Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg Maciej Krużewski Dyrektor Departamentu Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

2 Model komunikacji społecznej
Zasada ciągłości w komunikacji społecznej – oznacza, że komunikacja społeczna będzie prowadzona w taki sposób, aby reakcja odbiorcy komunikatu - gmin, powiatów oraz partnerów społeczno – gospodarczych miała realne odzwierciedlenie w ponownym komunikacie nadawcy tj. konkretnych rozwiązaniach programowych władz województwa i była prowadzona na podstawie nie tyle kompromisu, ale konsensusu w ramach szeroko rozumianej polityki regionalnej opartej o podstawowe zasady jej prowadzenia. nadawca komunikat kanał (np. cykl debat społecznych, wizyty studyjne ) odbiorca sprzężenie zwrotne (reakcja odbiorcy na komunikat nadawcy) Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

3 Zarządzanie strategiczne – zarządzanie poprzez cele
Model zarządzania poprzez cele na przykładzie schematu realizacji Strategii Rozwoju Województwa. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA Wskaźniki bazowe: PKB/ 1 mieszkańca, zatrudnienie wg sektorów (rolnictwo, przemysł, usługi), stopa zatrudnienia, stopa bezrobocia Cel; Rozwój nowoczesnej gospodarki Unowocześnienie struktury funkcjonalno - przestrzennej regionu Rozwój zasobów ludzkich Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

4 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego
Wspieranie procesów metropolizacji ośrodków stołecznych Bydgoszczy i Torunia Rozwijanie instytucji otoczenia biznesu i promowanie postaw przedsiębiorczych Zwiększenie roli szkolnictwa wyższego regionu Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Wspieranie rozwoju sieci osadniczej Wskaźniki bazowe; Cel; Kreowanie warunków przedsiębiorczości i upowszechniania innowacji Poprawa efektywności kształcenia Rewitalizacja miast i wsi regionu Wskaźniki bazowe; Cel; Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój potencjału naukowo -badawczego regionu i kształtowanie regionalnego systemu transferu innowacji u wymiany informacji Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu Dostępność edukacji dla dorosłych Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży Unowocześnienie układów transportowych wewnątrzregionalnych Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój infrastruktury technicznej Wskaźniki bazowe; Cel; Wspieranie sektora organizacji pozarządowych Rozwój i unowocześnienie pozostałej infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa Wskaźniki bazowe; Cel; Budowa kapitału społecznego Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój infrastruktury gospodarki wodnej Budowa partnerstwa publiczno - społecznego Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

5 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego
Wspieranie adaptacji gospodarstw rolnych do funkcjonowania na współczesnych rynkach rolnych Rozwój infrastruktury teleinformatycznej Rozwój zatrudnienia osób bezrobotnych Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Promocja zatrudnienia osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą Przeciwdziałanie bezrobociu osób zagrożonych utratą pracy w rolnictwie oraz sektorach mających problemy z dostosowaniem się do potrzeb rynku pracy Informatyzacja usług publicznych w administracji i zarządzaniu Wskaźniki bazowe; Cel; Wzmacnianie konkurencyjności regionalnej gospodarki rolnej Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Wzmacnianie konkurencyjności przetwórstwa rolno - spożywczego Unowocześnienie infrastruktury usług społecznych Edukacja zdrowotna społeczeństwa Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój infrastruktury społecznej Wskaźniki bazowe; Cel; Kształtowanie sieci usług publicznych z punktu widzenia ich dostępności Promocja aktywności sportowo -rekreacyjnej Promocja i profilaktyka zdrowia Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Powszechna, wczesna diagnostyka medyczna, profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień Promocja walorów i produktów turystycznych Zachowanie dziedzictwa kulturowego Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Dziedzictwo kulturowe Adaptacja dziedzictwa kulturowego do współczesnych potrzeb społecznych Promocja rozwoju turystyki Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój sektora usług turystycznych Utrwalanie i wzbogacanie systemu ekologicznego regionu Integracja społeczno -zawodowa i bezpieczeństwo ludności Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych Wskaźniki bazowe; Cel; Zachowanie i wzbogacanie zasobów środowiska przyrodniczego Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Rewaloryzacja środowiska przyrodniczego Poprawa bezpieczeństwa ludności Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel;

6 PROGRAMOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Schemat realizacji programowania rozwoju regionalnego w kontekście komunikacji społecznej PROGRAMOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO Zasady polityki regionalnej ZASADA PARTNERSTWA Strategia Rozwoju Województwa Cele i działania Programy Operacyjne ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Uwarunkowania przestrzenne Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Zadania operacyjne realizujące cele strategiczne PROJEKTY Wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania KOMUNIKACJA SPOŁECZNA FINANSOWANIE IDENTYFIKACJA Fundusze Europejskie, Środki budżetu państwa, Środki budżetu województwa, Pozostałe środki publiczne (gminy, WFOŚIGW, PFRON), Środki prywatne OCENA PRZYGOTOWANIE WDRAŻANIE Realizacja zakładanych celów Wskaźniki/ realizacja finansowa Wnioski dla przyszłych projektów ZINTEGROWANE PAKIETY PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH POMOC TECHNICZNA RAPORTOWANIE MONITOROWANIE

7 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego
Strategia rozwoju województwa kujawsko –pomorskiego na lata Koncepcja realizacji strategii rozwoju Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

8 Powiat mogileński na tle województwa kujawsko – pomorskiego
Oprac. K-PBPPiR Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

9 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego
Fragment mapy zadań ponadlokalnych realizujących cele publiczne (w oryginale mapa dla obszaru województwa kujawsko – pomorskiego w skali 1: ) Oprac. K-PBPPiR Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

