Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim Maciej Krużewski Dyrektor Departamentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim Maciej Krużewski Dyrektor Departamentu."— Zapis prezentacji:

1 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim Maciej Krużewski Dyrektor Departamentu

2 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Model komunikacji społecznej nadawca komunikat kanał (np. cykl debat społecznych, wizyty studyjne ) odbiorca sprzężenie zwrotne (reakcja odbiorcy na komunikat nadawcy) Zasada ciągłości w komunikacji społecznej – oznacza, że komunikacja społeczna będzie prowadzona w taki sposób, aby reakcja odbiorcy komunikatu - gmin, powiatów oraz partnerów społeczno – gospodarczych miała realne odzwierciedlenie w ponownym komunikacie nadawcy tj. konkretnych rozwiązaniach programowych władz województwa i była prowadzona na podstawie nie tyle kompromisu, ale konsensusu w ramach szeroko rozumianej polityki regionalnej opartej o podstawowe zasady jej prowadzenia.

3 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Zarządzanie strategiczne – zarządzanie poprzez cele Model zarządzania poprzez cele na przykładzie schematu realizacji Strategii Rozwoju Województwa. Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój zasobów ludzkich Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój nowoczesnej gospodarki Unowocześnienie struktury funkcjonalno - przestrzennej regionu Wskaźniki bazowe: PKB/ 1 mieszkańca, zatrudnienie wg sektorów (rolnictwo, przemysł, usługi), stopa zatrudnienia, stopa bezrobocia Cel; STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

4 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwijanie instytucji otoczenia biznesu i promowanie postaw przedsiębiorczych Kreowanie warunków przedsiębiorczości i upowszechniania innowacji Wskaźniki bazowe; Cel; Wspieranie procesów metropolizacji ośrodków stołecznych Bydgoszczy i Torunia Wspieranie rozwoju sieci osadniczej Wskaźniki bazowe; Cel; Rewitalizacja miast i wsi regionu Wskaźniki bazowe; Cel; Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu Rozwój infrastruktury technicznej Wskaźniki bazowe; Cel; Unowocześnienie układów transportowych wewnątrzregionalnych Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój i unowocześnienie pozostałej infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój infrastruktury gospodarki wodnej Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój potencjału naukowo -badawczego regionu i kształtowanie regionalnego systemu transferu innowacji u wymiany informacji Wskaźniki bazowe; Cel; Zwiększenie roli szkolnictwa wyższego regionu Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy Wskaźniki bazowe; Cel; Poprawa efektywności kształcenia Wskaźniki bazowe; Cel; Dostępność edukacji dla dorosłych Wskaźniki bazowe; Cel; Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży Wskaźniki bazowe; Cel; Wspieranie sektora organizacji pozarządowych Budowa kapitału społecznego Wskaźniki bazowe; Cel; Budowa partnerstwa publiczno - społecznego

5 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój infrastruktury teleinformatycznej Wskaźniki bazowe; Cel; Informatyzacja usług publicznych w administracji i zarządzaniu Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Wskaźniki bazowe; Cel; Unowocześnienie infrastruktury usług społecznych Wskaźniki bazowe; Cel; Kształtowanie sieci usług publicznych z punktu widzenia ich dostępności Rozwój infrastruktury społecznej Wskaźniki bazowe; Cel; Zachowanie dziedzictwa kulturowego Wskaźniki bazowe; Cel; Adaptacja dziedzictwa kulturowego do współczesnych potrzeb społecznych Dziedzictwo kulturowe Wskaźniki bazowe; Cel; Utrwalanie i wzbogacanie systemu ekologicznego regionu Wskaźniki bazowe; Cel; Rewaloryzacja środowiska przyrodniczego Zachowanie i wzbogacanie zasobów środowiska przyrodniczego Wskaźniki bazowe; Cel; Wspieranie adaptacji gospodarstw rolnych do funkcjonowania na współczesnych rynkach rolnych Wzmacnianie konkurencyjności regionalnej gospodarki rolnej Wskaźniki bazowe; Cel; Wzmacnianie konkurencyjności przetwórstwa rolno - spożywczego Wskaźniki bazowe; Cel; Promocja walorów i produktów turystycznych Promocja rozwoju turystyki Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój sektora usług turystycznych Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój zatrudnienia osób bezrobotnych Promocja zatrudnienia osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą Wskaźniki bazowe; Cel; Przeciwdziałanie bezrobociu osób zagrożonych utratą pracy w rolnictwie oraz sektorach mających problemy z dostosowaniem się do potrzeb rynku pracy Wskaźniki bazowe; Cel; Edukacja zdrowotna społeczeństwa Wskaźniki bazowe; Cel; Promocja aktywności sportowo -rekreacyjnej Promocja i profilaktyka zdrowia Wskaźniki bazowe; Cel; Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu Wskaźniki bazowe; Cel; Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych Integracja społeczno - zawodowa i bezpieczeństwo ludności Wskaźniki bazowe; Cel; Powszechna, wczesna diagnostyka medyczna, profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień Wskaźniki bazowe; Cel; Poprawa bezpieczeństwa ludności

