Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model gospodarki otwartej – nie w pełni zintegrowanej z gospodarką światową W modelu gospodarki otwartej nie w pełni występują: rynek towarowy, rynek pieniądza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model gospodarki otwartej – nie w pełni zintegrowanej z gospodarką światową W modelu gospodarki otwartej nie w pełni występują: rynek towarowy, rynek pieniądza."— Zapis prezentacji:

1 Model gospodarki otwartej – nie w pełni zintegrowanej z gospodarką światową W modelu gospodarki otwartej nie w pełni występują: rynek towarowy, rynek pieniądza oraz sektor zagraniczny. Cechą charakterystyczną sektora zagranicznego jest to, że obejmuje on wyłącznie obroty towarowe między krajem a zagranicą – handel zagraniczny.

2 Wymiana towarowa z zagranicą i funkcja eksportu netto NX = X - Z Export netto odzwierciedla zatem stan bilansu handlowego, i tak gdy : X > Z X > Z, wtedy NX > 0 – gospodarka osiągnie nadwyżkę handlowa ( dodatnie saldo bilansu handlowego ). X = Z X = Z, wtedy NX = 0 - gospodarka ma zrównoważony bilans handlowy ( zerowe saldo bilansu handlowego ). X < Z X < Z, wtedy NX < 0 – gospodarka wykazuje deficyt handlowy ( ujemne saldo bilansu handlowego ).

3 Interpretację graficzną eksportu przedstawia rysunek : Graficznym odzwierciedleniem autonomiczności eksportu względem dochodu i produkcji jest linia równoległa do osi poziomej. Zmiany eksportu przesuwają linię eksportu równolegle do góry ( w przypadku jej wzrostu ) lub równolegle w dół ( w przypadku obniżenia się eksportu )

4 Funkcja Importu : Z = m Y Import zmienia się wprost proporcjonalnie do dochodu, a parametrem łączącym te wielkości jest krańcowa skłonność do importu m. Zależność ta uzasadniona jest faktem, że gospodarka zużywa więcej dóbr importowanych dla celów produkcyjnych i konsumpcyjnych, gdy dochód i produkt krajowy rosną.

5 Interpretację graficzną eksportu przedstawia rysunek : Poruszając się wzdłuż krzywej importu, rosnącemu dochodowi i produkcji towarzyszy wzrost importu i odwrotnie.

6 Wpływ krańcowej skłonności do importu na rozmiary importu : Krańcowa skłonność do importu decyduje o kącie nachylenia krzywej importu. Gdy Krańcowa skłonność do importu wzrasta m 1 > m 0, kąt nachylenia krzywej importu zwiększa się, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu importu Z 1 > Z 0 - przy tym samym poziomie dochodu i produkcji Y 0.

7 Eksport, import a bilans handlowy: Wykreślając na jednym układzie współrzędnych funkcje eksportu i importu, możemy graficznie określić stan salda bilansu handlowego przy różnych poziomach dochodu i produkcji.

8 Interpretacja graficzna salda bilansu handlowego przy różnych poziomach dochodu i produkcji : X = Z X > Z. Charakterystycznym dla naszej analizy jest punkt H 0 leżący na przecięciu krzywej eksportu i importu. Punkt ten wyznacza poziom dochodu Y 0, przy którym eksport zrównuje się z importem X = Z, a saldo bilansu handlowego wynosi zero. Przy każdym poziomie produkcji i dochodu niższym od Y 0 w gospodarce występuje nadwyżka handlowa X > Z. W przypadku wzrostu dochodu i produkcji powyżej poziomu Y 0 –w gospodarce pojawia się deficyt handlowy X < Z X < Z.

9 Funkcja eksportu netto: Wykreślając na jednym układzie współrzędnych funkcje eksportu i importu, możemy graficznie określić stan salda bilansu handlowego przy różnych poziomach dochodu i produkcji. Funkcja eksportu netto przedstawia różnicę między eksportem a importem przy każdej wielkości dochodu i produkcji : NX = X – Z NX = X – Z, Z = m Y a ponieważ Z = m Y, to wprowadzając tę zależność, równanie funkcji netto ma postać : NX = X – m Y

10 Interpretację graficzną funkcji netto przedstawia rysunek : Krzywa eksportu ma nachylenie ujemne, co odzwierciedla odwrotnie proporcjonalną Zależność eksportu netto od dochodu i produkcji. Punkt H 0 przecięcia krzywej eksportu netto z osią poziomą, wyznacza rozmiary dochodu i produkcji Y0, przy których eksport netto jest NX > 0 dodatni NX > 0 – nadwyżka handlowa. Natomiast, gdy dochód będzie wyższy od Y0,to NX < 0 eksport netto będzie ujemny NX < 0 – deficyt handlowy.

