Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania RPO na Mazowszu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla rozwoju Mazowsza Warszawa, 30 listopada 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania RPO na Mazowszu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla rozwoju Mazowsza Warszawa, 30 listopada 2011 r."— Zapis prezentacji:

1

2 Stan wdrażania RPO na Mazowszu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla rozwoju Mazowsza Warszawa, 30 listopada 2011 r.

3 Plan prezentacji O programie RPO WM Kalendarium RPO WM Nabory w poszczególnych latach wdrażania Podsumowanie danych (ilościowo i wartościowo) Projekty zakończone Osiągnięte wskaźniki Bieżące wydatkowanie Prognozy na 2012 r. 3

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 RPO WM jest największym programem regionalnym w skali kraju i regionu Europy Wschodniej. Jest jednym z 16 programów regionalnych, zarazem głównym instrumentem realizacji polityki rozwoju regionu w latach 2007-2013. Realizacja RPO WM przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności regionu, zwiększenia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Województwa Mazowieckiego. Program zarządzany jest na poziomie regionalnym, a Instytucją Zarządzającą RPO WM jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. 4

5 Kalendarium 08 sierpnia 2008 data wpływu pierwszego wniosku o dofinansowanie projektu (3.1 Infrastruktura drogowa) 20 Listopada 2008 data pierwszego wniosku o dofinansowanie (pozytywny pod względem formalnym) 29 kwietnia 2009 data zawarcia pierwszej umowyo dofinansowanie projektu (Działanie 1.3) 18 maja 2009 data wpływu pierwszego wniosku o płatność (Działanie 1.5) 28 maja 2009 data zatwierdzenia pierwszego wniosku o płatność wypłata środków tego samego dnia!!! 5

6 PODSUMOWANIE RPO WM: - dotychczasowe lata (ilość naborów/ alokacja) 2008 rok: ogłoszono 13 naborów/ alokacja 695,5 mln euro +2009 rok: ogłoszono 9 naborów/ alokacja 194,9 mln euro +2010 rok: ogłoszono 8 naborów/ alokacja 75 mln euro + 2011 rok: zostanie ogłoszonych łącznie 11 naborów/ alokacja 64,5 mln euro ─────────────────────────────────────────── = 39 naborów/ alokacja 1 022,9 euro 41 naborów/ alokacja 1 029,9 euro 6

7 PODSUMOWANIE RPO WM: Zmiana harmonogramu na 2011r. 26 lipca br. kolejny nabór wniosków dla Działania 1.5, alokacja 20 mln euro. Trzy konkursy: dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw. 29 listopada br. dodatkowe nabory w ramach dwóch Działań RPO WM, alokacja 7 mln euro. Numer Nazwa Działania RPO WM Planowany termin rozpoczęcia naboru Planowany termin zakończenia naboru Alokacja EFRR (Euro) 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym (konkurs otwarty bez preselekcji) grudzień 20115 000 000 1.7 Promocja gospodarcza – dla przedsiębiorców (konkurs otwarty bez preselekcji) grudzień 20112 000 000 7

8 Wdrażanie RPO WM w liczbach do tej pory beneficjenci złożyli 5956 projektów, wnioskując na kwotę prawie 17,2 mld zł; ponad 1200 najlepszych projektów Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził do dofinansowania: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła dotychczas 39 konkursów, przeznaczając na nie 1 022,9 mln euro alokacji. Typ beneficjenta:Ilość zatwierdzonych projektów Wnioskowane dofinansowanie jst553 4,56 mld zł przedsiębiorcy6181,09 mld zł fundacje, stowarzyszenia, związki wyzn., kościoły 28 151,1 mln zł Jednostki naukowe23276,2 mln zł Inne państwowe jednostki organizacyjne 1029,6 mln zł 8

