Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE OPŁATY PRODUKTOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE OPŁATY PRODUKTOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE OPŁATY PRODUKTOWEJ
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

2 OPAKOWANIA I PRODUKTY W OPAKOWANIACH
OPŁATA PRODUKTOWA OD 2014 R. OPAKOWANIA I PRODUKTY W OPAKOWANIACH

3 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888).

4 PRZEDSIĘBIORCY PODLEGAJĄCY PRZEPISOM USTAWY
wprowadzający opakowania bądź produkty w opakowaniach; dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy bądź eksportujący produkty w opakowaniach lub odpady opakowaniowe; dystrybuujący produkty w opakowaniach; - których rodzaje określone zostały w załączniku nr 1 do ustawy; prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych.

5 PRZEDSIĘBIORCY NIEPODLEGAJĄCY PRZEPISOM USTAWY
eksportujący, bądź dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach lub opakowań bez produktów, które w tym samym roku kalendarzowym zostały wprowadzone na rynek krajowy w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach; wytwarzający/wprowadzający produkty w opakowaniach działający na zlecenie przedsiębiorcy, którego znak towarowy widnieje na opakowaniu produktu bądź produkcie; prowadzący jednostkę/jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej do 500m2, sprzedający produktu tam pakowane; prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni do 5000m2, sprzedający produkty tam pakowane; wprowadzający produkty, których opakowania mają bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi w myśl przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne.

6 WPROWADZENIE DO OBROTU OPAKOWANIA / PRODUKTU W OPAKOWANIU
Następuje w dniu: wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia na rynek; przywozu na terytorium kraju; wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie. WAŻNE: Opakowanie lub produkt w opakowaniu uważa się za wprowadzone do obrotu tylko raz!

7 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW
zapewnienie odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych tego samego rodzaju jak opakowania, w których zostały wprowadzone produkty; sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa sprawozdania rocznego OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej (z uwzględnieniem rodzaju i masy wprowadzonych opakowań), oraz wniesienie ewentualnej opłaty produktowej w terminie do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy (wyjątek - sprawozdanie za rok 2014 – termin 31 marca br.); prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych. SPOSÓB REALIZACJI POWYŻSZYCH OBOWIĄZKÓW: samodzielnie, za pośrednictwem organizacji odzysku.

8 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW - realizacja samodzielnie
Poziomy odzysku/recyklingu: wg załącznika nr 1 do ustawy w przypadku poddawania odzyskowi/recyklingowi wyłącznie odpadów opakowaniowych wytworzonych przez siebie; w wysokości 100% masy wprowadzonych na rynek opakowań w przypadku poddawania odzyskowi/recyklingowi odpadów opakowaniowych zebranych od innych posiadaczy odpadów.

9 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW - realizacja samodzielnie
Osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu obliczamy: w przypadku kontynuacji działalności – w stosunku do masy opakowań wprowadzonych do obrotu w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy sprawozdanie; w przypadku rozpoczęcia działalności: – w stosunku do masy opakowań wprowadzonych do obrotu w tym samym roku kalendarzowym, którego dotyczy sprawozdanie.

10 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW - realizacja samodzielnie
Dokumentowanie osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odbywa się wyłącznie za pomocą dokumentów: DPO DPR wystawianych na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach przez prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, EDPO EDPR wystawianych na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach przez eksportującego/dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych w celu poddania ich odzyskowi/recyklingowi.

11 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW - realizacja samodzielnie
W celu uzyskania dokumentów DPO/DPR lub EDPO/EDPR należy w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane do odzysku/recyklingu złożyć wniosek o wystawienie przedmiotowych dokumentów. dokumenty wystawiane są w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku w trzech egzemplarzach: dla wprowadzającego produkty w opakowaniach, dla prowadzącego odzysk/recykling bądź eksportującego/dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy, dla marszałka województwa.

