Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lekcja o podającym toku pracy dydaktycznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lekcja o podającym toku pracy dydaktycznej"— Zapis prezentacji:

1 Lekcja o podającym toku pracy dydaktycznej
Tok lekcji Lekcja o podającym toku pracy dydaktycznej

2 I. Faza przygotowawcza: - powtórzenie materiału z poprzedniej lekcji/ niezbędnego do bieżącej lekcji, sprawdzenie i ocena pracy domowej, - określenie celów lekcji, - podanie tematu.

3 II. Faza realizacji: - podanie uczniom nowego materiału, - pogadanka, praca z książką, zeszytem ćwiczeń, - korzystanie z materiałów pomocniczych, encyklopedii, słowników itp. - pokaz, - synteza przekazanego uczniom materiału, - wyeksponowanie zawartych w tym materiale idei przewodnich, podstawowych faktów, zasadniczych tez, - kontrola stopnia opanowania przez uczniów wiadomości, - wykrywanie braków w wiadomościach poprzez rozwiązywanie ćwiczeń i zadań przez uczniów samodzielnie i pod kierunkiem nauczyciela.

4 III. Faza podsumowująca: - wyciągnięcie i sformułowanie wniosków, - sporządzanie notatki, - omówienie pracy domowej.

5 Lekcja o poszukującym (problemowym) toku pracy dydaktycznej

6 I. Faza organizacyjna: - sprawdzenie obecności i pracy domowej, - podanie tematu i celu lekcji.

7 II. Faza główna- cz.1 - stworzenie sytuacji problemowej, - uświadomienie uczniom trudności o charakterze teoretycznym lub praktycznym (dostrzeżenie problemu), - słowne sformułowanie problemu, zebranie i uporządkowanie zarówno danych jak i niewiadomych (analiza sytuacji problemowej), - wysuwanie, formułowanie hipotez roboczych i ich wstępna logiczna weryfikacja,

8 II. Faza główna- cz.2 -uzasadnienie hipotez na podstawie dotychczasowej wiedzy (wytwarzanie pomysłów rozwiązania problemu); W wyniku tej teoretycznej weryfikacji następuje selekcja wysuwanych przez uczniów hipotez. Odrzucane zostają hipotezy słabo uzasadnione, mało prawdopodobne, źle zredagowane, a przedmiotem dalszej pracy stają się hipotezy, za którymi przemawia znaczna liczba argumentów uznanych za istotne.

9 II. Faza główna- cz. 3 - empiryczna weryfikacja hipotez, - przeprowadzenie odpowiedniego eksperymentu (obserwacja, pomiar, wyniki badań), - lektura odpowiednich materiałów (zdobywanie nowej wiedzy); W wyniku tej weryfikacji hipoteza może być przyjęta, odrzucona, zmieniona, ale też może zostać przeredagowany problem. - włączenie nowych wiadomości i umiejętności do systemu posiadanej przez uczniów wiedzy, ich utrwalenie, zastosowanie w działalności teoretycznej i praktycznej (zadania, ćwiczenia, wyjaśnienie zjawisk).

10 III. Faza końcowa: - zadanie i objaśnienie pracy domowej, - czynności porządkowe itp.


Pobierz ppt "Lekcja o podającym toku pracy dydaktycznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google