Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk, 08.12.2014 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego SPRAWOZDANIE OKRESOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 R. Z WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk, 08.12.2014 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego SPRAWOZDANIE OKRESOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 R. Z WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PO."— Zapis prezentacji:

1 Gdańsk, 08.12.2014 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego SPRAWOZDANIE OKRESOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 R. Z WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL 2007 – 2013 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

2 POZIOM KONTRAKTACJI I WYDATKOWANIA ZAKONTRAKTOWANE ŚRODKI (krajowy wkład publiczny) ROZLICZONE ŚRODKI (krajowy wkład publiczny mln PLN) POZIOM ROLICZENIA ALOKACJI POZIOM ROLICZENIA KONTRAKTACJI UMOWY WARTOŚĆ UMÓW (krajowy wkład publiczny mln PLN) PRIORYTET VI 362723,04552,7193,86%76,44% PRIORYTET VII 439335,46286,3583,76%85,36% PRIORYTET VIII 372398,49309,4679,31%77,66% PRIORYTET IX 860436,33336,6277,72%77,15% Razem PO KL 2 0331 893,311 485,1584,67%78,44% Agata Leszczyńska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 8.12.2014 Gdańsk 2/11

3 Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w latach 2007 – 2014 (w podziale na płeć oraz status na rynku pracy) Zatrudnieni 94 942 Bezrobotni 74 195 Nieaktywni zawodowo 149 932 Mężczyźni 139 117 Kobiety 179 952 Agata Leszczyńska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 8.12.2014 Gdańsk 3/11 POSTĘP RZECZOWY CHARAKTERYSTYKA UDZIELONEGO WSPARCIA Stan na 30.06.2014

4 Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w latach 2007 – 2014 Osoby z terenów wiejskich 148 654 Osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych oraz migranci 563 Osoby niepełnosprawne 13 688 POSTĘP RZECZOWY CHARAKTERYSTYKA UDZIELONEGO WSPARCIA Stan na 30.06.2014 Agata Leszczyńska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 8.12.2014 Gdańsk 4/11

5 Osoby młode (15-24 lata) 139 997 Osoby w wieku 55-64 lata 14 437 Podstawowe, gimnazjalne i niższe 154 343 Wyższe 57 550 Pomaturalne 22 020 Ponadgimnazjalne 85 156 Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w latach 2007 – 2014 (w podziale na wiek oraz wykształcenie) POSTĘP RZECZOWY CHARAKTERYSTYKA UDZIELONEGO WSPARCIA Stan na 30.06.2014 Agata Leszczyńska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 8.12.2014 Gdańsk 5/11

6 Mikroprzedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni)* 4 067 Małe przedsiębiorstwa 1 519 Średnie przedsiębiorstwa 436 Duże przedsiębiorstwa 111 Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do projektów POSTĘP RZECZOWY CHARAKTERYSTYKA UDZIELONEGO WSPARCIA Stan na 30.06.2014 Agata Leszczyńska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 8.12.2014 Gdańsk 6/11

7 WSKAŹNIKI, KTÓRYCH WARTOŚCI DOCELOWE NIE ZOSTAŁY JESZCZE W PEŁNI OSIĄGNIĘTE: Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu (86,48%) Liczba osób w wieku 50-64 lata, które ukończyły udział w projekcie (86,48%) Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych (40,00%) WSKAŹNIKI, KTÓRYCH WARTOŚCI DOCELOWE ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE: Liczba osób w wieku 15-24 lata, które zakończyły udział w projekcie (113,96%); w tym zamieszkujące obszary wiejskie (133,35%) Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które zakończyły udział w projekcie (157,91%), os. niepełnosprawne (149,27%), os. długotrwale bezrobotne (296,34%), os. z terenów wiejskich (252,50%) Liczba osób, które były objęte Indywidualnym Planem Działania (134,58%) Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy (109,71%) Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje (144,66%); w tym os. wieku 15-24 (122,37%); w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (339,53%); os. niepełnosprawne (315,79%), os. długotrwale bezrobotne (573,68%), os. z terenów wiejskich (576,79%); os. w wieku 50-64 (158,89%) Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych (121,88%) RELIZACJA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW PRIORYTET VI Agata Leszczyńska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 8.12.2014 Gdańsk 7/11

8 WSKAŹNIKI, KTÓRYCH WARTOŚCI DOCELOWE NIE ZOSTAŁY JESZCZE W PEŁNI OSIĄGNIĘTE: Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji (68,23%), w tym osoby z terenów wiejskich (76,10%) Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów (77,73%) Liczba podmiotów ekonomii społecznej, utworzonych dzięki wsparciu z EFS (87,50%) Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach priorytetu (18,50%) Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych (79,31%) WSKAŹNIKI, KTÓRYCH WARTOŚCI DOCELOWE ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE: Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje (290,54%) Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Priorytecie (105,98%) Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną (108,96%) Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej (439,64%) RELIZACJA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW PRIORYTET VII Agata Leszczyńska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 8.12.2014 Gdańsk 8/11

9 WSKAŹNIKI, KTÓRYCH WARTOŚCI DOCELOWE NIE ZOSTAŁY JESZCZE W PEŁNI OSIĄGNIĘTE: Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (60,27%) Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, które zostały objęte działaniami szybkiego reagowania (94,65%) Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym (84,62%) WSKAŹNIKI, KTÓRYCH WARTOŚCI DOCELOWE ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE: Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych (373,33%), w tym os. pow. 50 roku życia (463,09%) Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach szkoleniowych (209,24%) Liczba przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą (590,63%) Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania (251,13%) Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych (1629,41%); pracownicy przedsiębiorstw w jednostkach naukowych (1082,35%), pracownicy naukowi w przedsiębiorstwach (2176,47%) Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out (510,64%) Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe (160,20%) RELIZACJA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW PRIORYTET VIII Agata Leszczyńska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 8.12.2014 Gdańsk 9/11

10 WSKAŹNIKI, KTÓRYCH WARTOŚCI DOCELOWE NIE ZOSTAŁY JESZCZE W PEŁNI OSIĄGNIĘTE: Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu (99,62%) Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne) na obszarach miejskich, które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu (97,87%) Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu (52,74%) Liczba nauczyciel na obszarach wiejskich, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach (95,89%) WSKAŹNIKI, KTÓRYCH WARTOŚCI DOCELOWE ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE: Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu (106,56%), w tym na obszarach wiejskich (111,35%) Liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dotyczące indywidualizacji nauczania (103,19%) Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe (237,50%); które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych (252,38%) Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach (128,38%); w tym nauczyciele kształcenia zawodowego (183,37%) Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Priorytetu (110,53%) RELIZACJA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW PRIORYTET IX Agata Leszczyńska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 8.12.2014 Gdańsk 10/11

11 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Gdańsk, 08.12.2014 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego SPRAWOZDANIE OKRESOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 R. Z WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google