Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DESK RESEARCH Grupa ZACHĘCENI 1. Wstęp zmiany kulturowe 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DESK RESEARCH Grupa ZACHĘCENI 1. Wstęp zmiany kulturowe 2."— Zapis prezentacji:

1 DESK RESEARCH Grupa ZACHĘCENI 1

2 Wstęp zmiany kulturowe 2

3 Kultura  Pojęcie "kultura" jest bardzo szerokie. Jednocześnie kultura jest ujmowana bardzo tradycyjne i wartościująco jako trwałe wytwory z dziedziny przede wszystkim szeroko rozumianej twórczości artystycznej.

4 Zmiany sposobów uczestnictwa w kulturze  Przemiany społeczno – polityczne i kulturowe, decentralizacja kultury, wzrost liczby placówek kultury.  Oddziaływanie kultury zachodu, rozwój społeczeństwa informacyjnego, upowszechnienie nowych mediów  Rośnie znaczenie mediów i kultury popularnej w definiowaniu świata społecznego, przewaga stylu i formy nad treścią.  Znika podział na kulturę wyższą i niższą. Rozpada się narodowy kanon kultury - każdy może mieć własny.  Autonomia aktywności kulturalnej względem usytuowania w strukturze społecznej. Tożsamość kulturowa staje się elastyczna i autorefleksyjna. Kultura to sfera identyfikowana nie z instytucjami lecz z dostępnymi treściami. Liczy się gust, styl życia.

5 Zmiany sposobów uczestnictwa w kulturze  Wycofywanie się z kultury instytucjonalnej, zapośredniczone medialnie, nowe, bardzo różne sposoby korzystania z oferty kulturalnej, zmienna oferta.  Udomowienie kultury - Kultura coraz częściej ogranicza się dla Polaków do dostępnych w domu form rozrywki: TV, dvd, internet  Awans społeczny nadal realizuje się poprzez udział w konsumpcji. Udział w kulturze może wyrażać się przez to, jak się ubieramy, jak urządzamy nasze otoczenie, jak "kreujemy siebie". Szersza oferta.  Fenomen kultury 2.0 zmienia sposób odbioru kultury, wzrasta aktywność twórców i odbiorców kultury niezinstytucjonalizowanej, upowszechnienie masowych imprez plenerowych jak i warsztatów edukacyjnych = wzrost wrażliwości kulturowej. Gust kształtowany jest w relacji z innymi. Zmiana preferencji estetycznych – z kultury na rozrywkę, relaks, odpoczynek a niekoniecznie pasję.  Przed zmianą kontakt z kulturą i aktywność kulturalna bywały odświętne, obecnie podejmowane są „przy okazji” a kultura musi być łatwo dostępna;

6 Zmiany sposobów uczestnictwa w kulturze  Wzorce odbioru, wymagające wysiłku poznawczego, zmieniły się pod wpływem telewizji na niewymagające skupienia sposoby odbioru;  Galerie handlowe urozmaicane występami, spotkania z gwiazdą dają wrażenie uczestnictwa w kulturze  Instytucje kultury nie są obecnie tak atrakcyjne jak centra handlowe, także dlatego, że te drugie są wielofunkcyjne (kino, kręglarnia, zakupy, obiad w jednym); Instytucje kultury zaczynają wzorować się na galeriach handlowych. Organizują wydarzenia, które są odległe od głównego nurtu ich działalności  Wycofywanie się średniego pokolenia i ludzi o najwyższych kompetencjach z uczestniczenia w kulturze.

7 Najważniejsze trendy: 1. Likwidacja scentralizowanej polityki państwa w dziedzinie kultury, coraz większe odinstytucjonalizowanie kultury 2. Elektroniczna rewolucja, oddziaływanie nowych mediów, kultura 2.0 3. Indywidualizacja kultury, można samemu sobie zapewnić aktywność kulturalną, rozpada się podział na kulturę wyższą i niższą, udomowienie kultury 4. Identyfikacja kulturalna zastępuje identyfikację społeczną 5. Trudniejsze planowanie uczestnictwa w kulturze ze względy na szybszy tryb życia 6. Konsumowanie kultury zamiast jej przeżywania, zamiana instytucji kulturalnych w „supermarket” i vice versa 7. Zmiany form uczestnictwa, uwarunkowania technologiczne i cywilizacyjne są w zasadzie nieodwracalne – dlatego znaczna część tradycyjnych instytucji kultury nie ma szans na przetrwanie

