Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOFINANSOWANIE NA INNE OBSZARY DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOFINANSOWANIE NA INNE OBSZARY DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 DOFINANSOWANIE NA INNE OBSZARY DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

2 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa IV Środowisko i kultura PI 6.3 Ochrona i zachowanie zasobów kultury oraz dziedzictwa naturalnego regionu. Planowana interwencja:  działania ujęte w regionalnych i lokalnych strategiach rozwoju, zapewniające długotrwałe i wymierne efekty społeczno-gospodarcze  przyczyniające się do dywersyfikacji lokalnej gospodarki (turystyka, produkt lokalny, ochrona krajobrazu kulturowego na obszarach miejskich i wiejskich) Typy projektów: ochrona i zachowanie obiektów zabytkowych i zasobów kultury budowa?, przebudowa instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej wykorzystanie dziedzictwa naturalnego i zasobów kultury do rozwoju turystyki

3 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa IV Środowisko i kultura Możliwe inwestycje infrastrukturalne – jako dostosowanie obiektów do nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych. Wykorzystanie i rozwój aplikacji i usług TIK – tylko w przypadku, gdy będą częścią szerszego projektu. Konieczność wskazania trwałości finansowania w okresie po zakończeniu realizacji projektu. Wsparcie nie zostanie udzielone na wydarzenia kulturalne, takie jak galerie, wystawy czy festiwale - brak potencjału w tworzeniu trwałych stanowisk pracy i korzyści ekonomicznych. Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji.

4 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa IV Środowisko i kultura PI 6.4 Ochrona i wykorzystanie kapitału przyrodniczego regionu (różnorodność biologiczna) Planowana interwencja:  inwestycje w parki krajobrazowe i rezerwaty (w tym również Natura 2000).  tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej (banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne oraz eko-parki).  przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków będą mogły być realizowane również na terenach chronionych.  inwestycje w stawy widokowe, tereny wypoczynkowe oraz ścieżki dydaktyczne.  rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność z zakresu edukacji ekologicznej.

5 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa IV Środowisko i kultura Typy projektów: podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia jednostek ochrony przyrody, w tym opracowywanie planów lub programów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo, tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich oraz pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, budowa oraz modernizacja infrastruktury związanej z ochroną, a także przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków, wsparcie działalności wykorzystującej lokalne zasoby przyrodnicze wraz z promocją (np. stawy widokowe, tereny wypoczynkowe, parki) oraz zagospodarowanie potencjałów na cele turystyczne i rekreacyjne, wsparcie przedsięwzięć dotyczących sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej gmin.

6 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa IV Środowisko i kultura Forma dofinansowania: dotacja + IIF ( w obszarze komercyjnego wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, niski stopień ryzyka) Cross-financing przewiduje się zastosowanie mechanizmu finansowania krzyżowego w uzasadnionych przypadkach, głównie w ramach rozwoju kompetencji osób obsługujących wybudowaną/zakupioną infrastrukturę w ramach interwencji. Tryb konkursowy wyboru projektów.

7 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa VI Regionalny rynek pracy PI 8.5 Podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy, w tym osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy Planowana interwencja: Działania realizowane poprzez diagnozę potrzeb zawodowych, udzielenie pomocy w uzyskaniu niezbędnych kwalifikacji, współpracę z pracodawcami, wsparcie w zdobyciu doświadczenia zawodowego, wejście na rynek pracy. Grupa docelowa: Katalog otwarty, przede wszystkim kobiety, osoby w wieku 25-30 lat, 50+, osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne, Wsparcie będzie koncentrowane na obszarach podwyższonym wskaźniku bezrobocia.

8 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa VI Regionalny rynek pracy Typy projektów: pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, pośrednictwo pracy podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego wspieranie mobilności zawodowej szkolenia przekwalifikujące i usługi doradcze działania EURES Beneficjenci: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych Forma wsparcia: dotacje (nie planuje się zastosowanie IIF), Możliwość zastosowania cross financing.

9 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa VI Regionalny rynek pracy PI 8.7 Poprawa zdolności do samozatrudnienia osób pozostających bez pracy Planowana interwencja: Wsparcie dla osób pozostających bez pracy chcących rozpocząć działalność gospodarczą - w formie dotacji, pożyczek, szkoleń, doradztwa i mentoringu. Typy projektów: instrumenty finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą dotacje bezzwrotne dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku dotacje na spłatę odsetek granty zwrotne wsparcie szkoleniowo-doradcze poprzez wyspecjalizowane instytucje

10 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa VI Regionalny rynek pracy Sposób finansowania: dotacje + IIF Przewiduje się możliwość zastosowania cross-financing. Wsparcie w formie dotacji przewidywane jest wyłącznie dla osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnym położeniu na rynku pracy. Wsparcie koncentrować się będzie na obszarach o podwyższonym wskaźniku bezrobocia.

