Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańsk, 08.12.2014 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego SPRAWOZDANIE OKRESOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 R. Z WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańsk, 08.12.2014 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego SPRAWOZDANIE OKRESOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 R. Z WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PO."— Zapis prezentacji:

1 Gdańsk, r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego SPRAWOZDANIE OKRESOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 R. Z WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL 2007 – 2013 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

2 POZIOM KONTRAKTACJI I WYDATKOWANIA ZAKONTRAKTOWANE ŚRODKI (krajowy wkład publiczny) ROZLICZONE ŚRODKI (krajowy wkład publiczny mln PLN) POZIOM ROLICZENIA ALOKACJI POZIOM ROLICZENIA KONTRAKTACJI UMOWY WARTOŚĆ UMÓW (krajowy wkład publiczny mln PLN) PRIORYTET VI ,04552,7193,86%76,44% PRIORYTET VII ,46286,3583,76%85,36% PRIORYTET VIII ,49309,4679,31%77,66% PRIORYTET IX ,33336,6277,72%77,15% Razem PO KL , ,1584,67%78,44% Agata Leszczyńska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Gdańsk 2/11

3 Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w latach 2007 – 2014 (w podziale na płeć oraz status na rynku pracy) Zatrudnieni Bezrobotni Nieaktywni zawodowo Mężczyźni Kobiety Agata Leszczyńska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Gdańsk 3/11 POSTĘP RZECZOWY CHARAKTERYSTYKA UDZIELONEGO WSPARCIA Stan na

4 Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w latach 2007 – 2014 Osoby z terenów wiejskich Osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych oraz migranci 563 Osoby niepełnosprawne POSTĘP RZECZOWY CHARAKTERYSTYKA UDZIELONEGO WSPARCIA Stan na Agata Leszczyńska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Gdańsk 4/11

5 Osoby młode (15-24 lata) Osoby w wieku lata Podstawowe, gimnazjalne i niższe Wyższe Pomaturalne Ponadgimnazjalne Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w latach 2007 – 2014 (w podziale na wiek oraz wykształcenie) POSTĘP RZECZOWY CHARAKTERYSTYKA UDZIELONEGO WSPARCIA Stan na Agata Leszczyńska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Gdańsk 5/11

6 Mikroprzedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni)* Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa 436 Duże przedsiębiorstwa 111 Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do projektów POSTĘP RZECZOWY CHARAKTERYSTYKA UDZIELONEGO WSPARCIA Stan na Agata Leszczyńska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Gdańsk 6/11

7 WSKAŹNIKI, KTÓRYCH WARTOŚCI DOCELOWE NIE ZOSTAŁY JESZCZE W PEŁNI OSIĄGNIĘTE: Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu (86,48%) Liczba osób w wieku lata, które ukończyły udział w projekcie (86,48%) Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych (40,00%) WSKAŹNIKI, KTÓRYCH WARTOŚCI DOCELOWE ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE: Liczba osób w wieku lata, które zakończyły udział w projekcie (113,96%); w tym zamieszkujące obszary wiejskie (133,35%) Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które zakończyły udział w projekcie (157,91%), os. niepełnosprawne (149,27%), os. długotrwale bezrobotne (296,34%), os. z terenów wiejskich (252,50%) Liczba osób, które były objęte Indywidualnym Planem Działania (134,58%) Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy (109,71%) Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje (144,66%); w tym os. wieku (122,37%); w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (339,53%); os. niepełnosprawne (315,79%), os. długotrwale bezrobotne (573,68%), os. z terenów wiejskich (576,79%); os. w wieku (158,89%) Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych (121,88%) RELIZACJA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW PRIORYTET VI Agata Leszczyńska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Gdańsk 7/11

8 WSKAŹNIKI, KTÓRYCH WARTOŚCI DOCELOWE NIE ZOSTAŁY JESZCZE W PEŁNI OSIĄGNIĘTE: Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji (68,23%), w tym osoby z terenów wiejskich (76,10%) Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów (77,73%) Liczba podmiotów ekonomii społecznej, utworzonych dzięki wsparciu z EFS (87,50%) Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach priorytetu (18,50%) Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych (79,31%) WSKAŹNIKI, KTÓRYCH WARTOŚCI DOCELOWE ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE: Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje (290,54%) Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Priorytecie (105,98%) Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną (108,96%) Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej (439,64%) RELIZACJA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW PRIORYTET VII Agata Leszczyńska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Gdańsk 8/11

9 WSKAŹNIKI, KTÓRYCH WARTOŚCI DOCELOWE NIE ZOSTAŁY JESZCZE W PEŁNI OSIĄGNIĘTE: Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (60,27%) Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, które zostały objęte działaniami szybkiego reagowania (94,65%) Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym (84,62%) WSKAŹNIKI, KTÓRYCH WARTOŚCI DOCELOWE ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE: Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych (373,33%), w tym os. pow. 50 roku życia (463,09%) Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach szkoleniowych (209,24%) Liczba przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą (590,63%) Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania (251,13%) Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych (1629,41%); pracownicy przedsiębiorstw w jednostkach naukowych (1082,35%), pracownicy naukowi w przedsiębiorstwach (2176,47%) Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out (510,64%) Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe (160,20%) RELIZACJA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW PRIORYTET VIII Agata Leszczyńska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Gdańsk 9/11

10 WSKAŹNIKI, KTÓRYCH WARTOŚCI DOCELOWE NIE ZOSTAŁY JESZCZE W PEŁNI OSIĄGNIĘTE: Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu (99,62%) Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne) na obszarach miejskich, które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu (97,87%) Liczba osób dorosłych w wieku lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu (52,74%) Liczba nauczyciel na obszarach wiejskich, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach (95,89%) WSKAŹNIKI, KTÓRYCH WARTOŚCI DOCELOWE ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE: Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu (106,56%), w tym na obszarach wiejskich (111,35%) Liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dotyczące indywidualizacji nauczania (103,19%) Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe (237,50%); które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych (252,38%) Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach (128,38%); w tym nauczyciele kształcenia zawodowego (183,37%) Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Priorytetu (110,53%) RELIZACJA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW PRIORYTET IX Agata Leszczyńska Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Gdańsk 10/11

11 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Gdańsk, 08.12.2014 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego SPRAWOZDANIE OKRESOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 R. Z WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google