Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VIKT 2014 Vistula Indeks Koniunktury Turystycznej Ocena rynku i gospodarki turystycznej Tomasz Dziedzic, IT SGTiR, grudzień 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VIKT 2014 Vistula Indeks Koniunktury Turystycznej Ocena rynku i gospodarki turystycznej Tomasz Dziedzic, IT SGTiR, grudzień 2014."— Zapis prezentacji:

1 VIKT 2014 Vistula Indeks Koniunktury Turystycznej Ocena rynku i gospodarki turystycznej Tomasz Dziedzic, IT SGTiR, grudzień 2014

2 Cele projektu 1. Dostarczanie stałej, ciągłej, rzetelnej, obiektywnej i wszechstronnej informacji o stanie i przemianach polskiej gospodarki turystycznej. 2. Efektywna, długofalowa współpraca nauki, administracji i biznesu. 3. Stworzenie przesłanek do utrzymania i poprawy pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki turystycznej.

3 VIKT - odbiorcy informacji INSTYTUT TURYSTYKI SGTiR Grupa Vistula Administracja państwowa Administracja samorządu terytorialnego Organizacje odpowiedzialne za promocję turystyki w Polsce Organizacje samorządu gospodarczego Narodowy Bank Polski Podmioty gospodarcze obsługujące ruch tur. Jedn. nauk- badawcze, analityczne i doradcze Jednostki naukowo- dydaktyczne Polskie przedstawicielstwa za granicą Instytucje międzynarodowe zbierające dane o ruchu tur. Media Opinia publiczna

4 Moduły czasowe Przy opracowaniu VIKT 2014, z e względu na potrzeby odbiorców informacji utrzymano 2 moduły czasowe dla generowania wartości Indeksu Koniunktury: Moduł roczny – odnoszący się do wartości VIKT w danym roku i zmian wobec lat wcześniejszych Moduł kwartalny – odnoszący się do wartości VIKTQ w danym kwartale i zmiany wobec analogicznych kwartałów lat wcześniejszych

5 VIKT a gospodarka turystyczna Według przyjętych szacunków wartość sprzedaży podmiotów objętych monitorowaniem VIKT wynosił ok. 40 mld PLN. Stanowi to ok. 35% przychodów podmiotów i działalności zaliczanych do tej sfery gospodarki. Tym samym VIKT obejmuje zakresem badania istotną część polskiej gospodarki turystycznej. Jego zakres w badaniu 2014, nie zmienił się. Nie zmienił się tez dobór wskaźników pierwotnych i konstrukcja poszczególnych subindeksów i całego Indeksu Vistula.

6 Struktura Indeksu Vistula- obszary gospodarki turystycznej objęte Indeksem Vistula Indeks Koniunktury Turystycznej Sfera podaży hotelowej Sfera popytu hotelowego Zagraniczna turystyka przyjazdowa Ruch pasażerski w portach lotniczych

7 Wskaźniki cząstkowe filaru podaży hotelowej Indeks Podaży Hotelowej Liczba miejsc noclegowych w hotelach Kategoria obiektu

8 Wskaźniki cząstkowe filaru popytu hotelowego Indeks Popytu Hotelowego Liczba udzielonych noclegów Kategoria obiektu Wskaźnik wykorzystania pokoi hotelowych

9 Wskaźniki cząstkowe filaru zagranicznej turystyki przyjazdowej Indeks Turystyki Przyjazdowej Liczba przyjazdów turystów Wielkość wpływów ogółem Wielkość wydatków na 1 wizytę turysty Liczba tur. zagr. korzystających z hoteli Relacja liczby przyjazdów tur. do liczby mieszkańców kraju stałego zamieszkania

10 Wskaźniki cząstkowe filaru ruchu pasażerskiego w portach lotniczych Indeks Ruchu Pasażerskiego w Portach Lotniczych Wartość PKB Liczba pasażerów w portach lotniczych Liczba pasażerów czarterowych w portach lotniczych Udział pasażerów czarterowych w całości ruchu pasażerskiego

11 Wskaźniki i dane wyjściowe dla potrzeb VIKT 2014 Dla Indeksu w module rocznym utrzymano 14 wskaźników cząstkowych Dla Indeksu w module kwartalnym wzięto pod uwagę 11 wskaźników cząstkowych

12 Łączna wartość rocznego Indeksu Vistula (główne założenia) Rokiem bazowym dla początkowej wartości VIKT i jego subindeksów pozostał 2007 r. Stanowi on punkt odniesienia dla naliczania zmian skumulowanych i dla niego przyjęte są umowne wartości wyjściowe (100+100+150+50 pkt); łacznie 400 pkt. Przyjęta wartość wyjściowa jest niezależna od wartości pierwotnych poszczególnych subindeksów i wielkości danych empirycznych; stanowi natomiast kluczowy punkt odniesienia dla monitorowania zmian na rynku.

13 Umowne wartości wyjściowe dla poszczególnych subindeksów wynikają z przyjętych wag; nie zostały one zmienione przy obliczeniach VIKT 2014. Przyjęte wagi to: wskaźnik podaży hotelowej – 0,5 wskaźnik popytu hotelowego – 1,0 wskaźnik zagranicznej turystyki przyjazdowej – 1,5 wskaźnik ruchu pasażerskiego w portach lotniczych – 1,0. Przyjęcie różnych wag powoduje, że takie samo tempo dynamiki subindeksów skutkuje różną siłę oddziaływania na końcowy wynik całego Indeksu Vistula. Łączna wartość rocznego Indeksu Vistula

14 Łączna wartość indeksu kwartalnego VIKTQ W badaniu VIKT 2014 utrzymano zasadę, że pierwszymi okresami dla których będzie wyliczana wartość VIKTQ będą kwartały 2011 r. Pozostały one punktami odniesienia dla wyliczeń w kolejnych kwartałach i zmian pomiędzy analogicznymi kwartałami, łącznhie z szacunkowymi danymi za pierwsze 2 kwartały 2014 i prognozami za III i IV kwartał 2014 r. Wagi dla VIKTQ utrzymano takie, jak dla VIKT i takie, jak stosowano w 2013 r. Ze względu na specyfikę badanego okresu kwartalnego nie zmieniono zasady stałej wartości w danym roku dla subindeksu podaży bazy hotelowej.

