Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specyficzne cechy psychiczne do wykonywania zawodu instruktora i egzaminatora Tel.: xxx xx xx wew. yyy .: Ewa Tokarczyk Zakład Psychologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specyficzne cechy psychiczne do wykonywania zawodu instruktora i egzaminatora Tel.: xxx xx xx wew. yyy .: Ewa Tokarczyk Zakład Psychologii."— Zapis prezentacji:

1 Specyficzne cechy psychiczne do wykonywania zawodu instruktora i egzaminatora Tel.: xxx xx xx wew. yyy email.: ktoś@its.waw.pl Ewa Tokarczyk Zakład Psychologii Transportu Drogowego Międzyzdroje 2006.

2 Rodzaje doboru zawodowego. Dobór zawodowy może być: NEGATYWNY: eliminacja tych kandydatów, którzy ze względu na swoją sprawność czy posiadane cechy nie mogą być zatrudnieni na danym stanowisku ( w danym zawodzie) POZYTYWNY: wybór ludzi, którzy daną pracę na danym stanowisku wykonywać będą najlepiej, posiadają specjalne predyspozycje do pracy w danym zawodzie. Art.. 124 ust1 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym: „Badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu orzeczenia istnienie lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem podlega kandydat na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami” DOBÓR NEGATYWNY Dobór zawodowy może być:

3 Profil osobowy „ jest sporządzonym na podstawie procesu analizy pracy i opisu stanowiska zestawem cech, które osoba powinna posiadać, by spełniać wymagania stanowiska” Torrington D., Hall L. Person managment. A new Approach. 1991.

4 Profil specyficznych cech psychicznych do wykonywania zawodu instruktora nauki jazdy 1.Umiejętność komunikacji interpersonalnej. 2.Wytrzymałość na długotrwały wysiłek intelektualny. 3. Umiejętność pracy w szybkim tempie, w tym szybki refleks. 4. Łatwość przerzucania się z jednej sytuacji ( czynności ) na drugą, umiejętność dostosowania się do sytuacji i zadania. 5. Wytrwałość i cierpliwość. 6. Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. 7. Odporność emocjonalna, odporność na stres. 8.Zdolność do samokontroli. 9. Samodzielność. 10.Odpowiedzialność. 11.Poziom intelektualny umożliwiający ustawiczną edukację i gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

5 Metody empirycznej weryfikacji specyficznych cech do wykonywania zawodu oraz narzędzi do pomiaru tych cech: 1.Porównawcze badania testowe przedstawicieli danego zawodu: tych, którzy osiągają w nim powodzenie i tych, którzy nie osiągają powodzenia. 2.Sporządzenie listy cech niezbędnych do wykonywania danej pracy. 3.Metoda wynikające z hipotezy gwarancyjnej, według której osoby pracujące dłuższy czas w zawodzie reprezentują odpowiedni poziom niezbędnych cech.

6 Kryteria oceny funkcjonowania w zawodzie instruktora nauki jazdy. 1.Sposób prowadzenia zajęć teoretycznych. 2.Wykorzystywanie w toku szkolenia teoretycznego pomocy dydaktycznych. 3.Kontakt z kursantami. 4.Ocena poziomu umiejętności kursanta i indywidualizacja szkolenia. 5.Znajomość i realizacja programu szkolenia. 6.Komunikowanie się z kursantem. 7.Szczególne cechy i / lub umiejętności instruktora podnoszące efektywność szkolenia. 8.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie nowych umiejętności. 9.Czy w związku z pracą instruktor był nagradzany / karany? 10.Czy pod adresem instruktora kursanci zgłaszali uwagi pozytywne / negatywne ?

7 Samoocena i postawy zawodowe instruktorów. Najwięcej ocen „Bardzo wysoka” uzyskały następujące cechy: wytrwałość i cierpliwość odpowiedzialność w kontaktach z ludźmi, umiejętność dostosowania się do ich poziomu: wieku, poziomu intelektualnego, doświadczeń znajomość i przestrzeganie przepisów, zarządzeń, w tym bhp i brd. Najwięcej ocen „Niska” i „Bardzo niska” uzyskały cechy: Skłonność do decydowania za innych i manipulowania ludźmi. Skłonność do podejmowania ryzyka.