11 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa VI Regionalny rynek pracy PI 8.8 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia Planowana interwencja: Wsparcie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi, upowszechnienie elastycznych form zatrudnienia oraz aktualizacja kwalifikacji pracowników powracających do pracy lub ich przekwalifikowania przy współpracy z pracodawcami. Wsparcie będzie się koncentrować na obszarach i niskiej dostępności opieki dla dzieci do lat 3. Typy projektów: wsparcie usług opieki na dziećmi do lat 3 ( tworzenie i rozwój żłobków, klubów dziecięcych, usług dziennych opiekunów, wspieranie elastycznych form zatrudnienia

12 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa VI Regionalny rynek pracy wspieranie aktywizacji zawodowej osób powracających po urlopach wychowawczych oraz po okresie opieki nad osobami zależnymi Sposób finansowania: dotacje Przewiduję się możliwość zastosowania cross-financing. Wybór projektów tylko w trybie konkursowym.

13 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa VI Regionalny rynek pracy PI 8.9 Dostosowanie przedsiębiorstw i osób pracujących do zmian zachodzących w gospodarce Planowana interwencja: Wsparcie procesów adaptacyjnych do potrzeb i trendów na rynku pracy, gwarantujących podejście popytowe – przedsiębiorca decyduje o tematyce szkoleń. Wsparciem zostaną objęte przedsiębiorstwa przechodzące procesy restrukturyzacyjne oraz pracownicy zagrożeni utrata zatrudnienia lub będący w okresie wypowiedzenia, osoby zwolnione w krótkim terminie z przyczyn dot. zakładów pracy. Działania będą skierowane do przedsiębiorstw oraz ich pracowników.

14 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa VI Regionalny rynek pracy Typy projektów: rozwijanie kwalifikacji zawodowych pracowników dostarczenie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) zapobieganie sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw wsparcie doradcze w zakresie rozwoju dla przedsiębiorstw w sytuacji kryzysowej wsparcie typu outplacement Sposoby finansowania: dotacje Przewiduje się możliwość zastosowania cross-financing.

15 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa VI Regionalny rynek pracy PI 8.10 Podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców regionu. Planowana interwencja: Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz wczesnej diagnostyki i specjalistycznego leczenia (w tym rehabilitację) w zakresie chorób mających wpływ na aktywność zawodową. Wsparcie będzie kierowane do osób pracujących z wyjątkiem programów rehabilitacyjnych (pracujący i bezrobotni) Typy projektów: wdrożenie programów przekwalifikujących, dla pracowników długotrwale pracujących w negatywnych warunkach

16 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa VI Regionalny rynek pracy rozwój profilaktyki zdrowotnej ukierunkowanej na wykrywanie chorób opracowanie i wdrożenie projektów profilaktycznych – problemy w regionie opracowanie i wdrożenie programów: - rehabilitacji leczniczej ułatwiającej powrót do pracy - ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy wdrożenie programów zdrowotnych dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej Sposób finansowania: dotacje Możliwe zastosowanie cross-financing.

17 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa IX Infrastruktura społeczna PI 9.1 Poprawa jakości infrastruktury zdrowotnej i społecznej uwzględniająca obszary deficytowe Planowane obszary wsparcia: inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów (m.in. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne) oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne, inwestycje wpływające na rozwój regionalny i lokalny poprzez eliminowanie barier przyczyniających się do wykluczenia (np. w zakresie geriatrii, infrastruktura rehabilitacyjna, projekty infrastrukturalne sprzyjające aktywizacji społeczno- zawodowej, projekty związane z zapewnieniem usług opiekuńczych i wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej).