6 Zadania operacyjne realizujące cele strategiczne Cele i działania Zasady polityki regionalnej PROGRAMOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Województwa Programy Operacyjne Wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania PROJEKTY Fundusze Europejskie, Środki budżetu państwa, Środki budżetu województwa, Pozostałe środki publiczne (gminy, WFOŚIGW, PFRON), Środki prywatne Uwarunkowania przestrzenne Plan zagospodarowania przestrzennego województwa IDENTYFIKACJA FINANSOWANIE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE PRZYGOTOWANIEWDRAŻANIE POMOC TECHNICZNARAPORTOWANIE MONITOROWANIE ZINTEGROWANE PAKIETY PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH OCENA Realizacja zakładanych celów Wskaźniki/ realizacja finansowa Wnioski dla przyszłych projektów KOMUNIKACJA SPOŁECZNA ZASADA PARTNERSTWA Schemat realizacji programowania rozwoju regionalnego w kontekście komunikacji społecznej

7 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Strategia rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2007-2020 Koncepcja realizacji strategii rozwoju

8 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Powiat mogileński na tle województwa kujawsko – pomorskiego Oprac. K-PBPPiR

9 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Fragment mapy zadań ponadlokalnych realizujących cele publiczne (w oryginale mapa dla obszaru województwa kujawsko – pomorskiego w skali 1:100 000) Oprac. K-PBPPiR

10 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Miasto Mogilno jako siedziba powiatu Oprac. K-PBPPiR  Mogilno jest 18. co do wielkości miastem województwa – z liczbą ludności wynoszącą 12,4 tys., zalicza się do kategorii mniejszych ośrodków powiatowych w województwie (większość siedzib powiatów liczy od 10 do 20 tys. mk)  specyfiką powiatu jest rozproszenie funkcji powiatowych – większość instytucji znajduje się w Mogilnie, ale bardzo ważnym ośrodkiem jest także Strzelno  Mogilno jako ośrodek powiatowy jest dobrze wyposażone i zapewnia prawidłową obsługę ludności powiatu  ze względu na nieregularny kształt powiatu, Mogilno nie jest położone centralnie – z terenu części powiatu jest trudno dostępne  część mieszkańców powiatu korzysta z usług zlokalizowanych w Inowrocławiu  Mogilno jako jedno z bardzo nielicznych miast powiatowych nie jest ważnym węzłem drogowym w sieci dróg krajowych i wojewódzkich  Droga krajowa nr 15 oraz linia kolejowa nr 353 zapewniają dobrą dostępność miasta w komunikacji międzyregionalnej  miasto nie jest dużym ośrodkiem przemysłowym

