Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Luty / marzec 2015 DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Luty / marzec 2015 DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 Luty / marzec 2015 DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

2 Erasmus+ Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk – przyszłe inicjatywy w Programie Erasmus+: "Europejskie projekty przyszłej współpracy w obszarze kształcenia i szkolenia oraz w obszarze działań na rzecz młodzieży"

3 Projekty powinny służyć wprowadzaniu innowacji w praktykach i politykach stosowanych w sektorze kształcenia i w sektorze młodzieży. Przedmiotowe działania mają w szczególności na celu zapewnienie dogłębnej wiedzy na temat grup docelowych, uczenia się, nauczania, szkolenia lub sytuacji młodych osób na rynku pracy, opracowanie skutecznych metod i narzędzi ułatwiających rozwój odpowiednich strategii, a także przedstawienie wniosków istotnych dla decydentów w obszarze kształcenia i szkolenia oraz w sektorze młodzieży na wszystkich szczeblach.

4 Uprawnieni wnioskodawcy: m.in. organy publiczne organizacje międzynarodowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje kulturalne, organizacje niekomercyjne (NGO), prywatne lub publiczne, Maksymalna kwota dotacji na jeden projekt wyniesie 500 000 euro. Termin składania wniosków: 24 lutego 2015 r.

5 Organizator: Minister Sportu i Turystyki Termin: 24 lutego 2015. Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następujących zadań: 1) Projekt „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” (wysokość środków: 6 000 000 zł), 2) Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej w oparciu o bazę sportową obiektów Orlik – organizacja ogólnopolskiego turnieju w piłkę siatkową „Orlik Volleymania” (wysokość środków: 595 000 zł), Informacje: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport- powszechny/2014-rok/1431,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich- Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.htmlhttp://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport- powszechny/2014-rok/1431,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich- Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html Sport Wszystkich Dzieci

6 Cele, priorytety i przykładowe działania:  projekty służące rozwojowi nowych talentów, wspieraniu mobilności twórców oraz zwiększaniu rozpoznawalności i obecności na scenie artystów prezentujących europejski repertuar w szczególności nowych talentów,  rozpowszechnianie dzieł i repertuarów o europejskim charakterze i ich międzynarodowy obieg (tournée, imprezy, festiwale)  tworzenie strategii komunikacji i promocji członków platformy w tym np. europejskiego znaku jakości  rozwój publiczności poprzez szerokie wykorzystanie innowacyjnych metod i technologii informacyjno- komunikacyjnych

7 Uprawnieni wnioskodawcy: platformy składające się z jednostki koordynującej + minimum 10 członków z przynajmniej 10 różnych krajów, posiadających osobowość prawną od przynajmniej 2 lat. Wysokość dotacji: do 500 tys. euro (max 80% kwalifikującego się budżetu) Terminy składania wniosków: 25 lutego 2015 Informacje: http://kreatywna- europa.eu/kultura/?page_id=181

8 Europa dla Obywateli Organizator: Komisja Europejska Działania: 1. Pamięć europejska 2. Sieci miast 3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego Termin: 2 marca 2015

9 Uprawnieni wnioskodawcy: organizacje non- profit Wysokość dotacji: wyliczana indywidulanie dla każdego projektu na podstawie kilku zmiennych Konieczny jest wkład własny Informacje: http://europadlaobywateli.pl/

10 Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Podmioty uprawnione do składania ofert: organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców Informacje: www.rownacszanse.pl

11 Wysokość dotacji: 40 000 zł Wkład własny: 20% wartości projektu (finansowy lub niefinansowy) Termin: 10 marca 2015 Przykładowe projekty:  Projekt edukacyjny: przygotowanie gimnazjalistów do wejścia na rynek pracy  Zagospodarowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań młodzieży  Rozwój świadomości historycznej regionu wśród młodzieży

12 Seniorzy w akcji Organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje

13 Finansowane są działania przyczyniające się do wypracowania trwałych zmian społecznych na poziomie lokalnym i przedsięwzięcia, które wnoszą nową jakość do działań angażujących osoby starsze w danej społeczności i mają potencjał do wypracowania skalowalnych rozwiązań i modeli działania w pracy z osobami starszymi. O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18- 35 lat) poprzez organizację pozarządową czy instytucję, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury)

14 DZIAŁANIA OBYWATELSKIE Reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych, tworzenie przestrzeni przyjaznych osobom starszym w środowiskach lokalnych, działania wzmacniające głos seniorów i ich udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów DZIAŁANIA EDUKACYJNE I KULTURALNE Przedsięwzięcia kulturalne, artystyczne i edukacyjne Wysokość dotacji od 6000 zł do 12 000 zł Wkład własny (10% finansowy lub niefinansowy) Termin: 17 marca 2015. Informacje: http://www.seniorzywakcji.pl

15 MALUCH Organizator: MPiPS Na Program przeznaczono w 2015 roku kwotę 151 000 000 zł. Uprawnieni wnioskodawcy: podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

16 Dla organizacji pozarządowych moduł 3. Termin: 11 marca 2015 r. Oferty w formie pisemnej składane są do właściwego Urzędu Wojewódzkiego, a także w formie elektronicznej na adres e-mail właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Informacje: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla- rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku- do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/rok- 2015/ogloszenie-o-konkursie/

17 „Świetlica – Dzieci – Praca” Organizator: MPiPS Uprawnione podmioty: gminy lub organizacje pozarządowe które prowadzą placówkę wsparcia dziennego (świetlice, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) Dotacja w wysokości 40.000 złotych wkład własny 20% (finansowy i niefinansowy) Termin: 20 marca 2015 r. Oferty należy składać w wojewódzkich ROPS

18 Z dotacji mogą być pokryte wydatki kwalifikowane, przeznaczone na.: doposażenie danej placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych; zorganizowanie (w miejscowościach na terenie naszego kraju) wypoczynku, w tym wyjazdów edukacyjno – wypoczynkowych tzw. „zielonych szkół” dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodziny; organizowanie imprez edukacyjno – kulturalnych i sportowych dla dzieci i rodziców, w tym wyjścia do muzeum, kina, teatru lub imprez kulturalno - sportowych; zorganizowanie posiłku podczas zajęć w placówce.

19 Fundacja Kronenberga Dofinansowania są przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: I. EDUKACJA Innowacje w edukacji Edukacja ekonomiczna Dziedzictwo kulturowe i tradycje Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży II. ROZWÓJ LOKALNY Priorytety opieki zdrowotnej Polityka społeczna Nauka przedsiębiorczości

20 Uprawnienie wnioskodawcy: instytucje non-profit Fundacja nie określa maksymalnej ani minimalnej kwoty przyznawanych dotacji. Termin składania wniosków: od 2 marca do 27 marca 2015 r Informacje : http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/660 9.htm

21   http://frsp.eu/ http://frsp.eu/  https://www.facebook.com/fundacjarsp https://www.facebook.com/fundacjarsp  ngo.pl  www.facebook.com/konkursyNGO Gdzie szukać informacji?

22  Dziękuję za uwagę Zapraszam do kontaktu i skorzystania z doradztwa Marcin Germanek marcin.germanek@frsp.eu


Pobierz ppt "Luty / marzec 2015 DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google