Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akcje i nie tylko....

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akcje i nie tylko...."— Zapis prezentacji:

1 Akcje i nie tylko...

2 Rodzaje akcji Rodzaje akcji ze względu na formę: imienne,
na okaziciela. Rodzaje akcji ze względu na specjalne uprawnienia: zwykłe, uprzywilejowane: uprzywilejowane co do głosu, uprzywilejowane co do dywidendy, uprzywilejowane co do udziału w masie likwidacyjnej. Poszczególne sposoby uprzywilejowania akcji mogą być łączone. uprzywilejowane co do głosu – posiadacz takiej akcji ma prawo do więcej niż jednego głosu na walnym zgromadzeniu (w Polsce maksymalnie do dwóch głosów). uprzywilejowane co do dywidendy – akcje uprawniające do otrzymania wyższej dywidendy (w Polsce nie więcej niż 50% w stosunku do pozostałych akcji). uprzywilejowane co do udziału w masie likwidacyjnej – posiadacz takiej akcji ma prawo do większej części majątku w przypadku likwidacji spółki.

3 Prawa akcjonariusza Najważniejsze prawa akcjonariusza to:
prawo głosu na walnym zgromadzeniu, prawo do dywidendy (prawo do udziału w zyskach spółki), prawo do udziału w masie likwidacyjnej w przypadku likwidacji spółki, prawo poboru (prawo zakupu akcji nowej emisji), prawo do rozporządzenia akcją (np. do sprzedaży akcji).

4 Dywidenda Dywidenda – część zysku netto spółki przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy. Jest wypłacana wszystkim akcjonariuszom, którzy w dniu przyjętym jako dzień ustalenia prawa do dywidendy mieli akcje spółki. Stopa dywidendy – stosunek dywidendy przypadającej na jedną akcję do ceny rynkowej akcji. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym większy dochód akcjonariusza z dywidendy. Stopa wypłaty dywidendy – stosunek wypłaconej dywidendy do zysku netto spółki. Stopa wypłaty dywidendy – wysoki wskaźnik stopy wypłaty dywidendy świadczy o tym, że spółka znaczną część wypracowanego zysku przeznacza na wypłatę dla akcjonariuszy, a w mniejszym stopniu pozostawia na sfinansowanie inwestycji. Niska wartość wskaźnika wskazuje, że spółka w dużej części zysk przeznacza na rozwój i zwiększenie poziomu zysku oraz wypłacanych dywidend w późniejszym okresie.

5 Wartość akcji Wartość rynkowa – określana również jako kapitalizacja; to wycena rynkowa obliczona jako iloczyn aktualnego kursu akcji i liczby wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę. Wartość księgowa – inaczej kapitał własny lub aktywa netto; to suma wartości aktywów przedsiębiorstwa pomniejszona o jego zobowiązania. Wartość nominalna – wielkość kapitału akcyjnego (zakładowego) przypadająca na jedną akcję.

6 Wskaźniki wyceny akcji
Wskaźnik C/Z – jeden z najczęściej wykorzystywanych przez inwestorów wskaźników do oceny atrakcyjności akcji wybranej spółki. Oblicza się go, dzieląc cenę rynkową jednej akcji przez zysk netto spółki przypadający na jedną akcję. Wskaźnik ten określa, ile złotych gotowi są zapłacić inwestorzy za jeden złoty zysku netto spółki za cztery ostatnie kwartały (o ile jest on dodatni). Wskaźnik C/WK – wartość wskaźnika cena/wartość księgowa oblicza się, dzieląc cenę rynkową jednej akcji przez wartość aktywów netto (aktywa spółki pomniejszone o jej zobowiązania) przypadających na jedną akcję. Wysoka wartość wskaźnika charakterystyczna jest dla spółek w dobrej sytuacji ekonomicznej i o ciekawych perspektywach. C/Z - Wskaźnik ten może być interpretowany również jako liczba lat, w czasie których zysk netto uzyskany przez przedsiębiorstwo zrównoważy nakłady poniesione na zakup akcji, przy założeniu, że utrzymywać się on będzie na niezmienionym poziomie. Można również wartość wskaźnika C/Z wybranej spółki porównać do wartości wskaźników innych spółek z tej samej branży lub też do historycznych wartości wskaźnika dla analizowanej spółki. W przypadku, gdy spółka w ostatnim roku odnotowała stratę netto, wartości wskaźnika nie wyznacza się. Do kupna akcji zachęca niska wartość tego wskaźnika. C/WK - Może też świadczyć o przewartościowaniu akcji. Natomiast niska wartość wskaźnika, np. poniżej 1 może wynikać ze złej sytuacji ekonomicznej spółki lub też niedoszacowania jej akcji.


Pobierz ppt "Akcje i nie tylko...."

Podobne prezentacje


Reklamy Google