Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Smoking is the cause of almost 4 million deaths per year. This means that due to tobacco related diseases die per day 11 thousands of smokers. In Poland,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Smoking is the cause of almost 4 million deaths per year. This means that due to tobacco related diseases die per day 11 thousands of smokers. In Poland,"— Zapis prezentacji:

1

2 Smoking is the cause of almost 4 million deaths per year. This means that due to tobacco related diseases die per day 11 thousands of smokers. In Poland, these diseases are cause of death every second smoker, aged 35-69 years. Each cigarette shortens lives by an average of 5. 5 minutes, which is the average smoker voluntarily resigns from 5 years old. Palenie tytoniu jest na świecie przyczyną prawie 4 milionów zgonów rocznie. Oznacza to, że z powodu chorób tytoniowych umiera dziennie 11 tysięcy palaczy. W Polsce choroby te są przyczyną zgonu co drugiego palacza w wieku 35-69 lat. Każdy papieros skraca życie średnio o 5,5 minuty, czyli przeciętny palacz dobrowolnie rezygnuje z 5 lat życia.

3 In tobacco smoke occurs in the form of gas or particles more than 4000 chemical compounds. Empirical studies have proven that more than 40 factors is carcinogenic.Cigarette smoke by inhalowany smoker has a detrimental effect on nearly all bodies:irritates the mucous membrane of the mouth, esophagus and stomach; no allergenicproperties poisons the respiratory, cardiovascular, nervous system, pancreas, bladder,leading to mutations and cancer-causing cellular changes. Smoking has a negative impacton life processes including: immunological and hormonal, etc. The most harmful toxic compounds include: carbon monoxide, oxides of nitrogen, hydrogen cyanide. W dymie tytoniowym występuje pod postacią gazu lub cząsteczek ponad 4000 związków chemicznych. Badania empiryczne udowodniły, że ponad 40 czynników ma działanie rakotwórcze. Dym papierosowy inhalowany przez palacza wywiera szkodliwy wpływ na prawie wszystkie organy: podrażnia błonę śluzową jamy ustnej, przełyku i żołądka; ma właściwości alergizujące, zatruwa układ oddechowy, sercowo-naczyniowy, nerwowy, trzustkę, pęcherz moczowy, prowadzi do mutacji oraz rakotwórczych zmian komórkowych. Palenie ma negatywny wpływ na procesy życiowe m.in.: immunologiczne i hormonalne itp. Do najbardziej szkodliwych związków toksycznych należą: tlenek węgla, tlenki azotu, cyjanowodór.

4 #Nicotine- shrinks the walls of blood vessels, thereby increasing blood pressure and causes abnormal rhythm of heartbeat. #Nikotyna - obkurcza ściany naczyń krwionośnych zwiększając ciśnienie krwi i powoduje zaburzenia rytmu bicia serca.

5 #It is estimated that every year about 35 million people trying to quit smokin g but only 7percent of them successfu l or about 2. 5 million people each yea r manages to break the habit. Curiosity #1 Ciekawostka #1 #Szacuje się że rocznie ok 35 milionów ludzi próbuje rzucić palenie ale tylko 7 procent z nich odnosi sukces czyli około 2,5 milionom ludzi rocznie udaje się zerwać z nałogiem.

6 #Nicotine reaches the brain within 10 seconds after prior consultation in the lungs and spreads throughout the body. #Nikotyna dociera do mózgu w 10 sekund po zaciągnięciu w płuca i rozchodzi się po całym organizmie.

7 #More people die due to smoking than including due to murders, car crashes, AIDS, heroin, cocaine overdoses, suicides, fires. Curiosity #3 Ciekawostka #3 #Więcej ludzi umiera z powodu palenia papierosów, niż łącznie z powodu morderstw, wypadków samochodowych, AIDS, przedawkowania heroiny, kokainy, samobójstw, pożarów.

8 KONIEC THE END Marta Kuczmarska III H


Pobierz ppt "Smoking is the cause of almost 4 million deaths per year. This means that due to tobacco related diseases die per day 11 thousands of smokers. In Poland,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google