Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Wymaganie: Szkoła organizując procesy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Wymaganie: Szkoła organizując procesy."— Zapis prezentacji:

1 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Wymaganie: Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań wewnętrznych i zewnętrznych.

2  Pozyskanie informacji, czy szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań wewnętrznych i zewnętrznych.  Formułowanie wniosków do dalszej pracy.

3  Czy w szkole prowadzona jest analiza wyników egzaminu gimnazjalnego?  Czy w szkole prowadzona jest analiza wyników innych badań wewnętrznych i zewnętrznych (np. testy diagnozujące, egzaminy próbne, inne)?

4  Czy analiza prowadzona jest w celu poprawy jakości pracy szkoły?  Czy wnioski z analizy są wdrażane?  Czy w szkole stosuje się jakościowe i ilościowe metody wdrażania?  Czy wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia?

5  Analizy ankiety skierowanej do nauczycieli.  Przeprowadzonego wywiadu z dyrektorem szkoły.  Analizy dokumentacji szkoły.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16  1. Czy w Pani szkole prowadzona jest analiza wyników egzaminu gimnazjalnego? -W naszej szkole przeprowadzamy analizę egzaminu gimnazjalnego.  2.W jaki sposób w szkole analizowane są wyniki egzaminów zewnętrznych? Kto jest zaangażowany w ten proces? -Stosujemy w szkole jakościowe i ilościowe metody analizy wyników egzaminu zewnętrznego. Do działania zaangażowane są zespoły przedmiotowe nauczycieli.

17  3. Jak nauczyciele są zaznajamiani z wynikami analiz egzaminu gimnazjalnego i innych badań wewnętrznych i zewnętrznych? -Nauczyciele są zapoznawani z wynikami wszelkich analiz wewnętrznych i zewnętrznych egzaminu gimnazjalnego na posiedzeniu rady pedagogicznej.  4. W jaki sposób wdrażane są wnioski z tych analiz? Kto jest w to zaangażowany? -Wnioski z analiz zebrane są w raporcie zbiorczym, na podstawie którego tworzymy program naprawczy ( jeśli jest taka potrzeba ) ; tam określamy sposoby wdrożenia i termin realizacji, a także sposób sprawdzenia udoskonalanych wiadomości i umiejętności. W ten proces zaangażowani są wszyscy nauczyciele.

18  5. Jakie zmiany wynikają z tych działań i jak przyczyniają się one do wzrostu efektów kształcenia? -Z pewnością analiza wyników egzaminu służy poprawie jakości pracy szkoły. Dążymy do tego, by wyniki naszych uczniów były coraz lepsze. Wnioski wdrażamy nie tylko na zajęciach lekcyjnych, ale również organizujemy zajęcia wyrównawcze czy przedmiotowe koła zainteresowań. Analiza z trzech ostatnich lat wykazuje znaczny wzrost wyników egzaminu zewnętrznego, co oznacza, że nasze działania są skuteczne i przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

19  Księga Protokołów  Sprawozdania z próbnych oraz właściwego egzaminu gimnazjalnego  Dzienniki lekcyjne

20  są analizowane wyniki egzaminów próbnych i właściwego egzaminu gimnazjalnego,  członkowie Rady Pedagogicznej są zapoznawani z wnioskami i rekomendacjami z przeprowadzonych analiz egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań wewnętrznych i zewnętrznych,  rodzice są na bieżąco informowani o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań wewnętrznych i zewnętrznych,  analiza wyników egzaminów oraz badań zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzana jest systematycznie i regularnie.

21  ustalić poziom ich opanowania,  określić typ zadań sprawiających uczniom najwięcej problemów i pod tym kątem ukierunkować dalsza pracę dydaktyczną,  dokonać korelacji pomiędzy wynikami egzaminu właściwego i wynikami egzaminów próbnych, a następnie wykorzystać wnioski płynące z tych zestawień w celu autoewaluacji dalszej pracy,  porównać wyniki szkoły w stosunku do innych szkół w powiecie, województwie i kraju.

22  nauczycielom poszczególnych przedmiotów,  całej radzie pedagogicznej – na posiedzeniach RP,  uczniom – na lekcjach,  rodzicom – podczas zebrań.

23  w zapisach w dziennikach lekcyjnych,  w planach wynikowych.

24  W szkole dokonuje się analizy wyników egzaminów gimnazjalnych, co potwierdza dyrektor oraz100 % nauczycieli.  Analizy prowadzone są za pomocą różnorodnych metod ilościowych i jakościowych.  Analiza prowadzona jest w celu poprawy jakości pracy szkoły.  Z analizą wyników i wnioskami zapoznawani są członkowie Rady Pedagogicznej.

25  Wnioski z analiz zebrane są w raporcie zbiorczym, na podstawie którego tworzy się program naprawczy (jeśli jest taka potrzeba); tam określone są sposoby wdrożenia i termin realizacji, a także sposób sprawdzenia udoskonalanych wiadomości i umiejętności.  Sformułowane wnioski do dalszej pracy wdrażane są w trakcie realizacji tematów lekcyjnych.

26  Wdrażając wnioski z analizy egzaminów, nauczyciele zwracają szczególną uwagę na te umiejętności, które wypadły najsłabiej, stosują indywidualizację nauczania, organizują dodatkowe zajęcia oraz dobierają inne metody i formy pracy. Dokonują analizy i ewentualnej selekcji treści programów nauczania, rzadziej treści podręczników.  Zdaniem większości nauczycieli i dyrektora szkoły, wdrażane wnioski z analiz egzaminu gimnazjalnego i innych badań wewnętrznych i zewnętrznych przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

27  Mocne strony 1. W szkole analizowane są wyniki egzaminu gimnazjalnego/innych badań wewnętrznych i zewnętrznych. 2. W szkole wdrażane są wnioski wyciągnięte w drodze analizy wyników. 3. Formy wdrażania wniosków z analizy w naszej szkole są urozmaicone.  Słabe strony 1. Nie wszyscy nauczyciele są zdania, że wdrażane wnioski z analizy egzaminu gimnazjalnego i innych badań wewnętrznych i zewnętrznych przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

28 Należy:  nadal kontynuować przeprowadzanie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego i innych badań wewnętrznych i zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych oraz wdrażać wnioski z tych analiz.  w poszczególnych blokach przedmiotowych podejmować działania mające na celu poprawę wyników egzaminów w zakresie umiejętności, które wypadły najsłabiej.

29  Nauczycielom- na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,  Uczniom i rodzicom- na szkolnej stronie internetowej.

30  Małgorzata Majewska  Paulina Kot Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Wymaganie: Szkoła organizując procesy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google