Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 SPRING BIOMETRIC SUMMIT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 SPRING BIOMETRIC SUMMIT"— Zapis prezentacji:

1 2009 SPRING BIOMETRIC SUMMIT
Znaczenie biometrii w gospodarce Polski Sebastian Christow Departament Gospodarki Elektronicznej

2 Gospodarka elektroniczna
Elektroniczna gospodarka (ang. digital economy) – wykorzystywanie technologii informatycznych i elektronicznego przepływu danych w procesach gospodarki rynkowej do realizacji dowolnej transakcji dotyczącej gospodarki (stąd niekiedy określenie e-gospodarka). Systemowe i zintegrowane rozwiązania przepływu strumieni gospodarczych: materiałowego, informacyjnego i finansowego, składających się na podstawową wykładnię logistyki, stanowią podstawową płaszczyznę realizacji elektronicznej gospodarki. E-gospodarka stała się kluczowym elementem cywilizacji informatycznej i warunkuje również globalizację gospodarki. Uważana jest za najbardziej perspektywiczną koncepcję rozwoju gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. Wpływa ona w zasadniczy sposób na warunki życia, pracy i nauki. Prowadzi do powstawania nowych rynków zaopatrzenia, kooperacji i sprzedaży dóbr, zmieniając w ten sposób strukturę i funkcjonowanie całej gospodarki. Przyczynia się do tworzenia zupełnie nowych usług informatycznych, a także powstawania nowych metod pracy i handlu, a tym samym do tworzenia nowych miejsc pracy. Źródło: portalwiedzy.onet.pl

3 e-Gospodarka a Internet
Z badań Komisji Europejskiej wynika, że tylko 7 proc. mieszkańców UE kupuje coś poprzez Internet w innym kraju. Tylko 12 proc. konsumentów uważa, że handel on-line jest bezpieczny. Według ostatnich danych opublikowanych przez Eurostat dostęp do Internetu w Polsce  w I kwartale 2008 roku miało 48 proc. gospodarstw domowych, podczas gdy w UE średnia ta wynosi 60 proc.  Ciągle jest więc co nadrabiać. Cetelem Bank przedstawił wyniki raportu Obserwator Cetelem Przedmiotem badania był poziom nastrojów i intencji nabywczych Europejczyków w 13 krajach. Duża część raportu poświęcona jest europejskiemu rynkowi e-commerce. Do 2015 roku 25% handlu przeniesie się do Internetu.

4 e-Gospodarka a Biometria
Wartość rynku systemów biometrycznych jest wyceniana na około 3,8 mld dolarów, a prognozy na rok 2012 szacują, że powinien on przekroczyć sumę 7,4 mld dol. Najbardziej rozwinięte kraje Europy oraz Azji coraz częściej stosują zabezpieczenia biometryczne, tymczasem w Polsce wciąż są one rzadkością. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej nr 2252/2004 z 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie, od 28 czerwca 2009 r. paszporty biometryczne mają zawierać również zapisane w mikroprocesorze obrazy odcisków palców.

5 e-Gospodarka a Biometria
Oswajanie europejskich społeczeństw z zabezpieczeniami danych przy pomocy wyjątkowych i niepowtarzalnych cech osobowych rozpoczęło się już kilka lat temu. Trwająca niemal od dwóch lat moda na przenośne dyski i pamięci masowe typu flash, udostępniające zapisane na nich pliki po przyłożeniu kciuka właściciela, znalazła praktyczne zastosowanie w komputerach przenośnych. I choć nie jest to jeszcze codzienność, coraz więcej osób interesuje się możliwością wyposażenia swoich urządzeń w takie właśnie zabezpieczenia. Dwie trzecie badanych co roku konsumentów krajów Europy Zachodniej deklaruje, że bioidentyfikacja jest ich zdaniem dużo bardziej skuteczna, niż kody PIN, czy stosowane w bankach tokeny.

6 Potencjał Biometrii Zwiększenie zaufania do transakcji bezgotówkowych
(portmonetka elektroniczna) Przeciwdziałanie technicznemu i mentalnemu wykluczeniu cyfrowemu (bariery psychologiczne) Napędzanie innowacyjnej gospodarki Interoperacyjność i przenoszalność technologii Zwiększenie dostępności „Bankomatów” Otwarcie dostępu do platform ESŚS Zwiększenie bezpieczeństwa wrażliwych sektorów gospodarki Dane mogą być wyłącznie na karcie (GIODO) Zmniejszenie szarej strefy Zwiększenie kwoty pojedynczych transakcji Zwiększenie liczby mikropłatności

7 Bezpieczeństwo danych i transakcji
Coś co masz, coś co wiesz, coś czym się charakteryzujesz Poufność, dostępność, integralność Akceptowalny przez użytkownika poziom utrudnienia dostępu do danych Biometria zamiast chipów pod skórę! Czy na pewno Anonimowość?

8 Obszary zastosowań

9 Z projektu ustawy o podpisach elektronicznych
Definicje: (…) certyfikat - zaświadczenie elektroniczne, za pomocą którego dane do weryfikacji podpisu elektronicznego są przypisywane podpisującemu, umożliwiając jego identyfikację; jeżeli podpisującym jest osoba fizyczna certyfikat może zawierać jej dane biometryczne; Wniosek o wydanie certyfikatu: (…) 2. Potwierdzenie tożsamości osób ubiegających się o certyfikat lub składających wniosek może nastąpić w szczególności z wykorzystaniem danych biometrycznych.