15 Zmiany skumulowane zmiany wartości VIKT oraz VIKTQ i poszczególnych subindeksów w stosunku do okresu bazowego wyznaczone są procentową zmianą wartości dla poszczególnych komponentów pomiędzy kolejnym badanym okresem, a wcześniejszymi latami i kwartałami Suma punktowa wynikająca ze zmian procentowych daje łączną zmianę wartości VIKT i VIKTQ w stosunku do roku/lat poprzednich oraz analogicznych kwartałów. Dla VIKT zmiany skumulowane obejmują lata 2007- 2013; dla VIKTQ wszystkie kwartały lat 2011-2014 (ostatnie kwartały 2014 r. – dane prognostyczne) Łączna wartość VIKT i VIKTQ

16 Efekty badania – wartość VIKT podaż hotelowa; 2007-2013

17 Efekty badania – wartość VIKT popyt hotelowy; 2007-2013

18 Efekty badania – wartość VIKT zagr. tur. przyjazdowa; 2007-2013

19 Efekty badania – wartość VIKT ruch. pas. w portach lotn.; 2007-2013

20 Efekty badania – łączna wartość VIKT w okresie 2007-2013

21 Efekty badania – łączna wartość VIKT zmiany % rok do roku

22 Efekt badania – udział subindeksów we wzroście VIKT 2007-2013

23 Efekty badania – wartość VIKTQ popyt hotelowy; 2011-2014

24 Efekty badania – wartość VIKTQ zagr. tur. przyj.; 2011-2014

25 Efekty badania – wartość VIKTQ ruch pas. w portach lotn.; 2011-2014

26 Efekty badania – wartość VIKTQ podaż hotelowa; 2011-2014

27 Efekty badania – łączna wartość VIKTQ; 2011-2014

28 Efekty badania – łączna wartość VIKTQ zmiany % wg kw.; 2011-2014

29 Efekty badania – porównanie zmian % VIKT i PKB Polski r/r 2007-2013

30 Efekty badania – porównanie zmian % VIKTQ i kwartalnego PKB Polski 2011-2014

31 Wnioski Wyniki uzyskane w kontynuacji badania koniunktury turystycznej przy pomocy Indeksu VIKT wskazują na wyraźną tendencję wzrostową w gospodarce turystycznej Polski w okresie 2007-2013. Dynamika r/r zmian wartości Indeksu była bardzo zróżnicowana od - 0,6% w 2009 r. do 13,5% w następnym; w zadnym poza 2009 nie pojawiła się wartość ujemna. Ogółem wartość Indeksu wzrosła o 46,25%. Utrzymała się tendencja „motorów” zmian, jaka wystąpiła wcześniej. Wartości subindeksów w latach 2007-2013 w największym stopniu wzrosły w filarze pasażerskiego ruchu w portach lotniczych, w najniższym w zagranicznej turystyce przyjazdowej. Najnowsze wyniki potwierdzają pewną zależności między tempem zmian VIKT i PKB Polski. Na podstawie trendów i danych bieżących, a także przewidywanych zmian PKB Instytut Turystyki prognozuje, że łączna wartość VIKT wzrośnie w 2014 r. w przedziale 7-9% w stosunku do 2013 r.

32 W badanym okresie 2011-2014 wartości VIKTQ wskazują na wzrost sumy łącznej Indeksu analogicznych kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku niektórych subindeksów (ruchu lotniczego i turystyki przyjazdowej) w okresie 2012-2013, w pewnych kwartałach pojawiły się spadki wartości subindeksów kwartalnych. W I i IV kwartale 2014 r. także może wystąpić spadek wartości subindeksu turystyki przyjazdowej. VIKTQ wydaje się być czułym barometrem zmian w gospodarce turystycznej odzwierciedlającym zmiany zachodzące na rynku w krótkich okresach. Na podstawie wstępnych szacunków wartości VIKTQ w 2014 r. wzrosną od 3,7% do 11%, przy czym najmniej w IV kwartale, najwięcej w III, w stosunku do analogicznych kwartałów 2013 r.. Wnioski

33 Rezultaty badania przeprowadzonego w 2014 r. potwierdzają, że zarówno VIKT, jak i VIKTQ są efektywnym narzędziem pomiaru koniunktury turystycznej w polskiej gospodarce. Dane te mogą być przydatne w ocenie stanu i przemian turystyki polskiej przez wszystkie zainteresowane podmioty. Dzięki powiększeniu zbioru danych osiągnięto bardziej rzetelną bazę do takiej oceny. Monitorowanie rynku za pomocą VIKT i VIKTQ powinno być kontynuowane w następnych latach. Wnioski

34 Dziękuję za uwagę Kontakt z autorem: td@intur.com.pl


Pobierz ppt "VIKT 2014 Vistula Indeks Koniunktury Turystycznej Ocena rynku i gospodarki turystycznej Tomasz Dziedzic, IT SGTiR, grudzień 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google