18 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa IX Infrastruktura społeczna inwestycje w infrastrukturę zdrowotną związaną z opieką nad matką i dzieckiem (między innymi w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii), Projekty w zakresie ochrony zdrowia – tylko te instytucje, które będą miały podpisany kontrakt z NFZ. Wybór projektów: tryb konkursowy i pozakonkursowy Sposób finansowania: dotacje Możliwy do zastosowania cross-financing

19 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa IX Infrastruktura społeczna PI 9.2 Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna obszarów zmarginalizowanych i zagrożonych marginalizacją Obszary wsparcia: Rozwój obszarów zmarginalizowanych poprzez kompleksową rewitalizację zdegradowanych obszarów, w tym: - uzbrojenie terenów pod inwestycje - tworzenie/ rozbudowa terenów inwestycyjnych - inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej

20 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa IX Infrastruktura społeczna Wsparcie uzyskają zadania dotyczące kompleksowej rewitalizacji fizycznej zdegradowanych terenów poprzemysłowych, powojskowych, wiejskich (w tym popegeerowskich) i miejskich, które będą miały na celu nadawanie i przywracanie tym obszarom funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych. Wyłącznie te projekty, które będą wynikały z Lokalnych Planów Rewitalizacji i będą spójne z Narodowym Planem Rewitalizacji. Tryb wyboru projektów: konkursowy i pozakonkursowy. Forma dofinansowania: wyłącznie dotacje, nie przewiduje się zastosowania cross-financingu.

21 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki PI 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu Obszary wsparcia: Budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej i chłodniczej Wymiana źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji. Inwestycje w ramach priorytetu będą głównie realizowane na terenach miejskich, przede wszystkim wojewódzkich.

22 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Zasady wyboru projektów: konkursowy – główny tryb wyboru projetów pozakonkursowy – wyłącznie dla inwestycji z ZIT-u Forma dofinansowania: dotacje, przewiduje się również zastosowanie wsparcia pozadotacyjnego.

23 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki PI 4.7 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Obszary wsparcia: budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z OZE budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku, której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku, której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu z OZE

24 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Obszary wsparcia: budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu wraz z budową przyłączy wyprowadzających energię do krajowego systemu przesyłowego Zasady wyboru projektów – tylko tryb konkursowy Forma wsparcia: dotacje plus instrumenty pozadotacyjne

25 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu PI 5.2 Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami Obszary wsparcia – działania wspierające: rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń wsparcie systemu monitorowania środowiska działania informacyjno – edukacyjne dotyczące zmian klimatu i adaptacji tworzenie bazy wiedzy w zakresie zmian klimatu i adaptacji do nich Forma wsparcia i obszar realizacji: dotacje bezzwrotne charakter horyzontalny i dotyczy całego kraju – zgodnie z dok. strategicznymi

26 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu PI 6.4 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę Obszary wsparcia: Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych Rozwój zielonej infrastruktury w tym zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych, mających znaczenie dla różnorodności biologicznej Opracowanie i wdrażanie dokumentów planistycznych Opracowanie zasad kontroli i zwalczania w środowisku przyrodniczym gat. obcych Wykonywanie wielkoobszarowych inwentaryzacji cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków

27 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Wspieranie zrównoważonego zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo Doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (wyłącznie podlegające Parkom Narodowym) Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów Forma wsparcia i obszar realizacji: Dotacje bezzwrotne Wsparcie ma charakter horyzontalny i dotyczy całego kraju

28 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa VI Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego PI 6.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Obszary wsparcia: Kompleksowe zadania związane z ochroną i udostępnieniem, w tym turystycznym, zabytków o znaczeniu ogólnopolskim i światowym, dotyczące renowacji zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem, konserwacji zabytków ruchomych i ich digitalizacji Rozwój zasobów kultury, jako miejsc prezentacji dziedzictwa kulturowego, w tym poprzez poprawę standardów funkcjonowania instytucji kultury, zwiększenie dostępu do zasobów kultury, zakupu trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej Nowoczesne rozwiązania w zakresie dostępu do kultury

29 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa VI Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Wykorzystanie nowych technologii w obszarze kultury przez szkoły i uczelnie artystyczne, oferujące przestrzeń dla działalności twórczej, wystawienniczej Zmiany techniczne istniejącej infrastruktury, poprawiającej dostępność dla osób niepełnosprawnych Włączenie społeczne poprzez kulturę, promowanie otwartości i różnorodności kulturowej Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty kulturalnej (w tym w obiektach poprzemysłowych) oraz projekty komplementarne z innymi działaniami podejmowanymi w zakresie rozwoju kultury Zastosowanie różnej gamy rozwiązań technicznych, wpływających na zmniejszenie kosztów utrzymania budynków

30 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa VI Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Zasady wyboru projektów: Charakter strategiczny (wskazane przez ministra kultury), ponadregionalny, wykorzystanie finansowanej infrastruktury – tryb pozakonkursowy Obiektywne, precyzyjne i mierzalne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący – tryb konkursowy oraz pozakonkursowy Forma wsparcia i obszary realizacji: Dotacje bezzwrotne Wsparcie ma charakter horyzontalny i dotyczy całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych

