzaju terenu w [zł/m2 na rok] P – wielkość powierzchni, z której odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe [m2] UWAGA! Jednostkowe stawki opłat podane w rozporządzeniach są stawkami na cały rok. W przypadku opłat rozliczanych do II pół r. opłatę wyliczoną wg powyższego wzoru należy podzielić przez 2.

109 Przykład – wody opadowe lub roztopowe (zmiana powierzchni w trakcie półrocza)
Firma w I półroczu 2012 r. posiadała utwardzone, skanalizowane drogi i parkingi o pow m2. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane są do ziemi. Od 18 maja 2012 r. powierzchnia zwiększyła się m2 . Firma ma uregulowany stan formalno prawny. Jednostkowa stawka opłaty w 2012 r. = 0,052 zł/ m2 Ilość dni w I półroczu 2012 r. = 182 4 900 x 0,052 = 254,8 zł / 2 =127,4 zł / półrocze 127,4 : 182 dni = 0,7zł / dzień Ilość dni od 1 stycznia 2012 r. do 17 maja 2012 r. = 138 dni 0,7 x 138 = 96,6 zł/ m2 6 000 x 0,052 = 312 zł / 2 =156 zł/ półrocze 156 : 182 = 0,857 zł/dzień Ilość dni od 18 maja 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. = 44 dni 0,857 x 44 dni = 37,71 zł Całkowita opłata za wody opadowe za I półrocze 2012 r. 96,6 + 37,71 = 134,31 zł

110 Przykład 6 – wody opadowe lub roztopowe (pozwolenie wodnoprawne uzyskane w trakcie półrocza)
Na terenie zakładu znajduje się 1500 m2 powierzchni stanowiącej tereny przemysłowe, z której kanalizacją deszczową odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe do rowu. Zakład z dniem 16 września 2012 r. uzyskał pozwolenie wodnoprawne. jednostkowa stawka opłaty w 2012 r. = 0,27zł/ m2 Ilość dni w II półroczu 2012 r. =184 1 500 x 0,27 = 405 zł / 2 =202,5 zł / półrocze 202,5 : 184 dni = 1,1zł / dzień Ilość dni od 1 lipca 2012 r. do 15 września 2012 r. = 77 dni 1,1 x 77 = 84,7 zł/ m2 x 5 = 423,5 zł/m2 (opłata za wody opadowe zwiększona o 500%) Całkowita opłata za wody opadowe za II półrocze 2012 r. 202, ,5 = 626 zł

111 Ścieki z hodowli ryb i innych organizmów wodnych
Opłata za wprowadzanie ścieków stanowiących wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli: ryb łososiowatych, ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych.

112 Opłata za wprowadzanie ścieków stanowiących wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych zależy od rodzaju substancji zawartych w tych ściekach i ich ilości. (opłatę ponosi się za substancje wyrażone wskaźnikiem pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu, chemicznego zapotrzebowania tlenu, a także zawiesiny ogólnej).

113 Opłata za wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych (o ile produkcja tych ryb lub organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb/organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu), zależy od wielkości produkcji tych ryb i tych organizmów. (opłatę ponosi się w postaci zryczałtowanej za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów).

114 Zwolnione z opłat jest wprowadzanie:
do ziemi – ścieków w celu rolniczego wykorzystania, (w przypadku posiadania pozwolenia wodnoprawnego), do wód lub do ziemi – wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących, jeżeli ich temperatura nie przekracza +26°C albo naturalnej temperatury wody, w przypadku gdy jest ona wyższa niż +26°C, do wód lub do ziemi – wód zasolonych, jeżeli wartość sumy jonów chlorków i siarczanów w tych wodach nie przekracza 500 mg/l,

115 Zwolnione z opłat jest wprowadzanie (c.d.):
do wód lub ziemi – wód wykorzystanych na potrzeby chowu i hodowli ryb łososiowatych, pod warunkiem, że ilość i rodzaj substancji w nich zawartych nie przekroczy wartości określonych w warunkach wprowadzania ścieków do wód, do wód lub do ziemi – wód odprowadzanych z obiektów chowu i hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, o ile produkcja rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów nie przekracza kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawu w jednym roku danego cyklu.

116 Opłaty ponosi się wyłącznie za bezpośrednie wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi.
Nie ponosi się opłat w przypadku podłączenia do sieci kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych (szamba), z których następuje odbiór ścieków na podstawie umowy cywilno-prawnej.

