Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrożenie i promocja sytemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrożenie i promocja sytemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej"— Zapis prezentacji:

1 Wdrożenie i promocja sytemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej
Kategoryzacja jako mechanizm wpływający na podnoszenie jakości usług i produktów w turystyce wiejskiej i agroturystyce. GDZIE JESTEŚMY? DOKĄD ZMIERZAMY?

2 GDZIE JESTEŚMY? DOKĄD ZMIERZAMY?

3 www.agroturystyka.pl, www.pftw.pl
O Kategoryzacji Powstała w latach 90 –tych w ramach programu TOURIN II Przekazana do zarządzania Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG” Przygotowana merytorycznie kadra inspektorów Od 2002 roku funkcjonuje w wersji elektronicznej Systematycznie doskonalona i dostosowywana do zmieniających się realiów i uwarunkowań W latach 2004 – 2006 obowiązkowa przy dotacjach w ramach PROW

4 O Kategoryzacji Zmniejszenie ilości kryteriów Zmniejszenie skali ocen
Likwidacja „pokoi grupowych” Ocena SJM w całości łącznie z WHS Prowadzenie dwóch rodzajów klasyfikacji obiektów: „wypoczynek na wsi” oraz „wypoczynek u rolnika” Brak specjalizacji kwater Wykonanie nowej aplikacji internetowej Stworzenie nowego serwisu promocyjnego

5 Procedury Ocena przez jednego inspektora
Odpowiedzialność inspektora za nadaną kategorię Ocena bez uwag i zaleceń Umowa z kwaterodawcą Ważność rekomendacji - 4 lata Inspekcje kontrolne

6 Zmiany w systemie oceny Wiejskiej Bazy Noclegowej

7 Wypoczynek u rolnika * Siedlisko zagospodarowane tradycyjnie x
Otaczające kwaterę tereny wiejskie Ilość miejsc w kwaterze 30 Prowadzona produkcja rolna: roślinna i/lub hodowlana, ogrodnicza, sadownicza, rybacka Zwierzęta stanowiące atrakcję turystyczną gospodarstwa (liczba gatunków) 3 Ogród warzywny Posiłki domowe wytwarzane na bazie produktów wiejskich Elementy dekoracyjne w obiekcie oraz poszczególnych pokojach związane z kultywowaniem rodzimych tradycji, kultury, etnografii Rozwiązania ekologiczne w gospodarstwie

8 Zmiany w systemie oceny Wiejskiej Bazy Noclegowej

9

10 Korzyści z kategoryzacji
Ukierunkowuje przygotowanie obiektu zgodnie z oczekiwaniem turysty – wyznacznik inwestycji Uprawnia do umieszczania oferty w materiałach reklamowych Federacji i innych podmiotów promujących odpowiedzialnie turystykę wiejską, także poza granicami Polski, Wpływa na podniesienie konkurencyjności obiektów. Stanowi gwarancję jakości dla turysty Jest wyznacznikiem kierunku rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce

11 Czynniki konieczne do upowszechnienia systemu
Zaaprobowanie systemu przez środowiska działające na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce, Zastosowanie kategoryzacji przy wdrażaniu sieciowych produktów turystyki wiejskiej jako podstawy standardu, Przywrócenie obowiązku kategoryzacji przy sięganiu po pomoc UE na działania związane z zakwaterowaniem na terenach wiejskich w ramach nowego okresu finansowania, Rekomendacja dla LGD obowiązku kategoryzacji obiektów sięgających po środki na działania związane z zakwaterowaniem na terenach wiejskich (Małe projekty) Promocja produktu turystyki wiejskiej „Wypoczynek u rolnika”

12 Główne działania Organizacji
Świadomość poddania kategoryzacji - dbałość o standard Powszechność Ograniczenie ilości systemów Promocja wśród turystów

13 Promocja Materiały w języku angielskim Serwis www.agritourism.pl
Zidentyfikowane oferty do sprzedaży na rynki zagraniczne

14

15 JAK TO ROBIĄ INNI?

16 Jak to robią inni? Systemy jakości kładą nacisk na standard wyposażenia oraz elementy podkreślające wiejski, rolniczy charakter oferty Systemy te są dosyć zróżnicowane Model I – kategoryzacja jest obowiązkowa Model II – kategoryzacja jest dobrowolna Model II zakładający dobrowolność jest bardziej powszechny

17 Jak to robią inni? Wielka Brytania i Irlandia www.agroturystyka.pl
System zunifikowany dla wszystkich obiektów noclegowych w podziale na trzy grupy: Hotele „Guest accomodation” – gospody, B&B, agroturystyka „Budget hotels” – obiekty przydrożne etc. Kryteria urzędowo ustalone przez Krajową Radę Turystyki w zakresie zakwaterowania i obsługi Natomiast oceny mogą dokonywać różne organizacje wg jednolitych kryteriów Systemy oceny są jednolite zarówno dla obiektów położonych na wsi jak i w mieście. Wszystkie obiekty, prowadzące działalność turystyczną muszą spełnić urzędowo określone wymogi w zakresie zakwaterowania i obsługi. System obligatoryjny