8 Zmiany w spędzaniu czasu wolnego  Trudno planować systematyczne uczestnictwo w kulturze - czas wolny nie tworzy już wyraźnie wydzielonych obszarów tylko dzieli się na fragmenty.  Czas wolny Polaków tylko w części przeznaczony jest na korzystanie z oferty kulturalnej. To głównie czas wypoczynku i relaksu, ewentualnie rozrywki.  Kultura wysoko artystyczna, skanonizowana lub nowo powstająca interesuje wybrane środowiska.  Oferta kulturalna jest dla części młodych ludzi interesująca wówczas, gdy dotyczy treści kultury popularnej. Wypełniaczem wolnego czasu wciąż jest telewizja, Internet.  Czas dla siebie spędzany poza domem coraz wyraźniej jest cechą miejskiego stylu życia.  Występuje tendencja do urozmaicania sobie czasu wolnego przez ludzi starszych.  Kultura przegrywa z rozrywką i rekreacją przez niedostosowanie form edukacji do współczesnej, nowej wrażliwości.

9 Uwarunkowania uczestnictwa  dostęp do oferty kulturalnej  ograniczenia finansowe  brak wolnego czasu  brak przygotowania do uczestnictwa w życiu kulturalnym  bierność i niskie kompetencje odbiorców  odpływ audytoriów w stronę łatwych form uczestnictwa w kulturze  zmienne style życia nie powiązane logicznie z przynależnością do określonych klas czy warstw społecznych  zmienne sytuacyjne wspólnoty zamiast statycznych grup  zmienne tożsamości a nie pracowicie budowane w oparciu o uznawane hierarchie wartości  brak uświadomionych potrzeb kulturalnych  inne ograniczenia, np. bariery symboliczne (robotnik nie pójdzie do galerii sztuki).

10 Uwarunkowania uczestnictwa  Potrzeby kulturalne badanych krążyły w przestrzeni kultury życia codziennego, awansu cywilizacyjnego oraz tzw. konsumpcyjnego stylu życia. Nie da się zaspokoić potrzeb wyższego rzędu jeśli podstawowe nie są zaspokojone.  Niezaspokojenie potrzeb kulturalnych odczuwają częściej osoby w niej uczestniczące  Dużą rolę w kształtowaniu pozytywnych postaw wobec kultury wyższej mają doświadczenia z dzieciństwa  Dla ¼ badanych kultura wysoka jest niezrozumiałą i nudna 1  Wg. Pierre’a Bourdieu klasa niższa uważa, że praktyki kulturowe klasy wyższej są „nie dla nich”. „Jedynie ludzi, którzy cieszą się przyjemnym życiem i otrzymali elitarne wykształcenie, mogą sobie pozwolić na luksus uprawiania i podziwiania sztuki dla sztuki. Dla innych jest ona w najlepszym razie niezrozumiała, a w najgorszym po prostu odrzucająca, czego uosobieniem jest malarstwo abstrakcyjne, które nie przedstawia niczego, muzyka bez rytmu i nut albo powieści pozbawione postaci i struktury” 2  Wykluczenie społeczne – należy dbać o edukację przyszłych odbiorców 1 Raport z badania „Potrzeby i aspiracje kulturalne Polaków Instytutu Badania Opinii i Rynku Pentor, 2002 2 „Konsumpcja”, wyd. Sic! Warszawa 2006, s.108, Alan Aldridge

11 Instytucje kultury 11

12 Muzea i wystawy  Muzea i wystawy czasowe odwiedziło w Polsce ponad 18 milionów widzów, galerie sztuki – ponad 3 miliony, teatry – ponad 9,5 miliona, a kina – ponad 32 miliony (Rocznik statystyczny 2007).  Rośnie liczba muzeów, teatrów, instytucji muzycznych i wystawienniczych oraz domów kultury, spada bibliotek i kin.  Szybko rośnie liczba studentów w wyższych szkołach artystycznych oraz na kierunkach studiów związanych z kulturą na innych uczelniach. Rośnie także liczba szkół I i II stopnia o profilu artystycznym.  to dla kultury dobra zapowiedź gdyż powiększa się kapitał ludzki, który będzie zaangażowany w jej rozwój.