9 Wdrażanie RPO WM w liczbach: Aktywność beneficjentów : złożone wnioski 9

10 Wdrażanie RPO WM w liczbach podpisano umowy na dofinansowanie 1067 inwestycji na kwotę dofinansowania 5,3 mld zł; 409 inwestycji zostało już zakończonych i rozliczonych na wartość dofinansowania 669,5 mln zł. Numer i nazwa działania RPO WM Ilość projektówDofinansowanie UE 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność 420,4 1.5 Rozwój przedsiębiorczości250219,3 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu21,7 2.2 Rozwój e-usług10,5 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP306,06 3.1 Infrastruktura drogowa91311,3 4.1 Gospodarka wodno - ściekowa419,9 4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu46.6 6.1 Kultura1042,04 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia733,5 7.2 Infrastruktura służąca edukacji412,01 7.3 Infrastruktura służąca pomocy społecznej22,8 409669,51 10

11 Wskaźniki realizacji (na postawie podpisanych umów) Długość wybudowanych i przebudowanych dróg: 859,65 Liczba osób korzystających z przyłączenia gospodarstwa do sieci wodno – kanalizacyjnej: 35 226 Liczba zakupionego sprzętu i aparatury medycznej: 1 711 m2 zmodernizowanych obiektów infrastruktury zdrowotnej: 38 067,8 To pozwoli rocznie przeprowadzać x specjalistycznych badań na zakupionych urządzeniach: 540 340 Liczba pacjentów korzystających z infrastruktury służącej ochronie zdrowia i życia (nowej lub zmodernizowanej): 286 742 11

12 Beneficjenci realizują i rozliczają projekty. Wydatki wynikające z zawartych umów (wysokość zrealizowanych wypłat): 2009 rok: 2010 rok: 2011 rok: 272 868 762,87 zł1 450 213 333,86 zł1 263 985,00 zł 12

13 Beneficjenci realizują i rozliczają projekty 2011 rok: Wydatki wynikające z zawartych umów Wydatkowanie stan 30.11.2011 r. : 1 077 395 000,00 Planowane wydatkowanie w grudniu 2011 r. 186 590 000,00 Planowane wydatkowanie do końca 2011 r. 1 263 985 000,00 13

14 14 Analiza zakończonych naborów: Rozwój przedsiębiorczości Tegoroczny nabór wniosków podzielono na trzy konkursy:

15 15 Nadchodzące nabory: Do końca 2011r. Mazowiecka Jednostka ogłosi jeszcze dwa nabory wniosków na łączną alokację 7 mln euro. Numer Nazwa Działania RPO WM Planowany termin rozpoczęcia naboru Planowany termin zakończenia naboru Alokacja EFRR (Euro) 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym (konkurs otwarty bez preselekcji) grudzień 20115 000 000 1.7 Promocja gospodarcza – dla przedsiębiorców (konkurs otwarty bez preselekcji) grudzień 2011Luty 20122 000 000

16 16 Nadchodzące nabory: Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym ZAŁOŻENIA: Nabór zostanie przeprowadzony w trybie konkursu otwartego. Wspierane będą powiązania kooperacyjne o charakterze regionalnym, zarówno już istniejące, jak i dopiero zamierzające powstać. Beneficjentem (koordynatorem klastra) może być osoba prawna: przedsiębiorca, jednostka naukowa, szkoła wyższa, organizacja pozarządowa, instytucja otoczenia biznesu prowadząca powiązania kooperacyjne. Wsparcie może być udzielone koordynatorowi powiązania kooperacyjnego na tworzenie i rozwój klastra składającego się z co najmniej 5 przedsiębiorców, którzy będą mogli współpracować z instytucjami sfery B+R zarówno z terenu kraju jak i zagranicy.

17 17 Nadchodzące nabory: Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym ZAŁOŻENIA : Minimum 50%, ale nie mniej niż 5 podmiotów funkcjonujących w ramach klastra (w tym koordynator klastra) musi posiadać siedzibę na terenie województwa mazowieckiego. Dla istniejącego klastra, beneficjent zobowiązany jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie dołączyć umowę klastra, zawartą pomiędzy koordynatorem klastra, a podmiotami wchodzącymi w skład powiązania kooperacyjnego, która określać będzie prawa i obowiązki uczestników klastra. W przypadku klastra dopiero tworzonego dopuszczalne jest w momencie składania wniosku, przedłożenie listu intencyjnego.