12 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW - realizacja samodzielnie
Obliczanie opłaty produktowej w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu: recyklingu, recyklingu dla wszystkich opakowań razem, odzysku dla wszystkich opakowań razem. WAŻNE: W sprawozdaniu za rok 2014 istnieje możliwość rozliczenia 10% nadwyżki odzysku/recyklingu powstałej w roku poprzednim. Od sprawozdania za rok 2015 brak możliwości rozliczenia powstałych nadwyżek!

13 SPOSÓB OBLICZENIA OPŁATY PRODUKTOWEJ – OPAKOWANIA
OP = M x [(P wym. – P uzysk. ) : 100%] x S gdzie: OP — wysokość należnej opłaty produktowej, w złotych; M — masa w kilogramach, opakowań wprowadzonych na rynek; Pwym.— wymagany poziom odzysku lub recyklingu, w %; Puzysk. — osiągnięty poziom odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych obliczony jako iloraz masy faktycznie poddanych odzyskowi lub recyklingowi i masy lub ilości wprowadzonych na rynek produktów, wyrażony w %; S — stawka jednostkowa opłaty produktowej, w złotych za kilogram; [jeżeli (P wym. – P uzysk. ) ma wartość ujemną, jako należną opłatę produktową wpisuje się wartość „0”]

14 PRZYKŁAD NALICZENIA OPŁATY PRODUKTOWEJ - OPAKOWANIA >1Mg
Przedsiębiorca w roku 2014 wprowadził na rynek krajowy 1720kg, natomiast w roku 2013 – 2300kg opakowań z tworzyw sztucznych. Poddając 575kg wytworzonych przez siebie odpadów opakowaniowych procesowi przetwarzania osiągnięty poziom odzysku i recyklingu w stosunku do masy opakowań wprowadzonych w roku 2013 wyniósł 25%. stawka opłaty produktowej – tworzywa sztuczne - 2,73zł/kg; poziom recyklingu – tworzywa sztuczne – 23,5%; poziom recyklingu dla opakowań razem – 56%; poziom odzysku dla opakowań razem – 61%; OP rec. = 2300kg x [(23,5-25):100%] x 2,73zł OP rec. = 2300 x 0 x 2,73 OP rec. = 0zł OP odz. = 2300kg x [(61-25):100%] x 2,73zł OP odz. = 2300 x 0,36 x 2,73 OP odz. = 2 260,44zł OP rec. razem = 2300kg x [(56-25):100%] x 2,73zł OP rec. razem = 2300 x 0,31 x 2,73 OP rec. razem = 1 946,49zł Łączna opłata produktowa = 4 206,93zł = 4 207zł

15 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW - realizacja za pośrednictwem organizacji odzysku
konieczność zawarcia umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności; przejęcie przez organizację obowiązku odzysku i recyklingu oraz sprawozdawczości w zakresie opłaty produktowej; w przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku, obowiązki ponownie obciążają przedsiębiorcę w odniesieniu do masy opakowań wprowadzonych przez niego do obrotu od dnia 1 stycznia tego roku.

16 OPAKOWANIA PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH, ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN ORAZ WIELOMATERIAŁOWE
obowiązek zorganizowania systemu zbierania, zapewnienia odzysku w tym recyklingu odpadów opakowaniowych tego samego rodzaju jak wprowadzone do obrotu; wprowadzający opakowania wielomateriałowe i/lub po środkach ochrony roślin obowiązany jest do sfinansowania kosztów zbierania przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego oraz odebrania na własny koszt odpadów opakowaniowych wielomateriałowych / po środkach ochrony roślin; wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach może zlecić wykonanie ww. czynności posiadaczowi odpadów.

17 OPAKOWANIA PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH, ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN ORAZ WIELOMATERIAŁOWE
Sposób wykonywania ustawowego obowiązku: samodzielnie; za pośrednictwem organizacji samorządu gospodarczego: (organizacja taka zawiera porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych lub opakowań po środkach niebezpiecznych w tym po środkach ochrony roślin).