11 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Rola i znaczenie powiatu w województwie Oprac. K-PBPPiR System komunikacyjny i infrastruktura techniczna  gęsta sieć dróg krajowych (15, 25, 62) i wojewódzkich  ważna linia kolejowa (jedna z trzech najważniejszych dla funkcjonowania regionu) - nr 353, ma znaczenie praktycznie tylko dla obsługi mieszkańców Mogilna  Strzelno największym węzłem komunikacyjnym powiatu – jedno z nielicznych miast nie będących siedzibą powiatu tak dobrze dostępnych w komunikacji międzyregionalnej  duże znaczenie powiatu w zakresie infrastruktury technicznej znaczenia krajowego i międzynarodowego: Podziemny Magazyn Gazu, gazociąg Jamał – Europa, planowana jest budowa elektrowni gazowej i związanych z nią linii przesyłowych najwyższych napięć System przyrodniczy  powiat wykazuje zróżnicowaną atrakcyjność przyrodniczą - ale w zasadzie nie są to obszary (w skali województwa) o szczególnie cennych walorach i dużej randze  wschodnia część powiatu to strefa Jeziora Gopła o bardzo wysokich walorach i dużym znaczeniu przyrodniczym (ranga rezerwatu przyrody)  obecność fragmentów dużych jezior – Gopło, Pakoskie, Ostrowskie  niski wskaźnik lesistości Zagadnienia ludnościowe  mała liczba ludności, przeciętna gęstość zaludnienia  prognoza demograficzna na najbliższe 25 lat zakłada stagnację liczby ludności na obecnym poziomie ok. 47 tys.  niezbyt duże wewnętrzne zróżnicowania struktur i procesów demograficznych  obsługa ludności przez 2 ośrodki – Mogilno i Strzelno  zaznaczają się wpływy Inowrocławia w zakresie obsługi ludności

12 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Rola i znaczenie powiatu w województwie cd. Oprac. K-PBPPiR Gospodarka  dosyć niskie na tle powiatów ziemskich wskaźniki przedsiębiorczości  wysoki na tle innych miast wskaźnik przedsiębiorczości w Mogilnie i bardzo niski w Strzelnie  dosyć niskie wskaźniki na obszarach wiejskich  obiektywnie wysoka, ale na tle innych powiatów – umiarkowana stopa bezrobocia Rolnictwo  powiat o zróżnicowanych, ale w części bardzo korzystnych warunkach prowadzenia gospodarki rolnej  powiat ze względu na małą powierzchnię nie zalicza się do największych producentów żywności w województwie, ale pod względem potencjału rolnictwa wśród gmin zdecydowanie wyróżniają się gminy Mogilno i Strzelno  w części powiatu rolnictwo jest i będzie w kolejnych latach główną działalnością gospodarczą  duża część ludności powiatu jest ekonomicznie związana z rolnictwem Turystyka  powiat o zróżnicowanych walorach dla turystyki pobytowej i krajoznawczej  gmina Jeziora Wielkie ze względu na Przyjezierze, należy do obszarów o bardzo dużej intensywności ruchu turystycznego  Strzelno wyróżnia się w zakresie walorów kulturowych (element Szlaku Romańskiego)  Szlak Piastowski markowym produktem turystycznym  wskaźniki stanu rozwoju bazy oraz wielkości ruchu nie sytuują powiatu wśród obszarów najważniejszych pod względem turystyki w skali województwa, ale musi być dostrzegana specyfika powiatu i znaczenie Przyjezierza  wschodnia część powiatu jest postrzegana w opracowaniach regionalnych jako istniejący rejon turystyczny o charakterze krajoznawczo-pobytowym (rejon obejmuje Przyjezierze i Jezioro Gopło wraz z sąsiedztwem)  zakłada się, iż w kolejnych latach duże znaczenie funkcji turystycznej będzie się utrzymywać

13 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Stopa bezrobocia (%, XII 2006 rok) Oprac. K-PBPPiR

14 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Najważniejsze problemy rozwoju powiatu w kontekście polityki regionalnej Oprac. K-PBPPiR  modernizacja układu komunikacyjnego o znaczeniu regionalnym i krajowym – drogi krajowe oraz linia kolejowa  funkcja rolnicza ważnym zagadnieniem w kształtowaniu rozwoju powiatu  aktywizacja turystyczna na bazie walorów przyrodniczych i kulturowych – zaplecze rekreacyjne dla Inowrocławia, Gniezna i Konina  poprawa obsługi komunikacyjnej powiatu w celu wzmocnienia wewnętrznej integracji

15 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń psg@kujawsko-pomorskie.pl Tel. 056 62-18-320 Fax. 056 62-18-493


Pobierz ppt "Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim Maciej Krużewski Dyrektor Departamentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google