11 Zależność między stanami salda bilansu handlowego a dochodem i produkcją analizowane jednocześnie przez funkcje elementarne : eksportu i importu oraz funkcje eksportu netto. W modelu gospodarki otwartej nie w pełni zintegrowanej z gospodarką światową posługujemy się rozwiniętą postacią funkcji eksportu netto : NX = X – m Y – n R Eksport netto według nowej formuły jest ujemnie skorelowany ze stopą procentową, gdyż wzrost stopy procentowej przyciąga kapitał zagraniczny. Powoduje to aprecjację waluty danego kraju – co ogranicz eksport a stymuluje import, w efekcie pogarsza stan salda bilansu handlowego i odwrotnie. Parametr n informuje o ile spadnie eksport netto, gdy stopa procentowa wzrośnie o jeden punkt procentowy.

12 Przy dochodzie Y 0 oznaczonym przez punkt H 0, zrównoważony bilans handlowy oznacza zrównanie eksportu z importem X = Z i zerową wartość eksportu netto NX=0. Przy każdym dochodzie niższym od Y 0 – bilans handlowy wskazuje nadwyżkę X > Z, co jest równoznaczne z dodatnią wartością eksportu NX > Z. Natomiast przy każdym poziomie dochodu wyższym od Y 0 – bilans handlowy wskazuje deficyt X Z, co jest równoznaczne z dodatnią wartością eksportu NX > Z. Natomiast przy każdym poziomie dochodu wyższym od Y 0 – bilans handlowy wskazuje deficyt X < Z, co jednocześnie oznacza ujemną wartość eksportu netto NX < 0.

13 Eksport netto w modelu IS - LM Popyt globalny AD w gospodarce otwartej jest sumą popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych C, popytu inwestycyjnego przedsiębiorstw I, popytu rządu G oraz popytu zewnętrznego netto reprezentowanego przez eksport netto NX. Równanie w tym modelu ma postać : AD = C + I +G + NX W tej sytuacji równowaga na rynku towarowym zachodzi, gdy produkcja Y jest równa popytowi krajowemu C + I + G, skorygowanemu o popyt zewnętrzny netto : Y = C + I + G + NX Export netto ma wpływ na krzywą IS, która jest zbiorem wszystkich kombinacji stopy procentowej i dochodu, przy których gospodarka otwarta jest w równowadze. Stan eksport netto ma zatem wpływ na przesunięcia równolegle krzywej IS.

14 Eksport netto, a przesunięcia krzywej IS : NX = 0, Jeżeli eksport netto wynosi zero NX = 0, krzywa IS nie zmienia swojego położenia. Gdy eksport NX > 0 netto jest dodatni NX > 0 – krzywa IS przesuwa się na prawo do góry do położenia IS 1. Natomiast NX < 0 Przy ujemnym eksporcie netto NX < 0 – krzywa IS przesuwa się na lewo w dół do położenia IS 2.

15 Przykład graficznej interpretacji zmiany punktów równowagi makroekonomicznej w modelu gospodarki otwartej nie w pełni zintegrowanej z gospodarką światową spowodowane wahaniami koniunktury za granicą

16 Przykład 1 – wpływ koniunktury na równowagę krajową :

17 Polityka mieszana w modelu gospodarki z sektorem wymiany towarowej z zagranicą : W gospodarce otwartej zastosowanie polityki mieszanej w celu zmiany koniunktury krajowej prowadzi do różnych konsekwencji w zakresie stopnia zrównoważenia zewnętrznego gospodarki. Sytuacje te charakteryzują się zmianą bilansu handlowego. Zależności te przeanalizujemy na przykładach.

18 Przykład 1. Zakładamy, że w momencie wyjściowym gospodarka jest w stanie równowagi wewnętrznej : IS : Y = C + I + G + NX L M : Md = M s NX = 0

19 Konsekwencje polityki mieszanej EPF + EPP a zmiana salda bilansu handlowego : Stan równowagi wewnętrznej reprezentuje punkt E 0, a stan równowagi zewnętrznej punkt A. przyjmijmy, że w następnym okresie celem polityki ekonomicznej państwa jest wzrost produkcji o Y. W tym celu zastosowano politykę mieszaną typu EPF + EPP.

20 Przykład 2. Załóżmy, że w punkcie wyjściowym gospodarka jest w stanie równowagi wewnętrznej i zewnętrznej, czyli spełnione są jednocześnie warunki : IS : Y = C + I + G+ NX LM : Md = M s NX = 0

21 Polityka mieszana typu RPF + RPP a zmiana salda bilansu handlowego : Celem polityki mieszanej państwa jest schłodzenie – obniżenie dochodu i produkcji o..Y - z Y 0 do Y 1 < Y 0. W tym celu zastosowano politykę mieszaną typu RPF + RPP. W wyniku tej polityki obniżył się popyt globalny, a w ślad za tym spadła produkcja z Y 0 do Y 1, przy niewielkim wzroście stopy procentowej z R 0 do R 1.


Pobierz ppt "Model gospodarki otwartej – nie w pełni zintegrowanej z gospodarką światową W modelu gospodarki otwartej nie w pełni występują: rynek towarowy, rynek pieniądza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google