18 UWAGA: nie wpłacamy obliczonej opłaty produktowej !!!
POMOC de minimis ulga dla przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach o łącznej masie < 1Mg w danym roku kalendarzowym; nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia sprawozdania OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej; opłata naliczana z zastosowaniem stawki maksymalnej – 4,50zł/kg bez względu na rodzaj opakowania; należna oplata produktowa pokrywana jest z puli pomocy de minimis przysługującej każdemu przedsiębiorcy; obowiązek przedłożenia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 ze zm.) - w terminie do 15 marca; obowiązek przedłożenia ewentualnych zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał przedsiębiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających – w terminie do 15 marca; brak możliwości rozliczania się poprzez wpłatę należnej opłaty produktowej bądź za pośrednictwem organizacji odzysku – zwolnienie ma charakter bezwzględny! UWAGA: nie wpłacamy obliczonej opłaty produktowej !!!

19 PRZYKŁAD NALICZENIA OPŁATY PRODUKTOWEJ - OPAKOWANIA < 1Mg
Przedsiębiorca w roku 2014 wprowadził na rynek krajowy 720kg opakowań z tworzyw sztucznych. Z racji wprowadzenia opakowań o łącznej masie < 1Mg obowiązany jest skorzystać z pomocy de minimis. stawka opłaty produktowej – 4,50 zł/kg; poziom recyklingu – tworzywa sztuczne – 23,5%; poziom recyklingu dla opakowań razem – 56%; poziom odzysku dla opakowań razem – 61%; OP rec. = 720kg x [(23,5-0):100%] x 4,50zł OP rec. = 720 x 0,235 x 4,50 OP rec. = 761,40zł OP odz. = 720kg x [(61-0):100%] x 4,50zł OP odz. = 720 x 0,61 x 4,50 OP odz. = 1976,4zł OP rec. razem = 720kg x [(56-0):100%] x 4,50zł OP rec. razem = 1720 x 0,56 x 4,50 OP rec. razem = 1814,4zł Wysokość pomocy de minimis = 4 552,20zł = 4 552zł

20 KAMPANIE EDUKACYJNE Wprowadzający produkty w opakowaniach realizuje kampanie: samodzielnie: przeznaczając na publiczne kampanie edukacyjne lub przekazując na rachunek NFOŚiGW łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. za pośrednictwem organizacji odzysku (na podstawie podpisanej umowy).

21 EWIDENCJA I ZAWIADOMIENIE
Ponadto każdy wprowadzający obowiązany jest do: prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie opakowań, wprowadzonych do obrotu wraz z produktami oraz przechowywanie jej przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą informacje; zawiadomienia marszałka województwa o fakcie: rozpoczęcia działalności polegającej na wprowadzaniu produktów w opakowaniach – w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zakończenia działalności polegającej na wprowadzaniu na rynek produktów w opakowaniach – w terminie 14 dni od dnia zakończenia działalności, zmiany danych zawartych we wcześniejszym zawiadomieniu, zmiany sposobu wykonywania obowiązku odzysku i recyklingu (samodzielnie/organizacja odzysku).

22 OPŁATA PRODUKTOWA OD 2014 R. PRODUKTY – OPONY, OLEJE

23 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1413)

24 PRZEDSIĘBIORCY PODLEGAJĄCY PRZEPISOM USTAWY
wprowadzający na terytorium kraju: (również w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia) produkty, których rodzaje określa załącznik nr 4a do ustawy; towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są opony, oleje, preparaty smarowe.

25 SPOSÓB REALIZACJI POWYŻSZYCH OBOWIĄZKÓW:
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI zapewnienie odzysku, w tym recyklingu odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych na terytorium kraju, przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku/recyklingu nie uwzględnia się masy produktów, które zostały wywiezione z terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy; potwierdzenie osiągnięcia poziomów odzysku/recyklingu – wyłącznie na podstawie dokumentów DPO/DPR (trzeci egzemplarz do WIOŚ); sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa sprawozdania rocznego OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej (z uwzględnieniem rodzaju i masy wprowadzonych produktów), oraz wniesienie ewentualnej opłaty produktowej w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy; SPOSÓB REALIZACJI POWYŻSZYCH OBOWIĄZKÓW: samodzielnie, za pośrednictwem organizacji odzysku. UWAGA: nie wnosimy opłaty produktowej, której łączna wysokość nie przekracza 100zł !!!