117 OPŁATY ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW

118 Opłaty za składowanie odpadów
ponosi: - zarządzający składowiskiem odpadów - posiadacz odpadów, które są składowane w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym lub magazynujący odpady bez wymaganej decyzji określającej miejsce i sposób ich magazynowania

119 Odpad Każda substancja lub przedmiot należący do jednej kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach, których posiadacz: - pozbywa się, - zamierza się pozbyć, lub - do ich pozbycia się jest obowiązany.

120 Posiadacz odpadów Każdy kto włada odpadami, wytwórca odpadów , inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna (nie dotyczy prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów) Domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości

121 Przekazywanie odpadów
Jeżeli odpady zostały przekazane na rzecz podmiotu, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, to podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat jest TEN KTO PRZEKAZAŁ TE ODPADY Jeżeli osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przekazuje odpady podmiotowi, który nie uzyskał wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami podmiotem korzystającym ze środowiska, obowiązanym do ponoszenia opłat jest PODMIOT KTÓREMU PRZEKAZANO TE ODPADY

122 Opłata za składowanie odpadów
Opłata podstawowa – dotyczy zarządzających składowiskiem jeśli posiadają decyzję zatwierdzającą eksploatację składowiska. Wysokość opłaty podstawowej zależy od ilości i rodzaju odpadu. Opłata podwyższona – naliczana jest w przypadku składowania odpadów na składowisku odpadów bez instrukcji eksploatacji składowiska, w przypadku magazynowania odpadów bez stosownej decyzji lub składowania w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym. Wysokość opłaty podwyższonej zależy od ilości i rodzaju odpadów, czasu ich składowania/magazynowania oraz współczynników przeliczeniowych

123 Jeżeli składowane lub magazynowane odpady ulegają zmieszaniu, za podstawę opłaty za korzystanie ze środowiska przyjmuje się rodzaj odpadu, za który jednostkowa stawka opłaty jest najwyższa. Powyższe nie obowiązuje w odniesieniu do tych rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny na podstawie obowiązujących przepisów (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny Dz.U poz. 110)

124 Opłata podwyższona za składowanie odpadów
Za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczanie odpadów na składowisku za każda dobę składowania (art. 293 ust. 1 POŚ) Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów (art. 293 ust. 2 POŚ) Za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczanie odpadów na składowisku za każda dobę składowania (art. 293 ust. 3 POŚ)

125 W przypadku pozbycia się odpadów:
nad brzegami zbiorników wodnych, a zwłaszcza w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych, na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe Podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,15 jednostkowej stawki opłaty za umieszczanie odpadów na składowisku za każda dobę składowania

126 Podmiot korzystający ze środowiska w przypadku pozbycia się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego ponosi opłatę podwyższona w wysokości 100-krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczanie odpadów na składowisku

127 Przykład: Składowanie odpadów
Opłata = m x s m – masa odpadów ( wyrażona w tonach) umieszczonych na składowisku s – jednostkowa stawka opłaty za umieszczanie 1 tony danego odpadu na składowisku W II półroczu 2011 r. składowisko przyjęło do składowania 100 ton zmieszanych odpadów komunalnych ( ). Stawka za składowanie 1 tony tego odpadu wynosi 107,85 zł 100 ton x 107,85 zł/t = zł

128 Przykład Opłata podwyższona za składowanie odpadów
Opłata = s x w x m x d s – jednostkowa stawka opłaty za umieszczanie 1 tony danego odpadu na składowisku w – współczynnik przeliczeniowy m – masa odpadów ( wyrażona w tonach) umieszczonych na składowisku d – ilość dób składowania odpadu bez zezwolenia W II półroczu 2011 r. na składowisko odpadów nie posiadające decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska przyjęto 100 t niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (ilość dni w półroczu 184) 107,85 zł/t x 0,05 x 100 t x 184 = zł

129 Magazynowanie odpadów
Czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem

130 Zasady dotyczące magazynowania odpadów:
magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny, miejsce magazynowania odpadów nie wymaga wyznaczenia w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, można magazynować odpady tylko w przypadku, gdy są one przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania (zamiar zagospodarowania), odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku, okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

131 Określenie miejsca i sposobu magazynowania odpadów
Następuje w: pozwoleniu zintegrowanym, o którym mowa w przepisach o ochronie środowiska, pozwoleniu na wytwarzanie odpadów, zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

132 Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Zgodnie z art. 402 ust. 1 Poś zarząd województwa prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy te przekazywane są na rachunki bankowe Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz rachunki budżetów powiatów i budżetów gmin. Środki funduszy przeznacza się na finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodno - ściekową.

133 OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem: zakładka: OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA Pod wskazanym adresem znajduje się również program EkoPłatnik, za pośrednictwem którego podmiot korzystający ze środowiska może nieodpłatnie sporządzić wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

134 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google