18 18 Nadchodzące nabory: Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW: Przygotowanie wspólnego produktu oraz/lub usługi i ich wprowadzenie na rynek. Zakup środków trwałych na rzecz wspólnych działań klastrowych. Budowa infrastruktury badawczo – rozwojowej na potrzeby działalności klastra. Przeprowadzenie badań wykorzystywanych przez członków klastra. Doradztwo z zakresu opracowania planów i strategii rozwoju klastra. Organizowanie konferencji, seminariów, spotkań mających na celu promocję klastra oraz branży, w której działa klaster, działania promocyjne klastra w celu pozyskania nowych podmiotów, Wymiana wiedzy oraz technologii w ramach klastra.

19 19 Nadchodzące nabory: Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW ORAZ INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA: W ramach konkursu realizowane będą projekty objęte i nie objęte pomocą publiczną. Początek okresu kwalifikowalności wydatków: po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (wydatków związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej, mogą rozpocząć się po dniu 01.01.2009 r.). Wydatki związane z robotami budowlanymi będą mogły być finansowane do wysokości maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych. MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA: dla projektów objętych pomocą publiczną - zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem; dla projektów nieobjętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis: 85%. MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: 6 MLN ZŁ. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć: 31.12.2013r.

20 20 Nadchodzące nabory: Działanie 1.7 Promocja gospodarcza ZAŁOŻENIA OGÓLNE: Konkursu otwarty bez preselekcji. PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW: W konkursie wspierane będą wyłącznie projekty, których celem będzie zwiększenie przez przedsiębiorców sprzedaży swoich produktów i/lub usług zarówno na terenie, jak i poza województwem mazowieckim. uczestnictwo w targach, imprezach targowo - wystawienniczych w charakterze wystawcy, które muszą być połączone udziałem w misjach gospodarczych; Przedsiębiorcy, składający wnioski o dofinansowanie, muszą posiadać siedzibę (być zarejestrowani) i prowadzić działalność na terenie województwa mazowieckiego.

21 21 Nadchodzące nabory: Działanie 1.7 Promocja gospodarcza KWOTA DOFINANSOWANIA: Minimalna kwota dofinansowania: 30 000 zł (EFRR + budżet państwa). Maksymalna kwota dofinansowania: 150 000 zł (EFRR + budżet państwa). Maksymalny poziom dofinansowania: 50%. Beneficjent w ramach ogłoszonego konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW ORAZ OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Początek okresu kwalifikowalności wydatków: po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej, mogą rozpocząć się po dniu 01.01.2009 r.). Okres realizacji projektu nie może przekroczyć: 31.12.2013 r.

22 22 Plany na 2012rok: WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW, PRZYZNANYCH Z KRAJOWEJ REZERWY WYKONANIA (KRW) I DOSTOSOWANIA TECHNICZNEGO (DT): Podział według kategorii interwencji Oś Priorytetowa Kategoria InterwencjiKRW DT (część zasadnicza) DT (powodziowe, kryzysowe) RAZEM Priorytet I 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw5 000 000 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP4 651 653 Priorytet III 23 Drogi regionalne/lokalne 8 151 1491 803 3009 954 449

23 23 Plany na 2012rok: WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW, PRZYZNANYCH Z KRAJOWEJ REZERWY WYKONANIA (KRW) I DOSTOSOWANIA TECHNICZNEGO (DT): Podział według kategorii interwencji Priorytet IV 39 Energia odnawialna: wiatrowa1 250 000 40 Energia odnawialna: słoneczna1 250 000 41 Energia odnawialna: biomasa1 250 000 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe1 250 000 46 Oczyszczanie ścieków4 057 1108 442 890 12 500 000 SUMA 18 708 76316 594 0391 803 30037 106 102

24 Limit budżetowy EFRR, zapisany w ustawie budżetowej na 2012r. Środki EFRR na 2012 r.: 1 765 029,00 zł 24 PriorytetWysokość EFRR Priorytet I 527 131,00 Priorytet II 193 378,00 Priorytet III 329 112,00 Priorytet IV 257 134,00 Priorytet V 97 059,00 Priorytet VI 118 923,00 Priorytet VII 242 292,00 1 765 029,00

25 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora m.frankowski@mazowia.eu Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu 25


Pobierz ppt "Stan wdrażania RPO na Mazowszu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla rozwoju Mazowsza Warszawa, 30 listopada 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google