26 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCOW - realizacja samodzielnie
Ponadto każdy wprowadzający obowiązany jest do: prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie produktów, wprowadzonych do obrotu oraz przechowywanie jej przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą informacje; zawiadomienia marszałka województwa o fakcie: rozpoczęcia działalności polegającej na wprowadzaniu produktów – w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zakończenia działalności polegającej na wprowadzaniu na rynek produktów – w terminie 14 dni od dnia zakończenia działalności, zmiany danych zawartych we wcześniejszym zawiadomieniu, zmiany sposobu wykonywania obowiązku odzysku i recyklingu (samodzielnie/organizacja odzysku).

27 SPOSÓB OBLICZENIA OPŁATY PRODUKTOWEJ - PRODUKTY-
OP = M x [(P wym. – P uzysk. ) : 100%] x S gdzie: OP — wysokość należnej opłaty produktowej, w złotych; M — masa w kilogramach, produktów wprowadzonych na rynek; P wym. — wymagany poziom odzysku lub recyklingu, w %; P uzysk. — osiągnięty poziom odzysku lub recyklingu odpadów poużytkowych obliczony jako iloraz masy faktycznie poddanych odzyskowi lub recyklingowi i masy lub ilości wprowadzonych na rynek produktów, wyrażony w %; S — stawka jednostkowa opłaty produktowej, w złotych za kilogram; [jeżeli (P wym. – P uzysk. ) ma wartość ujemną, jako należną opłatę produktową wpisuje się wartość „0”]

28 PRZYKŁAD NALICZENIA OPŁATY PRODUKTOWEJ
Przedsiębiorstwo sprowadza z zagranicy nowe motocykle. W roku wprowadziło produkty w postaci opon pneumatycznych z gumy w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach w ilości 672kg. Przedsiębiorstwo nie wykonywało obowiązku odzysku/recyklingu. stawka opłaty produktowej – 2,18zł/kg; poziom recyklingu – 15%; poziom odzysku – 75%; OP rec. = 672kg x [(15-0):100%] x 2,18zł OP rec. = 672 x 0,15 x 2,18 OP rec. = 219,74zł OP odz. = 672kg x [(75-0):100%] x 2,18zł OP odz. = 672 x 0,75 x 2,18 OP odz. = 1098,72zł Łączna opłata produktowa = 1318,46 zł = 1318zł Do opłaty produktowej dotyczącej opon pneumatycznych należy doliczyć opłatę za oleje – jeżeli występują.

29 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW - realizacja za pośrednictwem organizacji odzysku
konieczność zawarcia umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności; przejęcie przez organizację obowiązku odzysku i recyklingu oraz sprawozdawczości w zakresie opłaty produktowej; w przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku, obowiązki ponownie obciążają przedsiębiorcę w odniesieniu do masy produktów wprowadzonych przez niego do obrotu od dnia 1 stycznia tego roku.

30 OPŁATA PRODUKTOWA W LATACH

31 OPŁATA PRODUKTOWA za lata 2009-2013 (opakowania i produkty)
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.

32 OPŁATA PRODUKTOWA za lata 2009-2013 (opakowania i produkty)
ustawa określa obowiązki zarówno przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach jak i produkty w postaci olejów smarowych oraz opon określonych w załączniku nr 3 do ustawy; osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu oblicza się w stosunku do masy opakowań wprowadzonych w tym samym roku kalendarzowym, którego dotyczy sprawozdanie; do obliczeń stasuje się poziomy odzysku i recyklingu dla poszczególnych lat określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 752); przy obliczeniach uwzględnia się jedynie poziom odzysku dla opakowań razem oraz poziom recyklingu zależnie od rodzaju opakowania; nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna wysokość nie przekracza 50zł – nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia sprawozdania OŚ-OP1;

33 OPŁATA PRODUKTOWA za lata 2009-2013 (opakowania i produkty)
przedsiębiorca, który wykonał obowiązek odzysku/recyklingu w wielkości przekraczającej wymagane w danym roku poziomy może rozliczyć masę przekraczającą wymagane poziomy w następnym roku sprawozdawczym; brak obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych; w przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku, obowiązki ponownie obciążają przedsiębiorcę w odniesieniu do masy opakowań lub produktów wprowadzonych przez niego do obrotu od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości; w przypadku dokumentów DPO/DPR trzeci egzemplarz dokumentów trafiał do WIOŚ; w przypadku wywozu odpadów opakowaniowych lub poużytkowych w celu poddania ich odzyskowi/recyklingowi poza granicami kraju, masę odpadów ustala się na podstawie dokumentu potwierdzającego ten eksport (np. list przewozowy).

