Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Publicznego Przedszkola w Opatówku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Publicznego Przedszkola w Opatówku"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Publicznego Przedszkola w Opatówku

2 Diagnoza aktualnego stanu przedszkola
Publiczne Przedszkole w Opatówku to placówka która cieszy się wśród rodziców dobrą opinią Procesem opieki, wychowania i kształcenia objętych jest 120 dzieci w wieku od 3 do 5 lat podzielonych na oddziały: grupę 3 latków Biedronki, grupę 4 latków - Motylki, grupę 4-5 latków - Zajączki, grupę 4-5 latków -Mrówki Kadra nauczycielska składa się z 6 nauczycielek 3 dyplomowanych, 2 mianowanych, 1 kontraktowy.

3 Atuty przedszkola to: - dobre położenie i dogodny dojazd,
- życzliwa atmosfera sprzyjająca zabawie i pracy, - wykwalifikowany personel współodpowiedzialny za przedszkole i to co się w nim dzieje, - dbałość o wszechstronny rozwój dziecka, - dobra „domowa” kuchnia, - atrakcyjne zajęcia ,wycieczki, - dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym, - uroczystości na wysokim poziomie artystycznym, - zajęcia dodatkowe prowadzone przez dobrych i sprawdzonych instruktorów.

4 Szczegółowe założenia koncepcji
Biorąc pod uwagę wcześniejsze stwierdzenia skłaniamy się ku modelowi przedszkola środowiskowego, w którym mają ze sobą do czynienia trzy równoprawne podmioty : dziecko, rodzice i nauczyciele Jako zadanie wiodące, przyjęliśmy wprowadzenie do systemu wychowawczo – dydaktycznego promocji otwartości przedszkola .

5 Dobre przedszkole to takie, które ma:
- uprzejmą obsługę, niskie ceny, jest estetyczne i otwarte w dogodnych godzinach spełnia oczekiwania dzieci, rodziców, pracowników przedszkola i społeczeństwa. Aby wszystkie te grupy czuły się usatysfakcjonowane, należy dążyć do poprawy jakości pracy placówki. Po pierwsze, rodzice powierzają nam swoje dzieci w zaufaniu i z wiarą, że stworzymy im warunki dla optymalnego rozwoju Nie możemy zawieść tego zaufania Po drugie, musimy dbać o naszych klientów Do dobrego przedszkola chętnie będą zgłaszać się rodzice Po trzecie, praca w przedszkolu o niskiej jakości jest bezowocna.

6 Tworząc koncepcję pracy przedszkola stawiamy sobie pytanie, jaka ma być moja placówka, którą chciałabym kierować, jaka jest moja wizja i jaką misję mam do spełnienia.

7 Wizja przedszkola: Przede wszystkim ma być placówką:
otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców, program przedszkola ma być ukierunkowany na dziecko jego potrzeby, ma umożliwiać mu wszechstronny rozwój ma promować wychowanie przedszkolne środowisku lokalnym nastawioną na rozwój zawodowy i osobowościowy każdego nauczyciela, gdzie dzieci mają korzystać z nowoczesnych pomocy dydaktycznych , rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, działać metodami aktywnymi w której dzieci pozostające w trudnych sytuacjach losowych, znajdują pomoc dzięki dobrej współpracy dyrektora z instytucjami społecznymi. z opracowanym programem współpracy ze szkołą, którego celem jest przygotowanie dzieci 5 – letnich do bezstresowego podejmowania obowiązków szkolnych.

8 Misja odnosi się do: troski o bezpieczeństwo dzieci i zapewnienia im opieki, bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego, wspierania działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców, kierowania się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i moralnymi, zapewnienia dzieciom atrakcyjnie wyposażonych sal oraz terenu ogrodu wspierania doskonalenia nauczycieli w celu podnoszenia jakości pracy z dzieckiem z nastawieniem na jego aktywność i twórcze myślenie wpływu na wzrost kultury pedagogicznej rodziców.

9 Kierunki zmian Weryfikować Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli w kontekście potrzeb placówki przedszkolnej, Zapraszać nauczycieli innych placówek odnoszących sukcesy, Wprowadzić dobry system motywacyjny nauczycieli, Wypracować system informowania rodziców o poziomie rozwoju dziecka, Prowadzić badania opinii rodziców w zakresie oczekiwań rodziców, Zapewnić wysoką sprawność i poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach i obiektach przedszkolnych, Zabezpieczyć przedszkole przed negatywnymi wpływami zewnętrznymi, kradzieżą mienia i dokumentów.

10 Promocja przedszkola Najlepszą promocją jest zadowolenie dzieci i rodziców oraz ich pozytywna opinia przekazywana o przedszkolu w środowisku. Dlatego nasze zadanie będzie polegało na tworzeniu takich warunków lokalowych, materialnych i personalnych oraz na takiej organizacji procesu wychowawczo – edukacyjnego, by jakość świadczonych usług stała na wysokim poziomie oraz odpowiadała oczekiwaniom i potrzebom: dzieci, rodziców, pracowników i środowiska.

11 Niewątpliwie promocji przedszkola służyć będą również:
modernizacja i sukcesywne doposażenie placówki w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne, kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach, organizowanie imprez dla dzieci i ich rodziców : festyny, pikniki, udział dzieci w konkursach, turniejach, przeglądach, akcjach ogólnopolskich, stosowanie form pracy otwartej: uroczystości, imprezy, zajęcia, warsztaty, informacje o działaniach podejmowanych w przedszkolu ukazujące się w publikatorach: prasa, radio, przedszkolna strona www. aktualizowanie, modernizowanie. pakiet zajęć dodatkowych.

12 Współpraca z rodzicami
 Pełna współpraca umożliwia zintegrowanie obu środowisk, aby jednak mogła zaistnieć muszą pojawić się możliwości do wzajemnego poznania i budowania poprawnych relacji. Tylko wtedy, gdy nasze cele będą zbieżne i spójne będziemy mogli liczyć na zaangażowanie i pomoc rodziców.

13 Współpraca z Radą Rodziców polegać będzie na:
organizacji działań sprzyjających podnoszeniu estetyki przedszkola, organizacji imprez integrujących całą społeczność przedszkolną – warsztaty muzyczno – taneczne i plastyczno – techniczne, festyny, wycieczki itp. celowe i oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi, organizowanie pomocy dla dzieci potrzebujących.

14 Promować wychowanie przedszkolne poprzez uczestnictwo w kulturze
Realizując koncepcję przedszkola będziemy kierować się następującymi zasadami: Dbać o dobrą opinię przedszkola tak, aby o placówce mówiono dużo i dobrze. Ściśle współpracować z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami. Promować wychowanie przedszkolne poprzez uczestnictwo w kulturze W programach i planach dydaktyczno – wychowawczych uwzględniać regionalizm czyli wychowanie ku „małej ojczyźnie”. Ściśle współpracować z rodzicami jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.

15 Uwzględniając możliwości i zasoby pragniemy stworzyć przedszkole twórcze, otwarte, przyjazne dzieciom ich rodzicom i całemu personelowi przedszkola.


Pobierz ppt "Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Publicznego Przedszkola w Opatówku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google