10 Korzyści makroekonomiczne z wprowadzenia pieniądza elektronicznego
Europejski Bank Centralny szacuje koszty emisji i obsługi pieniądza gotówkowego na ok. 1% PKB, czyli w przypadku Polski - prawie 10 mld złotych. Program działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata stanowi realizację Planu Informatyzacji Państwa na lata Wpisuje się w działania dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego w zakresie wspierania przedsiębiorczości i konkurencyjności. Program jest zgodny ze Strategią rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013.

11 Program działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata 2009-2010
Cele szczegółowe: 1. Promocja korzyści handlu elektronicznego. 2. Zwiększenie zaufania do transakcji dokonywanych drogą elektroniczną.

12 Innowacyjność polskiej gospodarki
*/ Polska i Wlk. Brytania – 2006 r., Włochy – 2005 r. Źródło: Eurostat, 2008 Innowacyjność polskiej gospodarki

13 Zastosowania biometrii
Transakcje bezgotówkowe Biometryczna kontrola czasu pracy Paszporty biometryczne Autoryzacja dostępu Automatyczna kontrola ruchu granicznego Medycyna i diagnostyka Nowe obszary …

14 Kierunki innowacyjności
Kierunki innowacyjności Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata to dokument, który zawiera ocenę stanu innowacyjności polskiej gospodarki oraz rekomenduje kierunki działań, których wdrożenie umożliwi stworzenie w polskich realiach gospodarki opartej na wiedzy (GOW), w której siłą przedsiębiorców na konkurencyjnych rynkach będzie ich wysoka innowacyjność. Strategia została przyjęta przez Rząd w dn. 4 września 2006 r. Z analizy SWOT Narodowego Systemu Innowacji: Słabe strony - słaba koordynacja polityki innowacyjnej na poziomie administracji centralnej, a także brak doświadczenia administracji regionalnej Silne strony - wysoka dynamika wzrostu sektora usług, technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT)

15 Nowe możliwości technologii ICT
Bruksela, dnia KOM(2009) 184 wersja ostateczna Nowe możliwości technologii ICT Zgodnie z celami wyznaczonymi w przygotowanym przez Komisję europejskim planie naprawy gospodarczej w niniejszym komunikacie proponuje się długoterminowe zwiększenie konkurencyjności Europy i ekosystemu innowacji za pomocą większych inwestycji w dziedzinie badań o wyższym stopniu ryzyka w strategicznym sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W komunikacie podkreślono sukces badań w dziedzinie przyszłych i powstających technologii (ang. Future and Emerging Technologies, FET) oraz ich strategiczne znaczenie w kontekście tworzenia podstaw dla przyszłych technologii ICT i przygotowywania gruntu dla innowacji. W komunikacie przedstawiono długoterminową strategię i konkretne działania, które należy wdrożyć w ramach siódmego programu ramowego (7PR), aby – dzięki wzmocnieniu europejskiego i globalnego charakteru badań nad FET – Europa stała się w tej dziedzinie liderem.

16 Potrzeby rynku Rozwinięcie i popularyzacja wybranych programów pilotażowych Kontynuacja i zasilenie badań w zakresie zastosowań biometrii

17 Zaplecze ETO Specjalne Strefy Ekonomiczne
Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) jest to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. SSE to miejsce podlegające specjalnemu, ulgowemu traktowaniu podatkowemu, gdzie przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą na specjalnie przygotowanym terenie i prowadzić ją nie płacąc podatku dochodowego.

18 Zaplecze ETO Parki Przemysłowe i Technologiczne
Parki przemysłowe i technologiczne to miejsca, w których dzięki zgromadzeniu firm z jednej branży oraz wspierających je placówek badawczo-naukowych możliwy jest szybki ich rozwój. To coraz powszechniej stosowane w naszym kraju rozwiązania prorozwojowe. Oferowane przez nie udogodnienia są skierowane zarówno do przedsiębiorców polskich, jak i zagranicznych.

19 Zaplecze ETO Jednostki Badawczo - Rozwojowe
Jednostka badawczo-rozwojowa (JBR) - podmiot gospodarczy prowadzący przedsiębiorstwo, który stanowi równocześnie szczególny typ placówki naukowej, specjalizujący się we wdrażaniu nowych technologii i ulepszaniu ich. Jednostkami badawczo-rozwojowymi, w rozumieniu ustawy, są państwowe jednostki organizacyjne wyodrębnione pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, tworzone w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.

20 Europejskie fundusze strukturalne w Polsce
Nazwa % całości środków Kwota w mld euro PO Infrastruktura i Środowisko 41,90 27,9 PO Innowacyjna Gospodarka 12,40 8,3 PO Kapitał Ludzki 14,60 9,7 PO Rozwój Polski Wschodniej 3,40 2,3 PO Pomoc Techniczna 0,80 0,5 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 24,90 16,6 Programy Celu Europejskiej Współpracy Terytorialnej - 0,7 Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK od początku uruchomienia programów do 17 maja 2009 r. złożono 61,6 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) prawie 124 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 11 914 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 22,5 mld zł, co stanowi 7,8 proc. alokacji na lata Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła ponad 2,9 mld zł, a w części dofinansowania UE prawie 2,4 mld zł.

21 Sieci i instytucje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa
 Krajowa Sieć Innowacji (KSI)  Inkubatory Technologiczne  Parki Technologiczne  Parki Przemysłowe  Fundusze Kapitału Zalążkowego  Anioły Biznesu  Fundusze Pożyczkowe  Fundusze Poręczeniowe  Jednostki Badawczo-Rozwojowe  Polskie Platformy Technologiczne  Europejska sieć Enterprise Europe Network Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości  Centra Doskonałości  Centra Zaawansowanych Technologii Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i _Przedsiębiorczości w Polsce

22


Pobierz ppt "2009 SPRING BIOMETRIC SUMMIT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google