34 DECYZJA ADMINISTRACYJNA
w przypadku nie wniesienia opłaty produktowej lub wniesienia opłaty niższej od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej; w przypadku nie wykonania ww. decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty produktowej; w przypadku nie przedłożenia (pomimo pisemnego wezwania) dokumentów/ informacji niezbędnych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, marszałek województwa, w drodze decyzji, określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej naliczonej z zastosowaniem stawki maksymalnej.

35 SPRAWOZDANIA OPAK OPAK-1 OPAK-2 OPAK-3

36 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) – obowiązująca do 31 grudnia 2013 r. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) – obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.

37 OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA DOTYCZY: producentów opakowań - sprawozdanie o masie wytworzonych opakowań OPAK-1, importerów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań - sprawozdanie o masie opakowań przywiezionych z zagranicy OPAK-2, eksporterów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań lub produktów w opakowaniach - sprawozdanie o masie wywiezionych zagranicę opakowań OPAK-3. WZORY SPRAWOZDAŃ: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz. U. z r., Nr 4, poz. 30). Termin składania sprawozdań - 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

38 BATERIE I AKUMULATORY

39 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014r.

40 PRZEDSIĘBIORCY PODLEGAJĄCY PRZEPISOM USTAWY
wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory; dystrybuujący baterie, akumulatory lub sprzęt; zbierający, przetwarzający, dokonujący recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; użytkujący baterie lub akumulatory.

41 WPROWADZAJĄCY BATERIE / AKUMULATORY SAMOCHODOWE
uzyskanie numeru rejestrowego GIOŚ; prowadzenie ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie wprowadzonych baterii/akumulatorów i przechowywania jej przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego ona dotyczy; zawarcie umowy z zakładem przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; obowiązek odebrania (na własny koszt) od sprzedawcy hurtowego/detalicznego bądź odbiorcy końcowego, zużytych baterii/akumulatorów samochodowych i przekazania ich do przetwarzania i recyklingu.

42 WPROWADZAJĄCY BATERIE / AKUMULATORY SAMOCHODOWE
obowiązek przedkładania: sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów; sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (co najmniej 0,1% przychodów z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów osiąganych w danym roku kalendarzowym); wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii/akumulatorów, z których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę. Termin składania sprawozdań - 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

43 WPROWADZAJĄCY BATERIE / AKUMULATORY PRZENOŚNE
uzyskanie numeru rejestrowego GIOŚ; prowadzenie ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie wprowadzonych baterii/akumulatorów i przechowywania jej przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego ona dotyczy; zawarcie umowy z zakładem przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; zawarcie umowy ze zbierającym zużyte baterie/akumulatory w celu osiągnięcia wymaganych poziomów zbierania.

44 WPROWADZAJĄCY BATERIE / AKUMULATORY PRZENOŚNE
obowiązek przedkładania: wszystkich sprawozdań składanych przez wprowadzających baterie/akumulatory samochodowe; sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii/akumulatorów przenośnych; sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii/akumulatorów przenośnych. Termin składania sprawozdań - 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

