Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Numer z klasyfikacji zawodów:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Numer z klasyfikacji zawodów:"— Zapis prezentacji:

1 Numer z klasyfikacji zawodów: 515101
Strażak Numer z klasyfikacji zawodów:

2 Zadania i czynności robocze:
Głównym celem pracy strażaka jest wykonanie czynności ratowniczo-gaśniczych, podczas różnego rodzaju zdarzeń, do których wzywane są jednostki pożarnicze: Pożary, Wypadki komunikacyjne, Katastrofy budowlane, Zdarzenia z udziałem niebezpiecznych środków chemicznych.

3 Do zadań strażaka należą:
W tym zawodzie można wyróżnić dwa stanowiska : ratownik i młodszy ratownik. Do zadań strażaka należą: Ewakuacja ludzi i mienia z obiektów zagrożonych pożarem lub innymi niebezpieczeństwami ( za pomocą drabin lub podnośników ), Gaszenie pożarów, Poszukiwanie dodatkowych źródeł wody potrzebnej do gaszenia.

4 W zawodzie strażaka oprócz ratowników wysokościowych występują jeszcze trzy inne specjalizacje: -Techniczna ( obsługa urządzeń technicznych przeznaczonych to ratownictwa technicznego w wypadku katastrof transportowych i do ratownictwa z katastrof budowlanych). -Wodna ( wyszukiwanie zwłok ludzkich znajdujących się pod wodą, wyciąganie z wody za pomocą sprzętu technicznego zatopionych pojazdów czy maszyn, udzielanie pomocy w razie powodzi). -Ekologiczno-chemiczna( usuwanie zagrożeń powstałych wskutek zdarzeń z udziałem niebezpiecznych środków chemicznych, ewakuacja zagrożonych osób oraz zabezpieczenie przed dalszym wydobywaniem substancji). Można je uzyskać na różnych kursach czy szkoleniach

5 Do zadań strażaka należy również sprawdzanie i konserwowanie wyposażenia osobistego i technicznego jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz usuwanie prostych usterek.

6 Środowisko pracy: Strażak pracuje w różnych miejscach pracy:
budynki ( pożary, katastrofy budowlane) drogi ( katastrofy budowlane) większe obszary ( pożary lasów, powodzie). Strażacy pracują w różnych warunkach pracy: wilgoć, upał, mróz, śnieg.

7 Istnieje wiele czynników zagrożenia życia:
Wysoka temperatura powstała w wyniku spalania się materiałów , Naruszenie konstrukcji lub normalnych warunków pracy urządzenia, Spadające przedmioty na skutek naruszenia konstrukcji, Szkodliwe lub trujące ciecze, gazy i pyły wydobywające się z uszkodzonych zbiorników lub instalacji przemysłowych.

8 Warunki organizacyjne:
Strażak pracuje w systemie zmianowym ( 24 godz. pracy, 48 godz. wypoczynku. Wymagana jest praca w niedzielę, święta czy wolne soboty. W ciągu 24 godzinnego czasu pracy można wyróżnić trzy okresy: Pierwsze 8 godzin pracy przeznacz asie na ćwiczenia, szkolenia czy konserwację sprzętu, Drugie strażak powinien wykorzystać na rekreację i samokształcenie, Ostatnie 8 godz. przeznaczone jest na wypoczynek.

9 Warunki organizacyjne:
Gotowość wyjazdu do niebezpiecznego zdarzenia utrzymywana jest przez 24 godziny, Działania ratownicze mogą być wykonywane w dzień jak i w nocy, Czas trwania akcji nie ma określonego czasu, Najczęściej strażak prowadzi działania na obszarze należącym do jednostki ( jednak może zaistnieć konieczność pracy na całym obszarze kraju), Praca strażaka jest ściśle nadzorowana, Praca w tym zawodzie nie jest rutynowa, Praca ta wiąże się z duża odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i zdrowie ludzi ratowanych, a także współpracowników.

10 Wymagania psychologiczne:
Odporność emocjonalna, Umiejętność opanowania lęku czy zdenerwowania, Ostrość wzroku słuchu, Spostrzegawczość, Refleks, Odwaga, Dobra pamięć,

11 Wymagania psychologiczne:
Wyobraźnia przestrzenna, Umiejętność współdziałania i podporządkowania się, Wytrwałość w dążeniu do celu, Gotowość do pracy w warunkach izolacji społecznej ( wąskie tunele lub kanały wodne), Wytrzymałość psychofizyczna, Podzielność uwagi, Przydatne są zainteresowania techniczne, naukowe czy medyczne.

12 Wymagania fizyczne i zdrowotne:
Zatrudniane są osoby w pełni zdrowe i sprawne, Duże znaczenie ma wysoka ogólna wydolność fizyczna, Sprawność układu kostno-stawowego, Sprawność układu mięśniowego, Sprawność układu oddechowego, Duża sprawność narządu wzroku, słuchu czy zmysłu węchu, Sprawność narządu równowagi.

13 Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Wykształcenie co najmniej zasadnicze, Szkolenia czy kursy, na które kierowani są kandydaci przez dowódców jednostek, Uregulowany stosunek do służby wojskowej, Nie powinien przekroczyć 30 lat, Wysoka sprawność fizyczna, Niekaralność, Prawo jazdy kategorii B iC

14 Zawody pokrewne: technik pożarnictwa, inżynier pożarnictwa.

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Numer z klasyfikacji zawodów:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google