8 Kompetencje społeczne – narzędzie pomiaru KKS(M)

9 Temperament – narzędzie pomiaru Kwestionariusz Temperamentu EAS - D

10 Poziom lęku – narzędzie pomiaru: Kwestionariusz Samooceny STAI Poziom lęku – stanu i lęku –cechy instruktorów – rozkład % WysokiPrzeciętnyNiskiBardzo niski L – Stan -11,440,048,6 L - cecha 5,722,831,440,1

11 Poziom agresji instruktorów – narzędzie pomiaru: Kwestionariusz Agresji Kierowców M.H.Parryego Poziom agresji instruktorów jako kierowców

12 Poczucie kontroli instruktorów – narzędzie pomiaru: Kwestionariusz Pomiaru Poczucia Kontroli Ł.Drwala

13 Związek umiejętności ekspozycji społecznej ( skala ES KKS(M)) z innymi cechami psychicznymi Korelacje dodatnie: -Intymność 0,617 -Asertywność 0,606 -Potrzeba akceptacji społ. 0,577 -Ekstrawersja 0,552 -Otwartość 0,455 -Ugodowość 0,385 -Sumienność 0,673 -Aktywność 0,305 -Towarzyskość 0,472 Korelacje ujemne: -Lęk – stan 0,578 -Lęk – cecha 0,501 -Neurotyczność 0,544 -Niezadowolenie 0,543 -Strach 0,524 -Złość 0,434 -Agresja 0,422 -Zewnętrzne poczucie kontroli 0,317 Współczynnik korelacji Persona

14 Specyficzne cechy psychiczne do zawodu instruktora i egzaminatora: Kwalifikacje zawodowe, ambicja, gotowość do podnoszenia kwalifikacji. Stosunek do pracy: odpowiedzialność, sumienność, samodzielność,, Kompetencje społeczne szczególnie w sytuacjach ekspozycji społecznej. Wewnętrzne poczucie kontroli Ekstrawertywność. Wyższa niż przeciętna sprawność psychofizyczna. Zdolności umiejętności pedagogiczne. Brak lęku. Brak cech neurotyzmu. Brak skłonności do ryzyka. Brak skłonności do agresji w ruchu drogowym.

15 Związek lęku – cechy ( Kwestionariusz STAI – X – 2 ) z innymi cechami psychicznymi u instruktorów. Korelacje dodatnie: -Neurotyczność 0,589 -Niezadowolenie 0,671 -Strach o,459 -Złość 0,418 -Agresja 0,349 -Zewnętrzne poczucie kontroli 0,369 Korelacje ujemne: - Ekspozycja społeczna 0,501 - Asertywność 0,370 - Ogólne kompetencje społeczne 0,419 - Potrzeba akceptacji społ. 0,409 -Ekstrawersja 0,646 -Ugodowość 0,412 -Sumienność 0,541 -Aktywność 0,410 -Towarzyskość 0,377

16 Związek sumienności ( NEO-FFI ) z innymi cechami psychicznymi instruktorów. Korelacje dodatnie: - Ekspozycja społeczna 0,673 -Ogólne kompetencje społeczne 0,540 -Intymność 0,316 -Potrzeba akceptacji społecznej 0,480 -Ekstrawersja 0,516 -Otwartość 0,342 -Towarzyskość 0,343 -Ugodowość 0,281 -Aktywność 0,213 Korelacje ujemne: - Lęk – cecha 0,541 - Lęk – stan 0,400 -Neurotyczność 0,496 -Niezadowolenie 0,416 -Strach 0,598 -Agresja 0,360 -Zewnętrzne poczucie kontroli 0,397 -Ugodowość 0,281 -Złość 0,280 -Aktywność 0,213

17 Specyficzne cechy psychiczne do wykonywania zawodu instruktora i egzaminatora: Przygotowanie zawodowe, ambicje zawodowe, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji. Stosunek do pracy: odpowiedzialność, sumienność, samodzielność. Kompetencje społeczne, w szczególności w sytuacjach ekspozycji społecznej. Wewnętrzne poczucie kontroli. Ekstrawertywność. Zdolności i umiejętności pedagogiczne. Wyższa od przeciętnej sprawność psychofizyczna. Brak lęku. Brak cech neurotyzmu. Brak skłonności do zachowań ryzykownych. Brak agresji w ruchu drogowym.


Pobierz ppt "Specyficzne cechy psychiczne do wykonywania zawodu instruktora i egzaminatora Tel.: xxx xx xx wew. yyy .: Ewa Tokarczyk Zakład Psychologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google