31 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa II OS priorytetowa II – E-administracja i otwarty rząd W ramach osi będą realizowane projekty o oddziaływaniu ogólnokrajowym. PI 2.3 Wzmacnianie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia Cel szczegółowy 2: Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Priorytety: uporządkowanie rejestrów publicznych, zapewnienie interoperacyjności optymalizacja wykorzystania infrastruktury, dzięki zastosowaniu technologii chmury obliczeniowej zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Projekty dziedzinowe: m.in. nauka i szkolnictwo wyższe

32 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa II Projekty resortowe w zakresie infrastruktury – pod warunkiem, że: infrastruktura jest niezbędna dla wytworzenia, wdrożenia lub funkcjonowania e-usług publicznych jest uzasadniona celami projektu i analizą wykazującą niedostępność wystarczających zasobów w ramach administracji publicznej Konsorcjum przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Wielkość wsparcia na proponowane projekty będzie powiązana z ich rezultatami w celu maksymalizacji relacji efekty/nakłady Efekty projektów muszą charakteryzować się wysoką dostępnością zgodnie ze standardami WCAG 2.0, ciągłością działania, powszechnością i jakością obsługi

33 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa II Cel szczegółowy 4: Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego 1)Zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego W ramach działania finansowane będą projekty usprawniające podaż ISP: -Opisywanie ISP metadanymi wg Określonych standardów -Dostosowywanie informacji do formatów umożliwiających odczyt maszynowy -Powiązanie systemów dziedzinowych z krajowymi i zagranicznymi -Poprawę jakości danych -Udostępnienie informacji on-line za pomocą profesjonalnych narzędzi -Zapewnienie elektronicznego dostępu on-line do rejestrów państwowych -Zapewnienie bezpieczeństwa systemów udostępniających ISP -Zapewnienie odpowiedniego poziomu usług udostępniania -Digitalizację ISP, w szczególności zasobów kultury i nauki -Budowę lub rozbudowę infrastruktury na potrzeby przechowywania informacji

34 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa II Szczególne wsparcie będzie kierowane na następujące obszary: Dane publiczne, np. dane demograficzne, wyniki wyborów, dane o produkcji i zużyciu energii, budżetowe i podatkowe, dotyczące działalności gospodarczej, dane o ochronie i zanieczyszczeniu środowiska, inf. o prawie oraz procesach legislacyjnych Zasoby kultury: kontynuacja procesów digitalizacyjnych Zasoby nauki: udostępnienie zasobów naukowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarki, konkurencyjności, rynku pracy i innowacyjności Konsorcjum przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Warunkiem uzyskania wsparcia na digitalizację będzie udostępnienie jej efektów do ponownego wykorzystania

35 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa II 2) Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego Możliwość oferowania takich usług przez różne podmioty, w różnych modelach organizacyjnych i biznesowych Premiowane będą projekty rozszerzające funkcjonalność ogólnie dostępnych systemów publicznych, zwiększające integrację e-usług z różnych instytucji, łączenie e-usług publicznych i komercyjnych

36 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa III PI 2.3 Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnej dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia Cel szczegółowy: E-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z Internetu 1)Wykorzystanie lokalnych centrów aktywności do działań w zakresie cyfrowej integracji i aktywizacji Wsparcie - dla istniejących punktów oferujących publiczny dostęp do Internetu poprzez rozszerzenie ich dotychczasowej oferty o działalność w zakresie cyfrowej integracji i aktywizacji.

37 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa III Projekty będą skoncentrowane na grupie zagrożonej wykluczeniem społecznym – osobach starszych(50+), niepełnosprawnych, rencistach oraz emerytach – zamieszkałych zwłaszcza na terenach wiejskich (wsparcie obejmie także rolników i domowników) i małych miast. Możliwe partnerstwa organizacji pozarządowych w tym z jst. Preferencje terytorialne: obszary wiejskie i obszary defaworyzowane o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług.

38 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa III 2) Wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz e- integracji Wsparcie – otrzymają podmioty realizujące nowatorskie inicjatywy o charakterze prospołecznym i ponadregionalnym skierowane na: -podnoszenie kompetencji cyfrowych z nastawieniem na praktyczne ich wykorzystanie, w tym głównie grup wymagających szczególnego rodzaju wsparcia oraz niemobilne. -animowanie innowacyjnych działań budujących kapitał społeczny z wykorzystaniem technologii cyfrowych -stworzenie innowacyjnych narzędzi podnoszenia umiejętności cyfrowych wśród osób o średnim poziomie kompetencji


Pobierz ppt "DOFINANSOWANIE NA INNE OBSZARY DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google