13 Wystawy i muzea  Wykres przedstawia stabilną tendencję wzrostową – średnio przybywa około ośmiu jednostek rocznie. Przy czym początkowo tempo wzrostu było szybsze a w ostatnich latach zmniejszyło się. Źródło: Raport „Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury” na podstawie danych GUS 2008

14 Podsumowanie wstępu  Słabnie zainteresowanie książką i prasą. Tradycyjne czytelnictwo wypierane jest przez Internet i technologie multimedialne. Znacznie częściej Polacy wykorzystują Internet do komunikowania się niż do pogłębiania wiedzy i zbierania informacji.  Badania uczestnictwa w kulturze wskazują, że najczęstszym i w wielu przypadkach jedynym kontaktem z kulturą instytucjonalną pozostają biblioteki i centra kultury. Źródła: Raporty o Stanie Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008:  Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej;  Raport o finansowaniu i zarządzaniu instytucjami kultury;  Raport o muzeach;  Raport o edukacji kulturalnej; Raport z badania „Potrzeby i aspiracje kulturalne Polaków Instytutu Badania Opinii i Rynku Pentor, 2002

15 „Odbiorcy sztuki” 15

16 Wydatki na usługi w zakresie kultury i rekreacji* 16 Istnieje wyraźny trend wzrostowy wydatków na usługi w zakresie kultury i rekreacji Najwięcej wydają pracownicy na stanowiskach nierobotniczych i pracujący na własny rachunek Dużo poniżej średniej: rolnicy i pracownicy na stanowiskach robotniczych * Wydatki na bilety wstępów do obiektów kultury i rekreacji, opłaty za abonament RTV, itp. Źródło: Badanie budżetów gospodarstw domowych, 2006 - 2009

17 Wydatki na kulturę  Mimo, że wydatki na kulturę rosną stanowią niewielki odsetek ogólnych wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych, kultura nie zajmuje wysokiego miejsca w hierarchii realizowanych i odczuwanych potrzeb, słabiej wyedukowani nie przywiązują wagi do aktywności kulturalnej a podstawowe potrzeby spychają mniej pilne na dalszy plan.  Występuje „domocentryczna” orientacja kulturalna – więcej wydatków na sprzęt audiowizualny, abonamenty.  Zwiększenie dochodów nie jest równoznaczne z zwiększeniem aktywności kulturalnej ponieważ kultura nie zajmuje wysokiego miejsca w systemie wartości polaków a uczestnictwo nie jest wyznacznikiem prestiżu. Ludzie bardziej aspirują do świata rzeczy niż kultury ceniąc wyżej dobra materialne 17 Źródło: Uczestnictwo w kulturze społeczeństwa polskiego w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, Małgorzata Makówka, Zeszyty Naukowe Akademi Ekonomicznej w Krakowie nr 697, 2005

18 Wydatki na kulturę 18  Z roku na rok gospodarstwa domowe wydają na kulturę w przeliczeniu na osobę o 18 zł więcej i tendencja ta utrzymuje się na stałym poziomie.  Źródło: Raport „Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury” na podstawie danych GUS 2008

19 Zainteresowanie wystawami (1/2) 19 Źródło: Diagnoza Społeczna, 2000 - 2009 * W latach 2000 – 2005 w kwestionariuszu nie było kategorii „Brak potrzeby” W 2009 r. prawie połowa badanych nie była zainteresowana pójściem do muzeum lub galerii; odsetek ten wzrósł w stosunku do 2007 r. 12,6% badanych z 2009 r. wyrażało chęć obejrzenia wystawy jednak nie mogło sobie na to pozwolić z przyczyn finansowych.

20 Zainteresowanie wystawami (2/2) 20 Źródło: Diagnoza Społeczna, 2009 Najczęściej z wizyty w muzeum lub galerii z powodów finansowych rezygnować musiały gospodarstwa domowe jednoosobowe lub małżeństwa bez dzieci oraz wieloosobowe nierodzinne – przypuszczalnie te grupy są też najbardziej zainteresowane sztuką.