45 OBLICZANIE OPŁATY PRODUKTOWEJ
W przypadku nie osiągnięcia poziomów zbierania, przedsiębiorcy obowiązani są uiścić na rachunek urzędu marszałkowskiego opłatę produktową, obliczaną wg wzoru: OP = S x (M wym. – M zebr.) gdzie: OP — wysokość należnej opłaty produktowej, w złotych; S — stawka jednostkowa opłaty produktowej, w złotych za kilogram; M wym. — masa (w kg) zużytych baterii/akumulatorów przenośnych, jaką należy zebrać aby osiągnąć wymagany poziom zbierania; M zebr. — masa (w kg) zużytych baterii/akumulatorów przenośnych zebrana w danym roku kalendarzowym. MASA JAKĄ NALEŻY ZEBRAĆ ABY OSIĄGNĄĆ WYMAGANY POZIOM ZBIERANIA obliczana jest jako iloczyn średniej masy baterii/akumulatorów przenośnych wprowadzonych do obroty w danym roku kalendarzowym oraz dwóch latach poprzednich i wymaganego poziomu zbierania określonego Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1671).

46 SPRZEDAWCA DETALICZNY BATERII / AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH
obowiązek przyjęcia zużytych baterii/akumulatorów samochodowych i przemysłowych od użytkownika końcowego; obowiązek pobierania opłaty depozytowej (30zł - b/a samochodowy i 35zł - b/a przemysłowy) w przypadku gdy kupujący przy zakupie nie przekaże zużytych baterii lub akumulatorów; obowiązek przyjęcia zużytych baterii/akumulatorów samochodowych i przemysłowych oraz zwrotu opłaty depozytowej w terminie 30 dni od dnia jej pobrania; potwierdzenie pobrania/zwrotu opłaty depozytowej na odpowiednim formularzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 878) i przechowywanie tych dokumentów przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.

47 SPRZEDAWCA DETALICZNY BATERII / AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH
w terminie do 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty depozytowej: przekazanie nieodebranej opłaty depozytowej na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności; sporządzenie i przedłożenie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.

48 ZBIERAJĄCY BATERIE I AKUMULATORY
odebranie zużytych baterii/akumulatorów przenośnych od prowadzącego miejsce odbioru, z którym ma zawartą umowę i przekazania ich prowadzącemu zakład przetwarzania; prowadzenie ewidencji o masie zużytych baterii/akumulatorów przenośnych i przechowywanie jej przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy; sporządzenie i przedłożenie sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych w terminie do 15 marca za rok poprzedni;

49 PROWADZĄCY ZAKŁAD PRZETWARZANIA ZUŻYTYCH BATERII / AKUMULATORÓW
obowiązek sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania zawierającego informacje o: rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii/akumulatorów, rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii/akumulatorów, osiągniętych poziomach recyklingu.

50 MIEJSCA ODBIORU ZUŻYTYCH BATERII / AKUMULATORÓW
Każdy użytkownik końcowy ma obowiązek przekazania zużytych baterii/akumulatorów przenośnych podmiotowi zbierającemu odpady tego rodzaju a przede wszystkim do miejsc odbioru. Miejscami tymi mogą być: szkoły, placówki oświatowe, itp., które mogą zbierać zużyte baterie/akumulatory na podstawie umowy zawartej ze zbierającym (brak obowiązku posiadania stosownych zezwoleń na prowadzenie tego typu działalności oraz prowadzenia ewidencji odpadów). Zużyte baterie/akumulatory muszą nieodpłatnie przyjmować: punkty handlowe o powierzchni > 25m2, w których odbywa się sprzedaż detaliczna baterii/akumulatorów przenośnych, obiekty handlowe i sprzedawcy hurtowi, punkty serwisowe.

51 NOWOŚĆ (obowiązuje od rozliczenia za rok 2015)
Wprowadzających baterie i akumulatory, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzają do obrotu: baterie i akumulatory przenośne o łącznej masie ≤ 1 kg lub baterie lub akumulatory przemysłowe, baterie lub akumulatory samochodowe o łącznej masie ≤ 100 kg, nie dotyczą przepisy ustawy w zakresie: osiągania wymaganych poziomów zbierania; opłaty produktowej; organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania; zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory; zawierania umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; składania wykazu zakładów przetwarzania. Zwolnienie to ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje, których zakres został określony w przepisach (art. 4a).