18 Jak to robią inni? SYSTEM FRANCUSKI www.agroturystyka.pl
Prawodawstwo francuskie nie reguluje kwestii powstawania gospodarstw oraz standaryzacji obiektów Kategoryzacja jest dobrowolna Standardy - określane przez lokalne stowarzyszenia – stąd tak ważne było stworzenie jasnego systemu kategorii określającego poziom świadczonych usług Gites de France – organizacja zrzeszająca kwaterodawców, oddziały we wszystkich departamentach Wszystkie regionalne oddziały mają te same zadania, a zarząd organizacji zajmuje się koordynacją ich pracy Działania Gites de France: stworzenie systemu kategoryzacji kwater w oparciu o następujące cechy: położenie gospodarstwa i jego otoczenie, warunki zakwaterowania oraz wyposażenie obiektów Kategoryzacja: kontrola raz na 5 lat oraz w przypadku złych opinii turystów Standard: od jednego do pięciu kłosów

19 Jak to robią inni? SYSTEM AUSTRIACKI www.agroturystyka.pl
Obowiązkowa rejestracja w Urlaub am Bauernhof Struktura czterostopniowa I stopień – rolnicy, właściciele kwater zarejestrowani w UaB dzięki członkostwu w Kołach Gościnnych Farm (lokalnych oddziałach UaB) II stopień – Koła Gościnnych Farm - oddziały lokalne UaB dbające bezpośrednio o jakość świadczonych usług. Obszary działalności: marketing, promocja i szkolenia, tworzenie bazy danych i rezerwacji miejsc III stopień - koła regionalne, odpowiedzialne za współpracę z izbami rolniczymi, władzami lokalnymi oraz innymi organizacjami IV stopień – władze UaB – koordynacja działań na wszystkich niższych szczeblach, współpraca z władzami krajowymi, promocja austriackich gospodarstw na arenie międzynarodowej Kategoria przyznawana na 4 lata, przedłużenie wymaga ponownej oceny, kontrole środokresowe Korzyści z kategoryzacji są uzależnione od kategorii, np. uzyskanie 2 kategorii umożliwia umieszczenie w katalogu

20 Jak to robią inni? SYSTEM NIEMIECKI www.agroturystyka.pl
Kwaterodawcy niemieccy tworzą w poszczególnych landach stowarzyszenia, które razem tworzą Federalną Wspólnotę Pracy „ Urlop w Zagrodzie Wiejskiej „ Każde stowarzyszenie działa niezależnie i wypracowuje najbardziej właściwe w swoich warunkach sposoby marketingu. Zadaniem stowarzyszeń jest szkolenie i doskonalenie kwaterodawców oraz przygotowywanie atrakcyjnych ofert upowszechniania ich na rynku turystyki. Federacja powołana została w 1991 roku dla koordynacji działań poszczególnych stowarzyszeń. Inicjatorem kategoryzacji i przyznawania znaków jakości było Niemieckie Stowarzyszenie Rolnicze w 1971 r. W porozumieniu z Ministerstwem Gospodarski Żywnościowej Rolnictwa i Leśnictwa opracowało zasady nadawania znaku jakości gospodarstwom wiejskim przyjmującym turystów Stowarzyszenie „Urlop w zagrodzie wiejskiej” przyznaje znak jakości po spełnieniu kryteriów w kategoriach: Urlop na wsi, urlop w winnicy

21 Jak to robią inni? Podsumowanie
Wielka Brytania i Irlandia jakość gospodarstw jest oceniana przez Krajową Radę Turystyki przy zastosowaniu tych samych kryteriów dla obiektów na wsi i w mieście. Kategoryzacja jest obowiązkowa We Francji, Szwajcarii, Austrii i w Niemczech kategoryzacja jest przeprowadzana przez inspektorów ogólnokrajowych organizacji kwaterodawców . Kategoryzacja jest dobrowolna i dotyczy wyłącznie kwater należących do organizacji. System oceny i kontroli jakości służy uzyskaniu i utrzymaniu odpowiedniego wizerunku oferowanych produktów i usług oraz odgrywa rolę w marketingu W procesie kategoryzacji dużą rolę odgrywają organizacje agroturystyczne - tworzą klasyfikację obiektów noclegowych, są gwarantem jakości usług, podnoszą standardy

22 DOKĄD ZMIERZAMY?

23 DYSKUSJA Główne zagadnienia do dyskusji:
Obligatoryjnie czy dobrowolnie? Kto/jaki podmiot ma ustalać kryteria i wdrażać system? Koszyk korzyści dla klienta Koszyk korzyści dla kwaterodawcy Funkcjonowanie systemu Promocja systemu


Pobierz ppt "Wdrożenie i promocja sytemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google