Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV KONGRES GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV KONGRES GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 IV KONGRES GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

2 Gospodarka elektroniczna
Elektroniczna gospodarka (ang. digital economy) – wykorzystywanie technologii informatycznych i elektronicznego przepływu danych w procesach gospodarki rynkowej do realizacji dowolnej transakcji dotyczącej gospodarki (stąd niekiedy określenie e-gospodarka). E-gospodarka stała się kluczowym elementem cywilizacji informatycznej i warunkuje również globalizację gospodarki. Uważana jest za najbardziej perspektywiczną koncepcję rozwoju gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Wpływa ona w zasadniczy sposób na warunki życia, pracy i nauki. Prowadzi do powstawania nowych rynków zaopatrzenia, kooperacji i sprzedaży dóbr, zmieniając w ten sposób strukturę i funkcjonowanie całej gospodarki. Przyczynia się do tworzenia zupełnie nowych usług informatycznych, a także powstawania nowych metod pracy i handlu, a tym samym do tworzenia nowych miejsc pracy. Źródło: portalwiedzy.onet.pl "Słownika informatyczny" Wydawnictwa HELION. Autor: Piotr Adamczewski ISBN Rok wydania 2005.

3 Gospodarka elektroniczna
A2C C2A A2B B2A B2C C2B

4 e-Gospodarka a Internet PL2008
95% przedsiębiorstw korzystało z komputerów, a 93% miało dostęp do Internetu ponad połowa firm posiadała szerokopasmowy dostęp do sieci 36% pracujących regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzystało z komputerów, a 28% - z Internetu 17% przedsiębiorstw wykorzystywało bezpłatne oprogramowanie, np. systemy Linux

5 e-Gospodarka a Internet
Z badań Komisji Europejskiej wynika, że tylko 7 proc. mieszkańców UE kupuje coś poprzez Internet w innym kraju. Tylko 12 proc. konsumentów uważa, że handel on-line jest bezpieczny. Według ostatnich danych opublikowanych przez Eurostat dostęp do Internetu w Polsce  w I kwartale 2008 roku miało 48 proc. gospodarstw domowych, podczas gdy w UE średnia ta wynosi 60 proc.  Ciągle jest więc co nadrabiać. Cetelem Bank przedstawił wyniki raportu Obserwator Cetelem Do 2015 roku 25% handlu przeniesie się do Internetu.

6 e-Gospodarka – B2C Liczba Polaków dokonujących zakupy w sieci z roku na rok rośnie, jednak w roku 2008 można było zauważyć spowolnienie tempa tego wzrostu. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez GUS w kwietniu 2008 roku, w okresie 3 miesięcy poprzedzających badanie zakupów w Internecie dokonało 3,5 mln (11,9%) wszystkich Polaków w wieku lat.

7 e-Gospodarka – Handel Liczba internautów dokonujących zakupów w sieci w czasie 3 m-cy poprzedzających badanie w latach ,GUS

8 e-Gospodarka – Handel Łączna wartość towarów i usług zakupionych Internecie. W ciągu ostatniego roku wyniosła ona 4,49 mld zł i była o 28 mln zł niższa niż w roku 2007, gdy wynosiła 4,52 mld zł. Jest to lekkie zaskoczenie, gdyż wiele prognoz przewidywało znaczne wzrosty w kolejnych latach. Zmalała także średnia wartość zamówień przypadających w tym okresie na jednego kupującego internautę: z 981,20 zł w roku 2007 do 858,85 zł w roku 2008.

9 e-Gospodarka – Handel Odsetek internautów dokonujących zakupów w sieci w czasie 3 m-cy poprzedzających badanie w latach , GUS

10 e-Gospodarka – usługi bankowe
Badania GUS-u przeprowadzone w 2008 roku wskazywały, że z usług bankowych korzystało 35 % internautów. Zanotowano zatem wzrost o 6 punktów procentowych w stosunku do wartości zaobserwowanej rok wcześniej, kiedy to z usług bankowych korzystało 29% internautów. Pod względem ilościowym w latach liczba korzystających z usług bankowych przez Internet rosła o 1,2 mln corocznie.

11 e-Gospodarka – usługi bankowe
Analizując wyniki badań GUS-u związane z korzystaniem z usług bankowych przez internautów w zależności od miejsca zamieszkania, zauważamy wyraźne zróżnicowanie. Internauci z dużych miast wykazywali w 47,6% zainteresowanie korzystaniem z usług bankowych przez Internet. Niższe zainteresowanie wykazywały osoby z miejscowości o liczbie mieszkańców do 100 tys. (32,7%). Najmniejszym zainteresowaniem usługi bankowe świadczone poprzez Internet cieszyły się wśród internautów pochodzących ze wsi (19,7%).