10 Miasto Mogilno jako siedziba powiatu
Mogilno jest 18. co do wielkości miastem województwa – z liczbą ludności wynoszącą 12,4 tys., zalicza się do kategorii mniejszych ośrodków powiatowych w województwie (większość siedzib powiatów liczy od 10 do 20 tys. mk) specyfiką powiatu jest rozproszenie funkcji powiatowych – większość instytucji znajduje się w Mogilnie, ale bardzo ważnym ośrodkiem jest także Strzelno Mogilno jako ośrodek powiatowy jest dobrze wyposażone i zapewnia prawidłową obsługę ludności powiatu ze względu na nieregularny kształt powiatu, Mogilno nie jest położone centralnie – z terenu części powiatu jest trudno dostępne część mieszkańców powiatu korzysta z usług zlokalizowanych w Inowrocławiu Mogilno jako jedno z bardzo nielicznych miast powiatowych nie jest ważnym węzłem drogowym w sieci dróg krajowych i wojewódzkich Droga krajowa nr 15 oraz linia kolejowa nr 353 zapewniają dobrą dostępność miasta w komunikacji międzyregionalnej miasto nie jest dużym ośrodkiem przemysłowym Oprac. K-PBPPiR Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

11 Rola i znaczenie powiatu w województwie
System komunikacyjny i infrastruktura techniczna gęsta sieć dróg krajowych (15, 25, 62) i wojewódzkich ważna linia kolejowa (jedna z trzech najważniejszych dla funkcjonowania regionu) nr 353, ma znaczenie praktycznie tylko dla obsługi mieszkańców Mogilna Strzelno największym węzłem komunikacyjnym powiatu – jedno z nielicznych miast nie będących siedzibą powiatu tak dobrze dostępnych w komunikacji międzyregionalnej duże znaczenie powiatu w zakresie infrastruktury technicznej znaczenia krajowego i międzynarodowego: Podziemny Magazyn Gazu, gazociąg Jamał – Europa, planowana jest budowa elektrowni gazowej i związanych z nią linii przesyłowych najwyższych napięć System przyrodniczy powiat wykazuje zróżnicowaną atrakcyjność przyrodniczą - ale w zasadzie nie są to obszary (w skali województwa) o szczególnie cennych walorach i dużej randze wschodnia część powiatu to strefa Jeziora Gopła o bardzo wysokich walorach i dużym znaczeniu przyrodniczym (ranga rezerwatu przyrody) obecność fragmentów dużych jezior – Gopło, Pakoskie, Ostrowskie niski wskaźnik lesistości Zagadnienia ludnościowe mała liczba ludności, przeciętna gęstość zaludnienia prognoza demograficzna na najbliższe 25 lat zakłada stagnację liczby ludności na obecnym poziomie ok. 47 tys. niezbyt duże wewnętrzne zróżnicowania struktur i procesów demograficznych obsługa ludności przez 2 ośrodki – Mogilno i Strzelno zaznaczają się wpływy Inowrocławia w zakresie obsługi ludności Oprac. K-PBPPiR Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

12 Rola i znaczenie powiatu w województwie cd.
Gospodarka dosyć niskie na tle powiatów ziemskich wskaźniki przedsiębiorczości wysoki na tle innych miast wskaźnik przedsiębiorczości w Mogilnie i bardzo niski w Strzelnie dosyć niskie wskaźniki na obszarach wiejskich obiektywnie wysoka, ale na tle innych powiatów – umiarkowana stopa bezrobocia Rolnictwo powiat o zróżnicowanych, ale w części bardzo korzystnych warunkach prowadzenia gospodarki rolnej powiat ze względu na małą powierzchnię nie zalicza się do największych producentów żywności w województwie, ale pod względem potencjału rolnictwa wśród gmin zdecydowanie wyróżniają się gminy Mogilno i Strzelno w części powiatu rolnictwo jest i będzie w kolejnych latach główną działalnością gospodarczą duża część ludności powiatu jest ekonomicznie związana z rolnictwem Turystyka powiat o zróżnicowanych walorach dla turystyki pobytowej i krajoznawczej gmina Jeziora Wielkie ze względu na Przyjezierze, należy do obszarów o bardzo dużej intensywności ruchu turystycznego Strzelno wyróżnia się w zakresie walorów kulturowych (element Szlaku Romańskiego) Szlak Piastowski markowym produktem turystycznym wskaźniki stanu rozwoju bazy oraz wielkości ruchu nie sytuują powiatu wśród obszarów najważniejszych pod względem turystyki w skali województwa, ale musi być dostrzegana specyfika powiatu i znaczenie Przyjezierza wschodnia część powiatu jest postrzegana w opracowaniach regionalnych jako istniejący rejon turystyczny o charakterze krajoznawczo-pobytowym (rejon obejmuje Przyjezierze i Jezioro Gopło wraz z sąsiedztwem) zakłada się, iż w kolejnych latach duże znaczenie funkcji turystycznej będzie się utrzymywać Oprac. K-PBPPiR Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

13 Stopa bezrobocia (%, XII 2006 rok)
Oprac. K-PBPPiR Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

14 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego
Najważniejsze problemy rozwoju powiatu w kontekście polityki regionalnej modernizacja układu komunikacyjnego o znaczeniu regionalnym i krajowym – drogi krajowe oraz linia kolejowa funkcja rolnicza ważnym zagadnieniem w kształtowaniu rozwoju powiatu aktywizacja turystyczna na bazie walorów przyrodniczych i kulturowych – zaplecze rekreacyjne dla Inowrocławia, Gniezna i Konina poprawa obsługi komunikacyjnej powiatu w celu wzmocnienia wewnętrznej integracji Oprac. K-PBPPiR Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

15 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Pl. Teatralny 2 Toruń Tel Fax Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego


Pobierz ppt "Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google