Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.agroturystyka.plwww.agroturystyka.pl, www.pftw.plwww.pftw.pl Wdrożenie i promocja sytemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej Kategoryzacja jako.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.agroturystyka.plwww.agroturystyka.pl, www.pftw.plwww.pftw.pl Wdrożenie i promocja sytemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej Kategoryzacja jako."— Zapis prezentacji:

1 www.agroturystyka.plwww.agroturystyka.pl, www.pftw.plwww.pftw.pl Wdrożenie i promocja sytemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej Kategoryzacja jako mechanizm wpływający na podnoszenie jakości usług i produktów w turystyce wiejskiej i agroturystyce. GDZIE JESTEŚMY? DOKĄD ZMIERZAMY?

2

3 O Kategoryzacji www.agroturystyka.plwww.agroturystyka.pl, www.pftw.plwww.pftw.pl Powstała w latach 90 –tych w ramach programu TOURIN II Przekazana do zarządzania Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „GG” Przygotowana merytorycznie kadra inspektorów Od 2002 roku funkcjonuje w wersji elektronicznej Systematycznie doskonalona i dostosowywana do zmieniających się realiów i uwarunkowań W latach 2004 – 2006 obowiązkowa przy dotacjach w ramach PROW

4 O Kategoryzacji www.agroturystyka.pl Zmniejszenie ilości kryteriów Zmniejszenie skali ocen Likwidacja „pokoi grupowych” Ocena SJM w całości łącznie z WHS Prowadzenie dwóch rodzajów klasyfikacji obiektów: „wypoczynek na wsi” oraz „wypoczynek u rolnika” Brak specjalizacji kwater Wykonanie nowej aplikacji internetowej Stworzenie nowego serwisu promocyjnego www.pftw.plwww.pftw.pl

5 Procedury www.agroturystyka.pl Ocena przez jednego inspektora Odpowiedzialność inspektora za nadaną kategorię Ocena bez uwag i zaleceń Umowa z kwaterodawcą Ważność rekomendacji - 4 lata Inspekcje kontrolne

6 Zmiany w systemie oceny Wiejskiej Bazy Noclegowej www.agroturystyka.pl

7 Wypoczynek u rolnika www.agroturystyka.pl * Siedlisko zagospodarowane tradycyjniex Otaczające kwaterę tereny wiejskiex Ilość miejsc w kwaterze30 Prowadzona produkcja rolna: roślinna i/lub hodowlana, ogrodnicza, sadownicza, rybacka x Zwierzęta stanowiące atrakcję turystyczną gospodarstwa (liczba gatunków) 3 Ogród warzywnyx Posiłki domowe wytwarzane na bazie produktów wiejskichx Elementy dekoracyjne w obiekcie oraz poszczególnych pokojach związane z kultywowaniem rodzimych tradycji, kultury, etnografii x Rozwiązania ekologiczne w gospodarstwiex

8 Zmiany w systemie oceny Wiejskiej Bazy Noclegowej www.agroturystyka.pl

9 www.pftw.pl

10 Korzyści z kategoryzacji www.agroturystyka.pl Ukierunkowuje przygotowanie obiektu zgodnie z oczekiwaniem turysty – wyznacznik inwestycji Uprawnia do umieszczania oferty w materiałach reklamowych Federacji i innych podmiotów promujących odpowiedzialnie turystykę wiejską, także poza granicami Polski, Wpływa na podniesienie konkurencyjności obiektów. Stanowi gwarancję jakości dla turysty Jest wyznacznikiem kierunku rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce

11 Czynniki konieczne do upowszechnienia systemu www.agroturystyka.pl Zaaprobowanie systemu przez środowiska działające na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce, Zastosowanie kategoryzacji przy wdrażaniu sieciowych produktów turystyki wiejskiej jako podstawy standardu, Przywrócenie obowiązku kategoryzacji przy sięganiu po pomoc UE na działania związane z zakwaterowaniem na terenach wiejskich w ramach nowego okresu finansowania, Rekomendacja dla LGD obowiązku kategoryzacji obiektów sięgających po środki na działania związane z zakwaterowaniem na terenach wiejskich (Małe projekty) Promocja produktu turystyki wiejskiej „Wypoczynek u rolnika”

12 Główne działania Organizacji www.agroturystyka.plwww.agroturystyka.pl, www.pftw.plwww.pftw.pl Świadomość poddania kategoryzacji - dbałość o standard Powszechność Ograniczenie ilości systemów Promocja wśród turystów

13 Promocja www.agroturystyka.pl Materiały w języku angielskim Serwis www.agritourism.plwww.agritourism.pl Zidentyfikowane oferty do sprzedaży na rynki zagraniczne

14 www.agritourism.pl www.agroturystyka.pl

15 JAK TO ROBIĄ INNI?

16 Jak to robią inni? www.agroturystyka.pl  Systemy jakości kładą nacisk na standard wyposażenia oraz elementy podkreślające wiejski, rolniczy charakter oferty  Systemy te są dosyć zróżnicowane  Model I – kategoryzacja jest obowiązkowa  Model II – kategoryzacja jest dobrowolna  Model II zakładający dobrowolność jest bardziej powszechny