12 e-Gospodarka – usługi bankowe
Internauci korzystający z usług bankowych w Internecie – wg miejsca zamieszkania, GUS

13 [1]. Źródło: Wykorzystanie technologii
[1] Źródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, GUS 2008 e-Gospodarka – B2B Większość polskich przedsiębiorstw (93%) miało w styczniu 2008 roku dostęp do Internetu. 81% z nich było odbiorcami internetowych usług bankowych lub finansowych, 73% kontaktowało się z organami administracji publicznej przez Internet, a 39% firm korzystało z automatycznej wymiany danych z podmiotami zewnętrznymi[1]. Dane uzyskane w kolejnym cyklu badań potwierdziły utrzymywanie się zdecydowanej przewagi tzw. platform horyzontalnych, które nie ograniczały swojego obszaru oddziaływania do jednej branży (71%).

14 e-Gospodarka – B2B Podział platform ze względu na ich główną funkcjonalność: Spośród badanych platform ponad połowa (54%) oferowała dostęp bezpłatny do swoich usług. Taki model funkcjonowania był charakterystyczny głownie dla platform ofertowych (typu „tablica ogłoszeń”). ILiM 2008

15 e-Gospodarka – B2B Podział platform ze względu na grupę docelową klientów: W dalszym ciągu z usług mogła skorzystać każda firma bez względu na jej wielkość, co świadczyło o utrzymaniu dużej uniwersalności oferowanej funkcjonalności Dodatkowo, wśród klientów platform obsługujących przetargi elektroniczne (zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych) pojawiły się jednostki sektora publicznego. ILiM 2008.

16 e-Gospodarka – A2B Unijni ministrowie zgadzają się w kwestii projektu porozumienia likwidującego bariery w międzynarodowym świadczeniu usług. Dyrektywa Usługowa jest uważana za krok w kierunku sfinalizowania wspólnego unijnego rynku, ponieważ usługi stanowią 70 proc. gospodarki, ale tylko 20 proc. handlu. Co najmniej 100 tys. nowych miejsc pracy w sektorze usług powinno powstać w Polsce w ciągu trzech-czterech lat dzięki wdrożeniu unijnej dyrektywy usługowej. W całej UE usługi powinny dać pracę dodatkowo ok. 2,5 mln osób - szacują eksperci, którzy uczestniczyli w pracach nad tym unijnym dokumentem.

17 e-Gospodarka – A2B Dyrektywa usługowa ma ułatwić zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw usługowych, eliminując ponad 40 istniejących dotąd barier i upraszczając ok. 60 procedur. Wszystkie kraje UE mają uprościć procedury administracyjne, zapewnić firmom łatwy dostęp do potrzebnych im informacji, zapewnić możliwość załatwienia formalności na odległość, drogą elektroniczną oraz stworzyć pojedyncze punkty kontaktowe, jako kompleksowe organy dla usługodawców, gdzie załatwią wszystkie formalności.

18 e-Gospodarka – A2B Projekty wspierające przedsiębiorczość:
PPK (Pojedynczy Punkt Kontaktowy) – dyrektywa o usługach, w tym: PPK dyrektywa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – e-handel CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej E-Gospodarka – platforma wspierająca rozwój gospodarki elektronicznej

19 Koncepcja elektronicznego punktu kontaktowego do implementacji dyrektywy usługowej (wg ILIM)

20 GUS ZUS US G M CEIDG I N Y Internet CEIDG „Zero okienka” KRS PPK SĄDY
e-PUAP CEIDG „Zero okienka” e-PUAP CEIDG GUS G M I N Y TERYT PESEL ZUS US . PPK KRS PPK SĄDY Rejestry urzędowe Organy: -koncesyjne -licencyjne Internet

21 e-GOSPODARKA KONCEPCJA i REALIZACJA
OBIEKT CEL ZAKRES SPOSÓB Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce Wzrost elastyczność zarządzania i zapobiegania poprzez szybki dostęp do informacji Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa STRATEGIA e-GOSPODARKI Powiązania ponadregionalne - organizacje przedsiębiorstw, izby, klastry, zrzeszenia, łańcuchy dostaw, strefy gospodarcze, branże PROGRAM ROZWOJU e-GOSPODARKI USŁUGI / SYSTEMY DZIEDZINOWE PRAWO STANDARDY SYSTEM SZKIELETOWY PROJEKTY KIERUNKOWE Urzędy i instytucje obsługi gospodarczej przedsiębiorstw NADZÓR - ZARZĄDZANIE – MONITOROWANIE ROZWOJU e-GOSPODARKI Administracja Centralna Realizacja priorytetów: Strategii Lizobńskiej , Strategicznych Wytycznych Wspólnotowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

22 Program działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata 2009-2010

23 Program działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata 2009-2010
Cele szczegółowe: 1. Promocja korzyści handlu elektronicznego. 2. Zwiększenie zaufania do transakcji dokonywanych drogą elektroniczną.

24 IV KONGRES GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "IV KONGRES GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google