21 Uczestnictwo w kulturze  Badanie CBOS nt. spędzania wolnego czasu: Czynności i zajęcia wykonywane i preferowane w soboty i niedziele wolne od pracy 21 Źródło: Czas wolny Polaków, raport CBOS, 2010 Prawie jedna piąta badanych zadeklarowała, ze chciałaby spędzać swój wolny czas korzystając z instytucji kultury (jest zainteresowana kulturą), jednak tego nie robi. Taki sposób spędzania wolnego czasu jawi się jako dosyć kosztowny, zarówno pod względem finansowym, jak i ilości potrzebnego czasu, przygotowania, itp..

22 Typy odbiorców kultury

23 Typologia odbiorców kultury  Tomasz Szlendak wyróżnił 13 typów aktywności kulturalnej i uczestnictwa we współczesnym życiu kulturalnym. Różnią się stylami „konsumowania” kultury, potrzebami wynikającymi z odziedziczonego kapitału kulturowego, sposobami ich realizacji, wiekiem, płcią i miejscem w strukturze społecznej.  1. PARAKULTURALNI – snobujący się, ale kompletnie się nie znający.  PARTYCYPANCI IMPREZ OSKAROPODOBNYCH - bywalcy gal wręczania nagród, wernisaży i imprez  PSEUDOKULTURALNI - uczęszczają ale zachowują pewne zasady obycia, są na bieżąco z ofertą kulturalną  2. PRZYLEPIENI do określonego typu wrażeń, jednej ulubionej instytucji znający na pamięć cały repertuar albo podporządkowujące się jednemu wydarzeniu.  3. POSZUKIWACZE NOWOŚCI i SELEKCJONERZY treści kultury oraz imprez kulturalnych, dysponujący wysokim kapitałem kulturowym. Znawcy nie lubiący kultury popularnej  4. DZIECI Z AUTOBUSU - liczni uczniowie, którzy muszą uczestniczyć w przedstawieniach i pokazach edukacyjnych

24 Typy odbiorców kultury, c.d.  5. MIESZCZANIE Z WYRZUTAMI SUMIENIA. Ludzie w średnim wieku, ze średnim wykształceniem, obciążeni rodzinami, pracą. Chodzą tylko do galerii handlowych, trudno im wyjść tam gdzie nie można zrobić zakupów. Siedzą w domach. (W mniejszym mieście ludzie w wieku średnim „nie potrafią” wyjść na koncert czy do kina. W większym – sporadycznie się to zdarza. To Zakupy spajają polskie rodziny a uczestnictwo w kulturze je dzieli bo co innego oglądają dzieci i młodzież, czym innym zajmują się w wolnym czasie rodzice.)  6. EMERYCI „NA ETACIE” w instytucji kultury. Ludzie w starszym wieku, zwłaszcza członkowie lokalnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizuje się dla nich, tak jak dla dzieci, wiele imprez, daje się zniżki.  7. GRONA TOWARZYSKIE zwłaszcza ludzie młodzi wychodzą bo chcą się spotkać ze znajomymi - główna potrzeba i motywacja - ważniejsza od przeżyć artystycznych.  8. ZABŁĄKANI. Najczęściej turyści odwiedzający instytucję kultury przypadkiem.  9. KOBIETY - Wykształcone kobiety między 25 a 55 rokiem życia  10. PRZYJEZDNI STUDENCI, którzy „tworzą złudzenie” licznego odbiorcy.  11. LOKALNI ODBIORCY AKADEMICCY. Im „wypada”: pójść, obejrzeć, wysłuchać, być. Robią to raczej rzadziej niż częściej, raczej zaproszeni niż z własnej nieprzymuszonej woli.  12. LUDZIE BEZ ZOBOWIĄZAŃ - nie mają jeszcze rodzin i mogą konsumować kulturę w przestrzeni publicznej, zwłaszcza wieczorami, nocą i w weekendy a nie przesiadywać w domu.  13. GETTO OBEZNANYCH. Pracownicy lokalnych instytucji kultury. Są wszędzie, bywają wszędzie, głównie w miejscach, które przypominają im ich własne działalnością i profilem, żeby podpatrzyć, co i jak robią inni w ich zawodzie. Uczestnicy z obowiązku.


Pobierz ppt "DESK RESEARCH Grupa ZACHĘCENI 1. Wstęp zmiany kulturowe 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google