17 Jak to robią inni? www.agroturystyka.pl  Wielka Brytania i Irlandia  System zunifikowany dla wszystkich obiektów noclegowych w podziale na trzy grupy:  Hotele  „Guest accomodation” – gospody, B&B, agroturystyka  „Budget hotels” – obiekty przydrożne etc.  Kryteria urzędowo ustalone przez Krajową Radę Turystyki w zakresie zakwaterowania i obsługi  Natomiast oceny mogą dokonywać różne organizacje wg jednolitych kryteriów  Systemy oceny są jednolite zarówno dla obiektów położonych na wsi jak i w mieście.  Wszystkie obiekty, prowadzące działalność turystyczną muszą spełnić urzędowo określone wymogi w zakresie zakwaterowania i obsługi. System obligatoryjny

18 Jak to robią inni? www.agroturystyka.pl  SYSTEM FRANCUSKI  Prawodawstwo francuskie nie reguluje kwestii powstawania gospodarstw oraz standaryzacji obiektów  Kategoryzacja jest dobrowolna  Standardy - określane przez lokalne stowarzyszenia – stąd tak ważne było stworzenie jasnego systemu kategorii określającego poziom świadczonych usług  Gites de France – organizacja zrzeszająca kwaterodawców, oddziały we wszystkich departamentach  Wszystkie regionalne oddziały mają te same zadania, a zarząd organizacji zajmuje się koordynacją ich pracy  Działania Gites de France: stworzenie systemu kategoryzacji kwater w oparciu o następujące cechy: położenie gospodarstwa i jego otoczenie, warunki zakwaterowania oraz wyposażenie obiektów  Kategoryzacja: kontrola raz na 5 lat oraz w przypadku złych opinii turystów  Standard: od jednego do pięciu kłosów

19 Jak to robią inni? www.agroturystyka.pl  SYSTEM AUSTRIACKI  Obowiązkowa rejestracja w Urlaub am Bauernhof  Struktura czterostopniowa  I stopień – rolnicy, właściciele kwater zarejestrowani w UaB dzięki członkostwu w Kołach Gościnnych Farm (lokalnych oddziałach UaB)  II stopień – Koła Gościnnych Farm - oddziały lokalne UaB dbające bezpośrednio o jakość świadczonych usług. Obszary działalności: marketing, promocja i szkolenia, tworzenie bazy danych i rezerwacji miejsc  III stopień - koła regionalne, odpowiedzialne za współpracę z izbami rolniczymi, władzami lokalnymi oraz innymi organizacjami  IV stopień – władze UaB – koordynacja działań na wszystkich niższych szczeblach, współpraca z władzami krajowymi, promocja austriackich gospodarstw na arenie międzynarodowej  Kategoria przyznawana na 4 lata, przedłużenie wymaga ponownej oceny, kontrole środokresowe  Korzyści z kategoryzacji są uzależnione od kategorii, np. uzyskanie 2 kategorii umożliwia umieszczenie w katalogu

20 Jak to robią inni? www.agroturystyka.pl  SYSTEM NIEMIECKI  Kwaterodawcy niemieccy tworzą w poszczególnych landach stowarzyszenia, które razem tworzą Federalną Wspólnotę Pracy „ Urlop w Zagrodzie Wiejskiej „  Każde stowarzyszenie działa niezależnie i wypracowuje najbardziej właściwe w swoich warunkach sposoby marketingu. Zadaniem stowarzyszeń jest szkolenie i doskonalenie kwaterodawców oraz przygotowywanie atrakcyjnych ofert upowszechniania ich na rynku turystyki. Federacja powołana została w 1991 roku dla koordynacji działań poszczególnych stowarzyszeń.  Inicjatorem kategoryzacji i przyznawania znaków jakości było Niemieckie Stowarzyszenie Rolnicze w 1971 r. W porozumieniu z Ministerstwem Gospodarski Żywnościowej Rolnictwa i Leśnictwa opracowało zasady nadawania znaku jakości gospodarstwom wiejskim przyjmującym turystów  Stowarzyszenie „Urlop w zagrodzie wiejskiej” przyznaje znak jakości po spełnieniu kryteriów w kategoriach: Urlop na wsi, urlop w winnicy

21 Jak to robią inni? Podsumowanie www.agroturystyka.pl  Wielka Brytania i Irlandia jakość gospodarstw jest oceniana przez Krajową Radę Turystyki przy zastosowaniu tych samych kryteriów dla obiektów na wsi i w mieście. Kategoryzacja jest obowiązkowa  We Francji, Szwajcarii, Austrii i w Niemczech kategoryzacja jest przeprowadzana przez inspektorów ogólnokrajowych organizacji kwaterodawców. Kategoryzacja jest dobrowolna i dotyczy wyłącznie kwater należących do organizacji. System oceny i kontroli jakości służy uzyskaniu i utrzymaniu odpowiedniego wizerunku oferowanych produktów i usług oraz odgrywa rolę w marketingu  W procesie kategoryzacji dużą rolę odgrywają organizacje agroturystyczne - tworzą klasyfikację obiektów noclegowych, są gwarantem jakości usług, podnoszą standardy

22 DOKĄD ZMIERZAMY?

23 DYSKUSJA www.agroturystyka.pl Główne zagadnienia do dyskusji:  Obligatoryjnie czy dobrowolnie?  Kto/jaki podmiot ma ustalać kryteria i wdrażać system?  Koszyk korzyści dla klienta  Koszyk korzyści dla kwaterodawcy  Funkcjonowanie systemu  Promocja systemu


Pobierz ppt "Www.agroturystyka.plwww.agroturystyka.pl, www.pftw.plwww.pftw.pl Wdrożenie i promocja sytemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej Kategoryzacja jako."

Podobne prezentacje


Reklamy Google