52 NOWOŚĆ (obowiązuje od rozliczenia za rok 2015)
Publiczne kampanie edukacyjne – ujednolicenie sposobu obliczania środków, które powinny zostać przeznaczone na finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych: Ke = masa BiA (kg) x stawka (0,03zł/kg) gdzie: Ke – wysokość środków na kampanie edukacyjne; Masa BiA – masa baterii i akumulatorów wprowadzonych do obrotu w danym roku sprawozdawczym; Stawka – stawka opłaty na publiczne kampanie edukacyjne – 0,03 zł/kg. Finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych (art. 37 ust. 4): samodzielnie – do 1 marca za rok poprzedni; lub przeznaczenie na rachunek UMWW – do 15 marca za rok poprzedni. Zwolnienie z finansowania publicznych kampanii edukacyjnych - opłata nienależna ≤ 10zł; Możliwość scedowania wykonywania obowiązku realizacji publicznych kampanii edukacyjnych na podmiot pośredniczący.

53 NOWOŚĆ (obowiązuje od rozliczenia za rok 2015)
Podmiot pośredniczący: obowiązek uzyskania przed rozpoczęciem działalności wpisu do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; obowiązek posiadania wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) lub z normą ISO 14001; wykonywanie obowiązków wprowadzającego baterie i akumulatory (łącznie z realizacją publicznych kampanii edukacyjnych) powinno odbywać się na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności (5-letni obowiązek przechowywania dokumentów).

54 NOWOŚĆ (obowiązuje od rozliczenia za rok 2015)
Prowadzący recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów mają obowiązek sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa sprawozdań w zakresie: wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych; wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych; wydajności recyklingu dla innych baterii i akumulatorów. Powyższe sprawozdania przedkładane są w terminie do 30 kwietnia za rok poprzedni. Sprawozdawczość ta wynika z art. 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. Wzory poszczególnych sprawozdań stanowi odpowiednio załącznik nr IV, V i VI ww. rozporządzenia. W przypadku prowadzenia procesu recyklingu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów kolejno przez kilku prowadzących recykling, sprawozdanie sporządzane jest przez prowadzącego recykling, w którego instalacji rozpoczął się cały proces, natomiast kolejni prowadzący są obowiązani przekazać mu informacje niezbędne do sporządzenia niniejszego sprawozdania w terminie do 15 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

55 NOWOŚĆ (obowiązuje od rozliczenia za rok 2015)
Opłata depozytowa: pobierana jedynie przez sprzedawcę detalicznego baterii i akumulatorów samochodowych tylko w przypadku sprzedaży baterii lub akumulatora samochodowego nie będącego przynależnością albo częścią składową innych urządzeń; pobierana tylko od kupującego, który nie jest przedsiębiorcą; przekazanie nieodebranej opłaty depozytowej dokonywane na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę sprzedawcy.

56 NOWOŚĆ (obowiązuje od rozliczenia za rok 2015)
Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (art. 59a i art. 64a): obowiązek wydania wprowadzającemu baterie i akumulatory lub podmiotowi pośredniczącemu, z którymi ma zawartą umowę, w terminie do dnia 28 lutego za poprzedni rok kalendarzowy, zaświadczenia odpowiednio o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych bądź o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach; zaświadczenie wydawane w 3 egzemplarzach (1 – dla wprowadzającego lub pośredniczącego, 2 – dla marszałka województwa, 3 – dla zbierającego / prowadzącego zakład przetwarzania); możliwość sporządzenia zbiorczego zaświadczenia w przypadku podmiotu pośredniczącego, realizującego obowiązki w imieniu więcej niż jednego wprowadzającego; obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji wydanych zaświadczeń; obowiązek sporządzenia sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych wprowadzających, z którymi ma zawartą umowę, dotyczy zbierającego, który przekazuje zużyte baterie i akumulatory bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania.

57 AZBEST

58 OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta, posiadający wyroby zawierające azbest, których gmina jest właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przedkładają informacje o wyrobach zawierających azbest – do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Wzór sprawozdania: Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, przedkładanych przez osoby fizyczne – wprowadza do bazy azbestowej dostępnej pod adresem:

59 Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem: www.umww.pl
zakładka: OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE OPŁATY PRODUKTOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google